авг. 25

Покана за заключителна пресконференция

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на проект в Община Ветово, гр. Ветово, област Русе с предмет: „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики”,

Ви каним на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26 август  (вторник) 2014  г. от 10 : 00 часа в  залата на Младежки дом, гр. Ветово.

Общата стойност на проекта е 75 050. 01 лева. Той се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-112/26.11.2013 г., Приоритетна ос I. „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007- 2013 г.

Общата цел на проекта е да се подобри процесът на разработване и изпълнение на национални и местни политики в Община Ветово. Същата кореспондира пряко със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“. В същото време специфичните цели по проекта са в тясна връзка с една от специфичните цели на програмата: „Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система“.

По време на предстоящата заключителна пресконференция ще бъдат представени: основните дейности, чрез изпълнението на които се осъществи успешната реализация на проекта, както и постигнатите резултати:

Дейност 1. Организация и управление на проекта:

– сформиран екип за управление на проекта, съставен от 3 члена;

– разпределени отговорности и задължения на всеки член на екипа;

– проведени работни срещи на екипа по проекта;

-съставени протоколи от работни срещи;

– изготвени технически доклади, финансови отчети и искания за плащания;

– успешно приключени проектни дейности.

 

Дейност 2. Подготовка на тръжни документи:

– сключен договор с избрания изпълнител;

– изготвени тръжни документи за избор на изпълнител за изпълнение на дейности 4-8 и избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта.

 

Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта:

– проведени 2 процедури;

– избран изпълнител за изпълнение на дейности 4-8;

– избран изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта;

– сключени договори с избраните изпълнители.

 

Дейност 4. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от общинска администрация Ветово:

– сформирана работна група;

– разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от общинска администрация Ветово.

 

Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг:

– проведено еднодневно обучение на служителите на общинската администрация за прилагане на разработените правила за мониторинг;

– проведено еднодневно обучение на общинските съветници за прилагане на разработените правила за мониторинг.

 

Дейност 6. Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на Община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите:

– събрана информация и изготвени анализи за следващия планов период;

– проведени 8 работни срещи.

 

Дейност 7. Извършване на оценка на действащия Общински план за развитие:

– анкетно проучване;

– разработена оценка на действащия Общински план за развитие на Община Ветово.

 

Дейност 8. Разработване на Общински план за развитие на периода 2014- 2020 г.:

– разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020 г.

 

Дейност 9. Информация и публичност:

  • проведени пресконференции за оповестяване на началото и края на проекта и на

резултатите от него – 2 бр.;

  • изработен банер с формат 2/2 м, предназначен за поставяне в залите за провеждане

на обучения и пресконференции – 1 бр.;

  • публикации в регионални средства за масово осведомяване – 2 бр.;
  • изготвени, отпечатани и разпространени брошури за проекта и неговото

финансиране – 200 бр.;

  • изработен интернет банер – 1 бр.                                                                                                                

 

Общо резултатите, които бяха постигнати с изпълнението на проекта са:

 

-разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Общинския план за развитие;

-проведени съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг;

-извършена оценка на Общинския план за развитие;

-разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020 г.

 

 ЗАПОВЯДАЙТЕ!

авг. 20

Съобщение

Консултациите с  партиите и  коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители – 5 август 2014г.  и  партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но с техни листи имат избрани представители на  Европейския парламент от Р България за определяне състава на СИК в община Ветово, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 5 октомври 2014г. /Указ на Президента на РБ №201 от 5 август 2014г. / ще бъдат проведени на 25 август 2014 год. от 10.00 часа в кабинета на кмета на община Ветово.

                В деня на консултациите следва да представите:

                1.Писмено предложение за Вашите представители в СИК, което  съдържа:

                – имената и ЕГН на предложените от Вас лица;

                – длъжност в комисията, за която се предлага;

                – образование, специалност;

                –  партията или коалицията, която ги предлага;

                – телефон за връзка с предложените за членове на СИК лица.

