Съобщение от звено „Български документи за самоличност“ при РУ-Ветово

Featured

Звеното "Български документи за самоличност" при РУ-Ветово при ОДМВР-Русе ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на частичните избори за кмет на град Глоджево. Подробности за създадената организация може да научите от пълният текст на съобщението по-долу:

ПЪЛНИЯТ текст на съобщението вижте като натиснете ТУК.

О Б Я В А

Featured

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово, Казанлък и Пловдив.

1. Със заповед на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

               1.1. В гарнизон Стара Загора – 150 длъжности;

               1.2. В гарнизони Карлово и Казанлък – 300 длъжности;

               1.3. Във в. ф. 44220 – Пловдив – 36 длъжности.

2. До 06.03.2017г.  кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

СПРАВКИ:

– Офис за водене на военен отчет в общината  –  088 684 1435;

– Военно окръжие – Русе  –  082 83 45 43

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Русе за разпределение на ползването на полските пътища за стопанската 2016-2017г.

Featured

Землище гр. Ветово

Землище гр. Глоджево

Землище гр. Сеново

Землище с. Писанец

Землище с. Смирненски

Землище с. Кривня

Нова дата за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Ветово за 2017 г.

Featured

Уважаеми жители на община Ветово,

Публикуваме нова обява за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Ветово за 2017 г.

Отложеното публично обсъждане ще се проведе на 10.01.2017 г. от 11:00 часа, в заседателна зала на 2-ри етаж в новото крило на сградата на Община Ветово.

Обявата може да видите в pdf формат ТУК.

Материалите, подготвени за обсъждането вижте в следващите линкове:

1. Презентация(в pdf формат)

2. Приложение "Средства от ЕС"(в xls формат).

Отлага се публичното обсъждане на бюджета на Община Ветово за 2017 г.

Featured

Уважаеми жители на община Ветово,

Във връзка с усложнената зимна обстановка, насроченото за 06.01.2017 г. публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ветово за 2017 г., се отлага.

За новата дата и час ще бъдете информирани чрез публикуване на нова покана на сайта на Община Ветово.

Междувременно можете да се запознаете с подготвените за обсъждането материали от следващите линкове:

1. Презентация(в pdf формат)

2. Приложение "Средства от ЕС"(в xls формат).

ОБЯВА

Featured

за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за офицери във Военно-географската служба.

2. Място за изпълнение на службата – гр. Троян, военно формирование 24430.

3. Изисквания за заемане на длъжността:

– да имат висше образование по специалността  „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“;

– да не са по-възрастни от 40 години;

– да са годни за военна служба;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да нямат друго гражданство, освен българско;

– да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

– да покриват нормативите за физическа годност, определени в „Единен армейски тест”;

– да са психологично пригодни.

4. Място и срок за подаване на документите:

– подаването на заявлението и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат във Военно окръжие – Русе;

– краен срок за подаване на документи – 16.01.2017 г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНАТА  –  088 684 1435

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ                                         –  082 834 543

ОТКРИТА ПРИЕМНА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ В ОБЩИНА ВЕТОВО

Featured

На 05.12.2016 г. от 14.30 часа в Младежкия дом на гр. Ветово, община Ветово Областният управител доц. д-р Стефко Бурджиев и заместниците му ще проведат поредната открита приемна.

По време на срещата гражданите ще имат възможност да зададат своите въпроси и поставят проблеми, касаещи населеното място, общината и областта като цяло. Приканват се да присъстват кметове на кметства, кметски наместници и жители на областта.

 

Комбинирана спортна площадка в село Смирненски

Featured

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: инж. Георги Георгиев – кмет.

Лице за контакти: Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0894691144; vetovo@abv.bg

 

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Спортна площадка, комбинирана за футбол на малки вратички, тенис на корт, волейбол и хандбал“ в УПИ I, кв. 74 по плана на с. Смирненски, община Ветово.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на комбинирана спортна площадка, даваща възможност за практикуване на различни видове спорт.

Общата цел на проекта е да се осигурят модерни и функционални спортни съоръжения на децата на село Смирненски, за активно практикуване на спорт, както в рамките на предвидените за това часове по учебна програма, така и в свободното им време.

Конкретната цел, която ще се постигне в резултат на изпълнението на проекта е засилване на интереса  и развитие на спорта на територията на селото като цяло.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда изграждане на спортна площадка за упражняване на четири вида спорт – хандбал, волейбол, тенис на корт, футбол на малки вратички. Игрищата ще се разчертаят с различни цветове върху нова настилка от изкуствена трева. Общия размер на площадката ще бъде около 600 кв.м. Предвидено е вратите за хандбал(и футбол), стълбовете и мрежите за волейбол и тенис на корт да бъдат преносими и да се монтират при необходимост. В проекта е предвидена и ограда на площадката от стоманена мрежа на стоманена конструкция и бетонов цокъл. Настилката на площадката е предвидена от няколко пласта и материали – трошен камък, геотекстилно платно, изкуствена трева, посипки от кварцов пясък и каучуков гранулат, изкуствена трева. Предвидено е и изкуствено осветление.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката: УПИ I, кв. 74 по плана на с. Смирненски, община Ветово – двора на ОУ Петко Р. Славейков“.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – геотекстил, изкуствена трева, каучуков гранулат, стоманени профили и др.

Природни ресурси в първичен вид, които ще бъдат необходими при строително-монтажните работи – инертни материали – пясък, чакъл и вода за приготвяне на бетонови смеси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Няма.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  мини-мални количества смесен битов отпадък, генериран от работниците на обектите по време на ремонтните работи, които ще се обслужат от системата за сметосъбиране на територията на обекта.

8. Отпадъчни води(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма.

Предлагат Ружди Ружди за удостояване със званието „Почетен гражданин“ на община Ветово

Featured

Граждански комитет инициира подписка в подкрепа на предложението за удостояване на Ружди Ружди със званието „Почетен гражданин“ на община Ветово във връзка с постигнати изключителни спортни постижения и завоювана олимпийска титла на параолимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година.

Първото заседание на гражданския комитет бе проведено на 13 октомври, тази година, и в работата му взеха участие: Исмаил Селим – зам.-кмет на Община Ветово и председател на Клуба по борба „Каолин – 2000“, Алеко Алеков – директор на Средно училище „Христо Ботев“ в гр. Глоджево, Рефие Ралева – директор на Детска градина „Здравец“ в гр. Глоджево, Иван Керчев и Тансел Солак – учители в СУ „Христо Ботев“ в гр. Глоджево, Зеким Сефер – председател на Читалищното настоятелство при НЧ „Просвета – 1910 г.“ в гр. Глоджево , Мелят Софта – секретар на НЧ „Просвета – 1910 г.“, Сюлейман Паша – треньор по борба и общински съветник от състава на ОбС – гр. Ветово, Айше Исмаилова – главен счетоводител в СУ „Христо Ботев“ и Селиме Тюлеоглуева – гл. експерт в Общинска администрация – гр. Ветово. Сформиран бе Инициативен комитет в който влизат всички присъстващи на заседанието, а за негов председател единодушно бе избран Исмаил Селим – зам.-кмет на Община Ветово

С оглед даване на по-широка гласност на предприетата инициатива беше решено да се инициира общодостъпна подписка в подкрепа  на предложението за удостояване на Ружди Ружди със званието „Почетен гражданин“ на община Ветово. Гражданите, желаещи да подкрепят инициативата, могат да се включат в подписката като собственоръчно попълнят имената си в предоставените формуляри, намиращи се в следните обекти:

–        гр. Глоджево – Кметство град Глоджево; СУ „Христо Ботев“; ДГ „Здравец“; Читалище; магазин „Сейдолски“; Фризьорски салон „М. Карахафуз“;

–        гр. Ветово – Общинска администрация; СУ „Васил Левски“;

–        с. Смирненски – Кметство с. Смирненски; ОУ „П. Р. Славейков“;

–        гр. Сеново – Кметство гр. Сеново;

–        с. Писанец – Кметство с. Писанец.

Организаторите на начинанието очакват широка обществена подкрепа на предложението за удостояване на Ружди Ружди със званието „Почетен гражданин“ на община Ветово.

Припомняме, че след поредицата свои успехи и победи – в Катар през 2015 год., където печели златен медал  на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания, на Световното първенство по лека атлетика през 2016 г., където печели отново златен медал и втора европейска титла, Ружди Ружди се завърна в родния си град Глоджево с още по-голяма и престижна награда – олимпийски медалист на Параолимпийските игри в Рио през тази година, носител на златен медал в тласкането на гюле в категория F55, подобрявайки собствения си световен рекорд от Гросето с резултат от 12,33 метра.

Ружди разнесе славата на България и на родния си край до най-отдалечените кътчета на света и именна затова е достоен да носи званието „Почетен гражданин“ на община Ветово, подчертават от инициативния комитет и канят всички граждани да подкрепят подписката.

 

Временна приемна на Комисията за защита от дискриминация във гр. Ветово

Featured

На 21.10.2016 г. от 11.0. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая № 15, в сградата на Община Ветово.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

ОБЯВА

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 353 свободни длъжности за приемане на служба във военните формирования на Сухопътни войски на лица със средно или висше образование

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                     –  082 / 834 – 543

–   Офис за военен отчет в общината  –  088 684 14 35

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум

Featured

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент

Избирателен списък за национален референдум

До централните и местни ръководства на ПП и коалиции, парламентарно представени в 43-то НС

Featured

Уведомяваме Ви, че датата на консултациите за сформиране съставите на СИК в Община Ветово се променя от 26.09.2016г. на 28.09.2016г.

Консултациите ще бъдат проведени на 28.09.2016г. /сряда/ от 14:00ч. в кабинета на кмета на община Ветово(гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 2).

Реконструкция и рехабилитация на части от вътрешните водоснабдителни системи на град Сеново и село Писанец

Featured

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово.

Лице за контакти: Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0894691144; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в селските райони със следните подобекти:

                          1. Подобект: “Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сеново”;

                                2. Подобект: “Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна система и съоръжения на село Писанец”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  С реализацията на проекта ще се подобри достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура, ще се осигури високо качество и ниво на водоснабдителните услуги в населените места, включени в проектното предложение; ще се изпълнят изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и като цяло ще се подобри качеството на живот в населените места. Конкретни цели са: предоставяне на водоснабдителни услуги, съгласно утвърдените стандарти и директиви; осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването; оптимизиране на разходите за експлоатация и поддръжка на водоснабдителните системи.

2. Резюме на предложението: Проектът предвижда реконструкция  и рехабилитация на водопроводните мрежи в:

– град Сеново – с дължина 21 км.

– село Писанец – с дължина 17 км.

Включва следните дейности:

 • Земно-изкопни работи(разваляне на настилка, изкопи и др.)
 • Водопроводни дейности(доставка на тръби с различен диаметър и други водопроводни материали; подготовка и полагане на тръби; изпитване и дезинфекция);
 • Насипни работи(засипване на изкопи, уплътняване);
 • Възстановителни дейности(възстановяване на настилка и тротоари);

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:

4.1. Улици в с. Писанец:

4.2. Улици в град Сеново:

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – водопроводни, асфалт, тротоарни плочи.

Питейна вода за нуждите на работниците по време на строително-монтажните работи.

Питейна вода от общественото водоснабдяване по време на експлоатацията на новите водопроводни мрежи – съобразно нуждите на населението, при намалени водни загуби.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Няма.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

– минимални количества смесен битов отпадък, генериран от работниците на обектите по време на ремонтните работи, които ще се обслужат от системата за сметосъбиране на територията на населените места.

8. Отпадъчни води(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчни води, съобразно усреднените норми и показатели валидни във ВиК сектора, зауствани в масово използваните от местното население изгребни ями, поради липсата на изградена канализация.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – РУСЕ

Featured

Г Р А Ф И К

 

ЗА РАБОТА НА ПРИЕМНА В ГРАД ВЕТОВО

 

ДАТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

СПЕЦИАЛИСТ

30.09.2016 г. /петък/

От 08:30 часа до 16:00 часа

специалист сектор „Краткосрочни плащания“

 

 

 

30.09.2016 г. /петък/

от 09:00 часа до 14:00 часа

специалист сектор „Пенсионно обслужване“

Проект на наредба за организиране и осъществяване на дейностите в детските градини в община Ветово

Featured

1. Докладна записка до Общински съвет-Ветово;

2. Проект на Наредба за организиране и осъществяване на дейностите в детските градини в община Ветово;

3. Мотиви.

ПОСТЪПИЛИ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение от г-жа Стефка Тончева – директор на СУ "Васил Левски" с ПП, град Ветово: В член 5, ал. 3 от проекта на наредба да бъде добавена и думата "средни", като редактиран текстът на чл. 5, ал. 3 да бъде: "Полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в начални, основни и средни училища на територията на община Ветово."

Предложения и мнения по публикувания проект на наредба могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 24.08.2016 година на следния електронен адрес: vetovo@abv.bg, както и в деловодството на Община Ветово на адрес: п.к. 7080, град Ветово, ул. Трети март №2.

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици в село Смирненски и град Глоджево, община Ветово, област Русе“

Featured

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово.

Лице за контакти: Ивелин Димитров – директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Телефон за контакт, факс, е-mail: 0894691144; vetovo@abv.bg

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици в село Смирненски и град Глоджево, община Ветово, област Русе“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Въз основа на утвърдена програма за проучване и проектиране на уличната мрежа в населените места на територията на община Ветово е възложено изготвянето на технически проект, който предвижда рехабилитация и реконструкция на участъци от уличната мрежа на град Глоджево и село Смирненски.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда рехабилитация и реконструкция на части от уличната мрежа в населените места град Глоджево и село Смирненски. Улиците са предвидени за цялостна реконструкция поради ниска носимоспособност и със следната конструкция :

Плътен асфалтобетон тип, с Епл = 1200 Мра и дебелина 4 cm.

Неплътен асфалтобетон ( биндер ), с Еб = 1000 Мра, 4 cm.

Трошен камък (d>60) E = 400 Мра, дебелина 40 cm;

Предвиждат се следните видове работи: фрезоване на стар асфалт, полагане на нов асфалт, подмяна на бордюри, профилиране, работи по кръстовища, вертикална планировка и отводняване, решения за достъпна среда, маркировка и сигнализация, осветление и широколентов интернет.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:

4.1. Улици в с. Смирненски – обща дължина на ремонтираните улици 2389 метра:

ул. ”Любен Каравелов”(452 м. – от ОТ 73 до ОТ 105);

– ул. ” Г. С. Раковски”(117,5 м. – от ОТ 105 до ОТ 109);

– ул. ”Кирил и Методий”- южна част(375 м. – от ОТ110 до ОТ 119);

– ул. ”Филип Тотю”(186 м. – от ОТ 120 до ОТ 141);

– ул. ”Захари Стоянов”(242 м. – от ОТ 106 до ОТ 141);

– ул. ”Средна гора”(175 м. – от ОТ 38 до ОТ 48);

– ул. ”Стара планина”(96 м. – от ОТ 18 до ОТ 19);

– ул. ”Оборище”(127 м. – от ОТ 14 до ОТ 23);

– ул. ”Шабла”(141 м. – от ОТ 214 до ОТ 216);

– ул. ”Бели Лом”(двете отклонения – 71,3 м.+79,4 м. – от ОТ 201 до ОТ 219);

– ул. ”Бели Лом”(211,8 м. – от ОТ194 до ОТ 202);

– ул. „Гоце Делев“(153,3 м. – от ОТ206 до ОТ 247)

– ул. ”Околчица”(414 м. – от ОТ 114  до ОТ 120).

4.2. Улици в град Глоджево – обща дължина на ремонтираните улици 2218 метра:

ул. „Кирил и Методий“(585 м. – от ОТ 14 до ОТ 286);

– ул. „Христо Ботев“(162 м. – от ОТ 71 до ОТ 81);

– ул. „Опълченска“(125 м. – от ОТ 80 до ОТ 82);

– ул. „Цар Калоян“(136 м. – от ОТ 82 до ОТ 174)

– ул. „Марица“(260 м. – от ОТ 148 до ОТ 152)

– ул. „Стефан Караджа“(409 м. – от ОТ 44 до ОТ 118)

– ул. „Ст Иванов“(131 м. – от ОТ 47 до ОТ 48)

– ул. „Йордан Чобанов“(220 м. от ОТ 289 до ОТ 295)

– ул. „Ивайло“(190 м. – от ОТ 262 до ОТ 268).

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Ще бъдат използвани предимно готови строителни материали – асфалт, бордюри и др.

Природни ресурси в първичен вид, които ще бъдат необходими при строително-монтажните работи – инертни материали – пясък, чакъл и вода за приготвяне на бетонови смеси.

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Няма.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

– строителни отпадъци с неопасни свойства – предвижда се тяхното оползотворяване в обратни насипи;

– минимални количества смесен битов отпадък, генериран от работниците на обектите по време на ремонтните работи, които ще се обслужат от системата за сметосъбиране на територията на населените места.

8. Отпадъчни води(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма.

До всички собственици/наематели на туристически обекти(места за хранене и развлечение и места за настаняване) на територията на община Ветово

Featured

Уважаеми дами и господа,

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма(изм., бр. 43 от 7.06.2016 г), подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона(26.03.2013 г) туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 от същия закон се извършва, както следва:

1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;

2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;

3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;

4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;

5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;

6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

В тази връзка, всички собственици/наематели на туристически обекти, чиито категоризации подлежат на подновяване или са изтекли, съгласно описаните по-горе срокове, следва да заявят в Общинска администрация-Ветово подновяването им в най-кратък срок, тъй като подлежат на определените в нормативната уредба санкции.(Закон за туризма, Чл. 206. (1) Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 8000 лв., а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв.).

След 01.07.2016 г. експертна работна група от Общинска администрация-Ветово ще започне извършване на регулярни проверки на ВСИЧКИ действащи туристически обекти на територията на общината за съответствие с изискванията на Закона за туризма.

Призоваваме всички собственици/наематели на туристически обекти, в срока до 01.07.2016 г., да предприемат действия по осигуряване съответствие на стопанисваните от тях обекти с изискванията на Закона за туризма, като на първо място проверят валидността на удостоверенията за категоризация и при необходимост стартират процедура по подновяване или заявяване на нова категоризация. При нужда от консултация, моля обръщайте се към лицето за контакт, описано в края на статията.

Контролът по спазването на Закона за туризма и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

1. министъра на туризма;

2. Комисията за защита на потребителите;

3. областните управители;

4. кметовете на общини;

5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице.

Длъжностни лица, оправомощени от органите по-горе, имат право:

1. да извършват проверки на място и по документи;

2. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

4. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове;

5. да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения.

Кметът на община, следствие на констатирани нарушения при осъществен контрол по чл. 179, ал.1 от Закона за туризма, уведомява председателя на Комисията за защита на потребителите в случаите на констатирани нарушения в туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 за осъществяване на туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект за прилагане на принудителната административна мярка "временно затваряне на туристически обект".

Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията(обн., ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г.)

Конкретните изисквания може да откриете, както следва:

– за местата за настаняване клас "Б" – семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 2 към Наредбата;

– на заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 3 към Наредбата;

КАТЕГОРИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ:
– след проверка и оглед на място в туристическия обект от общинската експертна група;
– на  база съответствие с минималните задължителни изисквания за заявената категория по изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификация на персонала.

За извършване на категоризацията се събират следните такси, определени с Тарифа, одобрена от Министерски съвет:

1. за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи – 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;

д) над 500 стаи – 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи – 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи – 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;

д) над 100 стаи – 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане – 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане – 940 лв.;

д) над 300 места за сядане – 1400 лв.

Съгласно измененията на Закона за туризма от 2013 г. КАТЕГОРИЗАЦИЯТА на туристическите обекти започва да ВАЖИ 5 ГОДИНИ.

 

За повече информация: Ива Моткова, тел.: 081612253.

НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

Featured

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

БЮДЖЕТНА СВЕТКА: BG26STSA93003112474900

СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: BG17STSA93003312474900

IBAN ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ: BG46STSA93008412475000

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ И КОДОВЕ ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

IBAN ВИД ПЛАЩАНЕ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
BG46STSA93008412475000
Данък върху недвижимите имоти
442100
BG46STSA93008412475000
Данък върху наследствата
442200
BG46STSA93008412475000
Данък върху превозните средства
442300
BG46STSA93008412475000
Такси за битови отпадъци
442400
BG46STSA93008412475000
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442500
BG46STSA93008412475000
Други данъци
443400
BG46STSA93008412475000
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
443700
BG46STSA93008412475000
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444000
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на имущество
444100
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на земя
444200
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви на текущи банкови сметки
444300
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви по срочни депозити
444400
BG46STSA93008412475000
Дивидент
444800
BG46STSA93008412475000
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
444900
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от страната
445100
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от чужбина
445200
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
445500
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на земя
445600
BG46STSA93008412475000
Приходи от концесии
445700
BG46STSA93008412475000
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445800
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на нематериални активи
445900
BG46STSA93008412475000
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
446500
BG46STSA93008412475000
Други неданъчни приходи
447000
BG46STSA93008412475000
Такси за технически услуги
448001
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски градини
448002
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
448003
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
448004
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на домашен соц. патронаж и др. социални услуги
448005
BG46STSA93008412475000
Такси за добив на кариерни материали
448006
BG46STSA93008412475000
Такси за административни услуги
448007
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на пазари, тържища и други
448008
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на полудневни детски градини
448009
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на общежития и др. по образованието
448010
BG46STSA93008412475000
Такси за гробни места
448011
BG46STSA93008412475000
Туристически такси
448012
BG46STSA93008412475000
Други общински такси
448090
BG46STSA93008412475000
Приходи от такси за общините по ЗООС
448081

 

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня

Featured

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 05.04.2016 г до 09.04.2016 г. включително, от 06:00 до 20:00часа с препарат  ,, РОТЕР” ,  третирането се извършва срещу широколистни плевели в ечемика и пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак – 730 дка и местността „Дрисля“ – 460 дка ечемик. Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на гр. Ветово

Featured

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман -1 ”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18, ще проведе третиране срещу рапичен цветояд  от 03.04.2016 г. до 06.04.2016 г. в часова зона от 6.00 до 14.00 часа с препаратите ,,Авант 150ЕК” с карантинен срок 30 дни. Ще се третират площи, засяти с рапица.  Подлежащ на третиране е терен в местността „Кесик кору“, намираща се в землището на гр. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка 0897254930 Бюлент Юмеров Шантуров –механизатор.

До всички пчелари и населението на община Ветово

Featured

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман-1”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18 ще проведе третиране срещу болести и плевели по пшеницата от 31.03.2016 г. до 05.04.2016 г. в часова зона от 8.00 до 17.00 часа с препаратите ,,Гранстар” и „Танго супер“ с карантинен срок 50 дни. Ще се третират площи засяти с пшеница.  Подлежащите на третиране терени са в местностите: ,,Чината“ – 600 дка ,  ,,Ормантарла“ –1500 дка., „Юджак“- 1300 дка., “Каместата“ – 300 дка., „Акчаашлък“ – 1400 дка., „Керез баир“ – 300 дка., „Кенлика“ – 500 дка., намиращи се в землището на гр.Ветово; местностите: „Керез баир“ – 400 дка., „Кьордере“ – 300 дка. и „Мадан пунар“ – 500 дка. в землището на село Смирненски. Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0897254930 – Бюлент Юмеров Шантуров – механизатор.

 

Покана – свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Ветово и кметовете на кметства

Featured

Във връзка с писмо на Областния управител на област с административен център Русе с изх. № 08-00-43 от 03.11.2015 г., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Областния управител на област с административен център – Русе свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Ветово.

Заседанието ще се проведе на 09.11.2015 г. в град Ветово, ул. „Дунав“ № 1 в заседателна зала на Младежки дом от 13:00 часа при следния дневен ред:
1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2. Информация от Председателя на общинска избирателна комисия за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

3. Полагане от общинските съветници на предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 4, във вр. с чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

5. Откриване на заседанието, което се ръководи от най-възрастния общински съветник.

6. Изявления от представените от общинския съвет партии и коалиции и приветствия от официални лица.

7. Приемане на процедурни правила за избиране на председател на общинския съвет с тайно гласуване.

8. Провеждане на избор за председател на общинския съвет.

9. Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО!

Стартира прием на заявления от желаещите лица да ползват услугата „Личен асистент“ по проект „Заедно“

Featured

                                                              

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                    Бенефициент община Ветово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със стартиране на проект  № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001 Наименование на проекта – „Заедно” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” община Ветово уведомява, че от 02.11.2015г. до 13.11.2015г. приема заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти желаещи да ползват социалната услуга „Личен асистент”.

Допустими кандидати за кандидат потребители:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица;

Допустими кандидати за личен асистент:

 • Безработни лица в трудоспособна възраст

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Русе като в Районен съд – Русе следва да се определят 4 кандидати за съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 05.10.2015 година до 13.10.2015 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели в срок до 17.10.2015 година.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

Селиме Тюлеоглуева – специалист в Общински съвет – Ветово

Заявление

Декларация – СЗ

Декларация – ЗЗЛД

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Featured

Покана

Решение № 1524

Решение № 1525

Декларация чл. 81

„Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“

Featured

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че Община Ветово има следното инвестиционно намерение: „Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Целта на настоящото предложение е подобряване енергийната ефективност на съществуваща сграда на СОУ „Васил Левски“ в град Ветово.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда на училището, както следва:

 • Топлоизолация на стени – предвижда монтаж на топлоизолационни плоскости от EPS  и XPS, защитени със шпакловка на циментова основа и полимерна мазилка.
 • Топлоизолация на покрив – полагане на минерална вата върху таванската плоча в подпокривното пространство и покритие с паропропускливо фолио. Предвижда се и полагане на нова хидроизолационна мушама с посипка върху покривната плоча.
 • Подмяна на отоплителна инсталация – монтиране на нов котел на пелети.
 • Подмяна на осветителни тела

Разработен е ТИП, който отразява препоръчаните мерки в Доклад за обследване енергийната ефективност на училището.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:  УПИ II, кв. 75 по плана на град Ветово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Питейна вода чрез обществено водоснабдяване.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  строителни отпадъци с неопасни свойства.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: Няма.

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., с Указ № 162 от 10 август 2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ брой 61 от 11.08.2015 г. Ви уведомяваме, че на територията на Община Ветово ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

 • град Глоджево;
 • град Сеново;
 • село Смирненски
 • село Кривня;
 • село Писанец;

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Всички населени места в община Ветово избират кметове на кметства на 25 октомври 2015 г.

С Указ №162 на Президента на Република България са насрочени общи избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

С направените изменения в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места, които към датата на обнародване на указа на Президента имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

В този в смисъл в населените места на територията на община Ветово, които до момента са кметски наместничества и имат население над 100 души, на 25 октомври 2015 г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. За община Ветово това е:

 • с. Писанец

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ

Featured

Заповед за замлище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

 

СЪОБЩЕНИЕ от Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Featured

С настоящото уведомявам всички заинтересовани лица, че съвместното заседание на постоянните по Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих; по Законност, обществен ред и сигурност и по Селско стопанство, екология и опазване на околната среда, предвидено да се проведе на 23.07.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, е ОТЛОЖЕНО поради липса на кворум.

            С оглед на гореизложеното и предвид фактическата обстановка, на основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 и т. 14 от Правилника, насрочвам нова дата за провеждане на заседание на постоянните комисии. Заседанието на постоянните комисии ОПРЕДЕЛЯМ да се проведе на 27.07.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, в състав – Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, при следния проект за

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

          1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово.

                  Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

            2. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

3. Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            4. Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

                  Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            5. Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

                 Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

6. Разни.

7. Изказвания на граждани.

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

Featured

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово. Вносител на предложението е д-р Самет Насуф – Председател на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда при Общински съвет – Ветово.

Проектът на нормативния административен акт, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Ветово (www.vetovo.com).

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.07.2015 год.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проекта на Наредбата може да видите ТУК! /PDF формат/

Мотиви към проекта /PDF формат/

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Съобщение

Featured

На 06.07.2015 г. /понеделник/ от 15.00 часа ще се проведе среща под мотото „По близко до избирателите“ на представители от ЦИК с граждани от област Русе. Срещата ще се проведе на адрес: град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“. 

