окт. 09

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа"

Списък на пътищата от общинската и републиканска мрежа в Община Ветово

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени порчки /необходима е инсталация/

окт. 07

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища,  млечни кухни и социални патронажи  на територията на Община Ветово”

Документация

Образци

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор 007/20.12.2013 към 30.10.2014 г.

Плащания по договор 007/20.12.2013г. към 30.11.2014г.

окт. 04

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е инж. Георги Александров Георгиев – Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 18.10.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

окт. 04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ОБРАЗУВАНО АДМ. Д. № 14 / 2013 ГОДИНА ПО ЖАЛБА НА СТИЛБОД ООД ГРАД ГЛОДЖЕВО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ № 9 / 15.04.2013 ГОДИНА, КАТО ОТМЕНИ ОСПОРЕНАТА РАЗПОРЕДБА ОТ НАРЕДБАТА. СЪДЕБНИЯТ АКТ СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

сеп. 30

Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

ПО Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе”

Бенефициент: Община Ветово се обслужват 89 нуждаещи се хора с уврежданания от 42 Домашни санитари. Предоставянето на социалната услуга ще продължи до 30.04.2013 г.

сеп. 12

Докладни записки за разглеждане нa двадест и девето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на община Ветово – септември, 2013 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение №10 "Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане, на част от транспортните разходи" към т. 7.2 на решение № 53 по протокол № 4/20.02.2012г. на Общински съвет Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2012-2015г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Съответствие на дейностите по ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) на Църковен храм „Св. Параскева“, град Глоджево, община Ветово, област Русе с приоритетите на Плана за развитие на община Ветово за периода 2005-2013 година.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

сеп. 09

Съобщение

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 12.09.2013 год. /четвъртък/ в 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Ветово, етаж ІІ, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 479/25.07.2013год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр.Ветово, община Ветово», финансиран по Договор № 18/322/00735 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово

сеп. 09

Съобщение

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 12.09.2013 год. /четвъртък/ в 9.30 часа, в сградата на Общинска администрация – Ветово, етаж ІІ, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 478/25.07.2013год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр.Ветово, община Ветово», финансиран по Договор № 18/322/00735 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово