авг. 06

Съобщение

На 09.08.2013г. от 10.30ч. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая в бараките на бивша здравна служба Ветово

авг. 01

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

            Във връзка с постъпили искания от лица, получили документация за участие в обявената от Община Ветово обществена поръчка с предмет “ Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“ с две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Реконструкция на площад, тротоари и рехабилитация на общински зелени площи“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Реконструкция на улично осветление“

 и съобразно изискването на чл.29 ал.3 от ЗОП предоставям на вниманието Ви разяснение по документацията за участие.

Въпросите са:

            1.Има ли изискване за решение на запис на заповед ако имаме консорциум?

 2.Може ли банковата гаранция за участие да е от името на една от фирмите , а не от консорциума? 

 3.Изискването в документацията/стр.13/ е в инженерно – техническия състав на участника да има ръководител "Ел.инженер" със специалност "Мрежи ниско напрежение"."Електроинженер" покрива ли изискването на възложителя?

            4.На стр.19 от документацията – т.6.2.2. изискването е участникът да посочи кои сметни норми е използвал -СЕК,УНС и др. Какво се има предвид?

 Становището ми е следното:

            1.В раздел "Финансови изисквания" – по позиции 1 и 2 /т.4 стр.10 и т.4 стр.11/ от документацията  са описани условията за издаване на запис на заповед в полза на Община Ветово.

 Декларация обр.№8 указва какво следва да извършат участниците в консорциума  и задълженията на представляващия член. Декларацията се попълва от всички членове при условията на чл.47 ал.4 от ЗОП.

 2.Доказателство за внесена банкова гаранция следва да е документ издаден  на обединението като цяло.

 3.Изискването за ръководител на инженерно технически състав "Ел.инженер" специалност "Мрежи ниско напрежение" се удовлетворява с представянето на специалист "ел.инженер".

 Забележка:  Моля участниците да имат предвид, че в приложената в документацията декларация образец № 15 в текста на т.1 думите "вписан в Регистъра на ДНСК" се заличават.

 

С уважение:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община  Ветово

юли 30

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 02.08.2013 г. (петък) от 11 ч. в залата на Младежкия дом, намираща се на адрес гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, ще се проведе откриваща конференция във връзка със стартирането на проект „Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения”, с регистрационен № А12-22-28/24.04.2013 г. Проектът се осъществяв с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бенефициент по проекта е Община Ветово.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване капацитета на служителите в община Ветово, чрез провеждане на обучения.

Специфичните цели са насочени към повишаване на професионалната квалификация на служители в община Ветово; повишаване на личната мотивацията на служителите; развитие на умения за работа в екип и подобряване на координацията в общината и между структурите на държавната администрации; създаване на предпоставка за кариерно развитие, и изграждане на качествени човешки ресурси.

Целевата група, която ще бъде обхваната от проекта са служителите от администрацията на Община Ветово по трудово и служебно правоотношение и кмета на общината.

Основните дейности по проекта са: Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация”; Провеждане на обучения за развитие на умения за работа в екип на тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”; Провеждане на обучение за подобряване на координацията в общинската администрацията на тема: „Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в общината и между структурите на държавната администрации”.

Като резултат от реализацията на проекта се очаква да се повиши професионална квалификация и административния капацитет на служителите на община Ветово.

Проектът се осъществява с безвъзмездна финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

юли 29

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външни експерти по дейност 3 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с три обособени позиции: 1. Експерт анализи; 2. Асистент анализи; 3. Функционален експерт

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА(PDF ФАЙЛ)

Информация за изпълнен договор

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

юли 25

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи град Ветово, община Ветово.

Информация за плащане по договор №006/25.10.2013г.

Информация за плащане по договор №005/25.10.2013г.

Документация

2.Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юли 17

Докладни записки за разглеждане на двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на издадено решение на Общинска служба по земеделие /ПК/ – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на Договор за замяна от 03.01.2002

Приложение

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на решение № 349 по Протокол № 25 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/322/00735 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в град Ветово, община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/321/01197 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III-2003/ село Кривня – град Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, област Русе“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Допълване на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Ветово с разчети за евакуация и разсредоточаване.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разглеждане на Жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI-ти избирателен район на село Смирненски, област Русенска.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП (Подробен устройствен план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти) в квартали с №№ 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационния план на град Сеново, община Ветово, област Русе.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на регулация на УПИ IX-791 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 263 до о.т. 256 и от о.т. 265 до о.т. 288, кв. 67 по плана на село Писанец.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ИПУР (изменение на план за улична регулация) от о.т. 168 до о.т. 318 и от о.т. 318 до о.т. 208а, кв. 37 по плана на село Писанец.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-334 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 118 до о.т. 116, кв. 26 по плана на село Писанец.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Сеново за средищни училища.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Биляна Христова Миткова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 2, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Николинка Андреева Димитрова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 4, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

юли 15

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет “ Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“

Във връзка с постъпило искане от лице, получило документация за участие в обявената от Община Ветово обществена поръчка с предмет “ Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“ с пет подобекта и съобразно изискването на чл.29 ал.3 от ЗОП предоставям на вниманието Ви разяснение по документацията за участие.

За да видите информацията, моля използвайте следната ВРЪЗКА.

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” по проект „Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения”

Документация

Публична покана

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на функционален експерт по дейност 1 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /PDF ФАЙЛ/

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО» С ПЕТ ПОДОБЕКТА

Информация извършени плащания по Договор №003/23.10.2013г.

Информация за върната гаранция

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

СЪОБЩЕНИЕ – разяснение по документацията за участие

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово» с пет подобекта.

Информация за плащане по Договор №006/25.10.2013г.

Информация за върнати гаранции

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/