                2.Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 год. или  копие от решение за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

                3.Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващите партията  или коалицията,  когато в консултациите участват упълномощени лица;

                4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от Вас лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Квотите, определени по Методиката за определяне съставите на СИК на територията на община Ветово, приета с Решение № 672- НС от 13 август 2014г. на ЦИК са, както следва:

ПАРТИЯ/ КОАЛИЦИЯ

ОБЩ  БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

В Т.Ч.  РЪКО-ВОДСТВО

ГЕРБ

69

21

КБ

61

21

ДПС

27

13

АТАКА

16

8

Коалиция«България без цензура, ВМРО-БНД,Земед. Народен съюз, Движен. Гергьовден»

4

Коалиция «Реформаторски блок»

4

  ОБЩО

181

63

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

 

 

авг. 20

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за потвърждаване действията по сключени договори за правна помощ и съдействие па адм.д. № 4/2014 година и адм.д. № 118/2014 година по описа на Административен съд – град Русе.

2. Докладна записка по т.2 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Ветово да сключва договори за правна помощ и съдействие при образувани срещу съвета съдебни дела.

3. Докладна записка по т.3 от предврителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което навършва 100 /сто/ години.

4. Докладна записка по т.4 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на възражение, постъпило от председателя на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1909 г.“ – град Ветово, обл. Русе.

5. Докладна зписка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие за придобиване на имот – частна държавна собственост в полза на Община Ветово по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

6. Докладна зписка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 000267, в землището на село Смирненски, община Ветово.

7. Докладна зписка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – водопроводно отклонение към ПИ 000268, в землището на село Смирненски, община Ветово.

8. Докладна зписка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 109022, в землището на село Писанец, община Ветово.

авг. 19

Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на климатици в Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ветово“

Указания

Образци

Проект на договор

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

авг. 14

Сбободни работни места във въоръжените сили на Република България

Министерството на отбраната на Република България обявявя 68 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

ЗА СПРАВКИ:

Областен военен отдел – Русе – 082 / 83-45-43

Офис за военен отчет – Община Ветово – 08161 / 22-53;    088 684 14 35;    087 877 57 20

                                                       

авг. 13

Кметът на Община Ветово определи избирателните секции за провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Указ №202/05.08.2014 г. на Президента на Република България, кметът на община Ветово издаде заповед за образуване на исбирателните секции за провеждане на изборите за народни представители на 05.10.2014 г.

За да видите заповедта, моля кликнете ТУК.

авг. 13

Приемна на Комисията за защита от дискриминация във Ветово

На  14.08. 2014, четвъртък,  от  10:30 часа в Народно читалище „Н.Й.Вапцаров“- гр. Ветово ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.

Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

авг. 07

Отваряне на ценови оферти по ОП с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово“

Оттварянето на ценови оферти по обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в община Ветово", открита с Решение №362/24.06.2014 г. на кмета на община Ветово, ще се извърши на 12.08.2014 г./вторник/ от 10:00 часа, в сградата на Община Ветово, етаж 2, стая 12.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

авг. 07

Сключен е договор с избрания изпълнител по дейности 4 и 5 от проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

На 10.07.2014 г. бе сключен договор с избраната да изпълнява дейности 4 и 5 от проекта фирма "Декори" ЕООД – град София.

Предстои възлагане на изпълнението по договора с изрично възлагателно писмо.

авг. 07

Решение №РУ-8-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2014-2020 г.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на Общинската програма за управление на дейностите с отпадъци за периода 2014-2020 г., като част от Общинската програма за опазване на околната среда за същия период.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-8-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

авг. 05

Съобщение на Басейнова Дирекция-Плевен по процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Във връзка със стартирала процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект по повод инвестиционно намерение на Община Ветово "Продълбочаване и почистване на коритото на река Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията на село Кривня" и на основание чл. 62а, ал.3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен.

В 14-дневен срок от публикуването на съобщението всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия то да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

ЗА ЗА ВИДИТЕ СЪОБЩЕНИЕТО В PDF-ФОРМАТ, МОЛЯ КЛИКНЕТЕ ТУК!