Открита приемна на Областния управител на област Русе в град Ветово

Featured

На 24.06.2015 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на Младежки дом – Ветово, ще се проведе открита приемна на Областния управител на област Русе с общинското ръководство и гражданите, с цел обсъждане на състоянието на община Ветово, актуални проблеми и предизвикателства.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО

Featured

С Решение от 08.06.2015 г., постановено по дело № 476/2014 г., Административен съд – Русе отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, с което е прието учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес парк Ветово" с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово с мотивите, че решението е незаконосъобразно, прието в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
В хода на производството съдът определи, че на съдебен контрол подлежи единствено т. 8 от процесното решение, с която се приема увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортирането на недвижими имоти – частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения. Това Определение на съда беше обжалвано от Общинския съвет пред Върховния административен съд. Върховните магистрати потвърдиха в цялост съдебния акт на Административен съд – Русе и делото продължи по същество.

Събраните в производството доказателства сочат, че Решението на общинските съветници е взето при неспазване на установената форма. Липсват и мотиви за постановяването на административния акт.
Налице е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Председателят е бил длъжен да уведоми както членовете на постоянните комисии, така и кмета на общината, за насроченото заседание не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането му.

В мотивите си съдът сочи, че Общината може да внася свободни имоти и вещи като непарична вноска в капитала (чл. 51б от Закона за общинската собственост), но имоти, които не са обременени с каквито и да е тежести и условия. От приложените по делото доказателства и от разпита на свидетелите се потвърди, че към момента са сключени над 30 договора за наем с юридически лица в претендираните имоти. Съдът намира, че в оспореното решение по никакъв начин не е установено на какво правно основание Общинският съвет ще подмени волята на две страни в сключените вече договори.
За учредяване на търговското дружество и апортирането на недвижими имоти частна общинска собственост е необходим вотът на 2/3 от общинските съветници. В случая, решението е гласувано при липса на кворум – от 9, при общо 17 общински съветници.
Не са представени и актовете за собственост на цитираните имоти, от които да се установи правният им статут.

Според съда, Решението е прието и в разрез с целта на закона. Съгласно чл.11 от ЗОбС, имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин при спазване на принципа за откритост и прозрачност.

С посочените нарушения на процесуалните правила и материалния закон съдът отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, в т. 8 за увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортиране на недвижими имоти частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

 

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015 – Включи се и ТИ!

Featured

Часът на Земята 2015 ще се проведе на 28 март(събота) от 20.30 ч. до 21:30 ч.

Това е една от най-мащабните акции на международната природозащитна организация WWF, която се провежда по целия свят от 2007 г. насам.

По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще

В световен мащаб Часът на Земята се провежда за пръв път през 2007 г. в Австралия. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2014 г. в кампанията участваха над 7000 града и общини в повече от 100 страни по целия свят.

Фокусът на Часът на Земята през тази година отново са усилията за справяне с климатичните промени. Затова в България ще обръщаме внимание към спешната нужда от опазване на реките – те са пряко и видимо повлияни от температурните промени и валежите, но и от некачественото им управление. Включете се и вие, като подкрепите петицията за опазване на реките на WWF.

Община Ветово обявява конкурс за избор на здравен медиатор за град Сеново

Featured

Описание на дейността, минимални изисквания, ред за кандидатстване и друга информация можете да видите в ОБЯВЛЕНИЕТО (pdf формат)

За да видите образци на документи, свързани с конкурса, моля кликнете върху съответния линк по-долу:

1. Длъжностна характеристика;

2. Заявление за участие в конкурса;

3. Автобиография;

4. Декларация.

Удължава се срока за прием на документи до 20.02.2015г.

Конкурс за избор на здравен медиатор:

– на 24.02.2015г., в стая № 4 Община Ветово (бившата поликлиника)

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово“

Featured

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съобщение във връзка с откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект (Хвостохранилище на „Каолин“ АД в район Сеново) за заустване на отпадъчни води

Featured

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Хвостохранилище на "Каолин" АД гр. Сеново, район Сеново.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Ветово

Featured

Предложение до Общински съвет – Ветово (pdf-файл)

Проект! (pdf-файл)

Мотиви (pdf-файл)

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.11.2014 година на следния електронен адрес: vetovo@abv.bg, както и в деловодството на Община Ветово на адрес: п.к. 7080, град Ветово, ул. Трети март №2.

 

Протокол от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Featured

Във връзка с проведено на 21.10.2014 година десето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него, както следва:

Протокол №10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 „Божкова дупка”

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 Божкова дупка”.

Защитената зона е разположена в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/BG0000605.zip  и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. 

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе (утвърдена обща численост от 50 съдебни заседатели) като от района на Общински съвет – Ветово следва да бъдат предложени 2 броя съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 13.10.2014 година до 27.10.2014 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

9. Заявление

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

февр. 15

График за раздаване на изборни книжа

Във връзка с произвеждането на Частичен избор на кмет на кметство Глоджево на 19.02.2017 г.,  Общинска администрация Ветово съобщава на членовете на СИК от кметство Глоджево, че бюлетините, изборните книжа и материали ще бъдат раздадени на 18.02.2017 г. по следния график:

1.    180500007 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 38

                                                  Училище – централен вход – 16.30 часа

2.    180500008 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 75

                                                  Читалище – 17.30 часа

3.    180500009 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 103

                                                 магазин  ЕТ „Юзеир Пашев” – 17.45 часа

4.    180500010 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 40 А

                                                  Клуб на пенсионера – центъра – 17.15 часа

5.    180500011 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 38

                                                  Училище – южен вход – 16.45 часа

6.    180500012 гр. Глоджево        ул. “Димитър Благоев” № 38

                                                  Училище – северен вход – 17.00 часа

февр. 13

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционни избирателни комисии за произвеждна на избори за Народни представители на 26.03.2017г.

Покана

Решение относно: жребий при попълване съставите на СИК

Решение относно: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители насрочени на 26.03.2017г.

Решение относно: Определяне общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в област Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВИ НА СИК В ОБЩИНА ВЕТОВО

ян. 26

Избирателен списък за гласуване в изборите за кмет на кметство Глоджево

                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 007
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБТУЛА МАХМУД КАРАОСМАН
                     АДЕМ ХЮСЕИНОВ ЧОТУКОВ
                     АДЕМ ШЮКРЮ БЕЛБЕР
                     АЗИМЕ ДАВУДОВА ПАРСОВА
                     АЙДЖАН АХМЕДОВ ЧИЛЕВ
                     АЙДЪН РИЗОВ ИСМАИЛОВ
                     АЙДЪН ШИНАСИ МАХМУД
                     АЙЛИН ХЮСЕИН МОМАШЕВА
                     АЙЛИН ХЮСЕИНОВА САРАВЕЛИ
                     АЙЛЯ МЕХМЕДОВА ДАЛКАРАНОВА
                     АЙНУР РЕДЖЕБ САКА
                     АЙСЕЛ АХМЕДОВА САКОВА
                     АЙХАН МЕХМЕДОВ МОМАШЕВ
                     АЙШЕ АХМЕД ХАСАН
                     АЙШЕ ДАУДОВА БАЙРАКТАРОВА
                     АЙШЕ ХАСАН ПАРСА
                     АЙШЕ ХАСАН ТАРАКЧИ
                     АКИФ АХМЕДОВ ЧОЛАКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
                     АЛИ ВЕЛИЕВ САКОВ
                     АЛИ ИБРЯМ АХМЕД
                     АЛИ САЛИ ТИРАКИ
                     АЛИ СЕЛИМОВ МЕХМЕДОВ
                     АЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАМУСТАФОВ
                     АЛИЕ ХЮСЕИНОВА КЪРСАТЛИЕВА
                     АРИФ АХМЕДОВ БАЙРАКТАРОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     АТИДЖЕ МЕТИН ЮНУЗ
                     АТИДЖЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
                     АФФЕ АКИФОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     АФФЕ НУРИЕВА ТИРАКИЕВА
                     АХМЕД АЛИ ЮМЕРГЮВЕ
                     АХМЕД АЛИЕВ САКОВ
                     АХМЕД АХМЕД ХОДЖА
                     АХМЕД БЕЙТУЛА СОФТА
                     АХМЕД ИСМАИЛ БАКОГЛУ
                     АХМЕД ИСМАИЛ БЕКИР
                     АХМЕД ИСМАИЛ САКА
                     АХМЕД ИСМАИЛОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     АХМЕД МЕХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ КАРАХЮСЕИНОВ
                     АХМЕД ХАЛИЛОВ ИСЛЯМОВ
                     АХМЕД ХЮСЕИН ПАРСА
                     БАСРИ МАХМУДОВ АБТИХОДЖЕВ
                     БАСРИ ШАКИР ПАРСА
                     БАСРИ ЮМЕРОВ МАХМУДОВ
                     БАХТЕГЮЛ ШУКРИЕВА КЪРСАТЛА
                     БАХТИШЕН БАСРИ МАХМУДОВА
                     БЕДРИЕ МЕХМЕДОВА КУЛАКЛИЕВА
                     БЕЙНУР АЛИЕВ САКОВ
                     БЕЙХАН АХМЕД СОФТА
                     БЕЙХАН ИСМЕТОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     БЕЛГИН ФЕЙЗУЛОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     БЕХРИН МУСТАФОВ НУМАНОВ
                     БЕХТИ НЕДЖИБ МУТАЛИБ
                     БИЛЯЛ ХАСАНОВ ПАРСОВ
                     БИНКА МОНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     БИСТРА СИМЕОНОВА ГЕНЧ
                     БОЖАНКА ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА
                     БОЖИДАР МИТЕВ ИВАНОВ
                     БЮЛЕНТ АХМЕДОВ САКОВ
                     БЮНЯМИ МЕХМЕДОВ ЗАБУНОВ
                     БЮРХАН АХМЕДОВ ЧОЛАКОВ
                     ВАЛЕРИ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
                     ВАСИЛКА МАРИНОВА ДУКОВА
                     ВАСИЛКА СТОЙКОВА ЦОНЕВА
                     ВЕЛИ АЛИ ИСЛЯМ
                     ВЕЛИ АЛИ ЮМЕРГЮВЕ
                     ВЕЛИ МАХМУД ИСЛЯМ
                     ВЕЛИ СЕЛЯЙДИНОВ ХОДЖЕВ
                     ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ ТИРАКИЕВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМОВА МИТЕВА
                     ВЕСИЛЕ ИБРАХИМ САКА
                     ВЕСКА СТАНЧЕВА МАРИНОВА
                     ВИЛДАН АЛИ МЕХМЕД
                     ВИЛДАН СКЕНДЕРОВА ХОДЖА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТАНЕВА
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ГРЕТА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ГЬОКХАН АЙДЪН МАХМУД
                     ГЬОНЮЛ МАХМУД ЕТЕМОВА
                     ГЮЛБИЕ МУСТАФОВА БАЙРАКТАРОВА
                     ГЮЛБИЕ НИЯЗИ ЧИЛЕВА
                     ГЮЛДЕН ХЮСЕИНОВА СОФТОВА
                     ГЮЛДЖАН ЕРДИНЧ БЕЛБЕРОВА
                     ГЮЛДЖИХАН АЗИС БЕЛБЕР
                     ГЮЛДЖИХАН АХМЕД МАХМУД
                     ГЮЛДЖИХАН КЯМИЛ ЮМЕРГЮВЕ
                     ГЮЛДЖИХАН ХАСАН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ГЮЛЕЙМАН МУСТАФОВА КАРАХЮСЕИНОВА
                     ГЮЛНАЗ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
                     ГЮЛНАЗИЕ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
                     ГЮЛНАР ИБРАХИМОВА КУЛАКЛИЕВА
                     ГЮЛНАР МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
                     ГЮЛСЕВЕН НЕДРЕТ МУСТАФОВА
                     ГЮЛСЮМ ХЮСЕИНОВА МУСА
                     ГЮЛСЮН РЕМЗИЕВА ХАСАНОВА
                     ГЮЛТЕН АЛИЕВА ГЕНДЖЕВА
                     ГЮЛТЕН МЕХМЕДОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА СОФТОВА
                     ГЮЛТЮН ХАЛИЛ ИСЛЯМ
                     ГЮЛФЕР ЗЮЛКЮФОВА МАРТИНОВА
                     ГЮЛХАН РЕЙХАН ИСЛЯМ
                     ГЮЛШЕН ОСМАН КЪРСЪРТЛЪ
                     ГЮЛШЕН ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
                     ГЮЛЮМСЕР ИЛМИ КЪРСЪТЛЪ
                     ГЮНЧЕР АЛИ КАБИШ
                     ДАВУТ ИБРАМ ТАРАКЧЪ
                     ДАУД МАХМУД ГАЗИ
                     ДАУД ШИНАСИЕВ МАХМУДОВ
                     ДЕНИС СЮЛЕЙМАН ХАСАН
                     ДЖАВИД ИБРАХИМ ПАРСА
                     ДЖАНАН ХАСАНОВА ЧИРИШЛИ
                     ДЖАНСУ ХАСАНОВА ЧИРИШЛИЕВА
                     ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА ГАЗИ
                     ДЖЕНГИС ШЕМСИДИН КЪРСЪТЛЪ
                     ДЖЕФЕР ИБРЯМОВ КОДЖАБЕКИРОВ
                     ДЖУНЕЙТ ЕНВЕР КЪРСЪРТЛЪ
                     ДИАН НИКОЛАЕВ СТАНКОВ
                     ДИМИТРА ДОБРЕВА МИТЕВА
                     ДИМИТРИНА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ РАДЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ДИМО ИВАНОВ МИТЕВ
                     ЕБРУ МЕТИНОВА ХОДЖА
                     ЕДИЕ АДЕМОВА СЕЙДОЛКЬОВЛЮ
                     ЕКРЕМ РИДВАН БЕЛБЕР
                     ЕЛИЗ АЛИ СЮЛЕЙМАН
                     ЕЛИЗ СЕЙФИДИН ИСЛЯМ
                     ЕЛИС АЛИ ИСМАИЛОВА
                     ЕЛИС СЮЛЕЙМАН ХАСАН
                     ЕЛИС ХЮСЕИНОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     ЕМБИЯ ХАСАНОВА ИСЛЯМОВА
                     ЕМЕЛ ДАУД ДЕЛИХАСАНОВА
                     ЕМЕЛ ИЛИЯЗОВА КЪСА
                     ЕМЕЛ ИСМЕТОВА ОСМАНОВА
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ ХАДЖИВЕЛИ
                     ЕМИНЕ МЕХМЕД ТАРАКЧИ
                     ЕМИНЕ СЕБАХАТИН МОМАШЕВА
                     ЕМИНЕ СЕЙФИДИНОВА БАКОВЛУЕВА
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА АБТИХОДЖЕВА
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИН
                     ЕМИНЕ ЮСУФОВА СОФТОВА
                     ЕМРУЛА ИСМАИЛ БЕКИР
                     ЕНВЕР САБРИ КЪРСЪРТЛЪ
                     ЕНГИНАР ФАХРИЕВА БАКОВЛУЕВА
                     ЕНГЮЛ САЛИМОВА КАСПЕРОВА
                     ЕРАЙ ГЮЛТЮН ИСЛЯМ
                     ЕРВИН ФИКРЕТ ИСЛЯМ
                     ЕРДИНЧ ИБРАХИМ АБТИХОДЖА
                     ЕРОЛ МЮЗЕЛИФОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     ЕРТАН МЕХМЕД СОФТА
                     ЕРТАН НИЯЗИЕВ ЕТЕМОВ
                     ЕСРА СУНАЕВА ДАУДОВА
                     ЕФРАИМ ХЮСЕИНОВ ХАТИБОВ
                     ЖАСМИН АХМЕДОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
                     ЖУЛВЕНТ ЛЮТФИ ЮНУЗ
                     ЗЕЙНЕБ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД БАЙРАКТАРОВА
                     ЗЕЙНЕБ САЛИМ НУМАН
                     ЗЕЛИХА АБТУЛОВА ДАУДОВА
                     ЗЕЛИХА БАСРИЕВА СОФТОВА
                     ЗЕЛИХА САДЪКОВА КАБИШ
                     ЗЕЛИХА ФЕДАИЛ ИСЛЯМ
                     ЗЕЛИХА ХАСАНОВА ПАРСОВА
                     ЗЕЛКИФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     ЗЕХРА ИБРЯМ ХАДЖИВЕЛИ
                     ЗЕХРА МЕХМЕДОВА БИЛЯЛОВА
                     ЗЕХРА ХЮСЕИН БЕЛБЕР
                     ЗИЯ МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ЗИЯ РУФАДОВ ЗИЯЕВ
                     ЗЮЛКЮФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     ЗЮЛКЮФ МУХАРЕМОВ ГЕНДЖЕВ
                     ЗЮЛФИЕ ЗЕКЕРИЕ ТОМАШ
                     ЗЮЛФИЕ СКЕНДЕРОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
                     ЗЮМРЮД ЗИЯ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ИБРАХИМ ЗЮЛКЮФОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МАРИНОВ МИТЕВ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ
                     ИВАНИЧКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ИВАНКА ДИМОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ШОЛОВА
                     ИДАЕТ СЕВДЖАНОВ БАКОВЛУЕВ
                     ИДРИЗ ОСМАНОВ ИБОШЕВ
                     ИЗЗЕТ САЛИМ ТАРАКЧИ
                     ИЛКАЙ БЕЙХАНОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     ИЛХАН БАСРИЕВ АБТИХОДЖЕВ
                     ИЛХАН ИБРАХИМОВ СОФТОВ
                     ИЛХАН СЕВДЖАНОВ ИДАЕТОВ
                     ИЛХАН ШАБАНОВ ЮНУЗОВ
                     ИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ
                     ИСМАИЛ АХМЕД САКА
                     ИСМАИЛ АХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ИСМЕТ БЕЙХАНОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     ИСМЕТ ОСМАНОВ ИСЛЯМОВ
                     ЙЪЛМАЗ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
                     КАДРИЕ ВЕЛИ ИСЛЯМ
                     КАДРИЕ ХЮСЕИНОВА ФЕРАДОВА
                     КЕМАЛ НЕЖДЕТ СОФТА
                     КЪЙМЕТ ХАЛИЛОВА БЕЛБЕРОВА
                     КЯМИЛЕ ИСМАИЛ ТАРАКЧЪ
                     КЯМРАН ОСМАН ХАДЖИВЕЛИ
                     ЛЕЙЛЯ ФИКРЕТОВА ИСЛЯМ
                     МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     МАЖИДЕ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА
                     МАКСУМ РЕМЗИ ГАЗИ
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
                     МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
                     МАХМУД МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
                     МАХМУД МУСТАФА ГАЗИ
                     МАХМУД РЕДЖЕБ КЪРСЪТЛА
                     МЕДЖБУРИЕ ЮСЕИНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     МЕЙЛИН ЕРТАН СОФТА
                     МЕЛИС МУСТАФА ХЮСЕИН
                     МЕЛЯН НЕДЖМИЕВА БАЙРАКТАРОВА
                     МЕЛЯТ МЮЗЕЛИФОВА СОФТА
                     МЕМИШ АХМЕД ТОМАШ
                     МЕРГЮЛ МЕХМЕД ИСЛЯМ
                     МЕРИЯМ АБТУЛА МУСТАФОВА
                     МЕРИЯМ АХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     МЕРИЯМ ХАШИМОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     МЕТИН МЕХМЕД МЕХМЕД
                     МЕТИН ХЮСЕИНОВ МУТАЛИБОВ
                     МЕТИН ШЮКРИЕВ ТАРАКЧИЕВ
                     МЕТХАН ХЮСЕИНОВ ХАТИБОВ
                     МЕХМЕД АДЕМОВ КЪРСЪТЛИЕВ
                     МЕХМЕД АХМЕД ДАЛКРАН
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ АБТИХОДЖЕВ
                     МЕХМЕД МАХМУДОВ КАРАОСМАНОВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕД ХОДЖА
                     МЕХМЕД РЕМЗИ ГАЗИ
                     МЕХМЕД СЕЙХАНОВ БАКОВЛУЕВ
                     МЕХМЕД ФЕЙЗУЛОВ ИБОШЕВ
                     МЕХМЕД ФИКРЕТ ИСЛЯМ
                     МЕХМЕД ФИКРЕТ ТАРАКЧИ
                     МЕХМЕД ХАСАНОВ МОМАШЕВ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН СОФТА
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ КУЛАКЛИЕВ
                     МЕХНУР МЕТИН МЕХМЕД
                     МИЛЕН МИТЕВ СТАНКОВ
                     МИРОСЛАВА БОЖИДАРОВА МИТЕВА
                     МОМЧИЛ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     МУАЗЗЕС АХМЕД СОФТА
                     МУСТАФА ИСМАИЛ НУМАН
                     МУСТАФА МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     МУСТАФА МУХАРЕМОВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА ЮСУФОВ ЯКУБОВ
                     МУТАЛИБ ХЮСЕИНОВ МУТАЛИБОВ
                     МУХАРЕМ МУСТАФОВ МУХАРЕМОВ
                     МЮБЕЖДА САЛИЕВА ХЮСЕИНОВА
                     МЮДЖАИТ МЮЗЕЛИФОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     МЮЗЕЙЕН ХАСАНОВА ИСЛЯМ
                     МЮЗЕЛИФ ЕБАЗЕР ЮНУЗ
                     МЮЗЕЛИФ ИБРАХИМОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     НАДЖИЕ САЛИ ТИРАКИ
                     НАДИХА ЕЮБОВА ГЕНДЖЕВА
                     НАДЯ ГЕОРГИЕВА АБТИХОДЖИЕВА
                     НАЗЕНДЕ ЕФРАИМОВА ИСМАИЛОВА
                     НАЗИФЕ АХМЕДОВА САКОВА
                     НАЗИФЕ НАЗИФОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     НЕДЖМИ СЮЛЕЙМАНОВ БАЙРАКТАРОВ
                     НЕДЖМИЕ СЮЛЕЙМАНОВА БАЙРАКТАРОВА
                     НЕДРЕТ АДЕМОВ БАЙРАКТАРОВ
                     НЕДРЕТ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА СТАНКОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕНЧЕВА МАРИНОВА
                     НЕЖДЕТ ХИДАЕТ СОФТА
                     НЕРГЮЗЕ МЕХМЕДОВА ДАЛКАРАНОВА
                     НЕРИМАН РАИМОВА БЕКИР
                     НЕРИМАН ХАЛИЛ КОДЖАБЕКИР
                     НЕСРИН АДЕМ КУЛАКЛИЕВА
                     НЕФИЗЕ ИБРЯМОВА СОФТОВА
                     НЕФИЗЕ ИСМЕТОВА НУМАНОВА
                     НЕФИЗЕ ОСМАН ПАРСА
                     НЕФИЗЕ ХАЛИЛОВА САКОВА
                     НИКОЛА СТАНЕВ РАДЕВ
                     НИКОЛАЙ БАНЧЕВ СЛАВЧЕВ
                     НИЛГЮН ЯКУБОВА ИБОШ
                     НИЯЗИ ХЮСЕИНОВ БИЛЯЛОВ
                     НУРИ ДАУД КЪРСЪТЛИ
                     НУРИ ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
                     НУРТЕН МЕХМЕДОВА САКОВА
                     ОГНЯН РАДЕВ ИГНАТОВ
                     ОГНЯН РУСЛАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ОЗАН ХАСАН КЪРСЪТЛИ
                     ОКТАЙ  ДЕМИРДЖИ
                     ОЛЧАЙ ОРХАН ИСЛЯМ
                     ОРХАН ИБРАХИМ ИСЛЯМ
                     ОРХАН ХАСАН ИБОШ
                     ОСМАН АХМЕДОВ ИСЛЯМОВ
                     ОСМАН ДАВУД ХАДЖИВЕЛИ
                     ПЕНКА ВЪРБАНОВА ДИМОВА
                     РАБИЕ РИДВАН ХАЛИЛГЮВЕЕВА
                     РАВИЕ АХМЕДОВА СОФТА
                     РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАДЕВ
                     РАЙМЕ МАХМУД ВЕЛИ
                     РАЙМЕ САЛИМОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
                     РАЙМЕ САМИЕВА ТИРАКИ
                     РЕВАЙСЕ АХМЕД ХОДЖА
                     РЕДЖЕБ ИСМАИЛОВ ГЕНДЖЕВ
                     РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     РЕДЖЕБ ХАСАН САКА
                     РЕЙХАН РАИМ ИСЛЯМ
                     РЕМЗИ ИДРИЗ ИБОШ
                     РЕМЗИ ИСМАИЛ БАКОВЛУ
                     РЕМЗИ МЕХМЕД ГАЗИ
                     РЕМЗИ РЕДЖЕБОВ МАХМУДОВ
                     РЕМЗИЕ РЕМЗИЕВА ЮНУЗОВА
                     РЕФИЕ АХМЕДОВА ЧОТУКОВА
                     РИДВАН АХМЕД БЕЛБЕР
                     РИЗА АЙДЪНОВ ИСМАИЛОВ
                     РУЖДИ САЛИМ ГЕНЧ
                     РУЖДИ ЮСУФОВ АБТУЛОВ
                     РУФАД ЗИЯЕВ РУФАДОВ
                     РУФАТ СЕЙХАНОВ БАКОВЛУЕВ
                     САДИЕ АДЕМОВА БАКОВЛУ
                     САДИФЕ МЕХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     САЛИ АЛИ ТИРАКИ
                     САЛИ МУХАРЕМ ХОДЖА
                     САЛИМ ВЕЛИ САРАВЕЛИ
                     САЛИМ РАИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     САЛИМ САЛИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     САЛИХА БЕЙТУЛОВА КОЧЕВА
                     САМЕТ ОСМАН КОДЖАБЕКИР
                     САМИ ФЕЙЗУЛОВ АБТИХОДЖЕВ
                     САМИР САЛИМ САРАВЕЛИ
                     СВЕТЛА АЛЕКСИЕВА БОЖИЛОВА
                     СЕБИЛЕ ДЖАВИД ПАРСА
                     СЕБИЛЕ ИСМАИЛ САКА
                     СЕБИЛЕ МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ
                     СЕБИЛЕ СЕЛИМОВА ЗАБУНОВА
                     СЕВГИ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
                     СЕВГИНАР АДЕМОВА МУТАЛИБ
                     СЕВДЖАН ИДАЕТОВ БАКОВЛУЕВ
                     СЕВДЖИХАН БАСРИЕВА РУФАДОВА
                     СЕВДЖИХАН ХЮСЕИНОВА ЮМЕРГЮВЕ
                     СЕВДИЕ МЕХМЕД ИСЛЯМ
                     СЕВИМ АДЕМ ЧИРИШЛИЕВА
                     СЕВИМ ИСМАИЛ ХАЛИЛГЮВЕЕВА
                     СЕВИНЧ САЛИ ХОДЖА
                     СЕДАТ САМИЕВ АБТИХОДЖИЕВ
                     СЕЗГИН БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
                     СЕЗГИН РУЖДИЕВ БЕЛБЕРОВ
                     СЕЗЕР МЮЗЕЛИФОВ ЮНУЗОВ
                     СЕЗЕР РУЖДИЕВ БЕЛБЕРОВ
                     СЕЗЕР ХЮСЕИН СЕФЕР
                     СЕЗЕРГЮЛ ОСМАН СОФТОВА
                     СЕИД ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
                     СЕЙФИДИН ВЕЛИ ИСЛЯМ
                     СЕЙХАН ИДАЕТОВ БАКОВЛУЕВ
                     СЕЛИМЕ АХМЕД СЕФЕР
                     СЕЛИМЕ АХМЕД ЮНУЗ
                     СЕЛИМЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
                     СЕЛИМЕ ВЕЛИ МАХМУД
                     СЕЛИМЕ ВЕЛИЕВА ИБОШЕВА
                     СЕЛИМЕ ИДРИЗОВА ГЕНДЖЕВА
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕД КЕЛЯ
                     СЕЛИМЕ ОСМАНОВА САКОВА
                     СЕЛИМЕ РЕМЗИЕВА ИБОШЕВА
                     СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН АБТИХОДЖА
                     СЕЛИМЕ ХАШИМ КЪРСЪТЛЪ
                     СЕЛИМЕ ХЮСЕИН СЕЙДОЛКЮВЛЮ
                     СЕЛЯЙДИН ВЕЛИ ХОДЖА
                     СЕМРА ИБРЯМ СЕФЕР
                     СЕМРАН ШЕНОЛ СЕФЕР
                     СЕНИХА МУХИДИНОВА ИБОШЕВА
                     СЕРКАН МУСТАФОВ ЯКУБОВ
                     СЕРКАН СЕДАТОВ АБТИХОДЖЕВ
                     СЕЧГЮЛ РУЖДИ КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     СЕЧИЛ МЕМИШ ТОМАШ
                     СИДИКА АДЕМОВА АБТИХОДЖЕВА
                     СТАНИМИР НИКОЛОВ СТАНЕВ
                     СТАНЮ ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     СУНАЙ ДЖЕФЕРОВ КОДЖАБЕКИР
                     СЮЗАН МАХМУД БЕЛБЕР
                     СЮЛБИЕ АХМЕД СОФТА
                     СЮЛБИЕ САЛИЕВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     СЮЛБИЕ ХАСАНОВА АБТУЛОВА
                     СЮЛБИЕ ХЮСЕИН СОФТА
                     СЮЛЕЙМАН АХМЕД СЕЙДОЛКЮВЛЮ
                     СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ БАЙРАКТАРОВ
                     СЮЛЕЙМАН ИБРЯМ ДАЛКАРАН
                     СЮЛЕЙМАН МАХМУДОВ КЪРСЪТЛИЕВ
                     СЮЛЕЙМАН ХАСАН МУСА
                     СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН КЪРСАТЛА
                     ТОДОРКА СТАНЕВА ТОДОРОВА
                     ТУНДЖАЙ АХМЕДОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ТУНДЖАЙ МЮДЖАИТОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     ТУРГАЙ АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
                     ТЮЛЯЙ АЛТАН ДАЛКАРАН
                     ФАТМЕ АДЕМОВА КАРАМУСТАФОВА
                     ФАТМЕ ИДРИЗОВА КОДЖАБЕКИРОВА
                     ФАТМЕ ИСМАИЛ КАРАОСМАН
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КАРАОСМАНОВА
                     ФАТМЕ ОСМАНОВА АБТИХОДЖЕВА
                     ФАТМЕ РУЖДИ ИСЛЯМ
                     ФАТМЕ ХАСАН КЪРСЪТЛИ
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА МОМАШЕВА
                     ФАТМЕ ХЮСЕИН ТИРАКИЕВА
                     ФАТМЕ ШУКРИЕВА ХАТИБОВА
                     ФЕДАИЛ РЮСТЕМ ХАДЖИВЕЛИ
                     ФЕЙЗУЛА МЕХМЕДОВ ИБОШЕВ
                     ФЕЙЗУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ФЕРАД АБТУЛА КОДЖАБЕКИР
                     ФЕРАД ХЮСЕИНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ФИКРЕТ ИБРАХИМ ТАРАКЧИ
                     ФИКРЕТ МЕХМЕД ИСЛЯМ
                     ФИКРЕТ ХАЛИЛОВ ИСЛЯМОВ
                     ФИКРИЕ ХЮСЕИНОВА МАХМУДОВА
                     ФИРДЕВС МУСТАФОВА МИЛЕВА
                     ХАВА АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
                     ХАВА МЕХМЕДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     ХАЗЕЛ СЕЛИМАНОВА ИБОШЕВА
                     ХАЙРИЕ ЕЮБ САКА
                     ХАЛИЛ ОСМАНОВ ИСЛЯМОВ
                     ХАЛИМЕ АДЕМ ЮНУЗОВА
                     ХАЛИМЕ АДЕМОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     ХАЛИМЕ ИБРАХИМ ЯКУБОВА
                     ХАЛИМЕ МАХМУДОВА ЮНУЗОВА
                     ХАЛИМЕ МУСТАФОВА САКОВА
                     ХАЛИМЕ ХАШИМ ГАРИБ
                     ХАСАН АДЕМОВ СОФТОВ
                     ХАСАН БИЛЯЛОВ ПАРСОВ
                     ХАСАН ИДРИЗ ИБОШ
                     ХАСАН МЕХМЕДОВ МОМАШЕВ
                     ХАСАН НУРИ КЪРСЪТЛИ
                     ХАСАН ХЮСЕИНОВ ЧИРИШЛИЕВ
                     ХАСАН ЮСЕИН ХАСАН
                     ХАСИБЕ ИСМАИЛ КЪРСЪТЛИ
                     ХАТИДЖЕ АДЕМОВА ИСЛЯМОВА
                     ХАТЧЕ МЕХМЕДОВА ИБОШЕВА
                     ХАФИЗЕ ГЮНЧЕР АЛИ
                     ХАФИЗЕ ЕЮБОВА АБТИШЕВА
                     ХИДАЕТ ХЮСЕИНОВ СОФТОВ
                     ХРИСТО МАРИНОВ ХРИСТОВ
                     ХЮСЕИН АДЕМОВ СОФТОВ
                     ХЮСЕИН ДЖАВИД ПАРСА
                     ХЮСЕИН ИБРЯМ ХАТИБ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     ХЮСЕИН МУТАЛИБОВ МАХМУДОВ
                     ХЮСЕИН МУХАРЕМ СЕФЕР
                     ХЮСЕИН НИЯЗИЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСЕИН ШАКИРОВ КУЛАКЛИЕВ
                     ХЮСЕИН ЮМЕРОВ АРИФОВ
                     ХЮСНИЕ АБТУЛА ХОДЖА
                     ХЮСНИЕ АЛИ СОФТА
                     ХЮСНИЕ ХАСАН АБТИХОДЖЕВА
                     ХЮСНИЕ ХЮСЕИНОВА ДАЛКРАН
                     ЧАВДАР ЕМЕЛОВ САЛИМОВ
                     ШАЗИЕ БЕЙТУЛА ИСЛЯМ
                     ШАЗИЕ ЕБАЗЕР САРАВЕЛИ
                     ШАЗИЕ ИДАЕТОВА МАХМУДОВА
                     ШАКИР ХЮСЕИНОВ КУЛАКЛИЕВ
                     ШАСИНЕ АХМЕДОВА МАХМУДОВА
                     ШАФИЕ МАХМУДОВА ТИРАКИЕВА
                     ШЕМСИДИН МУХАРЕМ КЪРСЪТЛЪ
                     ШЕМСИЕ РЕДЖЕБ ИБОШ
                     ШЕНГЮЛ ШЕНОЛ СЕФЕР
                     ШЕНОЛ МУХАРЕМ СЕФЕР
                     ШЕФКЕТ МЕХМЕДОВ КАРАОСМАНОВ
                     ШИНАСИ МАХМУДОВ ДАУДОВ
                     ШУКРИ МЕМИШ ТОМАШ
                     ШУКРЮ БИЛЯЛОВ ПАРСОВ
                     ШЮКРЮ ХЮСЕИНОВ ТАРАКЧИЕВ
                     ЪРФАН МАХМУДОВ КЪРСЪТЛИЕВ
                     ЮЗДЖАН ХАМЗОВ ТИРАКИЕВ
                     ЮЛМИЕ ЕБАЗЕР ХЮСЕИН
                     ЮМГЮЛ ХЮСМЕНОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     ЮМЕР АРИФОВ ТИРАКИЕВ
                     ЮСЕИН ХАСАН ШАБАН
                     ЮСУФ МАХМУД КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ЮСУФ РАИМОВ АБТИШЕВ
                     ЯНКА СТАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 008
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБТУЛА АБТУЛА ПАЛАЗ
                     АБТУЛА РЕДЖЕБОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
                     АДЕМ АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ
                     АДЕМ БИЛЯЛОВ ГЕНДЖЕВ
                     АДЕМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
                     АДЕМ ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
                     АЗИЗ ХЮСЕИНОВ ПОМАКОВ
                     АЙГЮЛ ОСМАНОВА САРМАДЖИЕВА
                     АЙДЪН МЕХМЕД ХАДЖИХЮСЕИН
                     АЙЗЕЛ РЕДЖЕБОВА ЗВЪНОВА
                     АЙЛИН МЕХМЕД КЪСАВЕЛИ
                     АЙЛИН МЕХМЕД ЧАПРАЗ
                     АЙНУР МЕСУТОВ АРУНОВ
                     АЙНУР НЕДЖИАТИНОВА ТЕТАВАЛЪЕВА
                     АЙРУЛА АХМЕДОВ ТАТАРОВ
                     АЙСЕЛ ФАХРИДИНОВА ИСУФОВА
                     АЙСЕЛ ХЪЛМИ СОФТА
                     АЙТЕН ИБРЯМ ХЮСЕИН
                     АЙХАН СЕИДМЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     АЙХАН ХАСАНОВ ШУКРИЕВ
                     АЙШЕ АДЕМ ЧАЛЪК
                     АЙШЕ АЛИ ЮСУФ
                     АЙШЕ ЕРОЛ СОЛАКОВА
                     АЙШЕ МАХМУД ГАЗИ
                     АЙШЕ МЕХМЕД ГАНИ
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     АЙШЕ МУСТАФОВА ГАНИЕВА
                     АЙШЕ САЛИЕВА БАКОВЛУЕВА
                     АЙШЕ САЛИМОВА ЗВЪНОВА
                     АЙШЕ ЮСУФОВА КАРАИСМАИЛОВА
                     АЙШЕН НИХАТОВА БАКОВЛУЕВА
                     АКСЕЛ ОСМАНОВ ЮМЕРГЮВЕЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЙОРГОВ АВРАМОВ
                     АЛЕКСЕЙ МАРИНОВ ХРИСТОВ
                     АЛИ АЛИ МАХМУД
                     АЛИ АХМЕД САЛИГЮВЕ
                     АЛИ ХЮСЕИН ЧАПАР
                     АЛИ ХЮСЕИНОВ ГАНИЕВ
                     АЛКИН МЕХМЕДАЛИЕВ ИСЛЯМОВ
                     АЛПАЙ СЕВИНЧ КАСИМ
                     АЛТАН МЕХМЕД ДАЛКАРАН
                     АЛТАН МУСТАФА ЮМЕР
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АНИФЕ АХМЕДОВА ХАТИБОВА
                     АНТОН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     АПТУЛА БАСРИЕВ ЧАЛЪКОВ
                     АСИЕ МЕМИШ УЗУН
                     АФИЗЕ МАХМУД САЛИГЮВЕ
                     АХМЕД АЙРУЛА ТАТАР
                     АХМЕД АЛИ САЛИГЮВЕ
                     АХМЕД АЛИЕВ ХАСАНОВ
                     АХМЕД ВЕЛИЕВ ЧИЛХАСАНОВ
                     АХМЕД МЕХМЕД ГАНИ
                     АХМЕД НЕДЖИБ ИБРЯМ
                     АХМЕД ОСМАН ЧИЛХАСАН
                     АХМЕД ОСМАНОВ ТОПАЛОВ
                     АХМЕД ХЮСЕИН ДЖУРУШ
                     АХМЕД ХЮСЕИН ЗВЪНА
                     БАРИЕ ХЮСЕИНОВА ГЕНДЖЕВА
                     БАРИШ МУРАД ХАДЖИХЮСЕИН
                     БАСРИ АБДУЛА ЧАЛЪК
                     БАСРИ КАМБЕРОВ КАМБЕРОВ
                     БЕДРИ ВЕЛИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     БЕДРИЕ ФЕЙЗУЛОВА САРМАДЖИЕВА
                     БЕЙХАН ВЕЛИЕВ ЧИЛХАСАНОВ
                     БЕЛГИН АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     БЕЛГИН АХМЕД ЧИЛХАСАН
                     БЕРКАНТ АДЕМ СЕЙДОЛСКИ
                     БЕХЧЕТ ИСМЕТ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     БЕХЧЕТ ЮМЕРОВ СЮЛЮМАНОВ
                     БИЛГЮЛ РУЖДИ ГАЗИ
                     БИРСЕН МЕХМЕДОВА ИСЛЯМ
                     ВЕДАТ ВЕЛИЕВ ИСЛЯМОВ
                     ВЕЛИ АЛИ ИСЛЯМ
                     ВЕЛИ АХМЕДОВ ЧИЛХАСАНОВ
                     ВЕЛИ МЕХМЕДОВ КЪСАВЕЛИЕВ
                     ВЕЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     ВЕЛИ ХЮСЕИНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ВЕЛИЧКА ЕНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА СТАНЕВА
                     ВЕНЕЛИН АЛИПИЕВ ЧАВДАРОВ
                     ВЕСКА МИТЕВА КОСТОВА
                     ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА КАТРАНДЖИ
                     ВИЛДАН ЕМИН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ВИЛДАН ИСМАИЛОВА САРМАДЖИЕВА
                     ГАЛЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     ГАНИМЕ МЕХМЕДОВА КРАНЧЕВА
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГИНКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     ГРОЗДАНКА КОЛЕВА БОЙЧИНОВА
                     ГЬОКАН АБТУЛА ПАЛАЗ
                     ГЮЛБЕЯЗ РУЖДИЕВА ЯХЯ
                     ГЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА КАРАЧОБАНОВА
                     ГЮЛВЕР МЮСАЕВА ДАВУЛДЖИЕВА
                     ГЮЛДЖИХАН КАДИР АШЪК
                     ГЮЛЕР НЕДЖАТИЕВА МЛАДЕНОВА
                     ГЮЛНАЗ РЕМЗИ ЧАЛЪК
                     ГЮЛШЕН МЕХМЕДОВА ДЖУРУШЕВА
                     ГЮЛЮМСЕР КЯШИФОВА БАКОВЛУЕВА
                     ГЮЛЮМСЕР РАИМОВА УЗУН
                     ГЮНАЙ АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
                     ГЮНАЙ ФЕВЗИЕВА СЕЙДОЛСКА
                     ГЮНАЙ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
                     ГЮНЕР РАМИС ТАТАРОВА
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
                     ДАУД МАХМУДОВ КАРАИСМАИЛОВ
                     ДАУД МЕХМЕД ТЕТАВАЛЪ
                     ДАУД СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ ХРИСТОВ
                     ДЕНИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕТРОВ
                     ДЕНЧО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ДЕЯН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     ДЖАНСЕЛ ИЛХАН КАРАБАДЖАК
                     ДЖЕМИЛЕ ВЕЛИ МАХМУД
                     ДЖЕНГИЗ АХМЕД ГАНИ
                     ДЖУНЕЙТ САЛИЕВ ГАНИЕВ
                     ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
                     ДИНЧЕР ВЕЛИЕВ ГЕНДЖЕВ
                     ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА ДЕЧЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     ЕМЕЛ АДЕМ ПИЛЯСЛЪ
                     ЕМЕЛ ШЕФКЕТОВА ЗВЪНОВА
                     ЕМЕЛ ЮЗЕИРОВА МАНАФОВА
                     ЕМИН АБТУЛА ЧАЛЪК
                     ЕМИН ШЕФКЕТ ИСЛЯМ
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЕМИНЕ ХАСАНОВА ЧАКАЛОВА-ПИЛАСЛИЕВА
                     ЕМРАХ АЙЗЕЛ РЕДЖЕБ
                     ЕМРАХ ИДАЕТ УЗУН
                     ЕРГИН ХЮСЕИН ХАСАН
                     ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАНОВ ИСУФОВ
                     ЕРДИНЧ ХЮСЕИН ПИЛЯСЛЪ
                     ЕРЗИН ЮСУФ УЗУН
                     ЕРСИН ЕРГИНОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЕРХАН ЕРДИНЧ ПИЛЯСЛЪ
                     ЕСВЕТ АХМЕДОВА ДАВУЛДЖИЕВА
                     ЕСИН ХЮСЕИН МАХРЯМ
                     ЖИВКО ЙОРДАНОВ ВУЧКОВ
                     ЗАЙДЕ АДЕМОВА ГАНИЕВА
                     ЗЕЙНЕБ АХМЕДОВА ЗВЪНОВА
                     ЗЕЙРА МЕХМЕДОВА ДЖУРУШЕВА
                     ЗЕХРА РИДВАНОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     ЗЕХРА РЮСТЕМОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛ ЮМЕРГЮВЕ
                     ЗЮЛФИЕ МЕХМЕД ЧАЛЪК
                     ЗЮЛФИЕ СЮЛЕЙМАН ГЕНДЖ
                     ЗЮЛФИЕ ХАСАН АЛЪРЪН
                     ЗЮХРЕ АХМЕДОВА ЧИЛХАСАНОВА
                     ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ ДЖУРУШЕВ
                     ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН ГАГАЛЪ
                     ИБРЯМ ФЕВЗИ ЕСКИДЖИ
                     ИБРЯМ ХАСАНОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     ИБРЯМ ХЮСЕИН ЮМЕРГЮВЕ
                     ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ
                     ИВАНИЧКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ИДАЕТ БАСРИ УЗУН
                     ИЖЛЯН МЕЙСУТОВА ПИЛАСЛИЕВА
                     ИЛХАН АЛИЕВ РЕДЖЕБОВ
                     ИЛХАН АРИФ КЕХАЯ
                     ИЛХАН ИБРЯМ КАРАБАДЖАК
                     ИЛХАН ХАСАНОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     ИСМАИЛ ИБРАХИМОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМАИЛ МАХМУД РАХМАН
                     ЙОРДАН ДЕЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
                     КАЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕНАН ФИКРЕТОВ ЮМЕРГЮВЕЕВ
                     КЕРИМЕ МАКБУЛИЕВА ЮМЕРГЮВЕЕВА
                     КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ
                     КРЪСТИНА НЕЦОВА ДИМИТРОВА
                     КЯМИЛЕ РАИМ ТАИР
                     ЛЕВИЕ ЕМИНОВА ЮСЕИН
                     МАРИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     МАРИНКА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА ДАНЕВА
                     МАХМУД ИДАЕТОВ УЗУНОВ
                     МЕЛЕКБЕР НЕДРЕТ ЗВЪНОВА
                     МЕЛИСА БЕРКАНТ СЕЙДОЛСКА
                     МЕЛИХА ОСМАН КАРАБАДЖАК
                     МЕНЗИЕ ШАБАН ИСЛЯМ
                     МЕРЕЛ ИСМАИЛ РАХМАН
                     МЕРЕЛ ХЮСЕИНОВА УЗУНОВА
                     МЕТИН МЕХМЕДАЛИЕВ ИСЛЯМОВ
                     МЕТИН МУСТАФА ГЕНДЖ
                     МЕХМЕД АЛИ СЕЛИМ
                     МЕХМЕД АХМЕД ГАНИ
                     МЕХМЕД АХМЕД КЪСАВЕЛИ
                     МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИХЮСЕИН
                     МЕХМЕД ВЕЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     МЕХМЕД ГЮНЕРОВ ЧОБАНОВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     МЕХМЕД РЕДЖЕБОВ ЗВЪНОВ
                     МЕХМЕД РИДВАНОВ СЕЙДОЛКЮВЛЮЕВ
                     МЕХМЕД СЕБАХАТИНОВ МУСОВ
                     МЕХМЕД ФИКРИЕВ УЗУНОВ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ
                     МЕХМЕДАЛИ АЛИЕВ ИСЛЯМОВ
                     МЕЯМ РАМИ ТАХИР
                     МЕЯМ ХЮСЕИН ГАНИ
                     МУРАД ФЕИМОВ РИЗОВ
                     МУСТАФА ИБРЯМ ЧАЛЪК
                     МУСТАФА МЕХМЕД ЮМЕР
                     МУСТАФА МЕХМЕДОВ ЯВАШЕВ
                     МУСТАФА САЛИ КОЧ
                     МУСТАФА СЮЛЕЙМАН ГАГАЛЪ
                     МЮЗЕЯМ ДАУДОВА ЧИВГЪНОВА
                     МЮЗЕЯМ ДЖЕЛИЛ ЗВЪНА
                     МЮКЕРЯМ МУСТАФОВА КАРАЧОБАНОВА
                     МЮХТЕБЕР МЕХМЕД АХМЕД
                     НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     НАДЖИЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     НАЗМИЕ БИЛЯЛОВА ЧИЛХАСАНОВА
                     НЕБИ ХАСАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     НЕВИН АДЕМ АХМЕД
                     НЕВИН ФИКРЕТОВА САРОСМАНОВА
                     НЕВРИЕ ХЮСЕИН РАХМАН
                     НЕДАФЕТ ШЕФКЪЕВА РИЗОВА
                     НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ ДРУМЕВ
                     НЕДЖАТ САБРИЕВ ХАТИБОВ
                     НЕДЖЛЯ АХМЕД ХЮСЕИНОВА
                     НЕДЖЛЯ МУРАДОВА РИЗОВА
                     НЕДЖМИЕ ХАСАН ЧАПРАЗ
                     НЕДКО ЙОРДАНОВ НЕДКОВ
                     НЕДЯЛКА ДИМОВА НЕДЕВА
                     НЕЖДЕТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
                     НЕЗИХА ШУКРИЕВА КОЧЕВА
                     НЕЙЗЕТ ХАЛИЛОВ ПИЛАСЛИЕВ
                     НЕЙЛЮФЕР БЕЙТУЛОВА КЪСАВЕЛИЕВА
                     НЕРИМАН ХЮСЕИНОВА ШУКРИЕВА
                     НЕРМИН САЛИ КАТРАНДЖИ
                     НЕСЛЯН ОСМАН АБТИХОДЖА
                     НЕСРИН ИБРЯМОВА СОЛАКОВА
                     НЕСРИН ХИКМЕТОВА УЗУНОВА
                     НЕФИЗЕ ИДРИЗОВА ТАРАКЧИЕВА
                     НЕФИЗЕ ЛЯТИФОВА КЕХАЯ
                     НЕФИЗЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАФУЗОВА
                     НЕШЕ ВЕЛИЕВА ПОМАКОВА
                     НЕШЕ ФИКРЕТОВА СЕЙДОЛКЮВЛЮЕВА
                     НИАЗИ ДАВУД АШЪК
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ РАХОВ
                     НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ВУЧКОВА
                     НИЛИФЕР БЕЛГИН СЕФЕРОВА
                     НИХАТ БАСРИЕВ КАМБЕРОВ
                     НИХАТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
                     НИХАТ ФИКРЕТОВ САРОСМАНОВ
                     НУРДЖИХАН ЕМИНОВА ИСЛЯМ
                     НУРТЕН АХМЕДОВА МАХМУД
                     ОГЮН ОСМАНОВ ДАВУЛДЖИЕВ
                     ОКТАЙ АХМЕДОВ КАРАЧОБАНОВ
                     ОЛДЖАЙ НЕЖДЕТОВА БАКОВЛУЕВА
                     ОНУР БЕДРИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ОРХАН ИЛХАНОВ КАРАБАДЖАКОВ
                     ОСМАН АДЕМОВ АДЕМОВ
                     ОСМАН АХМЕДОВ ДАВУЛДЖИЕВ
                     ОСМАН ИБРЯМОВ САРМАДЖИЕВ
                     ОСМАН ИСМАИЛОВ ХАТИБОВ
                     ОСМАН ФЕЙЗУЛОВ ХАФУЗОВ
                     ОСМАН ФИКРЕТОВ МАНАФОВ
                     ОСМАН ХАСАН ЮМЕРГЮВЕ
                     ПАВЛИНА АВРАМОВА НЕДКОВА
                     ПЕТКО КАЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ПОЛЯ ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     РАБИЕ МЕХМЕДОВА СЕЙДОЛКЮВЛУЕВА
                     РАВИЕ СЕЙФЕТИНОВА ЮМЕР
                     РАИМ МЕХМЕД КЪСА
                     РАМИЗ ОСМАНОВ КРАНЧЕВ
                     РАШИД ШАКИР РАШИД
                     РЕДЖЕБ АБТУЛОВ САЛАТОВ
                     РЕДЖЕБ АБТУЛОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
                     РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ ЗВЪНОВ
                     РЕЙХАН ЕМИН ШУКРИ
                     РЕЙХАН ИСУФ МАХРЯМ
                     РЕЙХАН ХАЛИЛ ПИЛЯСЛЪ
                     РЕЙХАН ХЮСЕИНОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
                     РЕКШАН БЕЙХАН ВЕЛИЕВА
                     РЕМЗИ АБТУЛОВ ФУЧИДЖИЕВ
                     РЕМЗИ АХМЕДОВ КОЧЕВ
                     РЕНГИНАР ФИКРЕТОВА ИСЛЯМОВА
                     РЕФИЕ МЕХМЕДОВА ЧАЛЪКОВА
                     РЕФИЕ ОСМАНОВА ХАТИБОВА
                     РЕФИКА МАХМУД ГАЗИ
                     РОСИЦА ПЕНЧЕВА РАШКОВА
                     РУВЕЙДЕ МЕТИНОВА ИСЛЯМОВА
                     РУЖДИ МЕХМЕДОВ ХАДЖИХЮСЕИНОВ
                     РУЖДИ НАСУФ УЗУН
                     РУМЕН МАКСИМОВ МЛАДЕНОВ
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     РУШИД АХМЕДОВ КЪСАВЕЛИЕВ
                     САБРИЕ ВЕЛИЕВА БАКОВЛУЕВА
                     САДИЕ МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
                     САДИФЕ МЕХМЕД ГАГАЛЪ
                     САДИФЕ ЮСУФ ЮМЕРГЮВЕ
                     САЛИ ХАСАНОВ ГАНИЕВ
                     САЛИМ РАИМОВ КЪСОВ
                     САЛИМ ХЮСЕИН СОФТА
                     САМИР ОСМАНОВ ВЕЛИЕВ
                     САНИЕ ШЮКРИ САЛИГЮВЕ
                     САФЕТ АДЕМОВА ИСЛЯМОВА
                     СЕБАХАТИН ХЮСЕИН СОЛАК
                     СЕБИЛЕ АХМЕД НЕДЖИБ
                     СЕВГИН ДАУД ТЕТАВАЛЪ
                     СЕВГИНАР АЛИЕВА ХАТИБ
                     СЕВГЮЛ АХМЕДОВА КАРАИСМАИЛОВА
                     СЕВГЮЛ НЕДЖАТОВА САБРИЕВА
                     СЕВДЖАН АЛИ ХАТИБ
                     СЕВДЖАН МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     СЕВДЖИХАН АДЕМ ХАДЖИХЮСЕИН
                     СЕВДЖИХАН ИБРЯМ УЗУН
                     СЕВДЖИХАН ИСМАИЛ ТЕТАВАЛЪ
                     СЕВДИЕ АДЕМ ЮМЕР
                     СЕВДИЕ МЕХМЕД МАНАФ
                     СЕВДИЕ ФЕРАДОВА АДЕМОВА
                     СЕВДИЕ ХЮСЕИН ТЕТАВАЛЪ
                     СЕВДИШ НАСЪФОВА ЗВЪНОВА
                     СЕВИЛЯЙ МУСТАФА ПАША
                     СЕВИМ АХМЕДОВА УЗУНОВА
                     СЕВИНЧ МЕХМЕДОВА КАСИМОВА
                     СЕВИНЧ РАМИ ТАХИР
                     СЕДАТ РЕМЗИЕВ КОЧЕВ
                     СЕЗГИН ДАВУДОВ КАРАИСМАИЛОВ
                     СЕЗГИН НИАЗИ АШЪК
                     СЕЗГИН САЛИМ СОФТА
                     СЕЗЕН РЕЙХАНОВА АБТИХОДЖЕВА
                     СЕЗЕР АДЕМ СЕЙДОЛСКИ
                     СЕЗЕР АХМЕД ЗВЪНА
                     СЕИДМЕХМЕД АХМЕДОВ САЛИЕВ
                     СЕЙДЕ АЛИ РАШИД
                     СЕЙДЕ АХМЕД ХАТИБ
                     СЕЙДЕ ВЕЛИ САРОСМАН
                     СЕЙДЕ ШАКИРОВА КЕЛОСМАНОВА
                     СЕЙХАН МЕХМЕДОВ САРМАДЖИЕВ
                     СЕЛИМ ХЪЛМИЕВ ЧЪВГЪНОВ
                     СЕЛИМЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
                     СЕЛИМЕ АХМЕД ЮМЕРОВА
                     СЕЛИМЕ ДАУДОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     СЕЛИМЕ КАМБЕРОВА ХЮСЕИН
                     СЕЛИМЕ СЕЛИМ ХЮСЕИН
                     СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН УЗУН
                     СЕЛЧУК СЕВДЖАН ХЮСЕИН
                     СЕРКАН АХМЕД ЗВЪНА
                     СЕХЕР СЮЛЕЙМАНОВА ГЕНДЖЕВА
                     СИБЕЛ НЕЖДЕТОВА ЧИЛХАСАНОВА
                     СИБЕЛ СЕЛИМОВА ДЕМИРЯН
                     СИДИКА МЕХМЕДОВА МАНАФОВА
                     СИМЕОНКА ПЕТРОВА ДРУМЕВА
                     СИНАН ФИКРЕТ ЮМЕРГЮВЕ
                     СЛАВЧО ДИМОВ ДОБРЕВ
                     СНЕЖАНКА РАДЕВА ЕНЧЕВА
                     СОТИРКА МЕНДОВА СТЕФАНОВА
                     СТАНЮ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
                     СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЙКА НЕДКОВА СТАНЕВА
                     СТОЯН ЕВТИМОВ АНГЕЛОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ДИМОВ
                     СУЗАН НЕБИЕВА МУХАРЕМОВА
                     СУНАЙ АЛИ ХАТИБ
                     СУНАЙ АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
                     СУНАЙ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
                     СУРАЙ НЕЙЗЕТОВ ПИЛАСЛИЕВ
                     СЮЛБИЕ АДЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     СЮЛБИЕ ЕНВЕРОВА ФУЧИДЖИЕВА
                     СЮЛБИЕ МАХМУД ЧАПАР
                     СЮЛБИЕ САЛИМ ТЕТАВАЛЪ
                     СЮЛБИЕ ХАСАНОВА ШАХИНОВА
                     СЮЛЕЙМАН МУСТАФА ГАГАЛЪ
                     СЮЛЕЯ САЛИ ЕСКИДЖИ
                     ТАЙБЕ ШУКРИ ЧАЛЪКОВА
                     ТАНЕР ХАСАНОВ ЗВЪНОВ
                     ТЕЗГЮЛ НОВМАНОВА РЕДЖЕБОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
                     ТОДОРКА МИЛКОВА СТОЙЧЕВА
                     ТУРАЙ НЕЙЗЕТОВ ПИЛАСЛИЕВ
                     ТЮРКЕН АХМЕД НЕДЖИБ-ОРУЧ
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА ЗВЪНОВА
                     ФАТМЕ ВЕЛИ СИДОЛКЮЛЮ
                     ФАТМЕ ИБРЯМ ЕСКИДЖИ
                     ФАТМЕ МЕЙСУТОВА ПИЛЯСЛЪ
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ЧЪВГЪНОВА
                     ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     ФАТМЕ ШЕФКЕТ ФИКРЕТ
                     ФЕВЗИЕ МЕХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
                     ФЕИЗ МЕХМЕД ХАЛИБ
                     ФЕЙМЕ ИЛИХАНОВА САРМАДЖИЕВА
                     ФЕРИДЕ МУСТАФОВА ПИЛЯСЛЪЕВА
                     ФЕРИДЕ САЛИМ КЪСАВЕЛИЕВА
                     ФИДЕС РАИМОВА КЪСОВА
                     ФИЙДЕС ЕЮБ КЪСАВЕЛИ
                     ФИЙДЕС СЮЛЕЙМАН ГЕНДЖ
                     ФИЙДЕС ХАСАН СЕФЕР
                     ФИЙДЕС ХАСАНОВА ХАТИБОВА
                     ФИКРЕТ АЗИЗОВ ПОМАКОВ
                     ФИКРЕТ ХАСАН ЮМЕРГЮВЕ
                     ФИКРИ НАСУФОВ УЗУНОВ
                     ФИКРИ САЛИЕВ ДЖИНИЕВ
                     ХАБИБЕ АРИФ ЮМЕРГЮВЕ
                     ХАБИБЕ МЕХМЕД УЗУНОВА
                     ХАВА ФАЗЛИЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
                     ХАЛИЛ РЕЙХАНОВ ХАЛИЛОВ
                     ХАЛИЛ ХЮСЕИН СОФТА
                     ХАЛИМЕ АБТУЛА СОЛАК
                     ХАЛИМЕ АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ХАЛИМЕ ИДРИЗОВА КОЧЕВА
                     ХАЛИМЕ СЕИДОВА ЮМЕРОВА
                     ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА СЕЙДОЛСКИ
                     ХАСАН АДЕМОВ ГЕНДЖЕВ
                     ХАСАН АРИФОВ СОЛАКОВ
                     ХАСАН ОСМАНОВ ТОПАЛОВ
                     ХАСАН СЕЛИМ ЗВЪНА
                     ХАСАН ФЕВЗИ ЕСКИДЖИ
                     ХАСАН ШУКРИЕВ ТАРАКЧИЕВ
                     ХАСАН ШУКРИЕВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     ХАТИДЖЕ АЛИ АЛИ
                     ХАТИДЖЕ ХАСАН ЧИЛХАСАН
                     ХАТИДЖЕ ХЮСЕИНОВА ТОПАЛОВА
                     ХАФИЗЕ ХЮСЕИН ИБРЯМ
                     ХАШИМ САЛИМОВ ТАРАКЧИЕВ
                     ХИКМЕТ ИБРЯМОВ УЗУНОВ
                     ХРИСТА ПАСЕВА ПАВЛОВА
                     ХЮСЕИН АЛИЕВ ГАНИЕВ
                     ХЮСЕИН ИСМАИЛ АХМЕД
                     ХЮСЕИН СЕВДЖАН ХЮСЕИН
                     ХЮСЕИН ХАСАНОВ ПИЛЯСЛЪЕВ
                     ХЮСЕИН ШУКРИЕВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     ХЮСНИЕ АХМЕД ЮМЕРГЮВЕ
                     ШАЗИЕ МАХМУД СОФТА
                     ШАЗИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ТЕТАВАЛЪЕВА
                     ШАКИР АРИФ ТЮЛЕОЛУ
                     ШАСИНЕ МУСТАФА ГАНИЕВА
                     ШЕМСИДИН МЕХМЕД ТОМАШ
                     ШЕНАЙ ИСМЕТОВА ИСЛЯМОВА
                     ШЕНОЛ ВЕЛИ ЧИЛХАСАН
                     ШЕФКЕТ МАХМУД ИСЛЯМ
                     ШИНАСИ ТАХИР ГЕНДЖ
                     ШЮКРИЕ АДЕМОВА ТАТАРОВА
                     ЮДЖЕЛ ЮСЕИН МАХМУД
                     ЮКСЕЛ ЮДЖЕЛ ЮСЕИН
                     ЮМГЮЛ ИСМАИЛ ПАЛАЗ
                     ЮМГЮЛ МЮЗЕКЯЕВА АБТИХОДЖЕВА
                     ЮМГЮЛСЮН МЕХМЕДОВА ЗВЪНОВА
                     ЮМИТ ОСМАНОВ САРМАДЖИЕВ
                     ЮМРАН АХМЕДОВА ПАШЕВА
                     ЮРКЕ МАХМУДОВА СОЛАКОВА
                     ЮСУФ ЮМЕР ТЕТАВАЛЪ
                     ЮСУФ ЮСУФ УЗУН
                     ЯЛЧИН РУЖДИ ГАЗИ
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 009
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБДУЛЛА ХЮСЕИН ЗВЪНА
                     АБТУЛА АЛИ ТОМАШ
                     АБТУЛА АХМЕДОВ ЧЪРАКОВ
                     АБТУЛА ОСМАН КАТРАНДЖИ
                     АДЕМ АХМЕД ЧИЛХАСАН
                     АДЕМ МУСТАФА ХАСАН
                     АДЕМ МУСТАФОВ АДЕМОВ
                     АДЕМ РЕДЖЕБОВ ПАШЕВ
                     АДЕМ САЛИ БЕЙТУЛА
                     АДЕМ СЮЛЕЙМАН ПАША
                     АДИЛ ЗЮЛКЮФ СОЛАК
                     АДИЛ САЛИЕВ АДИЛОВ
                     АДИЛ ХЮСЕИН ЧОБАН
                     АДИЛ ХЮСЕИНОВ АДИЛОВ
                     АДИЛЕ САФЕТ ТОМАШ
                     АЖДА БЮРХАН ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     АЗИЙЗЕ ЕШРЕФОВА ПАШЕВА
                     АЙДУАН РАСИМОВ ЮМЕРОВ
                     АЙДЪН АЛЯЙДИНОВ ДЖИНИЕВ
                     АЙДЪН РАИМОВ МЕХМЕДОВ
                     АЙДЪН РЕДЖЕБОВ ГАЗИЕВ
                     АЙКУТ АХМЕД ЯВАШ
                     АЙЛИН ДЖЕВДЕТОВА КАРАБАДЖАКОВА
                     АЙЛЯ САФЕТ ТОМАШ
                     АЙЛЯН НЕДЖБИДИН ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     АЙНУР АХМЕДОВА ШАКИРОВА
                     АЙСЕЛ БЕЙТУЛОВА МАНДАЖИЕВА
                     АЙСЕЛ ЗЮЛКЮФ ПАШЕВА
                     АЙСЕЛ ИБРЯМОВА КАТРАНДЖИ
                     АЙСЕЛ ИСМАИЛ САРОСМАН
                     АЙСЕЛ РУЖДИЕВА КЪРОВА
                     АЙСЕЛ ФИКРЕТ КЕЛОСМАНОВА
                     АЙТЕН АХМЕДОВА АБТИХОДЖЕВА
                     АЙТЕН РАМАДАН ЧИЛХАСАНОВА
                     АЙШЕ АХМЕД КАТРАНДЖИ
                     АЙШЕ ВЕЙСЕЛОВА ЮМЕРОВА
                     АЙШЕ ВЕЛИЕВА ИСУФОВА
                     АЙШЕ ИБРАХИМОВА ТЮЛОГЛУЕВА
                     АЙШЕ ИСМАИЛОВА УЗУНХАСАНОВА
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ТОМАШЕВА
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     АЙШЕ САЛИ ПАША
                     АЙШЕ САЛИЕВА МИЙРЕМОВА
                     АЙШЕ ХАСАНОВА МАНАФ
                     АЙШЕ ХАШИМ АБТИХОДЖА
                     АЙШЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕД
                     АЙШЕ ЮМЕРОВА ТЮЛЕОВЛУ
                     АЙШЕГЮЛ ЕЮБОВА АДИЛОВА
                     АЙШЕГЮЛ САЛИ ЧОБАН
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АЛИ АБТУЛА ТОМАШ
                     АЛИ АДЕМОВ ДЖАМБАЗОВ
                     АЛИ АХМЕД АБТИШ
                     АЛИ МЕХМЕД ДЖЕФЕР
                     АЛИ РАИФ ДАУЛДЖИ
                     АЛИ ТЕФИКОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     АЛИЕ МАХМУД СОЛАК
                     АЛИЕ ХАШИМОВА ПАШЕВА
                     АЛТАН ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
                     АНАНИ АНГЕЛОВ ГЕНЧЕВ
                     АНИФЕ СЕЛИМОВА МУСТАФОВА
                     АСИЕ ИСМАИЛ АМУДЖА
                     АСИЕ ХЪЛМИЕВА АХМЕД
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
                     АТИКЕ АЛИЕВА МАНДАЖИЕВА
                     АХМЕД АБТУЛОВ ЧЪРАКОВ
                     АХМЕД АДЕМОВ ДЖАМБАЗОВ
                     АХМЕД АДЕМОВ ТЕТАВАЛЪЕВ
                     АХМЕД БЕКИРОВ МАНДАЖИЕВ
                     АХМЕД ВЕЛИ КЕЛЕШ
                     АХМЕД ИСУФОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД МУХАРЕМ ПАША
                     АХМЕД НЕДЖБИДИН КАСПЕР
                     АХМЕД ХЮСЕИН ЧИЛХАСАН
                     АХМЕД ХЮСЕИН ЯВАШ
                     БАКИ БАСРИ СОЛАК
                     БАСРИ АХМЕД СОЛАК
                     БАХАР ЕНВЕРОВА ЕФРАИМОВА
                     БЕДИХА МЕХМЕДОВА РАХМАН
                     БЕЙСИМ АЛИ ВЕЛИ
                     БЕЙТИ САЛИ БЕЙТУЛА
                     БЕЙХАН ИСКЕНДЕРОВ КЕЛЕШЕВ
                     БЕЙХАН МУСТАФА ЯВАШ
                     БЕЙХАН САБРИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     БЕРНА БЕЙСИМ ВЕЛИ
                     БИЛЯНТ ОСМАН АХМЕД
                     БИРСЕН ЕНВЕРОВА ЕФРАИМОВА
                     ВЕЖДИ ВЕЛИ ПАША
                     ВЕЛИ АЛИ МАНДИК
                     ВЕЛИ МЕХМЕД ПАША
                     ВЕСЕЛКА ТЕМЕНУГОВА СОЛАК
                     ВЕСИЛЕ АЛИ ЧИЛХАСАН
                     ВЕСИЛЕ КЯЗИМ БЕЙТУЛА
                     ВЕСИЛЕ МЕХМЕД ГАДЖАЛ
                     ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА ПИЛАСЛЪ
                     ВИЛДАН АХМЕДОВА МАНАФОВА
                     ВИЛДАН БЕЙТУЛА КАСПЕР
                     ВИЛДАН ЗЕКЕРИЕВА ПАША
                     ВИЛДАН МЕХМЕД АДЕМ
                     ВИЛДАН ХЮСЕИНОВА СЕФЕР
                     ВИЛДАН ШАБАНОВА АПАЗ
                     ГЬОКТУ АХМЕДОВ ПАШЕВ
                     ГЬОКХАН МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     ГЮЛДЖИХАН ШУКРИЕВА КЕЛЕШЕВА
                     ГЮЛЕЙМАН ОСМАНОВА САЛАТОВА
                     ГЮЛЕР ЮМЕРОВА СОЛАКОВА
                     ГЮЛЗАДЕ ШЮКРИЕВА ГАЗИЕВА
                     ГЮЛЗАР ИСМЕТОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     ГЮЛНАЗ АЛИ АБТИШ
                     ГЮЛНАЗИЕ ХАСАН ХАДЖИХАЛИЛОВА
                     ГЮЛСЕВЕР МЕХМЕДОВА МАНАФОВА
                     ГЮЛТЕН АДЕМОВА ТЪКЪЗОВА
                     ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА КОЧСАЛИЕВА
                     ГЮЛЧАЙ БЕХТИ ЧИЛХАСАН
                     ГЮЛЧЕХРЕН МУСИН КЕЛОСМАН
                     ГЮЛШЕН АХМЕД МАНДИК
                     ГЮЛШЕН ИСМЕТ АБИДИНОВА
                     ГЮЛШЕН КЯШИФОВА МУСОВА
                     ГЮЛШЕН ХАСАН ЧИЛХАСАН
                     ГЮНАЙ АХМЕДОВ МАНДАЖИЕВ
                     ГЮНЕЙТ ИСМЕТОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ГЮНЕР АХМЕДОВ ПАШЕВ
                     ГЮНЧЕР АХМЕДОВ МАНДАЖИЕВ
                     ДЖАНСУ БЕХТИ ЧИЛХАСАН
                     ДЖЕЙЛЯН ГЮНЧЕРОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     ДЖЕЙЛЯН ТАЛЯТОВА КЪРОВА
                     ДЖЕЙСУН ТАЛЯТОВА ДАНАДЖИ
                     ДЖЕЛИЛ АДИЛОВ КОЧСАЛИЕВ
                     ДЖЕМИЛЕ ХАСАНОВА ДАУЛДЖИ
                     ДЖЕНАН НЕВЗАТ КАРАШАНОВА
                     ДИМИТРИЧКА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     ЕЛВИДЕ ЮЗЕИР САЛАТ
                     ЕЛМАН МУСТАФОВ КЕЛОСМАНОВ
                     ЕЛНАР ФИКРЕТОВА ЯВАШ
                     ЕМБИЯ АХМЕДОВА ЯВАШ
                     ЕМЕЛ ДЖЕФЕРОВА КОДЖААЛИЕВА
                     ЕМЕЛ МЕХМЕД СОЛАК
                     ЕМИН ШУКРИ ТАРАКЧИ
                     ЕМИНЕ АЛИЕВА ФУЧИДЖИЕВА
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ ГАДЖАЛОВА
                     ЕМИНЕ САЛИЕВА ПАШЕВА
                     ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЧИРАКОВА
                     ЕМИНЕ ФИКРЕТОВА ЗВЪНА
                     ЕМИНЕ ХАСАН СОЛАК
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ДОБРУДЖАЛИЕВА
                     ЕМИНЕ ЮСУФ ПАША
                     ЕНЕС БИЛЯЛ МЕХМЕД
                     ЕНЧО ЕМИЛОВ ЙОСИФОВ
                     ЕРГЮЛ ГЮЛТЮН МИЙРЕМОВА
                     ЕРДИНЧ ИСМАИЛОВ МАНАФОВ
                     ЕРКАНТ РУЖДИЕВ ТЪКЪЗОВ
                     ЕРСИН ХЮСЕИНОВ МАНДАЖИЕВ
                     ЕРТАН ФИКРЕТОВ САЛАТОВ
                     ЕРХАН САБРИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ЕСИН ОСМАНОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЖУЛВЕН БЕЙХАНОВА КЕЛЕШЕВА
                     ЖУРВЕН ХАСАНОВ ПАШЕВ
                     ЗЕЙНЕБ АБТУЛА ХЮСЕИН
                     ЗЕЙНЕБ АДЕМ ЧИЛХАСАН
                     ЗЕЙНЕБ РУЖДИЕВА ТЪКЪЗОВА
                     ЗЕКИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЕЮБОВА
                     ЗЕЛИХА ИБРЯМ ТЪКЪЗОВА
                     ЗЕЛИХА ИСМАИЛОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     ЗЕХРА АХМЕД ЮМЕР
                     ЗЕХРА ВЕЛИЕВА ЮМЕРОВА
                     ЗЕХРА ИБРЯМОВА ХАЛИБОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ТОМОВА
                     ЗЮЛКЮФ АХМЕД СОЛАК
                     ЗЮЛФИЕ АХМЕД АБТИШ
                     ЗЮЛФИЕ МЕХМЕД ЧИЛХАСАН
                     ЗЮЛФИЕ САЛИМОВА АПАЗ
                     ЗЮЛФИЕ ТАНЕРОВА МЕХМЕДОВА
                     ЗЮЛФИЕ ЮМЕРОВА КОЧСАЛИЕВА
                     ИБРАХИМ ХАЛИЛОВ САРОСМАНОВ
                     ИБРАХИМ ШЕФКЕТОВ МАНАФОВ
                     ИБРЯМ АБТУЛА СЕФЕР
                     ИБРЯМ АХМЕД ХАДЖИХАЛИЛ
                     ИБРЯМ МЕХМЕД ТОМАШ
                     ИБРЯМ МЕХМЕДОВ КЕКЕРОВ
                     ИБРЯМ ОСМАН КАТРАНДЖИ
                     ИБРЯМ ФЕРАДОВ КОДЖААЛИЕВ
                     ИБРЯМ ХАСАНОВ КАРАШАНОВ
                     ИЛИЯЗ ОСМАНОВ МУСОВ
                     ИЛКЕР РУЖДИЕВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     ИМРЕН ХАСАН ГАДЖАЛ
                     ИНДЖИГЮН РУЖДИЕВА САЛИЕФЕНДИЕВА
                     ИСКЕНДЕР ИСКЕНДЕРОВ КЕЛЕШЕВ
                     ИСМАИЛ ОСМАНОВ МАНАФОВ
                     ИСМАИЛ РАШИДОВ РАШИДОВ
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН ДЖУРУШ
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИНОВ КАТРАНДЖИЕВ
                     ИСМЕТ ИСМАИЛОВ ТОМАШЕВ
                     ИСМЕТ САЛИЕВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ИСМЕТ ФИКРЕТОВ МАНАФОВ
                     ИСМЕТ ХЮСЕИНОВ ТЪКЪЗОВ
                     ЙОЗГЮЛ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
                     ЙОЗНУР ГЮНАЛ ИБРАИМОВА
                     ЙЪЛМАЗ АДЕМ АБТИШ
                     ЙЪЛМАЗ ЯКУБ АМУДЖА
                     КАДРИЕ ИЛХАНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     КЕНАН РАИМОВ АБТИШЕВ
                     КОЛЬО КРЪСТЕВ КОЛЕВ
                     КЯМИЛ ХЮСЕИН СОЛАК
                     КЯШИФ ОСМАНОВ МУСОВ
                     ЛЕМАН МЕХМЕД ХАЛАДЖОВА
                     ЛЮТФУЛА ЛЮТФУЛА БЕЙТУЛА
                     ЛЯТИФ ШЕФКЪЕВ МИЙРЕМОВ
                     МАГБУЛЕ РУЖДИ ГАДЖАЛ
                     МАГБУЛЕ СЮЛЕЙМАН КАСПЕР
                     МАРИЯ БОЯНОВА ГЕНДЖ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАХМУД ОСМАНОВ АБТИХОДЖЕВ
                     МАХМУД СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     МАХМУД ХАСАН МАХМУД
                     МАХМУД ХЮСЕИН КАТРАНДЖИ
                     МЕЛЕК СУНАЙ РУФАТ-ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     МЕЛИХА ХЪЛМИ ИБРЯМ
                     МЕЛИХА ХЮСЕИН ПАША
                     МЕМДУХА АБТУЛОВА КОДЖААЛИЕВА
                     МЕНУРЕ ИСМЕТ РАХМАН
                     МЕРГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА ПАШЕВА
                     МЕРЛИН МУХАРЕМ МАХМУД
                     МЕСУТ ИСМЕТОВ САРОСМАНОВ
                     МЕТИН АХМЕДОВ ИСУФОВ
                     МЕТИН ИБРЯМ СЕФЕР
                     МЕТИН ХАШИМ АЛИ
                     МЕТИН ХЮСЕИНОВ ГАДЖАЛОВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ КУРУЕВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ ЧИРАКОВ
                     МЕХМЕД ВЕЛИ ПАША
                     МЕХМЕД ИБРЯМ АБТУЛА
                     МЕХМЕД МЕХМЕД ГАДЖАЛ
                     МЕХМЕД НЕДЖИБ ИБРЯМ
                     МЕХМЕД ОСМАН РАХМАН
                     МЕХМЕД РИДВАН КЕРИМ
                     МЕХМЕД ХАСАН КЕЛОСМАН
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ХАСАН
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ЯВАШ
                     МЕХМЕД ЮМЕРОВ СЕФЕРОВ
                     МЕХНУР ХЮСЕИНОВ КАТРАНДЖИЕВ
                     МЕЯМ АЛИОСМАНОВА МАНАФОВА
                     МУСИН РАИМОВ МЕХМЕДОВ
                     МУСТАФА ЕШРЕФОВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА МЕХМЕД ГАДЖАЛ
                     МУСТАФА МЕХМЕД КЕЛОСМАН
                     МУСТАФА САЛИ ЯХЯ
                     МУСТАФА ЮМЕР ЯВАШ
                     МУТАЛИБ ИБРЯМОВ КАРАШАНОВ
                     МУХАРЕМ ТЕЙФИКОВ ХАЛИБОВ
                     МЮЗЕЯМ ЮМЕРОВА ЧИРАКОВА
                     МЮКЕРЯМ МЕХМЕД ПАША
                     МЮНЕВЕР ЮМЕРОВА ГАДЖАЛОВА
                     МЮСЕБИЕ АЛИЕВА ГАЙТАНОВА
                     МЮСЕММЕ ИБРАХИМОВА САЛАТОВА
                     НАДЖИЕ АЗИС ЯВАШ
                     НАДИЕ ЕФРАИМОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     НАЗИФ ХАЛИЛ ПИЛАСЛЪ
                     НАЗМИЕ МЕХМЕДОВА КОДЖААЛИЕВА
                     НАЗМИЕ ОСМАНОВА ТОМАШЕВА
                     НАЗМИЕ РАМИСОВА УЗУНХАСАНОВА
                     НАЗМИЕ ЯКУБОВА СЕФЕРОВА
                     НАРГИС ИСМАИЛОВА ВЕЛИ
                     НЕБИЕ АЛИ ГАЙТАН
                     НЕВГИН РАШИДОВ ШАКИРОВ
                     НЕВРИЕ МЕХМЕД РАХМАН
                     НЕДЖБИДИН АХМЕД КАСПЕР
                     НЕДЖБИДИН МЕХМЕД ЯШАР
                     НЕДЖВАН МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     НЕДЖГЮЛ АХМЕДОВА ГАДЖАЛ
                     НЕДЖМИЕ АХМЕД ПАША
                     НЕДРЕТ САЛИ БЕЙТУЛА
                     НЕДРЕТ СЮЛЕЙМАН ПАША
                     НЕЖДЕТ МУХАРЕМОВ ХАЛАДЖОВ
                     НЕРГИС ИБРЯМ ТОМАШ
                     НЕРИМАН НЕЖДЕТОВА ХАЛАДЖОВА
                     НЕРМИ ФЕИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     НЕСИМ АБТУЛОВ ТОМАШЕВ
                     НЕФИЗЕ МЕХМЕД ЮМЕР
                     НИАЗИ АХМЕД КАСПЕР
                     НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
                     НИЛГЮН СЮЛЕЙМАНОВА ХАДЖИХАЛИЛ
                     НИЛЯЙ АЙДЪН ПАША
                     НОРА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА
                     НУРГЕН АКИФОВА ПАША
                     НУРДЖИХАН РЕДЖЕБ ЮСУФ-КАТРАНДЖИЕВА
                     НУРДЖИХАН ШАБАНОВА САЛАТОВА
                     НУРСЕН ЛЯТИФОВА ГЕНДЖЕВА
                     ОНУР РУЖДИЕВ ГЕНДЖЕВ
                     ОРХАН ОСМАНОВ АБТИХОДЖЕВ
                     ОРХАН ХАСАНОВ САЛИЕВ
                     ОСМАН БИЛЯНТ АХМЕД
                     ОСМАН ИБРЯМОВ МУСОВ
                     ОСМАН МЕХМЕД РАХМАН
                     ОСМАН МЕХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     ОСМАН ХАСАН АПАЗ
                     ОСМАН ХАСАНОВ ЧИЛХАСАНОВ
                     ОСМАН ХЮСЕИН ГАДЖАЛ
                     ПАКИЗЕ АХМЕДОВА ЧОБАНОВА
                     ПЕНКА ДЕНЕВА ВЕЛИКОВА
                     ПЕРВИН БЕХАТОВА ИДАЕТОВА
                     РАВИЕ МАХМУДОВА ПИЛЯСЛЪЕВА
                     РАДА ПАНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     РАЗИЕ ИЗЗЕТ ГАДЖАЛ
                     РАИМ ХАСАНОВ АБТИШЕВ
                     РАИФ АЛИ ДАУЛДЖИ
                     РАИФ АЛИЕВ ДАУЛДЖИЕВ
                     РАЙМЕ АБТУЛОВА КУРУЕВА
                     РАМИЗ ЮСЕИНОВ РАМИЗОВ
                     РЕВАСИЕ РАМАДАН ЧИЛХАСАНОВА
                     РЕДЖЕБ АБТИ ГАЗИ
                     РЕЙХАН РИДВАН МАХМУД
                     РЕМЗИЕ ОСМАНОВА ГАДЖАЛОВА
                     РЕФИЕ АДЕМ ЯШАР
                     РЕФИЕ ИБРАХИМОВА АХМЕД
                     РЕФИЕ ХЮСЕИН РАХМАН
                     РИДВАН МЕХМЕД КЕРИМ
                     РИДВАН ХАЛИЛ ПАША
                     РУЖДИ АХМЕД ГАДЖАЛ
                     РУЖДИ АХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     РУЖДИ ИСМАИЛ ХАСАН
                     РУЖДИ ХАСАНОВ ТЪКЪЗОВ
                     САБРИ САЛИ ТЮЛЕОВЛУ
                     САБРИЕ РЕДЖЕБ МУСОВА
                     САДИЕ ДЖЕФЕР САРОСМАН
                     САЛИ АДИЛОВ ЧОБАНОВ
                     САЛИ АХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
                     САЛИ МАХМУД КАТРАНДЖИ
                     САЛИ СЮЛЕЙМАНОВ ТЮЛОГЛУЕВ
                     САЛИ ХАСАН САЛИ
                     САЛИХА МУСТАФА КЕРИМ
                     САМЕТ ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
                     САФЕТ АДЕМ ТОМАШ
                     СВЕТЛОЗАР ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
                     СЕБАЙДИН ВЕЛИЕВ МАНДИКОВ
                     СЕБИЛЕ РУФАДОВА МАНАФОВА
                     СЕБИЛЕ ХАСАН ГАЗИ
                     СЕБИЛЕ ХАСАН КАСПЕР
                     СЕВГИН ИБРЯМОВ КОДЖААЛИЕВ
                     СЕВГЮЛ ХАСАНОВА ТЪКЪЗОВА
                     СЕВГЮЛ ШАБАН РАМИЗОВА
                     СЕВДЖАН ИСМАИЛОВ ДЖУРУШЕВ
                     СЕВДЖИХАН РЕДЖЕБОВА РАШИДОВА
                     СЕВДИЕ БИЛЯЛ ЯХЯ
                     СЕВДИМ АЙДЪНОВА ГАЗИЕВА
                     СЕВИЕ АДИЛ СОЛАК
                     СЕВИЕ ИБРАХИМОВА САЛИЕВА
                     СЕВИМ НЕЗАМЕДИН ПАШЕВА
                     СЕВИНЧ ДАВУД ВАНОГЛУ
                     СЕЗГИН ХЮСЕИН ЮМЕР
                     СЕЙДЕ АБТУЛОВА ПАШЕВА
                     СЕЙРАНИ АЛИ ДЖЕФЕР
                     СЕЙФИДИН ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
                     СЕЛИМ ЮМЕР САРОСМАН
                     СЕЛИМЕ АЛИ СЕФЕРОВА
                     СЕЛИМЕ АХМЕД ЮМЕР
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕД ТОМАШЕВА
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕД ЧИЛХАСАН
                     СЕЛИМЕ МУСТАФА ЧИЛХАСАН
                     СЕЛИМЕ САБРИЕВА АБТИШ
                     СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН СОЛАК
                     СЕЛИМЕ ФЕДАИЛ ЧАГЛАЯН
                     СЕЛИМЕ ХЮСЕИН КАСИМ
                     СЕМА РУЖДИ ГАДЖАЛ
                     СЕМИЛ НАЗИФ ПИЛАСЛЪ
                     СЕМИХ ХАСАН ЮМЕР
                     СЕМРА ЮМЕРОВА ДЖИНИЕВА
                     СЕНИХА ШАКИР ЯХЯ
                     СЕРАФИМ СЕРАФИМОВ СЕРАФИМОВ
                     СИБЕЛ НЕДРЕТОВА АБТИХОДЖЕВА
                     СИДИКА СЕИДОВА КЕЛЕШЕВА
                     СИДИКА ХАШИМ КЪР
                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА ПАНОВА
                     СИНАН АДЕМ ВАНОГЛУ
                     СЮЛБИЕ МЕХМЕДОВА МАНДАЖИЕВА
                     СЮЛБИЕ НИЯЗИЕВА МАНАФОВА
                     СЮЛЕЙМАН АДЕМ ПАША
                     СЮЛЕЙМАН НИЯЗИЕВ КАСПЕРОВ
                     СЮЛЕЙМАН РЮСТЕМОВ ПАШЕВ
                     СЮЛЕЯ ХАСАН СЕФЕР
                     ТАЛЯТ МЕХМЕДОВ КЪРОВ
                     ТАНЕР БАСРИ ТОМАШ
                     ТАНЕР МЕХМЕДОВ ЧИЛХАСАНОВ
                     ТАНЖУ ХЮСЕИН ПАША
                     ТАНСЕЛ БАКИЕВ СОЛАКОВ
                     ТЕЙФИК АЗИСОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ТЕЙФИК МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
                     ТИЖЕН ХЮСЕИН ПАША
                     ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ
                     ТУГУНАЙ СЕЙРАНИ АЛИ
                     ТУНДЖАЙ ИБРЯМ ХАДЖИХАЛИЛ
                     ТУРГАЙ СЕЙРАНИ АЛИ
                     ФАТМЕ ЗЕЛКИФОВА МУСОВА
                     ФАТМЕ ИСМАИЛ ЮМЕР
                     ФАТМЕ ХАЛИЛ ПАША
                     ФАТМЕ ХАСАН МАНДАЖИ
                     ФАТМЕ ХАСАН РАХМАН
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА ХАСАН
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА ЯВАШ
                     ФЕВЗИ ХАСАН ЕСКИДЖИ
                     ФЕВЗИ ХЪЛМИ КЪР
                     ФЕИМ АРИФОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ФЕРДИ МУСТАФА ГАДЖАЛ
                     ФЕРДИ ФЕИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ФЕРИДЕ ИБРЯМ ДЖУРУШ
                     ФЕРИДЕ ЮСУФ ПАША
                     ФИДЕС ВЕЛИЕВА ТОМАШ
                     ФИКРЕТ ВЕЛИЕВ САЛАТОВ
                     ФИКРЕТ ХЮСЕИНОВ МАНАФОВ
                     ФИКРИЕ АХМЕД АБТИШ
                     ХАВА ИСМАИЛ ЮМЕР
                     ХАВА ХАСАН ОСМАН
                     ХАКАН БЕЙХАНОВ КЕЛЕШЕВ
                     ХАКЪ ХАСАНОВ КАРАШАНОВ
                     ХАЛИЛ ИБРАХИМОВ САРОСМАНОВ
                     ХАЛИМЕ АКИФ ТЮЛЕОВЛУ
                     ХАЛИМЕ ОСМАНОВА КАСИМОВА
                     ХАСАН АХМЕД МАНДАЖИ
                     ХАСАН ИСМАИЛ АПАЗ
                     ХАСАН МАХМУД РАХМАН
                     ХАСАН МЕХМЕД ГАДЖАЛ
                     ХАСАН ОСМАН АПАЗ
                     ХАСАН СЮЛЕЙМАНОВ КЕЛОСМАНОВ
                     ХАСАН ХАКЪЕВ КАРАШАНОВ
                     ХАСАН ЮЗЕИР ЮМЕР
                     ХАСИБЕ ВЕЛИ ПАША
                     ХАТИДЖЕ АБТУЛА САРОСМАН
                     ХАТИДЖЕ АЛИЕВА ШАХИНОВА
                     ХАТИДЖЕ АХМЕДОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ХАТИДЖЕ ВЕЛИ СОЛАК
                     ХАТИДЖЕ ИБРАХИМ ПАША
                     ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     ХАТИДЖЕ РЕДЖЕБ ТОМАШ
                     ХАТИДЖЕ ХАСАНОВА КАРАШАНОВА
                     ХАФИЗЕ МЕХМЕД ЯВАШ
                     ХАФИЗЕ НИАЗИ ТЮЛЕОВЛУ
                     ХЪЛМИ МУСТАФА СОЛАК
                     ХЪЛМИЕ АБТУЛОВА АХМЕДОВА
                     ХЮСЕИН АБТУЛА ЗВЪНА
                     ХЮСЕИН АДИЛОВ КОЧСАЛИЕВ
                     ХЮСЕИН АДИЛОВ ЧОБАНОВ
                     ХЮСЕИН АХМЕД ЗВЪНА
                     ХЮСЕИН АХМЕД ПАША
                     ХЮСЕИН АХМЕД ЧИЛХАСАН
                     ХЮСЕИН АХМЕДОВ ГАДЖАЛОВ
                     ХЮСЕИН ИСМЕТ ТЪКЪЗ
                     ХЮСЕИН МАХМУД КАТРАНДЖИ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД ЯВАШ
                     ХЮСЕИН САЛИ ЧИЛХАСАН
                     ХЮСЕИН ХАСАН МАНДАЖИ
                     ХЮСЕИН ХАСАН СОЛАК
                     ХЮСМЕН СЕБАХАДИН ФУЧИДЖИ
                     ХЮСНИЕ АБТУЛОВА АПАЗОВА
                     ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА РАДЕВА
                     ЧИЙДЕМ ХАСАН МАХМУД
                     ШАБАН АБТУЛА САЛАТ
                     ШАБАН САЛИ ЯХЯ
                     ШАЗИЕ МАХМУДОВА ЕМИНОВА
                     ШЕФКЕТ ХЮСЕИНОВ МАНАФОВ
                     ШЕФКЪ ЛЯТИФОВ МИЙРЕМОВ
                     ЮЗЕИР АДЕМОВ ПАШЕВ
                     ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД
                     ЮМГЮЛ ИСМЕТ ТАХИРОВА
                     ЮМГЮЛ ОСМАНОВА ДЖЕФЕР
                     ЮМГЮЛ ШАБАН САЛИ
                     ЮМЕР АХМЕД СОЛАК
                     ЮМЕР АХМЕД ЯВАШ
                     ЮМЕР СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ЮМЕР ХАЛИЛ САРОСМАН
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 010
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБИБЕ ИБРЯМОВА КУРУ
                     АБТУЛА АХМЕДОВ ТАТАРОВ
                     АБТУЛА САМИЕВ ГАРИБОВ
                     АДЕМ АХМЕДОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     АДЕМ ДАХИЛОВ МАНДИКОВ
                     АДЕМ МАХМУД ТОРЛАК
                     АДЕМ ХЮСЕИНОВ КУНДАКСЪЗОВ
                     АДНАН АХМЕД ТОРЛАК
                     АЗИМЕ МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
                     АЙГЮЛ АДЕМОВА ШАБАНОВА
                     АЙГЮЛ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА
                     АЙДЖАН БЕРКАНТ ХАЛИЛ
                     АЙДЪН НИАЗИЕВ КАСИМОВ
                     АЙЛЯ АХМЕДОВА ДЕМИРАН
                     АЙЛЯ КЯЗИМОВА ТАТАРОВА
                     АЙНУР БЕХЧЕТ ГАРИБОВА
                     АЙНУР САБРИ ЧИРАК
                     АЙНУР СЕБАЙДИНОВА ДЖИНИЕВА
                     АЙСЕЛ АХМЕДОВА КУНДАКСЪЗОВА
                     АЙСЕЛ ИБРЯМ ХАДЖИОВЛУ
                     АЙСЕЛ НЕБИЕВА ДЕМИРАНОВА
                     АЙСУН МЕСУТОВА АЛИЕВА
                     АЙТЕН АХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     АЙТЕН ЗЮЛКЯРОВА СОЛАКОВА
                     АЙТЕН МЕХМЕД ТОРЛАК
                     АЙФЕР РЕДЖЕБОВА СЕФЕРОВА
                     АЙШЕ АДЕМОВА СОЛАК
                     АЙШЕ АЛИ ХАСАН
                     АЙШЕ МАХМУД ТОРЛАК
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ЮМЕРОВА
                     АЙШЕ НЕДЖБИДИН ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     АЙШЕ ОСМАНОВА ДЕМИРАНОВА
                     АЙШЕ РЕДЖЕБОВА СЕЛИМАНОВА
                     АЙШЕ РЕДЖЕБОВА ТОРЛАКОВА
                     АЙШЕ САЛИЕВА ДЖИННИЕВА
                     АЙШЕ САМИЕВА ГАРИБОВА
                     АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ИСМАИЛОВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН ГАРИБ
                     АЙШЕ ХЮСЕИН ДЕМИРАНОВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН СЕЛИМАН
                     АЙШЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ПОМАКОВА
                     АЙШЕ ШЕФКЕДОВА ТИРАКИЕВА
                     АЙШЕ ШЮКРИЕВА ЮНУЗОВА
                     АЛЕФ АРИФ ГАЗИ
                     АЛИ АХМЕД КУРУ
                     АЛИ ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     АЛИ ОСМАН КАРАШАН
                     АЛИ СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН
                     АЛИ ФЕЙЗУЛА ДЖЕФЕР
                     АЛТАН СЕДАТ КЕРИМ
                     АЛТАН ЯХИЯ МУСТАФА
                     АЛТАНАЙ АХМЕД КАРАХАФУЗ
                     АЛЯЙДИН ИСКЕНДЕРОВ ДЖИНИЕВ
                     АНИФЕ АКИФОВА БЕЙТУЛОВА
                     АРИФ МЕХМЕД ГАЗИ
                     АРИФ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ КРАСЕНОВ
                     АСИЕ АХМЕДОВА КАДИРОВА
                     АСИЕ САЛИ АБТУЛА
                     АТАНАСА ДИМИТРОВА АНЧЕВА
                     АТИДЖЕ ЛЯТИФОВА СОЛАКОВА
                     АТЧЕ МУСТАФОВА СЕФЕРОВА
                     АФФЕ ИСКЕНДЕР ХАДЖИОВЛУ
                     АХМЕД АБТУЛА ТАТАР
                     АХМЕД АДЕМ ТЮЛЕОВЛУ
                     АХМЕД АХМЕДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
                     АХМЕД БЮРХАНОВ ПОМАКОВ
                     АХМЕД ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     АХМЕД ИБРЯМ ДЕМИРЯН
                     АХМЕД МЕХМЕД КАСИМ
                     АХМЕД МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
                     АХМЕД МЕХМЕД ЧОБАН
                     АХМЕД МУСА ХАДЖИОВЛУ
                     АХМЕД МУСТАФОВ ЧЪРАКОВ
                     АХМЕД ОСМАН ГАРИБ
                     АХМЕД РАМИСОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     АХМЕД СЕИДМЕХМЕДОВ САЛИЕВ
                     АХМЕД ХАЛИЛОВ ДЖИНИЕВ
                     АХМЕД ХАСАН КЕЛОСМАН
                     АХМЕД ХАСАН ЧИЛ
                     АХМЕД ХАСАНОВ ЧОБАНОВ
                     АХМЕД ХЮСЕИН ГЕНДЖ
                     АХМЕД ХЮСЕИНОВ ЮМЕРОВ
                     АХМЕД ЯКУБОВ АБТУЛОВ
                     БАСРИ НЕЖДЕТОВ СЕЛИМАНОВ
                     БАСРИ ОСМАНОВ МИЙЗИНОВ
                     БАСРИ РАМАДАН ЧИРАК
                     БАСРИ ХЮСЕИН ПОМАК
                     БАСРИ ХЮСЕИНОВ ДЖИНИЕВ
                     БАХРИ АДНАН ТОРЛАК
                     БАХРИ БАСРИ ТЮЛЕОВЛУ
                     БАХРИЕ ТАХИР МУСТАФА
                     БАХТЕГЮЛ БАХТИЯРОВА КАСПЕРОВА
                     БАХТИШЕН ТАСИН БЕЛБЕРОВА
                     БАХТИЯР СЕЛИМОВ КАСПЕРОВ
                     БЕДИХА ХАШИМОВА ТЮЛЕОВЛУ
                     БЕДРИ ВЕЛИЕВ МАДЖАРОВ
                     БЕДРИЕ ЕМИНОВА УЗУНХАСАНОВА
                     БЕДРИЕ МУХАРЕМОВА СЕФЕРОВА
                     БЕЙНУР МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
                     БЕЙХАН ОСМАНОВ ДЕМИРАНОВ
                     БЕЙХАН ЮСУФ ХАЛИЛ
                     БЕЛГИН АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     БЕЛГИН БАСРИЕВ ДЖИНИЕВ
