Протокол №7/18.05.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 7

 

            Днес, 18.05.2012 г. (сряда) от 9,40 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе извънредно Седмо заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 13, от общо 17 общински съветника.

 

            Гости на заседанието:

            инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

            Димитър Денев – Зам.-кмет на община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

 

            Отсъстват: Мурад Караман, Мехмед Мехмед, Георги Христов, Валентина Наумова – общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

 

Свиквам днешното извънредно заседание на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Поводът да инициирам извънредно заседание е продиктувано основно от върнато за ново обсъждане решение № 102 по Протокол № 6, на заседание шесто – редовно на Общински съвет, проведено на 27.04.2012 година във връзка с продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „Трафопост”, находящ се в кв. 166 по плана на град Ветово.

Върнатото за ново обсъждане решение на съвета е на основанията, посочени в чл. 45, ал. 5 и сл. от ЗМСМА, поради което се налага да бъде спазен предвидения 14-дневен преклузивен срок.

С оглед на обществените нагласи и очакванията на местната общност към органите на местното самоуправление – в частност общинския съвет, сметнах за необходимо към дневния ред да включа още две точки, касаещи статута на задължени към държавата лица, очакващи опрощаване на тези вземания, а срокът за произнасяне е кратък, кратък е срока и по отношение на задължените лица да вземат решение за погасяване на задълженията, ако те не бъдат опростени на основанията, посочени в Конституцията на Република България. Това включва един много кратък период от влизане в сила акта на компетентния орган по държавните вземания.

На днешното извънредно заседание присъстват 14 бр. общински съветници. Изискуемото мнозинство за приемане на решение е посочено в чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА по отношение на върнатото за ново разглеждане решение, а по отношение на т. 2 и 3 от предварително определения дневния ред –  в чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА – с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Имаме изискуемото мнозинство и днешното заседание на съвета е законно.

Откривам днешното извънредно заседание на общинския съвет при следния определен дневен ред:

 

            1. Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 102 по Протокол № 6 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

            2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Гюлехбер Салиева Минджирова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

            3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Шенгюл Ибриям Абазова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

 

 

            Общинският съветник Мехмед Мехмед се включи в заседанието на Общински съвет – Ветово. Общинските съветници стават 14.

 

 

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения към дневния ред, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

            1. Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 102 по Протокол № 6 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

            2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Гюлехбер Салиева Минджирова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

            3. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Шенгюл Ибриям Абазова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

 

 

 

 

 

По т.1: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 102 по Протокол № 6 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Радвам се, че мнението, което изразих на предната сесия по отношение на тази точка, се потвърди.

 

Н. Паригвоздева – общински съветник

На предната сесия опасенията бяха, че може да нямат право да закупят този трафопост. А аз се радвам, че имат това право.

 

Б. Солак – общински съветник

Направихте ли проучване дали тези, които ще закупят този трафопост, няма да ограничат другите да го ползват.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Трафопоста ще се закупува с цел да се предостави на Е.ОН, а Е.ОН ще предоставя на всичките. Нямат интерес, ако някой поиска да се включи, да му откажат. Фирмите са принудени именно от Е.ОН да го закупят. Аз съм сигурен, че няма да има проблеми.

 

Н. Паригвоздева – общински съветник

Със закон задължиха Е.ОН да закупят тези трафопостове, но те не ги закупиха. А тази продажба е начин да подкрепим и инвеститорите.

 

Д. Денев – зам.-кмет на община Ветово

Може ли, не може ли да се продаде – това се уточни.

Каква е цената? – и това се уточни.

Целесъобразно ли е? – според мен е целесъобразно.

От три години се опитваме да отчуждим тези трафопостове, но и така не се случи нищо. Всяка година след наше запитване получавахме един и същ отговор – няма заложени средства в бюджета.

Какво ще стане след като изтече този срок – крайният срок е 2013 г.

Първият вариант – безвъзмездно ще ги придобият.

Вторият вариант – да заведем искове, съдебен процес да има, а това е тромава процедура.

