ное. 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове във град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА

1. Документация за участие

2. Образци

3. Образци 12a-1 и 12a-2

4. Образци 13a-1  и 13a-2

5. Проект на договор за обособена позиция 1 /Образец 14-1/

6. Проект на договор за обособена позиция 2/Образец 14-2/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0005

 

окт. 24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На територията на Община Ветово е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за търговска дейност отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, с местоположение УПИ ІІ, кв. 178 по плана на гр.Ветово, с възложител: „Ди Енд Ви Груп“ ООД, гр.Русе.

   За предложението е завършена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 32/2012г.). Решението е да не се извършва ОВОС.

окт. 23

Обществена трапезария 2012

В община Ветово стартира проект "Обществена трапезария 2012", който обхваща периода от 1 – ви октомври 2012 г. – 30-ти април 2013 година. По проекта се предоставя топъл обяд на 68 души. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

окт. 12

Актуално и важно от Служба по земеделие-Ветово

Заповед №РД-08-604/10.10.2012 – землище град Глоджево

Заповед №РД-08-502/01.10.2012 – землище село Кривня

Заповед №РД-08-563/01.10.2012 – землище село Писанец

Заповед №РД-08-561/01.10.2012 – землище град Сеново

окт. 08

Тринадесето заседание на Общински съвет – Ветово

На 11.10.2012 г. (четвъртък) от 9:30 часа в залата на Младежкия дом на град Ветово, на ул. „Дунав” №1 ще се проведе поредното тринадесето заседание на Общински съвет – Ветово.

Материали по предстоящото, както и по всички провели се досега заседания, можете да намерите ТУК.

 

сеп. 28

Докладни записки за разглеждане на тринадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ветово през 2012 година

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: осигуряване на "мостово" финансиране за изпълнение на проект

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР и ИПР за общински имоти в км 128 и кв. 86 по плана на град Глоджево

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: изработване на ПУП-ИПР на УПИ VI-2039 в кв. 178 по плана на град Ветово

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи апартаменти, разположени в "Двуетажна жилищна сграда с партер", находяща се в УПи XII-2015, кв. 97 по плана на град Ветово

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №000271, частна общинска собственост

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №076007, частна общинска собственост

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №287002, частна общинска собственост

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109064, частна общинска собственост

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109065, частна общинска собственост

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109066, частна общинска собственост

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на движима вещ-частна общинска собственост, представляваща специализиран автомобил/линейка/, марка "Форд", модел "Транзит FT50"

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на ПИ №000564, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Писанец от "Пасище, мера" във "Временно неизползвана естествена ливада по други причини"

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на ПИ №000435 – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово от "Пасище, мера" в "Насип".

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – публична общинска собственост, във връзка с кандидатстване на Община Ветово по проект.

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 30 кв.м., находящ се в УПИ I-488, кв. 41 по плана на град Глоджево.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дискотека“ с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположение в сутерена на „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 000237, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Ветово. проект.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: определяне количеството дървесина/стояща маса/ от горски територии – общинска собственост, която може да се добива от физически лица за лична употреба.

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: напускане на Община Ветово от "Регионално дружество за заетост и структурно развитие-Ветово" ЕООД

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: учредяване на право на строеж в полза на сдружение с обществено полезна дейност "Мултиетнос" във връзка с кандидатстване с проект "Създаване на център за отдих, свободно време и спорт в град Ветово по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по ПРСР

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изпълнително дело № 16028/2012 г. на VIII район на държавен съдия изпълнител при Русенския районен съд.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промяна в числеността на домашен социален патронаж – Ветово.

24. Отчет за дейността на Общински съвет – Ветово и на неговите комисии за периода ноември, 2011 г. – юни, 2012 г.

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет-Ветово

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Ветово и на неговите комисии за периода ноември, 2011 г. – юни, 2012 г.

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: Баки Солак – общински съветник.

Относно: Приемане на решение за изплащане пълното възнаграждението на общинския съветник Баки Басри Солак за участието му в Единадесетото заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 17.08.2012 г.

сеп. 21

Докладни записки, разгледани на дванадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изграждане на електрическа инсталация в училищен стол в СОУ”Христо Ботев”- Глоджево и свързаната с това корекция на общинския бюджет.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 "Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи" към т.7.2. на решение № 53 по Протокол № 4 / 20.02.2012г. на Общински съвет Ветово.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Решение №79 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: Баки Басри Солак – общински съветник

Относно: Приложение на чл. 46, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

сеп. 20

Комисия за защита отдискриминация ще изнесе презентация във Ветово

На  21 септември, петък,  от  12.00  часа в читалището на гр. Ветово  ще се проведе презентация на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева и зам. кметът на Ветово Исмаил Селим канят всички общински съветници и представители на общинската администрация на презентацията. От 13 часа на същото място Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.

авг. 15

Отваряне на оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ В PDF ФОРМАТ

авг. 14

Докладни записки за разглеждане на единадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: информация за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на 2012 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на община Ветово,считано от 01.07.2012  г.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Организацията на ученическото столово хранене като бюджетна дейност

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на средни брутни работни заплати на персонала, зает в местните дейности „Столове” и „Домашен социален патронаж”.

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-ИПУР между О.Т. 126 и О.Т. 127 в град Глоджево и ПУП-ИПР за ПИ 953, кв.56 град Глоджево

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от О.Т. 109 до О.Т. 110 между кв.52 и кв.53 и изменение на плана за регулация /ИПР/ на УПИ ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ в кв.52 по плана на село Смирненски

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване на кабел ниско напрежение /въздушно/ с дължина 76,09 м. от ПИ №118428, собственост на “Фуксия” ЕООД – град Русе през ПИ №118398 – общинска собственост до Трафопост №3, находящ се в ПИ №118024 – общинска собственост в землището на село Кривня

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 1 кв.м., находящ се в сградата на Пенсионерски клуб – град Глоджево

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 120 кв.м., находящ се в УПИ І-488, кв.41 по плана на град Глоджево

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Глоджево

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Глоджево

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000060, начин на трайно ползване “Пасище, мера”, находящ се в землището на село Смирненски

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000060, начин на трайно ползване “Пасище, мера”, находящ се в землището на село Смирненски

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000561, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Ветово

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000647, начин на трайно ползване “Залесена територия”, находящ се в землището на град Ветово

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000371, начин на трайно ползване “Храсти”, находящ се в землището на град Ветово

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Решение №79 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Ветово

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – град Ветово

Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Миннет Хасанова Мустафова

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Сдружение с обществено полезна дейност “Мултиетнос” с проект “Създаване на център за спорт и здраве град Ветово, община Ветово” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013”

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища

26. Докладна записка по т. 26 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на СОУ “Васил Левски” с ПП – гр. Ветово и  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Сеново за средищни училища

27. Докладна записка по т. 27 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на община Ветово

28. Докладна записка по т. 28 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Смирненски

29. Докладна записка по т. 29 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2012 година

30. Докладна записка по т. 30 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлен имот №000449 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Друга изоставена нива”, находящ се в землището на град Ветово

31. Докладна записка по т. 31 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 1 кв.м., находящ се в сградата на Кметство – град Глоджево

32. Докладна записка по т. 32 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с обща площ 65 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл.56 от ЗУТ, находящ се в кв.20 /Парк/ по плана на село Смирненски