                     БЕРКАНТ ХАЛИЛ ЮСЕИН
                     БЕРКАНТ ХЮСЕИНОВ ТОРЛАКЛИЕВ
                     БЕХАТ АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     БЕХТИ РУШИДОВ МАНДИКОВ
                     БЕХЧЕТ ХЮСЕИНОВ ТОРЛАКОВ
                     БИЛСЕР ИБРЯМ МЕХМЕД
                     БИННАЗ ЮМЕРОВА ДЕМИРАН
                     БИРГЮЛ МЕХМЕД МАНДИКОВА
                     БИРДЖАН НЕЖДЕТОВА СЕЛИМАНОВА
                     БИРСЕН МУЗАФЕРОВА БЕЛБЕР
                     БЮЛЕНТ ХЮСЕИН АМИШ
                     БЮНЯМИН БАСРИЕВ ДЖИНИЕВ
                     БЮРХАН МЕХМЕД ПОМАК
                     ВАСВИЕ ФЕЙЗУЛОВА МУСТАФОВА
                     ВАСВИЕ ХЮСЕИН АХМЕДОВА
                     ВЕЛИ ВЕЛИ МАДЖАР
                     ВЕЛИ МАХМУДОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ВЕСИЛЕ ДАУД ДЖЕФЕР
                     ВЕСИЛЕ МЕХМЕДОВА ЧАПАРОВА
                     ВЕСИЛЕ ОСМАНОВА ЮСУФОВА
                     ВИЖДАН ХЮСЕИН АБТУЛА
                     ГАНИМЕ ИДРИЗОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
                     ГЬОКМЕН КЕМАЛ ТОРЛАК
                     ГЬОНЮЛ СЕБАЙДИНОВА КАСПЕРОВА
                     ГЮЛБАХАР АХМЕД КУНДАКСЪЗ
                     ГЮЛБИЕ АХМЕДОВА ПОМАК
                     ГЮЛБИЕ ЕШРЕФ ЧЪРАКОВА
                     ГЮЛВЕР АХМЕД ЮНУЗ
                     ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА ПОМАК
                     ГЮЛДЖИХАН АХМЕДОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
                     ГЮЛДЖИХАН РИЗАЕВА ХАСАНОВА
                     ГЮЛЕР РЕДЖЕБОВА КАДИРОВА
                     ГЮЛЗАР ХАЛИЛОВА ЮНУЗОВА
                     ГЮЛНАЗИЕ МУСТАФОВА БЕЛБЕР
                     ГЮЛНАЗИЕ ШУКРИЕВА САКОВА
                     ГЮЛТЕН МЕХМЕД КУНДАКСЪЗ
                     ГЮЛТЕН САБРИ ХАЛАДЖА
                     ГЮЛЧИН ИБРАХИМОВА КАСПЕРОВА
                     ГЮЛШЕН АЛИЕВА СОЛАКОВА
                     ГЮЛЯЙ МЕТИНОВА КАМБЕРОВА
                     ГЮНАЙ РЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
                     ГЮНЕР РАКИФ АКИФ
                     ГЮНТЕР САЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     ГЮРДЖАН ГЮНТЕРОВ СЕФЕРОВ
                     ГЮРСЕЛ ТУНАЙ МЕХМЕД
                     ДАУД МАХМУДОВ ПАШЕВ
                     ДАУД ХАСАН ГАРИБ
                     ДАУД ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
                     ДЕНИЗ АДЕМОВ МАНДИКОВ
                     ДЕНИЗ КЯМИЛ СОЛАК
                     ДЕНИС ВЕЛИЕВ ГЕНДЖЕВ
                     ДЖАНСЕВ ЕРДИНЧЕВА КАСИМОВА
                     ДЖАНСЕЛ РЕЙХАН ЗЮЛКЮФ
                     ДЖАНСУ ЕНВЕР ДЖЕБЕ
                     ДЖАНСУН ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
                     ДЖЕВАДИЕ ИДИРИЗОВА ЮНУЗОВА
                     ДЖЕВДЕТ НУРИЕВ СЕЛИМАНОВ
                     ДЖЕВДЕТ ШЕФКЕТ ХАДЖИОВЛУ
                     ДЖЕВРИЕ ЛЮТФУЛОВА ГАЗИ
                     ДЖЕМ МЕТИНОВ КАМБЕРОВ
                     ДЖЕНГИЗ ЕРДИНЧЕВ КАСИМОВ
                     ДЖУНЕЙТ МУХАРЕМОВ СЕФЕРОВ
                     ДЖУНЕЙТ НИХАТ ЮСУФ
                     ДИЛБЕР ЛЮТФИЕВА КАСИМОВА
                     ЕЛИС ТАМЕР СЕФЕР
                     ЕЛНАР ХАМДИ СОЛАК
                     ЕМИН ЗЮЛКЮФОВ ХАЙРУЛОВ
                     ЕМИН ШЕФКЕТОВ ТИРАКИЕВ
                     ЕМИНЕ АБТУЛОВА КАСПЕРОВА
                     ЕМИНЕ АДЕМОВА ХАЛИЛГЮВЕЕВА
                     ЕМИНЕ АЛИЕВА УЗУНХАСАНОВА
                     ЕМИНЕ БИЛЯЛОВА ТЮЛЕОЛУ
                     ЕМИНЕ ВЕЛИЕВА ГАРИБОВА
                     ЕМИНЕ ЕМИНОВА СЕЛИМАНОВА
                     ЕМИНЕ МЮЗЕКЯЕВА ДЕМИРАНОВА
                     ЕМИНЕ САЛИМ МАДЖАР
                     ЕМИНЕ ХАСАНОВА ХАДЖИОВЛУЕВА
                     ЕМИНЕ ХАШИМ СЕФЕР
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА ДЖИНИЕВА
                     ЕМРАХ ЕНВЕР ДЖЕБЕ
                     ЕНВЕР МАХМУД ГАРИБ
                     ЕНВЕР МЕХМЕД ДЖЕБЕ
                     ЕНВЕР РЕДЖЕБОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
                     ЕРГЮНАР ШЕФКЕТ МАНДИКОВА
                     ЕРДЖАН ИСМАИЛОВ МАНАФОВ
                     ЕРДЖАН РУЖДИ СЕФЕР
                     ЕРДЖАН РУЖДИ ХАДЖИОВЛУ
                     ЕРДИНЧ МЕХМЕДОВ КАСИМОВ
                     ЕРДУАН РЕЙХАН ХАДЖИОВЛУ
                     ЕРКАН РЕЙХАН ХАДЖИОВЛУ
                     ЕРСИН АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     ЕСИН БЕХТИЕВА ЯКУБОВА
                     ЕФАКАТ СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗОВА
                     ЖУЛВЕН ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА
                     ЖЮЛВЕН БАСРИ РАМАДАН
                     ЗАКИФ АКИФОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ЗЕЙНЕБ РЕДЖЕБ ХАДЖИМУСТАФОВА
                     ЗЕЙНЕБ СЮЛЕЙМАНОВА БЕЛБЕРОВА
                     ЗЕЙНЕБ ХАЛИЛ ТОРЛАК
                     ЗЕКИЕ ЗЮЛКЮФ ХАЛИЛ
                     ЗЕКИМ АЛИ СЕФЕР
                     ЗЕЛИХА АЛИЕВА СЕФЕРОВА
                     ЗЕЛИХА САЛИ ХАДЖИОВЛУ
                     ЗЕЛИХА ХЮСЕИН СОЛАК
                     ЗЕЛИХА ЮМЕРОВА БЕЛБЕР
                     ЗЕХРА АБТУЛА ХАДЖИОВЛУ
                     ЗЕХРА АХМЕД ПАНДЖАРОВА
                     ЗЕХРА АХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     ЗЕХРА ХАШИМОВА ЧИЛЕВА
                     ЗИЙНЕБ АЛИ ЧОБАН
                     ЗЮЛКЮФ ХАСАНОВ ДЖЕБЕЕВ
                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛОВА СОЛАКОВА
                     ЗЮЛФИЕ МУХАРЕМОВА ДЖИНИЕВА
                     ЗЮЛФИЕ НУРИЕВА ШАЛАКОВА
                     ЗЮЛФИЕ ХАСАН ХАДЖИОВЛУ
                     ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     ЗЮЛФИЕ ЮМЕРОВА ЮСУФ
                     ЗЮЛЮФЕР ХАШИМ ДЖЕБЕ
                     ИБРЯМ АХМЕД ТЮЛЕОЛУ
                     ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ПАРСОВ
                     ИБРЯМ МЕХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     ИБРЯМ ОСМАН ГАРИБ
                     ИБРЯМ САЛИМОВ ДЕМИРАНОВ
                     ИБРЯМ ЮМЕРОВ ИБРЯМОВ
                     ИБРЯМ ЮСУФОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     ИДАЕТ ЮСМЕНОВА СЕФЕРОВА
                     ИЛКСЕН ФИКРЕТ САЛИЕФЕНДИ
                     ИМРЕН ХАСАНОВА КУНДАКСЪЗ
                     ИСКЕНДЕР АХМЕД КЕЛОСМАН
                     ИСМАИЛ ОРХАНОВ ТАХИРОВ
                     ИСМАИЛ САЛИМОВ ДЕМИРАНОВ
                     ИСМАИЛ ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ
                     ИСМЕТ МУСТАФОВ СЕФЕРОВ
                     ИСМЕТ ХАСАНОВ ЯКУБОВ
                     ЙЪЛМАЗ АХМЕД САЛИМ
                     КАДРИЕ АЛИЕВА СЕФЕРОВА
                     КАДРИЕ БЕКИРОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     КЕМАЛ КЯШИФ ТОРЛАК
                     КЕНАН МЕТИНОВ ТАРАКЧИЕВ
                     КЕНАН САБРИЕВ СОЛАКОВ
                     КЕНИЯ ШУКРИЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
                     КЯЗИМ АБТУЛОВ ТАТАРОВ
                     КЯЗИМ ХЮСЕИНОВ СОЛАКОВ
                     КЯНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ТИРАКИЕВА
                     КЯФИЕ МУХАРЕМ ХАДЖИОВЛУ
                     ЛЕЙЛЯ ГАНИМЕЕВА СЕФЕРОВА
                     ЛЕМАН САЛИЕВА ЮСЕИН
                     ЛЕМАН ХАСАН АБТИХОДЖА
                     ЛЮТФИ ХЮСЕИН АБТУЛА
                     МАГБУЛЕ МУСТАФА ГАРИБ
                     МАХМУД АХМЕДОВ ЗВЪНОВ
                     МАХМУД ЕНВЕР ГАРИБ
                     МАХСУН РУМЕНОВ КРУМОВ
                     МЕЖДНУН ХАКЪЕВ ШАЛЛАКОВ
                     МЕЛЕГБЕР АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     МЕЛЕК РЕМЗИ ЯКУБ
                     МЕЛЕХАТ МЕХМЕДОВА ЯКУБ
                     МЕЛИН ШЕФКЪ МЕХМЕДОВА
                     МЕЛИХА РУШИДОВА ЯКУБОВА
                     МЕМДУХА ХАСАНОВА ПАРСОВА
                     МЕРГЮЛ ИБРАХИМ ЮСЕИН
                     МЕРГЮЛ МЕХМЕД КАРАХАФУЗ
                     МЕРДИЕ ЮСЕИН КАРАХАФУЗ
                     МЕРДИН ХАСАНОВ КУНДАКСЪЗОВ
                     МЕРЛИН ХАСАНОВА САКОВА
                     МЕРЛИН ЮСЕИН КАРАХАФУЗ
                     МЕРСИН АХМЕД КУНДАКСЪЗОВА
                     МЕТИН МЕХМЕДОВ КАМБЕРОВ
                     МЕТИН МУХАРЕМ АБТИХОДЖА
                     МЕТИН ЮМЕР ОСМАН
                     МЕФТУН АХМЕДОВ ХАЛИЛОВ
                     МЕХМЕД АДЕМОВ ЧИЛЕВ
                     МЕХМЕД АЛИЕВ БЕЛБЕРОВ
                     МЕХМЕД АХМЕД КАРАХАФУЗ
                     МЕХМЕД АХМЕД СОЛАК
                     МЕХМЕД ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
                     МЕХМЕД ИБРЯМОВ ПАРСОВ
                     МЕХМЕД ИБРЯМОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     МЕХМЕД ОСМАНОВ ГАРИБОВ
                     МЕХМЕД РАМИСОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ХАСАН ЧОБАН
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ДЖИНИ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН ТАРАКЧИ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
                     МЕХНУР МЕХМЕДОВ СОЛАКОВ
                     МЕЯМ АДЕМ МАНДИК
                     МЕЯМ АЛИ ТАРАКЧИ
                     МЕЯМ ХАСАНОВА ТАТАРОВА
                     МИНКА БОНЕВА СТОЯНОВА
                     МИХАИЛ АЛЕКОВ ДЖУРОВ
                     МЛАДЕН ВЕЛИНОВ ГАВРИЛОВ
                     МУКАДЕР ОСМАНОВА МИЙЗИНОВА
                     МУКАДИС БАСРИЕВА МИЙЗИНОВА
                     МУСА СЮЛЕЙМАН ХАДЖИОВЛУ
                     МУСАФЕ ХЮСЕИН ТАТАР
                     МУСТАФА ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
                     МУСТАФА ИСМАИЛ ДЕМИРАН
                     МУСТАФА ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
                     МУСТАФА ХЮСЕИНОВ НИЗАМОВ
                     МУХАРЕМ ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     МУХАРЕМ МЕХМЕД ТАРАКЧИ
                     МУХАРЕМ ЮМЕР СЕФЕР
                     МУХИДИН МЕХМЕДОВ ПОМАКОВ
                     МЮБЕДЖЕЛ МЕХМЕДОВА ГАРИБОВА
                     МЮВЕДЕТ АХМЕД САЛИМ
                     МЮЖГЯН АДЕМОВА МАНДИКОВА
                     МЮЙМЮНЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     МЮРВЕТ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     МЮХТЕБЕР МЮРСЕЛ АМУДЖА
                     НАДЖИ АДЕМОВ КАМБЕРОВ
                     НАЗЕНДЕ ОСМАНОВА ТЮЛЕОВЛУ
                     НАЗИКЕ ВЕЛИЕВА СЕФЕРОВА
                     НАЗИЛЕ БЕЙТУЛА УЗУНХАСАНОВА
                     НАЗИФЕ АЛИЕВА САРОСМАНОВА
                     НАЗИФЕ ЗЮЛКЮФОВА АДЕМОВА
                     НАЗИФЕ ФЕЙЗУЛА ТОРЛАК
                     НАЗМИЕ ХЮСЕИНОВА ПАРСОВА
                     НЕБИ АЛИ ХАЛАДЖА
                     НЕБИ ИБРЯМОВ МУСТАФОВ
                     НЕБИХАН ЗАИД ТОРЛАК
                     НЕВБЕНУР ИДАЕТОВА СОЛАК
                     НЕВЕН ФИДАНОВ ДЖУРОВ
                     НЕВРИЕ АЛИ КУНДАКСЪЗ
                     НЕДЖЛЯ АХМЕДОВА ТОРЛАКЛИЕВА
                     НЕДРЕТ МУХАРЕМОВ ХАЛАДЖОВ
                     НЕЖБИДИН АХМЕД ЧИЛ
                     НЕЖДЕТ БАСРИЕВ СЕЛИМАНОВ
                     НЕЗИХА ИСМАИЛ ПОМАК
                     НЕЗИХА МЕХМЕД ТЮЛЕОВЛУ
                     НЕЗИХА НЕЗИР СЕФЕРОВА
                     НЕЗИХА ХЮСЕИНОВА ХАЛАДЖОВА
                     НЕЙЗЕТ ХАСАНОВ СОЛАКОВ
                     НЕЛЯЙ АДЕМОВА ЗВЪНОВА
                     НЕРГИН ИБРЯМ ГАРИБ
                     НЕРГИН НЕБИЕВ ХАДЖИМУСТАФОВ
                     НЕРИМАН ФИКРЕТ ЧИРАКОВА
                     НЕРМИ МЕРДИНОВ КУНДАКСЪЗОВ
                     НЕРМИН ИБРЯМ ГАРИБ
                     НЕСИБЕ ИБРЯМОВА ХАСАН
                     НЕСЛЯН АХМЕД ПОМАКОВА
                     НЕСРИН СЮЛЕЙМАНОВА ТЮЛЕОВЛУЕВА
                     НЕСРИН ХАЛИЛ НИЗАМОВА
                     НЕСРИН ЮСУФ ОСМАН
                     НЕФИЗЕ САБРИ ЧИРАК
                     НЕФИЗЕ ТАМЕР СЕФЕР
                     НЕХИДЕ ХАСАН ЧИРАК
                     НИАЗИ АДЕМОВ КАСИМОВ
                     НИАЗИ АХМЕД ПОМАК
                     НИГЕР АКИФОВА ХАЛИЛОВА
                     НИЛИФЕР ХАСАНОВА ТОРЛАК
                     НИХАТ АБТУЛА ЮСУФ
                     НУРАЙ НУРУЛА КАМБЕР
                     НУРИДИН БАСРИ ШАКИР
                     НУРИДИН ДЖЕВДЕТ СЕЛИМАН
                     НУРИЕ ХЮСЕИНОВА ДЕМИРАНОВА
                     НУРТЕН ОСМАН ХАСАН
                     НУРУЛА ФЕЙЗУЛА КАМБЕР
                     НУРХАН АХМЕДОВ АЛИОСМАНОВ
                     НУРХАН МЕХМЕДОВ БЕЛБЕРОВ
                     НУРХАЯТ НУРИДИН СЕЛИМАН
                     ОКСИН РИЗАЕВ УЗУНХАСАНОВ
                     ОРХАН БАСРИ РАМАДАН
                     ОРХАН РИЗАЕВ УЗУНХАСАНОВ
                     ОРХАН СЕБАХАТИН ЧАПАР
                     ОРХАН ХАСАН БЕЛБЕР
                     ОСМАН АХМЕДОВ ГАРИБОВ
                     ОСМАН АХМЕДОВ ДЕМИРАНОВ
                     ОСМАН ВЕЛИ ГОГА
                     ОСМАН ОСМАНОВ ЮСУФОВ
                     ОСМАН РИДВАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ОСМАН ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
                     ОСМАН ХЮСЕИНОВ ДЖИНИЕВ
                     ПЕНЬО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     РАВИЕ АХМЕД АРИФ
                     РАВИЕ ЮМЕРОВА ДЖЕБЕЕВА
                     РАЙМЕ АХМЕД КУНДАКСЪЗ
                     РАЙМЕ АХМЕД ОСМАН
                     РАКИБ САЛИЕВ УЗУНОВ
                     РАКИФ АКИФ ХАСАН
                     РАМАДАН МУСТАФОВ ЧИРАКОВ
                     РАМИЕ МЕХМЕДОВА КУРУ
                     РАШИД ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
                     РЕВАСИЕ МЕХМЕДОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     РЕДЖЕБ САМИЕВ ГАРИБОВ
                     РЕДЖЕБ ХЮСЕИНОВ КАДИРОВ
                     РЕЙХАН ДАУД ХАДЖИОВЛУ
                     РЕЙХАН ЗЮЛКЮФ ДЖЕБЕ
                     РЕМЗИ САБРИЕВ БЕЛБЕРОВ
                     РЕМЗИ ХЮСЕИН ЯКУБ
                     РЕМЗИЕ АХМЕД СЕФЕР
                     РЕМЗИЕ САЛИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     РЕНГИНАР ОСМАНОВА ЧИЛЕВА
                     РЕСМИЕ ИБРЯМОВА ТАРАКЧИ
                     РЕФИЕ ЕМИНОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     РЕФИЕ МЕХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
                     РЕФИЕ ХАСАН ЧИЛ
                     РЕФИЕ ХАСАНОВА ЮСУФОВА
                     РЕФИЕ ЯШАР ДЖИННИ
                     РИДВАН МАХМУДОВ ДАУДОВ
                     РИДВАН ОСМАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     РИЗА ИСМАИЛОВ УЗУНХАСАНОВ
                     РУЖДИ ЕРДЖАНОВ ХАДЖИОГЛУЕВ
                     РУЖДИ ХАСАН СЕФЕР
                     РУЖДИ ЮКСЕЛ РУЖДИ
                     РУЗИЕ РУШИДОВА КАДИРОВА
                     РУМЕН ЦОНЕВ КРУМОВ
                     РУШИД ИСМЕТОВ ЯКУБОВ
                     РЮКЕ ХАМЗА СЕФЕР
                     САБРИ МЕХМЕДОВ СОЛАКОВ
                     САБРИ МЕХМЕДОВ ЧИРАКОВ
                     САДЕТИН СЕЛИМ КАСПЕР
                     САДИЕ ИСМАИЛОВА КАСИМОВА
                     САДИЕ МЕСУТОВА САРАОСМАНОВА
                     САДИФЕ АДЕМОВА ДЖЕБЕЕВА
                     САДИФЕ БАСРИ ГАРИБ
                     САДКЪ АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     САИМЕ ХАСАНОВА МУСТАФА
                     САЛИ АХМЕД СЕФЕР
                     САЛИ ВЕЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     САЛИ МЕХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
                     САЛИ РЕМЗИ ЯКУБ
                     САЛИ ХЮСЕИН ДЕМИРАН
                     САЛИМ ВЕЛИ МАДЖАР
                     САЛИМ ИСМАИЛ ДЕМИРАН
                     САЛИХА АДЕМОВА ЮСУФ
                     САМИ АБТУЛОВ ГАРИБОВ
                     САФИЕ АБТУЛОВА ДЖИНИ
                     САФИЕ ИБРЯМОВА МИЙЗИНОВА
                     СЕБАЙДИН СЕЛИМОВ КАСПЕРОВ
                     СЕБАХАТИН ЕНВЕР ДЖЕБЕ
                     СЕБАХАТИН ЯКУБОВ АМУДЖА
                     СЕБИЛЕ НУРИ ХАДЖИОВЛУЕВА
                     СЕБИЛЕ САЛИЕВА МАНДИКОВА
                     СЕВГИН МЕХМЕД ЧИРАК
                     СЕВГИН ХАСАН БЕЛБЕР
                     СЕВГИН ШАКИРОВ ХАДЖИОВЛУ
                     СЕВГИНАР ХЮСЕИН АЛИОСМАНОВА
                     СЕВГИНАС ФЕИМ АРИФОВА
                     СЕВГЮЛ МЮЗЕЛИФОВА ХАДЖИОВЛУ
                     СЕВГЮЛ СЕВГИН ЯКУБОВА
                     СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА АТАНАСОВА
                     СЕВДЖАН ОСМАНОВ МИЙЗИНОВ
                     СЕВДЖИХАН ОСМАН СЕФЕРОВА
                     СЕВДИЕ ХЮСЕИН ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     СЕВДИЕ ХЮСМЕН АБТИХОДЖА
                     СЕВЕМГЮЛ ЕРГИН ПОМАКОВА
                     СЕВИЕ НЕЙЗЕТОВА ХАСАНОВА
                     СЕВИНАР ШАКИРОВА ХАЛИЛОВА
                     СЕВИНЧ ХЮСЕИНОВА ПОМАКОВА
                     СЕДАТ ФЕРАД КЕРИМ
                     СЕЗГИН АХМЕДОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     СЕЗГИН МЕХМЕД ТЮЛЕОЛУ
                     СЕЗЕН ФИКРЕТ ЧАПАР
                     СЕЗЕР БАСРИЕВ ПОМАКОВ
                     СЕЗЕР ДЖЕВДЕТОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     СЕЙДЕ АДЕМОВА СЕФЕРОВА
                     СЕЙНУР ЙЪЛМАЗ АХМЕД
                     СЕЙФИДИН ХЮСЕИН КУНДАКСЪЗ
                     СЕЙХАН ХЮСЕИНОВ УЗУНХАСАНОВ
                     СЕЛВИЕ НЕЙЗЕТОВА ТАТАРОВА
                     СЕЛВИНАС ИСМЕТ СЕФЕР
                     СЕЛИМ СЕЛИМОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     СЕЛИМЕ АБТУЛА ГОГА
                     СЕЛИМЕ АДЕМ ТЮЛЕОЛУ
                     СЕЛИМЕ АДЕМОВА КЪРСЪРТЛЪ
                     СЕЛИМЕ АЛИ АМИШ
                     СЕЛИМЕ АХМЕД КАМБЕР
                     СЕЛИМЕ АХМЕД ЧИЛ
                     СЕЛИМЕ ЕНВЕРОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА СЕФЕРОВА
                     СЕЛИМЕ ОСМАН КУНДАКСЪЗ
                     СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     СЕЛИМЕ ШЕФКЕТОВА МЕХМЕД
                     СЕЛИЯ ХАЙРИЕВА КАРАШАН
                     СЕМИХА РАСИМОВА КРАСЕНОВА
                     СЕНЕМ БЕХТИЕВА МАНДИКОВА
                     СЕНИЕ ЕРКИН КАРАХАФУЗ
                     СЕНИХА АЛЯЙДИНОВА ДЖИНИЕВА
                     СЕРАФИМ АСПАРУХОВ АТАНАСОВ
                     СЕРИН СЕЗГИН ТЮЛЕОЛУ
                     СЕРКАН ХАМДИ СОЛАК
                     СЕХЕР ХЮСЕИН ДЖЕБЕ
                     СИБЕЛ ШЕЗАИРОВА АБТИШЕВА
                     СИНАН ФИКРЕТОВ КУНДАКСЪЗОВ
                     СИНЕМ СЕЛИМ ТЮЛЕОГЛУ-ГЕНДЖ
                     СИНЕРАЙ ЛЮТФИ АБТУЛА
                     СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СУБХИ АХМЕД ГЕНДЖ
                     СУНАЙ НЕДРЕТОВ ХАЛАДЖОВ
                     СУРАЙ ЛЮТФИ АБТУЛА
                     СУРАЙ НЕДЖИАТИНОВ АДЕМОВ
                     СЮЛБИЕ АЛИЕВА ДЕМИРАНОВА
                     СЮЛБИЕ АЛИЕВА ХАЙРУЛОВА
                     СЮЛБИЕ ЕНВЕРОВА РЕДЖЕБОВА
                     СЮЛБИЕ МУСТАФОВА ЧАКЪРОВА
                     СЮЛБИЕ ОСМАНОВА ШАЛАКОВА
                     СЮЛБИЕ САЛИЕВА ДЖИНИЕВА
                     СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ ДЖЕБЕЕВ
                     СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     СЮЛЕЙМАН ИСМАИЛОВ САРОСМАНОВ
                     СЮЛЕЯ ХЮСЕИНОВА ДЖИНИЕВА
                     ТАМЕР РАМАДАН СЕФЕР
                     ТАНЕР ХАСАНОВ САКОВ
                     ТАНСЕЛ ТАМЕР СЕФЕР
                     ТАНСЕЛ ТАХСИН ГАРИБОВА
                     ТЕЗГЮЛ ФИКРЕТ ЧОБАН
                     ТУНАЙ МЕХМЕДОВ АРИФОВ
                     ТУНДЖАЙ САЛИЕВ ЧАКЪРОВ
                     ТУРСЕЛ КАДРИ ПОМАКОВА
                     ТУРХАН МЕХМЕДОВ ГОГОВ
                     ТЮНЧЕР ШЕФКЪЕВ ЮНУЗОВ
                     ФАЗИЛЕТ АХМЕДОВА САЛИЕВА
                     ФАТМЕ АДИЛОВА ПОМАКОВА
                     ФАТМЕ АХМЕД ГЕНДЖ
                     ФАТМЕ АХМЕД НИЗАМ
                     ФАТМЕ АХМЕД ЧИЛ
                     ФАТМЕ ДАУДОВА ГАРИБОВА
                     ФАТМЕ ИСМАИЛОВА КАСИМ
                     ФАТМЕ МЕХМЕД ДЕМИРАН
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ГАРИБОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ГЕНДЖЕВА
                     ФАТМЕ САЛИ НИЗАМ
                     ФАТМЕ СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗ
                     ФАТМЕ ХАЛИДОВА ШАБАНОВА
                     ФАТМЕ ЮСУФОВА БЕЛБЕРОВА
                     ФЕЙЗУЛА АХМЕДОВ ПОМАКОВ
                     ФЕЙЗУЛА КАМБЕР КАМБЕР
                     ФЕРДИ МЕХМЕД СОЛАК
                     ФЕРДИ МЕХМЕДОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     ФЕРИДЕ АХМЕД ГЕНДЖ
                     ФЕРИХА СЮЛЕЙМАНОВА РАСИМ
                     ФЕРУЗЕ ДЖЕВДЕТОВА ХЮСЕИНОВА
                     ФЕРХАТ ФИКРЕТОВ КУНДАКСЪЗОВ
                     ФЕТИЕ ИБРЯМОВА ТОРЛАКЛИЕВА
                     ФИЙДЕС АБТУЛОВА КРУМОВА
                     ФИЙДЕС ХАЛИЛ ТЮЛЕОВЛУ
                     ФИКРЕТ АХМЕДОВ ТОРЛАКЛИЕВ
                     ФИКРЕТ ФЕРАД КУНДАКСЪЗ
                     ФИКРЕТ ХАСАН САЛИЕФЕНДИ
                     ФИКРИЕ МУСТАФОВА КАДИРОВА
                     ХАБИБЕ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
                     ХАВА РЕДЖЕБ КРУМОВА
                     ХАВА РЕДЖЕБОВА КАСИМОВА
                     ХАЙРИЕ АЗИЗОВА ФЕЙЗУЛОВА
                     ХАЙРИЕ ИСМАИЛОВА АБТИШЕВА
                     ХАКЪ ОСМАНОВ ШАЛАКОВ
                     ХАЛИД АДЕМ МУСТАФА
                     ХАЛИЛ БЕРКАНТ ХАЛИЛ
                     ХАЛИЛ ИБРЯМОВ ДЕМИРАНОВ
                     ХАЛИМЕ АХМЕДОВА УЗУНХАСАНОВА
                     ХАЛИМЕ ИБРЯМ ТЮЛЕОЛУ
                     ХАЛИМЕ МЕХМЕД СОЛАКОВА
                     ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ДЖУРОВА
                     ХАЛИМЕ МУСТАФА ЮСУФ
                     ХАЛИМЕ ОСМАНОВА ЧАКЪРОВА
                     ХАЛИМЕ ТАХИРОВА ЧИЛЕВА
                     ХАЛИМЕ ХАСАН МУСТАФА
                     ХАЛИМЕ ХАСАНОВА ПАШЕВА
                     ХАМДИ АРИФ СОЛАК
                     ХАМДИ АХМЕДОВ СЕФЕРОВ
                     ХАСАН АЛИ КАБИШ
                     ХАСАН АХМЕДОВ ЧИЛЕВ
                     ХАСАН БЕКИР СОЛАК
                     ХАСАН ИБРЯМ КУНДАКСЪЗ
                     ХАСАН ИСМАИЛ ЮСУФ
                     ХАСАН МЕХМЕД АБТИХОДЖА
                     ХАСАН МЕХМЕД НИЗАМ
                     ХАСАН МЕХМЕДОВ САКОВ
                     ХАСАН НЕВРИЕ ХАСАН
                     ХАСАН САЛИЕВ МАДЖАРОВ
                     ХАСАН ХЮСЕИН ЮСУФ
                     ХАСАН ХЮСЕИНОВ САЛИЕФЕНДИЕВ
                     ХАСАН ХЮСЕИНОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ХАСАН ЮСУФ БЕЛБЕР
                     ХАТИДЖЕ ОСМАНОВА ИСМАИЛ
                     ХАТИДЖЕ САЛИ СОЛАК
                     ХАФИЗЕ АЛИ МЕХМЕД
                     ХАФИЗЕ ВЕЛИЕВА СЕФЕР
                     ХАФИЗЕ ЕМИН КЕЛОСМАН
                     ХАФИЗЕ ЛЮТФУЛОВА САЛИЕФЕНДИЕВА
                     ХАФИЗЕ МАХМУДОВА ЧОБАНОВА
                     ХАФИЗЕ МУСТАФОВА ДЕМИРАНОВА
                     ХАФИЗЕ ОСМАН ЮСУФ
                     ХАФИЗЕ СЕЛИМОВА МЕХМЕДАЛИЕВА
                     ХАФИЗЕ ХЮСЕИНОВА ТОРЛАКЛИЕВА
                     ХАФИЗЕ ЪРФАН ХАЛИЛ
                     ХАФИЗЕ ЮМЕР ДАУДОВА
                     ХЮСЕИН АХМЕД ГЕНДЖ
                     ХЮСЕИН АХМЕДОВ СОЛАКОВ
                     ХЮСЕИН АХМЕДОВ УЗУНХАСАНОВ
                     ХЮСЕИН ИБРЯМ АМИШ
                     ХЮСЕИН ИСМЕТОВ ТОРЛАКЛИЕВ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД НИЗАМ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД ТАРАКЧИ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕДОВ ДЖИНИЕВ
                     ХЮСЕИН МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСЕИН МУХИДИНОВ ПОМАКОВ
                     ХЮСЕИН ОСМАНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ХЮСЕИН ОСМАНОВ ХАСАНОВ
                     ХЮСЕИН САДКЪЕВ ХЮСЕИНОВ
                     ХЮСЕИН САЛИЕВ МАДЖАРОВ
                     ХЮСЕИН СЕЙФИДИН КУНДАКСЪЗ
                     ХЮСЕИН ФЕЙЗУЛОВ КЕХАЙОВ