Затова, в момента този начин, продажбата, е най-добрият вариант.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други изказвания, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „отсъства“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „отсъства“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 117

 

На основание чл. 45, ал. 10 във връзка с чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Решение № 102 по Протокол № 6 от 27.04.2012 година на Общински съвет град Ветово в частта му „начална тръжна цена 6000,00 лв. (Шест хиляди лева)” по т. І и придобива следната редакция:

„І. Дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „Трафопост” с площ 89 кв.м. с оборудването и отстъпеното право на строеж върху застроената площ и сервитутно право около него с площ 139 кв.м., находящ се в ПИ № 1777, кв. 166 по плана на град Ветово с площ 670 кв.м., актуван с АОС № 88/136 от 16.09.1997 година чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 9200,00 лв. (Девет хиляди и двеста лева).”

 

 

 

 

 

 

            По т.2: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Гюлехбер Салиева Минджирова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги.

 

И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Аз искам да благодаря на председателя на общинския съвет, че прие да ги включи в дневния ред на днешното заседание, благодаря и на съветниците, че подкрепиха тези две предложения да се разгледат днес.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други изказвания, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 118

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Предлага на Президента на Република България да уважи изцяло искането на лицето Гюлехбер Салиева Минджирова, с постоянен адрес с. Смирненски, ул. „ Оборище” № 10, като опрости публичното вземане за недобросъвестно полученото парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО за периода от 26.09.2007 година до 30.03.2008 година, представляващо главница и свързаната с нея обезщетение за забава.

 

 

 

 

 

 

            По т.3: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Шенгюл Ибриям Абазова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Не сте длъжни да се съобразявате с моето предложение, колеги. Това е мое мнение. Видях каква е практиката в другите общини. Пак казвам – не сте длъжни да се съобразявате с моето предложение. Вчера говорих и със самото лице – Шенгюл Абазова. Тя каза, че има готовност да си плати това задължение и е в състояние да го направи. Счита, че е получила паричното обезщетение за това, че се е грижила за детето си. Няма спор. Не мога да твърдя, че не е добра майка, но въпроса с недобросъвестно полученото обезщетение няма връзка с родителския й капацитет.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

На първата даваме съгласие да се опрости, понеже социалният й статус е зле. Но не виждам причина да изразим същото мнение и за втората.  Нашето съгласие е принципно.

 

Ил. Юмеров – общински съветник

Периода на задължението е 2009 г. Актът е от 2011 г. Нейният социален статус според председателя е добър, но знае ли се какво може да е утре? Тя не ги е откраднала, държава й ги е дала. Законът се е променил 2010 г. Тя не е единствената засегната от тази промяна на закона. А ние какво губим, ако опростим тези задължения? Предложенията са идентични. Не виждам пречка да опростим и на Шенгюл. Тя наистина добре се облича и носи хубави дрехи.

 

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

От периода, който се посочва, се вижда, че детето е било на около 9 месеца. Не вярвам то да е посещавало детски ясли. Всички знаем каква беше практика тогава – децата се записваха предварително, за да се запазят места в детските градини. На принципа съм – или отказваме и на двете, или одобряваме и двете.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Мисля, че администрацията на Президента ще се съобрази и с имущественото състояние на длъжниците.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Общинският съвет трябва да е положително настроен към своите хора. Нека не ги разделяме на бедни и богати, да не дискриминираме по такива признаци.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Не искам в никакъв случай да излезе, че дискриминирам. Но Гюлехбер казва, че наистина е получила неправомерно тези пари, но финансовото й състояние не й позволява да ги плати.

Шенгюл пък твърди, че не ги е получила неправомерно. Аз опровергавам нейните твърдения, особено при наличието на факта, че през него период тя е упражнявала функции като счетоводител.

 

Б. Солак – общински съветник

При получаването на тези пари, майките не са знаели, че има някаква законова пречка.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Да прекратим дебати и да преминем към гласуване, колеги. Има предложение от д-р Мехмед: да се опрости задължението на Шенгюл Абазова.

Който е съгласен с предложението на д-р Мехмед, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 13

                                                                                              Против – 1

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 119

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Предлага на Президента на Република България да уважи изцяло искането на лицето Шенгюл Ибриям Абазова, с постоянен адрес с. Смирненски, ул. „Средна гора” № 5, като опрости публичното вземане за недобросъвестно полученото парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО за периода от 14.10.2008 година до 21.12.2009 година, представляващо главница и свързаната с нея обезщетение за забава.

 

 

           

Б. Гайтанов

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното извънредно заседание на Общински съвет – Ветово.

 

            Заседанието приключи в присъствието на 14 общински съветници в 10,45 часа.

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово