НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

Featured

БАНКА ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

БЮДЖЕТНА СВЕТКА: BG26STSA93003112474900

СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА: BG17STSA93003312474900

IBAN ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ: BG46STSA93008412475000

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ И КОДОВЕ ПО ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ОТ 01.04.2016

IBAN ВИД ПЛАЩАНЕ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
BG46STSA93008412475000
Данък върху недвижимите имоти
442100
BG46STSA93008412475000
Данък върху наследствата
442200
BG46STSA93008412475000
Данък върху превозните средства
442300
BG46STSA93008412475000
Такси за битови отпадъци
442400
BG46STSA93008412475000
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
442500
BG46STSA93008412475000
Други данъци
443400
BG46STSA93008412475000
Вноски от приходи на общински предприятия и институции
443700
BG46STSA93008412475000
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444000
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на имущество
444100
BG46STSA93008412475000
Приходи от наеми на земя
444200
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви на текущи банкови сметки
444300
BG46STSA93008412475000
Приходи от лихви по срочни депозити
444400
BG46STSA93008412475000
Дивидент
444800
BG46STSA93008412475000
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи
444900
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от страната
445100
BG46STSA93008412475000
Дарения, помощи и други от безвъзмездно получени суми от чужбина
445200
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
445500
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на земя
445600
BG46STSA93008412475000
Приходи от концесии
445700
BG46STSA93008412475000
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
445800
BG46STSA93008412475000
Приходи от продажба на нематериални активи
445900
BG46STSA93008412475000
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
446500
BG46STSA93008412475000
Други неданъчни приходи
447000
BG46STSA93008412475000
Такси за технически услуги
448001
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски градини
448002
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
448003
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
448004
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на домашен соц. патронаж и др. социални услуги
448005
BG46STSA93008412475000
Такси за добив на кариерни материали
448006
BG46STSA93008412475000
Такси за административни услуги
448007
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на пазари, тържища и други
448008
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на полудневни детски градини
448009
BG46STSA93008412475000
Такси за ползване на общежития и др. по образованието
448010
BG46STSA93008412475000
Такси за гробни места
448011
BG46STSA93008412475000
Туристически такси
448012
BG46STSA93008412475000
Други общински такси
448090
BG46STSA93008412475000
Приходи от такси за общините по ЗООС
448081

 

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня

Featured

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 05.04.2016 г до 09.04.2016 г. включително, от 06:00 до 20:00часа с препарат  ,, РОТЕР” ,  третирането се извършва срещу широколистни плевели в ечемика и пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак – 730 дка и местността „Дрисля“ – 460 дка ечемик. Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на гр. Ветово

Featured

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман -1 ”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18, ще проведе третиране срещу рапичен цветояд  от 03.04.2016 г. до 06.04.2016 г. в часова зона от 6.00 до 14.00 часа с препаратите ,,Авант 150ЕК” с карантинен срок 30 дни. Ще се третират площи, засяти с рапица.  Подлежащ на третиране е терен в местността „Кесик кору“, намираща се в землището на гр. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка 0897254930 Бюлент Юмеров Шантуров –механизатор.

До всички пчелари и населението на община Ветово

Featured

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман-1”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18 ще проведе третиране срещу болести и плевели по пшеницата от 31.03.2016 г. до 05.04.2016 г. в часова зона от 8.00 до 17.00 часа с препаратите ,,Гранстар” и „Танго супер“ с карантинен срок 50 дни. Ще се третират площи засяти с пшеница.  Подлежащите на третиране терени са в местностите: ,,Чината“ – 600 дка ,  ,,Ормантарла“ –1500 дка., „Юджак“- 1300 дка., “Каместата“ – 300 дка., „Акчаашлък“ – 1400 дка., „Керез баир“ – 300 дка., „Кенлика“ – 500 дка., намиращи се в землището на гр.Ветово; местностите: „Керез баир“ – 400 дка., „Кьордере“ – 300 дка. и „Мадан пунар“ – 500 дка. в землището на село Смирненски. Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0897254930 – Бюлент Юмеров Шантуров – механизатор.

 

Покана – свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Ветово и кметовете на кметства

Featured

Във връзка с писмо на Областния управител на област с административен център Русе с изх. № 08-00-43 от 03.11.2015 г., на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Областния управител на област с административен център – Русе свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Ветово.

