юли 10

Решение №РУ-52-ПР/2012 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Първично залесяване на неземеделски земи“ на Община Ветово

Решение преценка ОВОС залесяване

юни 29

Общинска администрация – Ветово обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижими имоти, който ще се проведе на 16.07.2012 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

Във връзка със Заповед №352 от 28.04.2012 г. на Кмета на Община Ветово

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

 

на  16.07.2012 г. от 17:00 ч. в Община Ветово, етаж І, стая №8, за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти:

  • Имот – частна общинска собственост, представляващ “Дискотека” с площ 131,79 кв.м., склад с площ 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположени в сутерена на “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово, актуван с АОС №2/4 от 28.11.1996 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 160.00 лв. /Сто и шестдесет лева/ с ДДС;
  • Два дка от имот №000264 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Дъбака”, актуван с АОС №2115 от 04.08.2011 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем;
  • Пет дка от имот №091009 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” с площ 28,860 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Кара сулук”, за срок от пет години с начална тръжна цена 10,00 лв. /десет лв./ годишен наем;
  • Три дка от имот №000264 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Дъбака”, актуван с АОС №2115 от 04.08.2011 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем;
  • Един дка от имот №506001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Арпалък”, актуван с АОС №2201 от 24.01.2012 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 2,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Два дка от имот №506001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Арпалък”, актуван с АОС №2201 от 24.01.2012 г. за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Един дка от имот №000053 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване “Пасище, мера” с площ 9,863 дка, трета категория, находящ се в землището на село Смирненски, местност “Аланджика”, за срок от пет години с начална тръжна цена 2,00 лв. /два лв./ годишен наем;
  • Два дка от имот №019001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Гора в земеделски земи” с площ 15,441 дка, находящ се в землището на град Сеново, местност “Гьобекли”, за срок от пет години с начална тръжна цена 4,00 лв. /четири лв./ годишен наем.

        Търгът ще се проведе в сградата на Община Ветово, І етаж, стая №8.

        Оглед на обектите се извършва  всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

        Тръжна документация  се закупува от Фронт-офиса на общината всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня, предхождащ търга.

        Цената на тръжната документация е 12,00 лв. с включен ДДС.

        Заявления  за участие се приемат във Фронт-офиса на общината, І етаж, стая №1,  всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа и до 12:00 часа на деня,  предхождащ търга.

        Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект се внася по с/ка IBAN:BG87BUIB71143312474900; BIC:BUIBBGSF до 12:00 ч. на деня, предхождащ търга. 

  • При неявявяне на кандидати следващ търг ще се проведе на  23.07.2012 год. при същите условия.