                     ХЮСЕИН ХАСАНОВ ТЮЛЕОВЛУЕВ
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ГАРИБОВ
                     ХЮСЕИН ШЕЗАИН ДЖИННИ
                     ХЮСНИЕ ИБРЯМОВА ДЖИНИЕВА
                     ЦОНЮ АНДРЕЕВ КРУМОВ
                     ЧИСЕЛ ИСКЕНДЕР КЕЛОСМАН
                     ШАБАН ХЮСЕИНОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ШАЗИЕ АДЕМ СЕФЕРОВА
                     ШАЗИЕ МУСТАФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     ШАКИР ХАЛИЛ ХАДЖИОВЛУ
                     ШЕЗАИН ФИКРЕТ ДЖИННИ
                     ШЕЗАИР АДЕМОВ АБТИШЕВ
                     ШЕЙНУР РАКИБОВА ХАЛАДЖОВА
                     ШЕЙНУР ШЕРИФ КУНДАКСЪЗ
                     ШЕМСИДИН ВЕЛИЕВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     ШЕНГЮЛ СЮЛЕЙМАНОВА САРОСМАНОВА
                     ШЕРИФ МЕХМЕД КУНДАКСЪЗ
                     ШЕФКЕТ АРИФОВ ТИРАКИЕВ
                     ШЕФКЕТ ДЖЕВДЕТОВ ХАДЖИОВЛУЕВ
                     ШЕФКЪ ШУКРИЕВ ЮНУЗОВ
                     ШУКРИ ХАСАНОВ ЮНУЗОВ
                     ШУКРИЕ МЕХМЕД ХАЛИЛГЮВЕ
                     ШУКРИЕ НУРИЕВА ШАЛЛАКОВА
                     ШЮКРИ ШУКРИЕВ ЮНУЗОВ
                     ЪРФАН ЮСУФ ХАЛИЛ
                     ЮКСЕЛ ИБРЯМ ДЕМИРАН
                     ЮКСЕЛ РУЖДИ МУСТАФА
                     ЮКСЕЛ ФЕЙЗУЛА ПОМАК
                     ЮЛМИЕ МЕХМЕД КАБИШ
                     ЮМГЮЛ АРИФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     ЮМГЮЛ АХМЕД ЧИРАК
                     ЮМГЮЛ АХМЕДОВА КАСПЕРОВА
                     ЮМЕР МЕХМЕД СЕФЕР
                     ЮМЕР ОСМАНОВ СЕФЕРОВ
                     ЮСЕИН МЕХМЕД КАРАХАФУЗ
                     ЮСУФ БЕКИР ИСМАИЛ
                     ЮСУФ ИСМЕТОВ ХАЛИЛГЮВЕЕВ
                     ЮСУФ МЕХМЕДОВ АБТИХОДЖЕВ
                     ЯКУБ ИСМЕТОВ ЯКУБОВ
                     ЯХИЯ ЯХИЯ МУСТАФА
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 011
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБИБЕ ФИКРЕТОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     АБИЛ ОСМАН ЧАПАР
                     АВА ШЕВКА КОДЖААЛИ
                     АДЕВИЕ РЕДЖЕБОВА ЧЕТИНОВА
                     АДЕМ АЛИЕВ ДЕМКЕШЕВ
                     АДЕМ ВЕЛИ СЕФЕР
                     АДЕМ МЕХМЕД ДЕМИРАН
                     АДЕМ МЕХМЕД ХАЛИБ
                     АДЕМ НАИМОВ ДЕМИРАНОВ
                     АДЕМ РИЗА КЪРСЪТЛЪ
                     АДЕМ ХЮСЕИНОВ ХАДЖИМЕМИШЕВ
                     АЗИМЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
                     АЙГЮН ЛЮТФИ ЕМИНОВА
                     АЙДЖАН ИБРЯМ ДЕМИРАН
                     АЙДЪН ЕЮБ ЯШАР
                     АЙДЪН МЕХМЕД ДЖИНИ
                     АЙЛЯ НЕДРЕТОВА ПАРСА
                     АЙНУР МУХАРЕМ ЕСКИДЖИЕВА
                     АЙРИЕ ЙОНУЗОВА КАРАХЮСЕИНОВА
                     АЙРУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАСИМОВ
                     АЙСЕЛ АДЕМ САЛИЕВА
                     АЙСЕЛ АДЕМОВА ДАНАДЖИЕВА
                     АЙСУН АЛИЕВА ДАНАДЖИЕВА
                     АЙСУН БАХАДИНОВА БЕКИРХОДЖЕВА
                     АЙСУН ИБРАХИМ КЕХАЯ
                     АЙТЕН КЯЗИМОВА МУСТАФОВА
                     АЙТЕН РИЗАЕВА ШАКИРОВА
                     АЙХАН ХЮСЕИНОВ САРОВ
                     АЙШЕ АХМЕДОВА МАНДИКОВА
                     АЙШЕ АХМЕДОВА ЧАПАРОВА
                     АЙШЕ ДАУДОВА КАСИМОВА
                     АЙШЕ НУРИЕВА ЕШРЕФОВА
                     АЙШЕ ОСМАН СЕФЕР
                     АЙШЕ РАКИБОВА ДАНАДЖИЕВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИНОВА ДЕМИРАНОВА
                     АЛЕКО АНТОНОВ АЛЕКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР АНЧЕВ СТЕФАНОВ
                     АЛИ АХМЕД КАБИШ
                     АЛИ ВЕЛИ ДЕМКЕШ
                     АЛИ ИЛХАНОВ ДАНАДЖИЕВ
                     АЛИ ИСМАИЛОВ ДАНАДЖИЕВ
                     АЛИ РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
                     АЛИ ФАХРИЕВ РАЛЕВ
                     АЛИ ХАШИМ АЛИКУЗУ
                     АЛИ ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
                     АЛИЕ АДИЛ СЕФЕР
                     АЛКИН МЕХМЕД ДАУД
                     АЛПЕР МУХАРЕМОВ КАСИМОВ
                     АНИФЕ ИБРАХИМОВА КАРАХАФУЗОВА
                     АРИФ ФЕЙЗУЛА КЕХАЯ
                     АСИЕ МУСТАФА МЕХМЕДОВА
                     АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     АТЧЕ МЕХМЕД КОДЖААЛИ
                     АТЧЕ ЮМЕР ТОПАЛ
                     АХМЕД АЛИ ДАНАДЖИ
                     АХМЕД АХМЕД КЪСА
                     АХМЕД ИБРЯМ КАБИШ
                     АХМЕД ИСМАИЛОВ БЕКИРОВ
                     АХМЕД ИСМЕТОВ КАРАХЮСЕИНОВ
                     АХМЕД МУХАРЕМОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     АХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ПОМАКОВ
                     АХМЕД ХАСАНОВ КЪСОВ
                     АХМЕД ШАРАФЕТ ХАЛИЛГЮВЕ
                     АХМЕД ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
                     БАХАДИН МЕХМЕДОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     БАХРИ БАСРИЕВ АБИЛОВ
                     БАХРИЕ МУСТАФА ХАЛИЛГЮВЕ
                     БАХТИШЕН ШЕВКЪ АБТИШ
                     БАХТИЯР ЕЮБОВ ЯШАРОВ
                     БЕДРИЕ АЛИЕВА ЯШАРОВА
                     БЕЛГИН ШЕМСИДИНОВ ДАНАДЖИЕВ
                     БЕХРИН ШЕМСИДИНОВ ДАНАДЖИЕВ
                     БЕХТИ ИСМЕТОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     БИЛЯЛ АХМЕДОВ ДАНАДЖИЕВ
                     БЮЛЕНТ БИЛЯЛОВ МУСТАФОВ
                     ВЕЛИ АДЕМ СЕФЕР
                     ВЕЛИ ИСМАИЛОВ САРОВ
                     ВЕСЕЛИНА АНТОНОВА МАРИНОВА
                     ВЕСИЛЕ ИСУФОВА ИСМАИЛ
                     ВЕСИЛЕ МАХМУДОВА КАСИМОВА
                     ВЕСИЛЕ РАХМИЕВА ЧАКЪР
                     ВИЖДАН АХМЕД ДЖИННИ
                     ВИЖДАН МЕХМЕДОВА ЕШРЕФОВА
                     ВИЛДАН МЕХМЕД РАШИД
                     ВИЛДАН ХАСАНОВА КЕРИМОВА
                     ГАНИМЕ АДИЛОВА ПОМАКОВА
                     ГАНИМЕ МЪСТЪНОВА КАРАХАФУЗОВА
                     ГАНИМЕ ХЮСЕИН ПЕХЛИВАН
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЦАРОВ
                     ГЮЛБИЕ АЛИЕВА РАЛЕВА
                     ГЮЛВЕР НЕДЖАТИЕВА СОЛАКОВА
                     ГЮЛДЖАН ДЖЕВДЕТОВА ЧАКЪРОВА
                     ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕДОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕДОВА КЪРСЪТЛЪ
                     ГЮЛДЖИХАН САЛИ ПОМАКОВА
                     ГЮЛЕЙМАН БАСРИЕВА ДАНАДЖИЕВА
                     ГЮЛЕР РЕМЗИ КАБИШ
                     ГЮЛЕР ХЮСЕИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ГЮЛНАЗИЕ ЮМЕР ЧАПАР
                     ГЮЛСЕВЕР ХАСАНОВА КАБИШЕВА
                     ГЮЛТЕН АЛИ ДЕМКЕШ
                     ГЮЛТЕРИЕ ФЕВЗИ ЧАКЪР
                     ГЮЛЧИН ВЕЛИЕВА МУСТАФА
                     ГЮЛШЕН АДЕМОВА ФЕЙЗУЛОВА
                     ГЮЛЮМСАР АДЕМ ЧАПАР
                     ГЮНАЙ МУХАРЕМОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     ГЮНГЬОР САЛИМ ЧАПА
                     ГЮНЕР ГЮРСЕЛОВ СЕФЕРОВ
                     ГЮНЕР ДЖЕВДЕТОВ КАРАБАДЖАКОВ
                     ГЮНЮЛ МУЗАФЕРОВА МЮЗЕЛИФОВА
                     ГЮРДЖАН АДЕМ ДЕМИРАН
                     ГЮРСЕЛ ХЮСЕИН СЕФЕР
                     ДАУД АФРЕТОВ ДАУДОВ
                     ДЕНИЗ АЙДЪНОВА ЯШАРОВА
                     ДЖАНЕР ИСЛЯМ ИСМАИЛ
                     ДЖАНСУ ИСЛЯМ КАРСЪЗ
                     ДЖАРИЕ АЛИ ХАЛИЛГЮВЕ
                     ДЖЕВАТ ХАЙРИЕВ СЕИДОВ
                     ДЖЕВДЕТ ИБРАХИМОВ КАРАБАДЖАКОВ
                     ДЖЕВРИЕ ЮСУФ ЕШРЕФ
                     ДЖЕЙСУН ХЮСЕИНОВА СЕФЕР
                     ДЖЕФЕР РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
                     ДЖИХАН РЕЗВАН МУСТАФА
                     ДИЛБЕР ДАУДОВА ЮСЕИНОВА
                     ДИЛЯРА ТУРАЛ КОЧ
                     ЕДЖЕВИТ ИСМАИЛ ЯКУБ
                     ЕДИС КЯМИЛОВ КАСИМОВ
                     ЕКШЕН ЕРДИНЧ РАЛЕВА
                     ЕЛВИС КЕНАНОВА АЗИСОВА
                     ЕЛЕНКА АСЕНОВА ХАСАНОВА
                     ЕЛИЗ БАХАДИН САРОВА
                     ЕЛИС ФИКРЕТОВА АДЕМ
                     ЕМЕЛ САЛИЕВА ДАНАДЖИЕВА
                     ЕМИНЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
                     ЕМИНЕ ИСМЕТ ХАДЖИПЕХЛИВАН
                     ЕМИНЕ МАХМУД АБТИШ
                     ЕМИНЕ ЮМЕРОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
                     ЕМРАН ИСМЕТОВА КЪСОВА
                     ЕМУРЛА ХЮСЕИНОВ ПОМАКОВ
                     ЕРВИН ХАСАН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ЕРДЖАН ФЕРАДОВ МУРАДОВ
                     ЕЮБ ИСМАИЛ ЮСУФ
                     ЕЮБ МЕХМЕДОВ ЯШАРОВ
                     ЗАФЕР ОРХАН ИСМАИЛ
                     ЗЕЙНЕБ ХАЛИЛОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ЗЕЙНЕБ ЮСУФ ХАЛИБ
                     ЗЕКЕРИЕ МУСТАФОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ЗЕКИЕ НИЯЗИ ХАЛИБ
                     ЗЕЛИХА ИБРЯМ АРЕТЛИК
                     ЗЕХРА ДАУДОВА САДУЛОВА
                     ЗЕХРА ОСМАНОВА КЪСОВА
                     ЗЕХРА ФЕДАИЛОВА СОЛАК
                     ЗИНЕБ МЕХМЕД АЛИКУЗУ
                     ЗЮЛКЮФ НАИМ ДЕМИРАН
                     ЗЮЛКЮФ ФЕРАД КОДЖААЛИ
                     ЗЮЛФИЕ МАХМУДОВА ЧИЛХАСАНОВА
                     ЗЮЛФИЕ ОСМАНОВА КЪСОВА
                     ЗЮЛФИЕ РАМАДАНОВА БИЛЯЛОВА
                     ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ХАДЖИМЕХМЕДОВА
                     ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИНОВА ХАШИМОВА
                     ЗЮТИЕ АЛИЕВА ДАНАДЖИЕВА
                     ЗЮХРЕ АДЕМ КЕХАЯ
                     ЗЮХРЕ ДАУДОВА ЯШАРОВА
                     ИБРАХИМ АРИФ КЕХАЯ
                     ИБРЯМ АДЕМОВ ДЕМИРАНОВ
                     ИВАН ЦОЕВ КЕРЧЕВ
                     ИВАНКА СТАНЕВА МАРИНОВА
                     ИЛДЪЗ САДУЛА СОЛАК
                     ИЛКЕР КЯМИЛОВ СЕФЕРОВ
                     ИЛХАН АБТУЛОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ИСКЕНДЕР АБТУЛОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ИСЛЯМ АХМЕД ИСМАИЛ
                     ИСМАИЛ ВЕЛИЕВ САРОВ
                     ИСМАИЛ ДАУД МУСТАФА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН АРЕТЛИК
                     ИСМЕТ АЗИЗОВ КАРАХЮСЕИНОВ
                     ИСМЕТ НАСУФОВ БЕКИРХОДЖЕВ
                     ИСМЕТ ХЮСЕИН ХАДЖИПЕХЛИВАН
                     ИСМИГЮЛ ИСМАИЛ ДЕЛИХАСАН
                     ЙОЗЛЕМ ШАКИР ЧАКЪРОВА
                     ЙЪЛДЪЗ ШЕРИФОВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     КЕМИЛЕ ЯНУЗОВА ХАЛИБОВА
                     КЕМРАН САДУЛОВ КАСИМОВ
                     КЯМИЛ САДУЛОВ КАСИМОВ
                     ЛЕВЕНТ БИЛЯЛОВ МУСТАФОВ
                     ЛЮТФИ АХМЕДОВ КЕНЕЛИЕВ
                     МАРИН ЮЛИЯНОВ МАРИНОВ
                     МАРИЯ РАДЕВА КЕРЧЕВА
                     МАХМУД ДАУД ЧАКЪР
                     МАХМУД НЕДРЕТ ПАША
                     МЕЛИН МУРАДОВА САБРИЕВА
                     МЕЛИС МЕХМЕД ДЕМКЕШ
                     МЕЛИХ МЕТИНОВ ТЕЙФЪКОВ
                     МЕЛИХА ШУКРИ ЯШАР
                     МЕЛИЯН ИБРЯМОВА ДЕМИРАНОВА
                     МЕЛИЯН ИЛХАН РАШИД
                     МЕЛТЕМ НЕДРЕТОВА КЕНЕЛИЕВА
                     МЕРЛИН МУТАЛИБ ЕШРЕФОВА
                     МЕРСИН БЕХТИЕВА ДАНАДЖИЕВА
                     МЕСРУРЕ ДЖЕВДЕТОВА ДЕЛИХАСАНОВА
                     МЕТИЕ АХМЕД ХАДЖИПЕХЛИВАН
                     МЕТИН ИСМАИЛ АЙРЕТЛИК
                     МЕТИН МАХМУД ЧАКЪР
                     МЕТИН ТЕЙФЪКОВ ЮСЕИНОВ
                     МЕТИН ХЮСЕИНОВ КАБИШЕВ
                     МЕТИН ШЕРИФ ИСМАИЛ
                     МЕХМЕД АЛИ ЕЗЕРЧЕЛИ
                     МЕХМЕД ЕЮБОВ ДАНАДЖИЕВ
                     МЕХМЕД ИБРЯМОВ ДЖИНИЕВ
                     МЕХМЕД РАГУБОВ ЕШРЕФОВ
                     МЕХМЕД РУЖДИЕВ КЪСОВ
                     МЕХМЕД САБРИ ДЕМКЕШ
                     МЕХМЕД САЛИ АЛИКУЗУ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАЛИБОВ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ХАЛИБОВ
                     МЕХМЕД ШЕРИФ ИСМАИЛ
                     МЕХМЕД ШУКРИЕВ МЕХМЕДОВ
                     МЕХНУР МЕХМЕДОВ ШУКРИЕВ
                     МЕХНУР РУЖДИЕВ КЪСОВ
                     МЕЯМ ИБРЯМОВА ДАНАДЖИЕВА
                     МИТКА ИВАНОВА ТОТЕВА
                     МИХАТ САДУЛОВ ЧЕТИНОВ
                     МУЗАФЕР МЮЗЕЛИФОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     МУРАД РЕДЖЕБОВ МУРАДОВ
                     МУРАД САБРИЕВ МЕХМЕДОВ
                     МУСТАФА АХМЕД ДАНАДЖИ
                     МУСТАФА ЗЕКЕРИЕВ ДАНАДЖИЕВ
                     МУТЛУ СИНАН АБТИШ
                     МУХАРЕМ АХМЕД ПЕХЛИВАН
                     МУХАРЕМ КАСИМОВ ЧАПАРОВ
                     МУХАРЕМ САЛИЕВ МАНДИКОВ
                     МУХАРЕМ ХАСАН СЕФЕР
                     МЪСТЪН СЮЛЕЙМАНОВ КАРАХАФУЗОВ
                     МЮЗЕКЯ ОСМАНОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     МЮЗЕКЯ СЮЛЕЙМАНОВ ПОМАКОВ
                     МЮЗЕЛИФ АХМЕДОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     МЮЗЕЯМ ХАСАНОВА САРОВА
                     МЮКЕРЯМ МЕХМЕДОВА ЯШАРОВА
                     МЮМЮНЕ МЕХМЕДОВА КЪСОВА
                     НАЗИДЕ ЮМЕРОВА ХАДЖИПЕХЛИВАНОВА
                     НАЗИФЕ ДАУД ПАША
                     НАЗИФЕ ДЖЕВАТОВА ТОПАЛОВА
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД ДАНАДЖЪ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕДОВА ДАНАДЖИЕВА
                     НАЗИФЕ РАИМ ДЕМКЕШ
                     НАЗМИЕ ХАСАН ЧАПАР
                     НАЗЪМ СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ
                     НЕВРИЕ ЮМЕР СЕФЕР
                     НЕДЖАТИ МЕХМЕДОВ ЯШАРОВ
                     НЕДЖАТИ СЮЛЕЙМАНОВ ХАШИМОВ
                     НЕДЖМИЕ ЕМИНОВА ДАУД
                     НЕДЖМИЕ ЗЮЛКЯРОВА КЕНЕЛИЕВА
                     НЕДИМ АДЕМ ЧИЛХАСАН
                     НЕДРЕТ АДЕМОВ ЧИЛХАСАНОВ
                     НЕДРЕТ АЛИ ПАША
                     НЕДРЕТ ИСМЕТОВ КАРАХЮСЕИНОВ
                     НЕДРЕТ СЮЛЕЙМАН КЕНЕЛИ
                     НЕЖДЕТ МЮЗЕКЯ ПОМАК
                     НЕЗАМЕДИН МЕХМЕД КОДЖААЛИ
                     НЕЗАМЕДИН ХАШИМ АЛИКУЗУ
                     НЕЗИДЕ АДЕМ КЪРСЪТЛЪ
                     НЕРИМАН РИДВАН КАСИМОВА
                     НЕРИМАН ХАСАНОВА КОДЖААЛИЕВА
                     НЕСИБЕ РЕДЖЕБОВА ХАДЖИМЕМИШЕВА
                     НЕСЛЯН АХМЕД АБИЛОВА
                     НЕСРИН САЛИ БЕКИРХОДЖЕВА
                     НЕФИЗЕ АХМЕД ХЮСЕИН
                     НЕФИЗЕ КЯМИЛ СЕФЕР
                     НЕФИЗЕ МЕХМЕДОВА ДАНАДЖИЕВА
                     НИГБЕР РИЗАЕВА СЕИДОВА
                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     НИЛЮФЕР МУСТАФА ИСМАИЛ
                     НИЛЯЙ БЕХТИЕВА БЕКИРХОДЖЕВА
                     НУВМАН ИБРЯМОВ ПОМАКОВ
                     НУРДЖИХАН МЕХМЕДАЛИ ХАДЖИМЕМИШЕВА
                     НУРДЖИХАН МЕХМЕДОВА БЕКИРХОДЖЕВА
                     НУРДЖИХАН ХЮСЕИНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     НУРИЕ МЕХМЕД КЪСА
                     НУРИЕ ХЮСЕИН ЕШРЕФ
                     НУРСЕЛ ХАСАНОВА ЕШРЕФОВА
                     НУРХАН НЕДЖАТИЕВ ЯШАРОВ
                     ОРХАН ЗАФЕР ИСМАИЛ
                     ОРХАН ФИКРЕТОВ ЕМИНОВ
                     ОСМАН АЛИЕВ ЕЗЕРЧЕЛИЕВ
                     ОСМАН БЕЙТУЛА МАНАФ
                     ОСМАН САЛИЕВ СЕФЕРОВ
                     ОСМАН ФЕЙЗУЛОВ САРОВ
                     ОСМАН ФИКРЕТОВ ЧЕТИНОВ
                     ПЛАМЕНА РАДЕВА ТОДОРОВА
                     РАВИЕ АДИЛОВА БЕКИРХОДЖЕВА
                     РАВИЕ АХМЕД ЕФЕНДИ
                     РАГУБ МЕХМЕДОВ ЕШРЕФОВ
                     РАЙМЕ АЛИ ЮСУФ
                     РАЙМЕ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
                     РАЙМЕ ОСМАНОВА ЧЕТИНОВА
                     РАМИС АХМЕДОВ КЕРИМОВ
                     РЕВЗИЕ ХАСАНОВА КАБИШЕВА
                     РЕЗВАН МУСТАФА АЛИ
                     РЕМЗИЕ ИБРЯМОВА ЧЕТИНОВА
                     РЕМЗИЕ МАХМУДОВА ЧИРАКОВА
                     РЕМЗИЕ МУХАРЕМ ЧАКЪР
                     РЕМЗИЕ РАМИ САЛИЕВА
                     РЕФИЕ ЕМИНОВА ЧАКЪР
                     РЕФИЕ ХИДАЕТОВА РАЛЕВА
                     РЕФИКА АХМЕД СЕФЕР
                     РЕШАД ФЕРАДОВ КЕРИМОВ
                     РИЗА ДЖЕФЕРОВ КОДЖААЛИЕВ
                     РОСИЦА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
                     РУЖДИ АХМЕДОВ КЕНЕЛИЕВ
                     РУЖДИ МЕХМЕДОВ КЪСОВ
                     САДИФЕ ЕФРАИМ ЧАПАР
                     САДУЛА АХМЕДОВ САДУЛОВ
                     САДУЛА СЮЛЕЙМАНОВ КАСИМОВ
                     САЛИ ЕЮБ ХАДЖИМУСТАФА
                     САЛИ МЕХМЕДОВ КАБИШЕВ
                     САЛИ ОСМАНОВ СЕФЕРОВ
                     САЛИ РИЗАЕВ КОДЖААЛИЕВ
                     САЛИХА ДАУД ЧАПАР
                     САНЕМ АФРЕДОВА КОРКМАЗ
                     СЕБАХАДИН ХЮСЕИНОВ ЧАПАРОВ
                     СЕБИЛЕ АХМЕДОВА АКИФОВА
                     СЕБИЛЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
                     СЕВГИН РЕШАДОВ КЕРИМОВ
                     СЕВГЮЛ МЮЗЕКЯЕВА ПОМАКОВА
                     СЕВГЮЛ ОСМАН КЕХАЯ
                     СЕВИЛ ДАУДОВА ЧАПА
                     СЕВИМ ФИКРЕТОВ СОЛАКОВ
                     СЕДАТ ЮМЕРОВ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВ
                     СЕЗГИН АЛИ АЛИКУЗУ
                     СЕЗГИН РЕШАДОВ КЕРИМОВ
                     СЕЗГЮН ХЮСЕИН СЕФЕР
                     СЕЙДЕ ОСМАНОВА ХАЛИБОВА
                     СЕЙДЕ ЮСУФ ДАНАДЖИ
                     СЕЛДА САФЕТ ХАДЖИПЕХЛИВАНОВА
                     СЕЛИМ АХМЕДОВ ЧИРАКОВ
                     СЕЛИМЕ АДЕМОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     СЕЛИМЕ ИЛХАНОВА АБТИШ
                     СЕЛИМЕ ИСМАИЛОВА САРОВА
                     СЕЛИМЕ МУСТАФА ПОМАК
                     СЕЛИМЕ ОСМАН КАБИШ
                     СЕЛИМЕ САЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     СЕЛИМЕ ХАСАНОВА ДЕМКЕШЕВА
                     СЕЛИМЕ ХЮСЕИНОВА КАРАХАФУЗОВА
                     СЕМРА НЕЗАМЕДИНОВА АЛИКУЗУЕВА
                     СЕНАЙ МЕХМЕДОВА КЕНЕЛИ
                     СЕРХАТ БЮЛЕНТ ЧАПАР
                     СЕХЕР МУСА ИСМАИЛ
                     СИБЕЛ АДЕМ РИЗА
                     СИБЕЛ МУСТАФОВА ИСМАИЛ
                     СИБЕЛ СЕБАХАДИНОВА МАХМУД
                     СИБЕЛ ШЕФКЕТОВА ЧАПАР
                     СИБЕР ОСМАНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА ДАВИДОВА
                     СИЛВИЯ ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     СИНАН РЕДЖЕБОВ МУРАДОВ
                     СИНАН САЛИМ ЧАКЪР
                     СИНАН ХЮСЕИН АБТИШ
                     СЛАВКА НИКОЛОВА КУЦАРОВА
                     СТАНЮ МАРИНОВ МИТЕВ
                     СУНАЙ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ
                     СЪДКЪ ФЕИМ ЕСКЕДЖИЕВ
                     СЮЗАН ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА
                     СЮЛБИЕ АДЕМ ИСМАИЛ
                     СЮЛБИЕ САЛИЕВА ЧАПАРОВА
                     СЮЛБИЕ ФЕДАИЛ ЧАКЪР
                     СЮЛБИЕ ХЮСЕИНОВА ЕМИНОВА
                     СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ МУСОВ
                     СЮЛЕЙМАН НАЗИФОВ ЧАКЪРОВ
                     СЮЛЕЯ ЮМЕРОВА ХАДЖИПЕХЛИВАНОВА
                     ТАЙБЕ САЛИЕВА ДЕМКЕШЕВА
                     ТАЙБЕ ФИКРЕТОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ТАНЕР ХЮСЕИН ДАНАДЖИ
                     ТАНЖУ ЮСУФ ДАНАДЖИ
                     ТАХИР БАСРИЕВ ЧАПАРОВ
                     ТУНДЖЕР МАХМУДОВ РЕМЗИЕВ
                     ТУРГУТ НАЗИФ ЧАКЪР
                     ТЮРКЯН ЗЕЛКИФОВА КЪСОВА
                     ФАЙЗЕ АХМЕДОВА МУСОВА
                     ФАТМЕ АДЕМОВА СЕФЕРОВА
                     ФАТМЕ АХМЕД КЪСАВЕЛИ
                     ФАТМЕ БЕЙТУЛОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД ДЕМИРАН
                     ФАТМЕ МЕХМЕД ЧАКЪР
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА КАДЪКЮВЛЮЕВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА МАНДИКОВА
                     ФАТМЕ МЮЗЕКЯ ПЕХЛИВАН
                     ФАТМЕ НИЯЗИЕВА САРОВА
                     ФАТМЕ РАХМИЕВА ЧИЛХАСАНОВА
                     ФАТМЕ САДЪКОВА КАБИШЕВА
                     ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА КАБИШЕВА
                     ФАТМЕ ШЕРИФОВА ЯКУБ
                     ФАТМЕ ЮМЕРОВА ДЕЛИХАСАНОВА
                     ФАХРЕДИН АХМЕДОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     ФАХРИ АЛИЕВ РАЛЕВ
                     ФЕИМ ХАСАНОВ ЕСКИДЖИЕВ
                     ФЕЙМЕ ОСМАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ФЕРАД КЕРИМОВ ФЕРАДОВ
                     ФЕРДИ ИСКЕНДЕРОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ФЕРИДЕ АБТУЛОВА МАНДИКОВА
                     ФЕРИХА БАСРИЕВА КАРАБАДЖАКОВА
                     ФЕХРИДИН МЕХМЕДОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ФИКРЕТ АДЕМ СОЛАК
                     ФИКРЕТ АЗИС КАРАХЮСЕИН
                     ФИКРЕТ ДАУД ХАДЖИМУСТАФА
                     ФИКРЕТ ЕМИНОВ КАБИШЕВ
                     ФИКРЕТ ХЮСЕИН ПЕХЛИВАН
                     ФИКРЕТ ХЮСЕИНОВ ЧЕТИНОВ
                     ФИКРЕТ ЮСУФ ЧАПАР
                     ФИРДЕВС ДАУДОВА АЛТЪНБАШ
                     ХАБИБЕ ДЖЕФЕРОВА ХАЛИБОВА
                     ХАБИБЕ ХЮСЕИНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ХАВА НЕЗАМЕДИН КОДЖААЛИ
                     ХАЙРИЕ АХМЕД ГАРИБ
                     ХАЙРИЕ САЛИЕВА ХАЛИБОВА
                     ХАКАН ШЕРАФЕТ ХАЛИЛГЮВЕ
                     ХАЛИМЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
                     ХАЛИМЕ АХМЕД ПЕХЛИВАН
                     ХАЛИМЕ ВЕЛИ ЧЕТИН
                     ХАЛИМЕ НАИМОВА ФЕРАДОВА
                     ХАЛИМЕ ОСМАН КОДЖААЛИ
                     ХАЛИМЕ ХЪЛМИ ЧАПАР
                     ХАСАН ИБРЯМ МУСТАФА
                     ХАСАН МЕХМЕДОВ БИЛЯЛОВ
                     ХАСАН ФЕЙЗУЛА ЧАПАР
                     ХАТИДЖЕ ВЕЛИЕВА ДЖИНИЕВА
                     ХАТИДЖЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
                     ХАТЧЕ АХМЕД ДЕМКЕШ
                     ХАТЧЕ МЕХМЕД ДАНАДЖЪ
                     ХАФИЗЕ АЛИЕВА КОДЖААЛИЕВА
                     ХАФИЗЕ ИБРЯМ КАРАХАФУЗ
                     ХАФИЗЕ СЕЛИМОВА АХМЕДОВА
                     ХЕЛИАН ХЮСЕИН ТАРАКЧИ
                     ХЮСЕИН АДЕМОВ ХАДЖИМЕМИШЕВ
                     ХЮСЕИН ЕМИНОВ КАБИШЕВ
                     ХЮСЕИН ИСМЕТ ХАДЖИПЕХЛИВАН
                     ХЮСЕИН МАХМУДОВ САРОВ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД КЪСА
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД ЧЕТИН
                     ХЮСЕИН МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
                     ХЮСЕИН САЛИ СЕФЕР
                     ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ДАНАДЖЪ
                     ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАДЖИМЕХМЕДОВ
                     ХЮСНИЕ СЕЙДАЛИЕВА ЧАПАРОВА
                     ЦВЕТОМИР ИВАНОВ КЕРЧЕВ
                     ЧИДЕМ ИЛХАНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ШАЗИЕ ИСМАИЛОВА ЕШРЕФОВА
                     ШАКИР ФЕРАД ДЖИННИ
                     ШАКИР ШЮКРИЕВ ШАКИРОВ
                     ШАСИНЕ ВЕЛИЕВА ДЕМИРАНОВА
                     ШЕМСИДИН АДЕМОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ШЕРАФЕТ АХМЕД ХАЛИЛГЮВЕ
                     ШЕРИФ ЕЮБОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ШЕРИФ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
                     ШЕФИЕ АЛИ АЛИКУЗУ
                     ШИРИН БЕХТИ КАСИМОВА
                     ШУКРИЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     ШУКРИЕ ХАСАН ДАУД
                     ШЮКРЮ АЛИЕВ КАДЪКЮВЛЮЕВ
                     ЮМГЮЛ МУСТАФОВА КЕРИМОВА
                     ЮМГЮЛ ШЕРИФОВА ЯШАРОВА
                     ЮМЕР МЕХМЕД КАРАХЮСЕИН
                     ЮМЕР ЮСУФ ЧАПАР
                     ЮСУФ АХМЕД ДАНАДЖИ
                     ЮСУФ ХАСАНОВ ЕШРЕФОВ
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
         за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 19 февруари 2017 г.
                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
         Област РУСЕ, община ВЕТОВО,
         населено място ГР.ГЛОДЖЕВО, кметство …………………., секция № 012
         Адрес на избирателната секция:
         ………………………………………………………………………
         –––––––––––––––––––––––––––
                                         Име
         –––––––––––––––––––––––––––
                     АБТУЛА ЕЮБОВ ХАЛИБОВ
                     АБТУЛА ИБРЯМ ДЖИНИ
                     АБТУЛА МЕХМЕДОВ ДЖИНИЕВ
                     АБТУЛА НЮСХЕТОВ ГЕНДЖЕВ
                     АБТУЛА ОСМАНОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     АБТУЛА ХЮСЕИН ДЖИННИ
                     АДЕМ БИЛЯЛ ИБОШ
                     АДЕМ БИЛЯЛОВ ХАСАНОВ
                     АДНАН АЛИ ТИРЯКИ
                     АЗИЗЕ МУХАРЕМОВА ПАРСОВА
                     АЙГЮЛ ИБРАИМОВА ХАДЖИВЕЛИ
                     АЙГЮЛ САЛИЕВА САЛИЕВА
                     АЙДЪН КЕРИМОВ МЕХМЕДОВ
                     АЙКУТ АКСЕЛ ИБРЯМ
                     АЙЛЯ СЮЛЕЙМАН ЮНУЗОВА
                     АЙСЕЛ АХМЕДОВА ДЖИНИЕВА
                     АЙСУН АДНАН ТИРЯКИ-РАСИМ
                     АЙСУН МЮВЕДИН ХАСАН
                     АЙТЕН ИСМЕТОВА РАМИЗ
                     АЙШЕ МАХМУД МУСА
                     АЙШЕ РАФЕТ ХАЛИБОВА
                     АЙШЕ ХАСАНОВА ДЕМКЕШЕВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН НЕБОВЛУ
                     АКСЕЛ ИБРЯМ МУСТАФА
                     АЛЕФ АЛИ АЛИ
                     АЛИ БАСРИ ГЕНДЖ
                     АЛИ БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
                     АЛИ САЛИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     АЛИ ХЕБИБ АЛИ
                     АЛИ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ ГАТЕВ
                     АРЗУ НЕДЖИБОВА КРАНЧЕВА
                     АСЕН МАРИНОВ ГАТЕВ
                     АТИКЕ БИЛЯЛОВА ГЕНДЖЕВА
                     АХМЕД АЛИ ИСЛЯМ
                     АХМЕД БИЛЯЛ ИБОШ
                     АХМЕД МАХМУД КАРАОСМАН
                     АХМЕД МЕХМЕД МУСА
                     АХМЕД НЕДЖБИДИН ЧАКЪР
                     АХМЕД САЛИЕВ ЧАКЪРОВ
                     АХМЕД ЮМЕРОВ НЕБОГЛУЕВ
                     БАСРИ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
                     БАСРИ ИСМАИЛ АРЕТЛИК
                     БАХТИШЕН ХЮСЕИН ДЖИННИ
                     БАХТИЯР САБРИЕВ ГЕНДЖЕВ
                     БЕДРИ ВАСВИЕВ ЧАПАРОВ
                     БЕЙЗАТ ХЮСЕИН АЛИКУЗУ
                     БЕХТИ ФЕВЗИЕВ ЧОЛАКОВ
                     БИЛГИН РИДВАН АБТИШ
                     БИЛЯЛ ИСМАИЛОВ ИБОШЕВ
                     БОЖАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     БОЖАНКА ИВАНОВА ЯНКОВА
                     БОЯН СТАНЕВ БОЖАНОВ
                     ВАЙДЕ БЕКИРОВА ГЕНДЖЕВА
                     ВАЛЕНТИН МАРИНОВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСВИ АБИЛ ЧАПАР
                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ СИМЕОНОВ
                     ВАСИЛ СТАНЕВ РАДЕВ
                     ВАСИЛА ДОБРЕВА СТАНЕВА
                     ВЕДА БЕЛИНОВА ДАВИДОВА
                     ВЕЛИ АБТУЛОВ НЕБОВЛУ
                     ВЕЛИ МЕХМЕД РЮСТЕМ
                     ВЕЛИ МУСТАФОВ ИДРИЗОВ
                     ВЕЛИ МУТАЛИБ ИБОШ
                     ВЕЛИ ОСМАН ЮНУЗ
                     ВЕЛИЗАРА СТАНЕВА СТАНЕВА
                     ВЕЛИКО ДОНЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ДИМОВА
                     ВЕНЦЕСЛАВ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЦЕСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
                     ВЕСИЛЕ АБТУЛОВА ХАЛИБОВА
                     ВЕСИЛЕ АХМЕДОВА ЧАПАРОВА
                     ВЕСКА ВЕЛИКОВА РАДЕВА
                     ВЕХБИ АХМЕДОВ ПАРСОВ
                     ВИДАТ АДЕМ ИБОШ
                     ВИОЛЕТА ИЛИЕВА РАДЕВА
                     ВИОЛЕТА КОЛЕВА РАДЕВА
                     ВЯРА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ГАНИМЕ АХМЕД ДАС
                     ГАНИМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ГЕНДЖЕВА
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ РАДЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
                     ГИНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ГИРГИНА БАНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГРЕТА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     ГЬОХАН МАКСУД МАКСУД
                     ГЮЛБЕЯЗ АЛИЕВА ХАЛИБОВА
                     ГЮЛВЕР ЕНВЕР ХАЛИБОВА
                     ГЮЛЕР АДЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ГЮЛЗАЙДЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ГЮЛТЕН ЮМЕР МЕХМЕДАЛИЕВА
                     ГЮЛШЕН ИСМАИЛ ХАДЖИОВЛУ
                     ГЮЛШЕН МЮЗЕКЯЕВА БЕЙТУЛОВА
                     ГЮЛШЕН ХАСАНОВА ЮНУЗ
                     ГЮНАЙ АЙХАНОВ ТИРЯКИЕВ
                     ГЮНАЙ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
                     ГЮНАЛ МУСТАФА БАКОВЛУ
                     ГЮРХАН КЕМАЛ ТОРЛАК
                     ДАВУД ЮКСЕЛ ГЕНДЖ
                     ДАУД ИБРЯМОВ ХАТИБОВ
                     ДЕНИЗ АЙДЪН ДЖИННИ
                     ДЕНИЗ БЕЙНУР РЮСТЕМ
                     ДЕНИС АЙХАНОВ ТИРЯКИЕВ
                     ДЕНИС СЕВГИН ГЕНДЖ
                     ДЕНКА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
                     ДЖЕВАД НИЯЗИ ИБОШ
                     ДЖЕВДЕТ ФАХРИЕВ ХАДЖИОГЛУЕВ
                     ДЖЕВДЕТ ХЮСЕИНОВ МУСОВ
                     ДЖУНЕЙТ ОСМАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     ДЖУНЕЙТ ФИКРЕТОВ ПАРСОВ
                     ДИЛБЕР АЛИЕВА ХАЛИБОВА
                     ДИЛБЕР МЮСАЕВА МУСТАФА
                     ДИЛЯНА СЛАВЧЕВА ДИМОВА
                     ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
                     ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР МАРИНОВ СТАНЕВ
                     ДИМИТЪР СТАНЕВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ТЕМЕНУГОВ ДИМИТРОВ
                     ДИЯНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     ДОБРИН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЕЛИС ИЛХАНОВА МУСОВА
                     ЕЛНАР ОСМАН ГЕНДЖЕВА
                     ЕМЕЛ ФИКРЕТ ИБОШ
                     ЕМЕЛ ФИКРЕТОВА МЕХМЕД
                     ЕМИЛИЯ ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ЕМИН ШУКРИЕВ БЕЛБЕРОВ
                     ЕМИНЕ АПТУЛА ДЖИНИ
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХАЛИБОВА
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЧАКЪРОВА
                     ЕМИНЕ СЕБАЙДИНОВА ГЕНДЖ
                     ЕМИНЕ ХАСАН ГЕНДЖ
                     ЕМИНЕ ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
                     ЕМИНЕ ХАСАНОВА КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     ЕМИНЕ ХЮСЕИН КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     ЕМРАХ ХАСАН ХАДЖИВЕЛИ
                     ЕНИСЕ ХАСАН ГЕНДЖ
                     ЕНЧО ЕНЧЕВ ИВАНОВ
                     ЕРВИН АБТУЛОВ ОСМАНОВ
                     ЕРГИН ХАСАНОВ ХАЛИБОВ
                     ЕРСИН БАСРИ ИСМАИЛ
                     ЕРСИН ЕКРЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ЕРТАН АБТУЛОВ ОСМАНОВ
                     ЕРТАН АЙДЪНОВ КЕРИМОВ
                     ЕСЕН МЕХМЕДОВА ИДРИЗОВА
                     ЕСИН АБТУЛА ДЖИНИ
                     ЕСИН НИАЗИ МЕХМЕДОВА
                     ЕЮБ ИБРАХИМОВ КЕРИМОВ
                     ЕЮБ ИСМАИЛОВ ПАРСОВ
                     ЕЮБ ХАСАНОВ ХАЛИБОВ
                     ЗАФЕР РИЗА ИСМАИЛ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     ЗЕЙНЕБ ДАУДОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЗЕЙНЕБ МАХМУДОВА ИБРЯМОВА
                     ЗЕЛИХА АБИЛОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЗЕЛИХА АБТУЛА ГЕНДЖ
                     ЗЕЛИХА АБТУЛОВА ДЕЛИХАСАНОВА
                     ЗЕЛИХА ДАУД АБТИШ
                     ЗЕЛИХА ДАУД ИБОШ
                     ЗЕЛИХА РАМАДАНОВА КЕРИМОВА
                     ЗЕХРА ЗЕКЕРИЕВА МЕХМЕДОВА
                     ЗЕХРА МЕХМЕДОВА ГЕНДЖ
                     ЗЕХРА ОСМАН ДЖИНИ
                     ЗИЯ КЯЗИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     ЗЮЛКЮФ ИБРЯМОВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЗЮЛФИЕ ОСМАН АЛИ
                     ЗЮЛФИЕ ХЮСЕИН ЮНУЗ
                     ЗЮЛФИЕ ШАКИР ХАЛИД
                     ЗЮХРЕ РУШИДОВА ХАЛИБОВА
                     ЗЮХТИЕ ЮМЕРОВА КЕНЕЛИЕВА
                     ИБРАХИМ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ИБРЯМ АЛИЕВ ДЕЛИХАСАНОВ
                     ИБРЯМ РАМИСОВ ДЖИНИЕВ
                     ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ БОЖАНОВ
                     ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН БОЖАНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ ЯНКОВ
                     ИВАН ЮЛИЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЯНКОВ СТАНЕВ
                     ИВАНИЧКА НЕДЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА МИТЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА МИТЕВА
                     ИВЕЛИН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ
                     ИВЕЛИНА СТАНЕВА МИТЕВА
                     ИДРИЗ САЛИМОВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     ИЛИЯ РАДЕВ РАДЕВ
                     ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИСКЕНДЕР ОСМАН МУСА
                     ИСМАИЛ БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД НЕБОВЛУ
                     ИСМАИЛ МУХАРЕМ ГЕНДЖ
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН АЛИКУЗУ
                     ИСМЕТ МЕХМЕДОВ МУСОВ
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАНА СТОЙКОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА ДИМОВА СТАНЕВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     КАДРИЕ КЯШИФ ИСЛЯМ
                     КАДРИЕ ЮСУФ ТЕТАВАЛЪ
                     КЕНАН НЕЙЗЕТ ГЕНДЖ
                     КРАСИМИР ВАСИЛЕВ РАДЕВ
                     КЯЗИМ ЗИЯЕВ ГЕНДЖЕВ
                     КЯФИЕ ЮЗЕИР ТОПАЛАХМЕД
                     ЛЕЙЛЯ ХЪЛМИЕВА ИБОШЕВА
                     ЛЕМАН ИЗЕТ ДЖИННИ
                     ЛЕМАН МАХМУДОВА ЙОНУЗОВА
                     ЛЕМАН МУХАРЕМ КАРАОСМАН
                     ЛЕМАН САЛИ ИБОШ
                     ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЛЮТФИ ОСМАН ИСМАИЛ
                     ЛЮТФИЕ ОСМАН МАКСУД
                     МАГБУЛЕ АХМЕД ХАСАНОВА
                     МАГБУЛЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
                     МАГБУЛЕ МЕХМЕДОВА ЯХЯ
                     МАГДАЛЕНА МИТКОВА КОСТАДИНОВА
                     МАЗЛУМ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
                     МАКСУД ДАУД МАКСУД
                     МАЛВИНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРГАРИТА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     МАРИН СТАНЕВ МИТЕВ
                     МАРИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ РАДЕВА РАДЕВА
                     МАХМУД ВЕЛИ ЮНУЗ
                     МАХМУД ИБРЯМОВ ГЕНДЖЕВ
                     МАХСУН МУСТАФОВ ХАЛИБОВ
                     МЕЛЕК ФИКРЕТ АЛ-ХАМУИ
                     МЕТИН ДЖЕВДЕТОВ МУСОВ
                     МЕТИН РИЗАЕВ ИБРЯМОВ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДОВ АБТУЛОВ
                     МЕХМЕД ОСМАНОВ ИБОШЕВ
                     МЕХМЕД СЕЗГИН РЮСТЕМ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
                     МЕХМЕД ЮМЕРОВ НЕБОГЛУЕВ
                     МИГДАТ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
                     МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     МИЛЕН БОЖАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     МИТА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     МИТА РАДЕВА СТАНЕВА
                     МУЗАФЕР ХАСАНОВ ДЕМКЕШЕВ
                     МУСАМЕДИН АЛИ МЕХМЕД
                     МУСТАФА АДЕМОВ ХАЛИБОВ
                     МУСТАФА АЛИ БАКОВЛУ
                     МУСТАФА АЛИЕВ КАРАСЮЛЕЙМАНОВ
                     МУСТАФА ШУКРИЕВ ИДРИЗОВ
                     МУТАЛИБ АХМЕД ДЖИННИ
                     МУТАЛИБ МЕХМЕД ИБОШ
                     МУХАРЕМ ЕЮБОВ ХАЛИБОВ
                     МУХАРЕМ ЗЕКЕРИЕ ПАРСА
                     МЮБЕДЖЕЛ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
                     МЮВЕДИН АДЕМ ХАСАН
                     МЮВЕДИН АЛИ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     МЮЖГЯН МУСТАФА АЛИКУЗУ
                     МЮЖГЯН САЛИ ЮНУЗ
                     МЮЗЕЯМ АХМЕД МУСА
                     МЮЗЕЯМ ХЮСЕИНОВА ИБОШ
                     МЮКЕРЯМ ЮМЕРОВА ИБОШ
                     МЮСА ХАЛИЛОВ ТЮЛЕОГЛУЕВ
                     НАДЖИЕ ХАСАНОВА ЧОЛАКОВА
                     НАДЯ ИВАНОВА СТРАТУЛАТ
                     НАЗИЛЕ РИЗАЕВА ХАДЖИОГЛУЕВА
                     НАЗИФЕ АДЕМ МЕХМЕД
                     НАЗИФЕ АДЕМОВА ХАЛИБОВА
                     НАЗМИ ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
                     НАЗМИЕ НУРИДИНОВА ЧАКЪРОВА
                     НЕДЖБИДИН АХМЕД ЧАКЪР
                     НЕДЖБИДИН МУХАРЕМОВ КЪРСЪТЛИЕВ
                     НЕДЖИБ МУТАЛИБ НЕДЖИБ
                     НЕДЖМИЕ АКИФ КЕНЕЛИ
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     НЕДРЕТ АЛИ АЛИ
                     НЕДРЕТ АХМЕДОВ МУСОВ
                     НЕДРЕТ РЮСТЕМОВ БАКОВЛУЕВ
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА СТАНЕВА
                     НЕЖДЕТ ШЮКРЮ КАДЪКЮВЛЮ
                     НЕЙЗЕТ ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
                     НЕСИБЕ НААИТОВА АБТИШ
                     НЕСИБЕ НЕДЖАТИ КАДЪКЮВЛЮ
                     НЕСРИН АХМЕДОВА АХМЕД
                     НЕСРИН БЕХТИЕВА ЧОЛАКОВА
                     НЕФИЗЕ ЕЮБОВА ЧОЛАКОВА
                     НЕФИЗЕ ИСМАИЛ ДЖИННИ
                     НЕФИЗЕ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     НИАЗИ ИБРЯМОВ ХАДЖИВЕЛИЕВ
                     НИАЗИ ИДРИЗ ИБОШ
                     НИГЯР МЮВЕДИН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     НИЛГЮЛ ИСМЕТОВА ИСМАИЛ
                     НИЛЮФЕР НИХАТ КАБИЛОВА
                     НИНА СТАНЕВА БОЖАНОВА
                     НУРЕДИН ХАСАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     НУРИДИН АХМЕДОВ ЧАКЪРОВ
                     НУРТЕН АХМЕДОВА ИБОШЕВА
                     НУРТЕН ЯКУБОВА ЙОНУЗОВА
                     НУРХАН ЗАФЕР ИСМАИЛ
                     НУРХАН ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
                     НЮЛФЕР РЕЙХАН ТОРЛАК
                     НЮСХЕТ МЕХМЕДОВ ГЕНДЖЕВ
                     ОКТАЙ МАЗЛУМОВ МЕХМЕДОВ
                     ОНУР ДЖЕВДЕТ ХАДЖИОГЛУ
                     ОРХАН АХМЕД ЮНУЗ
                     ОРХАН ОСМАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     ОРХАН РЮСТЕМ АХМЕД
                     ОРХАН СЕВДЖАНОВ ХАЛИБОВ
                     ОСМАН ДАУДОВ КАСИМОВ
                     ОСМАН ИСМАИЛ АЛИКУЗУ
                     ОСМАН РАМИЗОВ КРАНЧЕВ
                     ОСМАН СИНАН МЕХМЕД
                     ОСМАН ХАСАНОВ САЛИЕВ
                     ОСМАН ХЮСЕИН МУСА
                     ОСМАН ШАКИРОВ ГЕНДЖЕВ
                     ПАВЛИНА ДОБРЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕРУЗА АРИФОВА ДЕЛИХАСАНОВА
                     РАВИЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
                     РАДИ ВАСИЛЕВ РАДЕВ
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА
                     РАДКА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
                     РАЙМЕ АБТУЛОВА ДЖИНИЕВА
                     РАЙМЕ АЛИЕВА ЮСУФОВА
                     РАЙМЕ ИБРЯМ БАКОВЛУ
                     РАМИЗ ОСМАНОВ КРАНЧЕВ
                     РЕВАСИЕ ХЮСЕИН ГЕНДЖ
                     РЕЙХАН НЕДЖБИДИНОВ КЪРСЪТЛИЕВ
                     РЕЙХАН СЕЗГИН РЮСТЕМ
                     РЕНГИНАР АЛИЕВА МУСА
                     РЕСМИЕ АХМЕДОВА АЛАДЖОВА
                     РЕФИЕ АДЕМ ГЕНДЖ
                     РЕФИЕ АХМЕДОВА КЕРИМОВА
                     РИДВАН АХМЕДОВ ХАЛИБОВ
                     РИДВАН ХЮСЕИН АБТИШ
                     РИЗА ИБРАХИМОВ КЕНЕЛИЕВ
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     РЮСТЕМ АХМЕД ИСЛЯМ
                     СААДЕТ ЗЕЛКИФОВА ЧАКЪР
                     СААДЕТ ИСМАИЛОВА ДЖИНИ
                     САБРИ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
                     САБРИЕ ХЮСЕИН ДЕМКЕШ
                     САДИЕ ЮНУЗОВА МУСА
                     САЛИМ АЛИ ГЕНДЖ
                     САЛИХА АЛИ ГЕНДЖ
                     САЛИХА ИСМАИЛ КАРАСЮЛЕЙМАНОВА
                     САНИЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЙОНУЗОВА
                     СЕБАЙТЕ ЮМЕР МУСА
                     СЕБАХАТИН МЕХМЕД МУСА
                     СЕБИЛЕ БИЛЯЛОВА ХАДЖИВЕЛИЕВА
                     СЕБИЛЕ ВЕЛИЕВА ДЖИНИЕВА
                     СЕБИЛЕ ВЕЛИЕВА ТЮЛЕОГЛУЕВА
                     СЕБИЛЕ НЕДЖБИДИН ИБРЯМОВА
                     СЕВГИН БИЛЯЛОВ ИБОШЕВ
                     СЕВГИН РАИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     СЕВГИНАР ВЕЛИ КАХРАМАН
                     СЕВДЖАН МУХАРЕМОВ ХАЛИБОВ
                     СЕВДЖАН РИДВАН АБТИШ
                     СЕВДЖИХАН АХМЕД ЧАКЪРОВА
                     СЕВДЖИХАН ИБРЯМОВА ТИРЯКИ
                     СЕВЕН СЕВИНЧ КЕНЕЛИ
                     СЕВИЕ НИЯЗИЕВА ГЕНДЖ
                     СЕВИНЧ ИСМАИЛ КЕНЕЛИ
                     СЕВИНЧ МЕХМЕД ГЕНДЖЕВА
                     СЕВИНЧ РЕДЖЕБОВА МУСОВА
                     СЕДАТ СЮЛЕЙМАНОВ ЙОНУЗОВ
                     СЕЗАН АЛИ АЛИ
                     СЕЗГИН ВЕЛИ МЕХМЕД
                     СЕЗГИН РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ
                     СЕЙДЕ ИБРЯМ ХАСАН
                     СЕЙДЕ ХАСАН КАДЪКЬОВЛЮ
                     СЕЙФИДИН ХАСАН ГЕНДЖ
                     СЕЙХАН АДИЛОВА ХАЛИБОВА
                     СЕЙХАН АЛИ ГЕНДЖ
                     СЕЛИМЕ АХМЕД АРЕТЛИК
                     СЕЛИМЕ ИСМАИЛ ИСМАИЛ
                     СЕЛИМЕ МУХАРЕМ ХАСАН
                     СЕЛИМЕ НЕДРЕТ ГЕНДЖЕВА
                     СЕЛИМЕ ТЕЗДЖАНОВА ДЖИНИЕВА
                     СЕМРА МУРАДОВА ПАРСОВА
                     СЕРДЖАН АДИЛОВ КАБИЛОВ
                     СЕРЕН СЕЗГИНОВА ХАЛИБОВА
                     СЕРПИЛ ТЕЗДЖАН РАМИЗ
                     СЕРПИЛ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛ
                     СИБЕЛ ВЕЛИЕВА КЕРИМОВА
                     СИБЕЛ ЕКРЕМ КАРАСЮЛЕЙМАН
                     СИБЕЛ СЕВИНЧ АБТИШ
                     СИБЕЛ ФИКРЕТ ГЬОЧ
                     СИЛВИЯ КИРИЛОВА МИНКОВА
                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА МИТЕВА
                     СИНАН АДЕМОВ АЛАДЖОВ
                     СИНАН ВЕЛИ МЕХМЕД
                     СТАНИСЛАВ ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     СТАНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА РУСЕВА
                     СТАНКА МИТЕВА МИТЕВА
                     СТАНЧО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТАНЮ МИТЕВ СТАНЕВ
                     СТЕЛА МИРЧЕВА СТАНЕВА
                     СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЙКО БОЖАНОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ СТАНКОВ
                     СУНАЙ АЛИ ХЮСЕИН
                     СУНАЙ РЕДЖЕБОВ ЮСУФОВ
                     СЮЛБИЕ АЛИЕВА ЧАПАРОВА
                     СЮЛЕЙМАН АБТУЛОВ ЙОНУЗОВ
                     СЮЛЕЯ МУСТАФОВА НЕБОВЛУ
                     СЮЛЕЯ ФЕРАДОВА ИДРИЗОВА
                     ТАНДЖУ НУРИДИНОВ ЧАКЪРОВ
                     ТАНЕР САЛИМОВ ГЕНДЖЕВ
                     ТАНЖУ НЕДРЕТОВ БАКОВЛУЕВ
                     ТЕЗДЖАН ИБРЯМ РАМИЗ
                     ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ТУНЧЕР ДАВУДОВ ХАТИБОВ
                     ТЮРКЯН ДАУДОВА ГЕНДЖЕВА
                     УЛБИЕ ХЮСЕИН ИБОШ
                     ФАТМЕ АХМЕД КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ФАТМЕ АХМЕД ЧОЛАК
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА ХАЛИБОВА
                     ФАТМЕ ДАУД ГЬОЧ
                     ФАТМЕ МЕХМЕДОВА ИБОШЕВА
                     ФАТМЕ МУСТАФОВА ЧАПАР
                     ФАТМЕ МУТАЛИБОВА МАКСУД
                     ФАТМЕ НАСУФ НЕДЖИБ
                     ФАТМЕ ХАСАНОВА ПАРСОВА
                     ФАТМЕ ЮСУФ МЕХМЕД
                     ФАТМЕ ЮСУФОВА ЧАКЪРОВА
                     ФЕВЗИ ЗЕКЕРИЕВ ПАРСОВ
                     ФЕВЗИ ИСМАИЛОВ БАКОВЛУЕВ
                     ФЕВЗИЕ ИБРЯМ ГЕНДЖ
                     ФЕВЗИЕ ФЕВЗИЕВА БАКОГЛУЕВА
                     ФЕЙЗУЛА АЛИ КАДЪКЮВЛЮ
                     ФЕЙМЕ ЕМИНОВА ГЕНДЖЕВА
                     ФИДЕС МЕХМЕДОВА ИБОШЕВА
                     ФИКРЕТ САДУЛОВ ПАРСОВ
                     ХАВА АЗИЗОВА КЪРСЪТЛИЕВА
                     ХАВА АЛИЕВА АХМЕДОВА
                     ХАЙРИЕ АКСЕЛ ИБРЯМ
                     ХАЛИМЕ МЕХМЕД ГЕНДЖ
                     ХАЛИМЕ РУЖДИ СОЛАК
                     ХАЛИМЕ СЮЛЕЙМАН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ХАЛИМЕ ХАЛИТОВА МУСОВА
                     ХАЛИМЕ ХЮСЕИНОВА ГЕНДЖЕВА
                     ХАСАН АЛИ ДЕМКЕШ
                     ХАСАН ЕЮБОВ ХАЛИБОВ
                     ХАСАН ИСМАИЛ АХМЕД
                     ХАСАН МУЗАФЕРОВ ДЕМКЕШЕВ
                     ХАСАН НИЯЗИ ХАДЖИВЕЛИ
                     ХАСАН РАИМОВ АБТИШЕВ
                     ХАСАН ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
                     ХАТИДЖЕ РИЙЗА ЧОЛАК
                     ХАФИЗЕ ИБРАХИМ ГЕНДЖ
                     ХАФИЗЕ ИБРЯМОВА ГЕНДЖЕВА
                     ХАФИЗЕ ХАСАНОВА БАКОВЛУЕВА
                     ХАФИЗЕ ХИДАЕТОВА НЕБОГЛУЕВА
                     ХЪЛМИЕ ИСМАИЛОВА АБТИШЕВА
                     ХЮЛЕЯ ВИДАТ ИБОШ
                     ХЮСЕИН ИБРЯМОВ ГЕНДЖЕВ
                     ХЮСЕИН МЮВЕДИН КАРАСЮЛЕЙМАН
                     ХЮСЕИН СЕЛИМАНОВ ГЕНДЖЕВ
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ ГЕНДЖЕВ
                     ШАЗИЕ ХАСАН ХАЛИЛГЮВЕ
                     ШАЗИЕ ЮЗЕИР РЮСТЕМ
                     ШЕНГЮЛ ФЕРАДОВА ТИРЯКИЕВА
                     ШЕНОЛ МУТАЛИБ ДЖИННИ
                     ШЕРИФЕ АХМЕДОВА БЕЛБЕРОВА
                     ШЕРМИН КАСИМ ИБОШ
                     ШЕФИКА ЕФРАИМ ДЖИННИ
                     ШЕФКЕТ АДЕМ СОЛАК
                     ШЮКРИЕ ХЮСЕИНОВА ПАРСОВА
                     ШЮКРЮ АЙДЪНОВ КЕРИМОВ
                     ШЮКРЮ МУСТАФОВ ИДРИЗОВ
                     ШЮКРЮ НЕЖДЕТ КАДЪКЮВЛЮ
                     ЮКСЕЛ ДАУД ГЕНДЖ
                     ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ГЕНДЖ
                     ЮЛИАН ИВАНОВ СТАНЕВ
                     ЮРКЕ АДЕМОВА ГЕНДЖЕВА
                     ЮРКЕ ЮСЕИН АЛИКУЗУ
                     ЮСЕИН БЕЙЗАТ АЛИКУЗУ
                           Кмет/кметски наместник:
                           Секретар на община/район:
ян. 17

До централните и местни ръководства на ПП и коалиции, парламентарно представени в 43-то НС

Уведомяваме Ви, че във връзка с произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Глоджево, община Ветово насрочен за 19.02.2017 год. датата на консултациите за сформиране съставите на СИК в град Глоджево, Община Ветово се променя от 17.01.2017г. на 18.01.2017г., поради усложнената зимна обстановка на територията на общината.

Консултациите ще бъдат проведени на 18.01.2017г. /сряда/ от 15:00ч. в кабинета на кмета на община Ветово (гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2, етаж 2).