Заседанието ще се проведе на 09.11.2015 г. в град Ветово, ул. „Дунав“ № 1 в заседателна зала на Младежки дом от 13:00 часа при следния дневен ред:
1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2. Информация от Председателя на общинска избирателна комисия за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

3. Полагане от общинските съветници на предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 4, във вр. с чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

5. Откриване на заседанието, което се ръководи от най-възрастния общински съветник.

6. Изявления от представените от общинския съвет партии и коалиции и приветствия от официални лица.

7. Приемане на процедурни правила за избиране на председател на общинския съвет с тайно гласуване.

8. Провеждане на избор за председател на общинския съвет.

9. Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО!

Стартира прием на заявления от желаещите лица да ползват услугата „Личен асистент“ по проект „Заедно“

Featured

                                                              

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                    Бенефициент община Ветово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със стартиране на проект  № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001 Наименование на проекта – „Заедно” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” община Ветово уведомява, че от 02.11.2015г. до 13.11.2015г. приема заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти желаещи да ползват социалната услуга „Личен асистент”.

Допустими кандидати за кандидат потребители:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица;

Допустими кандидати за личен асистент:

 • Безработни лица в трудоспособна възраст

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Русе като в Районен съд – Русе следва да се определят 4 кандидати за съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 05.10.2015 година до 13.10.2015 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели в срок до 17.10.2015 година.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

Селиме Тюлеоглуева – специалист в Общински съвет – Ветово

Заявление

Декларация – СЗ

Декларация – ЗЗЛД

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Featured

Покана

Решение № 1524

Решение № 1525

Декларация чл. 81

„Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“

Featured

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че Община Ветово има следното инвестиционно намерение: „Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“- град Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др.:  Целта на настоящото предложение е подобряване енергийната ефективност на съществуваща сграда на СОУ „Васил Левски“ в град Ветово.

2. Резюме на предложението: Подготвяният проект предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда на училището, както следва:

 • Топлоизолация на стени – предвижда монтаж на топлоизолационни плоскости от EPS  и XPS, защитени със шпакловка на циментова основа и полимерна мазилка.
 • Топлоизолация на покрив – полагане на минерална вата върху таванската плоча в подпокривното пространство и покритие с паропропускливо фолио. Предвижда се и полагане на нова хидроизолационна мушама с посипка върху покривната плоча.
 • Подмяна на отоплителна инсталация – монтиране на нов котел на пелети.
 • Подмяна на осветителни тела

Разработен е ТИП, който отразява препоръчаните мерки в Доклад за обследване енергийната ефективност на училището.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма.

4. Местоположение на площадката:  УПИ II, кв. 75 по плана на град Ветово.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Питейна вода чрез обществено водоснабдяване.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:  строителни отпадъци с неопасни свойства.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност: Няма.

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., с Указ № 162 от 10 август 2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ брой 61 от 11.08.2015 г. Ви уведомяваме, че на територията на Община Ветово ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

 • град Глоджево;
 • град Сеново;
 • село Смирненски
 • село Кривня;
 • село Писанец;

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Всички населени места в община Ветово избират кметове на кметства на 25 октомври 2015 г.

С Указ №162 на Президента на Република България са насрочени общи избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

С направените изменения в Изборния кодекс и Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места, които към датата на обнародване на указа на Президента имат население над 100 души, придобиват статут на кметство по силата на закона и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

В този в смисъл в населените места на територията на община Ветово, които до момента са кметски наместничества и имат население над 100 души, на 25 октомври 2015 г. ще се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове. За община Ветово това е:

 • с. Писанец

Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл.37в от ЗСПЗЗ

Featured

Заповед за замлище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

 

СЪОБЩЕНИЕ от Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Featured

С настоящото уведомявам всички заинтересовани лица, че съвместното заседание на постоянните по Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих; по Законност, обществен ред и сигурност и по Селско стопанство, екология и опазване на околната среда, предвидено да се проведе на 23.07.2015 година (четвъртък) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, е ОТЛОЖЕНО поради липса на кворум.

            С оглед на гореизложеното и предвид фактическата обстановка, на основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 и т. 14 от Правилника, насрочвам нова дата за провеждане на заседание на постоянните комисии. Заседанието на постоянните комисии ОПРЕДЕЛЯМ да се проведе на 27.07.2015 година (понеделник) от 09:30 часа в Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, в състав – Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих, Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност и Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда, при следния проект за

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

          1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово.

                  Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

            2. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

3. Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

                  Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            4. Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

                  Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            5. Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

                 Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

6. Разни.

7. Изказвания на граждани.

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

Featured

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово. Вносител на предложението е д-р Самет Насуф – Председател на постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда при Общински съвет – Ветово.

Проектът на нормативния административен акт, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Ветово (www.vetovo.com).

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.07.2015 год.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проекта на Наредбата може да видите ТУК! /PDF формат/

Мотиви към проекта /PDF формат/

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Съобщение

Featured

На 06.07.2015 г. /понеделник/ от 15.00 часа ще се проведе среща под мотото „По близко до избирателите“ на представители от ЦИК с граждани от област Русе. Срещата ще се проведе на адрес: град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“. 

Открита приемна на Областния управител на област Русе в град Ветово

Featured

На 24.06.2015 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на Младежки дом – Ветово, ще се проведе открита приемна на Областния управител на област Русе с общинското ръководство и гражданите, с цел обсъждане на състоянието на община Ветово, актуални проблеми и предизвикателства.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО

Featured

С Решение от 08.06.2015 г., постановено по дело № 476/2014 г., Административен съд – Русе отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, с което е прието учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес парк Ветово" с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
Делото бе образувано по жалба на кмета на Община Ветово с мотивите, че решението е незаконосъобразно, прието в противоречие с материалноправните разпоредби и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.
В хода на производството съдът определи, че на съдебен контрол подлежи единствено т. 8 от процесното решение, с която се приема увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортирането на недвижими имоти – частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения. Това Определение на съда беше обжалвано от Общинския съвет пред Върховния административен съд. Върховните магистрати потвърдиха в цялост съдебния акт на Административен съд – Русе и делото продължи по същество.

Събраните в производството доказателства сочат, че Решението на общинските съветници е взето при неспазване на установената форма. Липсват и мотиви за постановяването на административния акт.
Налице е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Председателят е бил длъжен да уведоми както членовете на постоянните комисии, така и кмета на общината, за насроченото заседание не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането му.

В мотивите си съдът сочи, че Общината може да внася свободни имоти и вещи като непарична вноска в капитала (чл. 51б от Закона за общинската собственост), но имоти, които не са обременени с каквито и да е тежести и условия. От приложените по делото доказателства и от разпита на свидетелите се потвърди, че към момента са сключени над 30 договора за наем с юридически лица в претендираните имоти. Съдът намира, че в оспореното решение по никакъв начин не е установено на какво правно основание Общинският съвет ще подмени волята на две страни в сключените вече договори.
За учредяване на търговското дружество и апортирането на недвижими имоти частна общинска собственост е необходим вотът на 2/3 от общинските съветници. В случая, решението е гласувано при липса на кворум – от 9, при общо 17 общински съветници.
Не са представени и актовете за собственост на цитираните имоти, от които да се установи правният им статут.

Според съда, Решението е прието и в разрез с целта на закона. Съгласно чл.11 от ЗОбС, имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин при спазване на принципа за откритост и прозрачност.

С посочените нарушения на процесуалните правила и материалния закон съдът отмени Решение № 608 по Протокол № 50 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Ветово, в т. 8 за увеличаване на капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД чрез апортиране на недвижими имоти частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

 

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2015 – Включи се и ТИ!

Featured

Часът на Земята 2015 ще се проведе на 28 март(събота) от 20.30 ч. до 21:30 ч.

Това е една от най-мащабните акции на международната природозащитна организация WWF, която се провежда по целия свят от 2007 г. насам.

По време на Часът на Земята, хора от целия свят символично изгасят осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще

В световен мащаб Часът на Земята се провежда за пръв път през 2007 г. в Австралия. През изминалите години инициативата се трансформира в глобално общество, чиято цел е да покаже ангажираността на хората към екологичните проблеми, както и че промяната зависи от малките стъпки, които всеки от нас прави ежедневно. Така през 2014 г. в кампанията участваха над 7000 града и общини в повече от 100 страни по целия свят.

Фокусът на Часът на Земята през тази година отново са усилията за справяне с климатичните промени. Затова в България ще обръщаме внимание към спешната нужда от опазване на реките – те са пряко и видимо повлияни от температурните промени и валежите, но и от некачественото им управление. Включете се и вие, като подкрепите петицията за опазване на реките на WWF.

Община Ветово обявява конкурс за избор на здравен медиатор за град Сеново

Featured

Описание на дейността, минимални изисквания, ред за кандидатстване и друга информация можете да видите в ОБЯВЛЕНИЕТО (pdf формат)

За да видите образци на документи, свързани с конкурса, моля кликнете върху съответния линк по-долу:

1. Длъжностна характеристика;

2. Заявление за участие в конкурса;

3. Автобиография;

4. Декларация.

Удължава се срока за прием на документи до 20.02.2015г.

Конкурс за избор на здравен медиатор:

– на 24.02.2015г., в стая № 4 Община Ветово (бившата поликлиника)

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово“

Featured

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Промяна предназначението на цех за газирани напитки, магазин и бозоварна в млекопреработвателно предприятие в УПИ I-928, кв. 70, град Ветово, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Съобщение във връзка с откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект (Хвостохранилище на „Каолин“ АД в район Сеново) за заустване на отпадъчни води

Featured

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Хвостохранилище на "Каолин" АД гр. Сеново, район Сеново.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Ветово

Featured

Предложение до Общински съвет – Ветово (pdf-файл)

Проект! (pdf-файл)

Мотиви (pdf-файл)

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.11.2014 година на следния електронен адрес: vetovo@abv.bg, както и в деловодството на Община Ветово на адрес: п.к. 7080, град Ветово, ул. Трети март №2.

 

Протокол от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Featured

Във връзка с проведено на 21.10.2014 година десето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него, както следва:

Протокол №10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 „Божкова дупка”

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 Божкова дупка”.

Защитената зона е разположена в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/BG0000605.zip  и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. 

О Б Я В Л Е Н И Е за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Ветово обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Русе (утвърдена обща численост от 50 съдебни заседатели) като от района на Общински съвет – Ветово следва да бъдат предложени 2 броя съдебни заседатели.

Изисквания:

Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които да са навършили 21 години, но не са навършили 65 години към момента на определянето им за съдебен заседател, ползват се с добро име в обществото и не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им.

Необходими документи:

Кандидатите подават заявление (по образец) в срок от 13.10.2014 година до 27.10.2014 година, в деловодството на Общински съвет – Ветово, находящо се в град Ветово на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 в сградата на Община Ветово, придружено със следните документи:

1. Свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено да послужи за съдебен заседател (оригинал);

2. Автобиография;

3. Копие от лична карта, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

4. Копие от диплома за завършено образование, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

5. Документ за педагогическа квалификация, ако кандидатите притежават такава, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис;

6. Декларация-съгласие за обработка на личните данни;

7. Декларация-съгласие за избиране за съдебен заседател;

8. Копие от удостоверение за раждане.

9. Заявление

Всички постъпили заявления, ведно с приложените към него документи ще бъдат разгледани от Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет – Ветово, която ще изготви проект за решение за одобрените кандидати за съдебни заседатели.

За контакти: Тел.: 08161/ 28-00

май 13

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(17.05.2016-22.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 17.05.2016 г до 22.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа, с препарат  ,,Дует ултра”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: „Дрисля“ – 460 дка., „Малък Церак“ – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

май 05

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(09.05.2016-14.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,ВИП ПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 117594035 и адрес на управление гр. Русе, ул. ,,Николаевска“ № 101 г, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели  от 09.05.2016 г. до 14.05.2016 г. в часова зона от 08.00 до 18.00 часа с препарат ,,Листего“ с карантинен срок 25 дни.  Подлежащи на третиране са терени в местностите „Церака“ – 320 дка. и „Калето“ – 65 дка., намиращи се в землището на с. Кривня, общ. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка 0888332384 .

май 05

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(09.05.2016-14.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,ВИП ПРЕС“ ЕООД с ЕИК: 117594035 и адрес на управление гр. Русе, ул. ,,Николаевска“ № 101 г, ще проведе третиране на слънчоглед срещу плевели  от 09.05.2016 г. до 14.05.2016 г. в часова зона от 08.00 до 18.00 часа с препарат ,,Листего“ с карантинен срок 25 дни.  Подлежащи на третиране са терени в местностите „Каместа“ – 192дка., „Биюк алан“ – 40 дка., „Чирмашлък“ – 62дка., „Есенника“ – 32дка., „Башака“ – 40 дка. и лозята срещу полицията  намиращи се в землището на гр. Ветово.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0888332384.

апр 26

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на с. Кривня(28.04.2016-02.05.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на управление гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 02.05.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа с препарат  ,,Дует ултра“ , с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак“ – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.

апр 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Смирненски(30.04.2016-05.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман -1 ”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18, ще проведе третиране срещу болести по пшеницата с препарат ,,Дует ултра” с карантинен срок 21 дни от 30.04.2016 г. до 05.05.2016 г. в часова зона от 08:00 до 18:00 часа . Подлежащи на третиране са терени в местностите „Чината“ – 800дка., „Есенника“ – 600 дка., „Орман тарла“ – 1 000 дка., „Кенлика“ – 500 дка., „Юджак“ – 1 000 дка., „Каместа“ – 300 дка. и „Акча ашлък“ – 1 000 дка. намираща се в землището на Община Ветово.

И местностите „Мадан пунар“ – 600 дка., „Керез баир“ – 600 дка. и „Кьор дере“ – 300 дка., намиращи се в землището на с. Смирненски.

Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0897254930 Бюлент Юмеров Шантуров –механизатор.

апр 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Писанец(28.04.2016-05.05.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,РЕЛАКС“ ООД, с адрес на регистрация гр. Разград, бул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 05.05.2016 г. включително, от 06:00 до 10:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препаратите  ,,ДУЕТ УЛТРА ” , „АЛЕГРО“ и „ЛАКТОФОЛ“ с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу вредители и болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местността: „Старите лозя“ – 600 дка, в землището на гр. Ветово местностите: „Башака“ – 1 400 дка., „Керез баир“ – 1 200 дка., „Каместа“ – 1 300 дка., „Чирмашлък 1“ – 400 дка. и местността „Курт Орман“ – 700 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землищата на град Ветово и с. Писанец(28.04.2016-05.05.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,АЛФА ГРУП“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, бул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 05.05.2016 г. включително, от 06:00 до 10:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препаратите  ,,ДУЕТ УЛТРА ” , „АЛЕГРО“ и „ЛАКТОФОЛ“ с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу вредители и болести по пшеницата и ечемика. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местността: „Старите лозя“ – 600 дка, в землището на гр. Ветово местностите: „Башака“ – 1 400 дка., „Керез баир“ – 1 200 дка., „Каместа“ – 1 300 дка., „Чирмашлък 1“ – 400 дка. и местността „Курт Орман“ – 700 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр 25

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Писанец(28-30.04.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,ДИАЕМ – АГРО ” ЕООД, с адрес на регистрация с. Писанец, общ. Ветово, ул. ,,Христо Ботев“ №1, ще  проведе третиране от 28.04.2016 г до 30.04.2016 г. включително, от 07:00 до 11:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа с препарат  ,,ФАЛКОН 460 ЕК ” , с карантинен срок 35 дни, и „ПИРИНЕКС СЮПРИМ 3В“, с карантинен срок 45 дни.  Третирането се извършва срещу вредители по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец, местностите: „ Диман чаир“ – 300 дка, „Шумница“ – 615 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр 20

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Писанец(25-29.04.2016)

    В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че РКС Русе, с адрес на регистрация гр. Русе, пл. „Хан Крум“ №1, с управител Иван Костов Черпанлиев, ще  проведе третиране на площи с пшеница от 25.04.2016 г до 29.04.2016 г. включително, от 08:00 до 18:00 часа с препарат  ,,Фунгицит солигор”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести и подхранване на пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Писанец – в местностите: „Диман чаир“ – 1 000 дка. и местността „Шумница“.

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

апр 20

До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня(22-27.04.2016)

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 22.04.2016 г до 27.04.2016 г. включително, от 06:00 до 18:30 часа с препарат  ,,Дует ултра”, с карантинен срок 35 дни.  Третирането се извършва срещу болести по пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня – местностите: "Малък Церак" – 480 дка, „Голям Церак" – 780 дка.

 Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

Телефон за връзка: 0887 355 382 – Стефан Пенчев Пенчев.