Протокол №6/27.04.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 6

 

            Днес, 27.04.2012 г. (петък) от 9,30 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Шестото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 15, от общо 16 общински съветника.

 

            Гости на заседанието:

            инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

            Ст. Ангелов – Председател на ОИК – Ветово

 

            Отсъства: Илияз Юмеров – общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

 

Присъстват 15 общински съветника. Имаме изискуемото мнозинство. Всички приети решения ще бъдат законосъобразни. Откривам днешното Шесто заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Преди да ви дам думата уважаеми колеги, на основание чл. 69, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, бих искал да Ви уведомя , че в деловодството на Общински съвет – Ветово на 24.04. и 26.04. са депозирани 4 предложения за приемане на решения, две от които са с предмет регионално развитие – развитие на селските райони, в сферата на културата и две – с предмет общинска собственост – в сферата на общинското имущество, в този смисъл и четирите предложения са от местно значение. Вносител на проекто-предложенията е Кмета на общината, а в деловодството два от проектите са регистрирани преди 12:00 часа на 26.04.2012 г.

Проектопредложенията са внесени на основанията, посочени в чл. 69, ал. 5 от ПОДОС – Ветово, за което следва вземем решение, дали да включим тези предложения като т. от дневния ред и коя по ред точка от дневния ред да бъдат те.

Имате думата за коментари, колеги?

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Ако ми позволите, да ви представя новите предложения. В дневния ред като т. 14 е включено читалището в Сеново. Оказа се, че можем да направим същото и за Глоджево и Смирненски. Другите две докладни записки са за пчелини. Сега е момента, когато се създават новите пчелини. Държавата и общините са длъжни да подпомагат пчеларството. Мисля, че докладните са рутинни и няма проблеми да се включат, но все пак вие решавате.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Имайки предвид подредбата на точките в дневния ред, предлагам новите предложения за отдаване под наем да се включат като т. 9 и т. 10, а предложенията за читалищата – като т. 17 и т. 18.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

АКО НЯМА ВЪЗРАЖЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, който е съгласен предложенията, внесени от кмета на Община Ветово г-н Георгиев да бъдат включени:

като т. 9 по отношение на Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-158 / 26.04.2012 година;

като т. 10 по отношение на Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-159 / 26.04.2012 година;

като т. 17 по отношение на Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-156 / 24.04.2012 година и

като т. 18 по отношение на Докладна записка с вх. № ДЗ-06-02-157 / 24.04.2012 година от дневния ред,

Точките от предварително внесения дневен ред от 9 до 14 съответно да станат точки от 11 до 16, а т. 15 и 16 от проекта за дневния ред да станат съответно точки 19 и 20,  моля да гласуваме!

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

                                                                                              – приема се

 

 

 

            Общинският съветник Илияз Юмеров се включи в заседанието на Общински съвет – Ветово. Общинските съветници стават 16.

 

 

 

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате ли други предложения, коментари по дневния ред? Ако няма, да преминем към  гласуване. Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред да бъде дневен ред на днешното заседание с приетите допълнения и промени в номерацията на дневния ред, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване на следващите в листата кандидат и полагане на клетва.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

2. Върната за ново разглеждане на разпоредбата визирана в чл. 2, ал. 1, 2 и 4 от Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Ветово, приета с Решение № 75 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

            4. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „Трафопост“, находящ се в ПИ № 1777, кв. 166 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

5. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м. и коридор с площ 4 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

6. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“ с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

7. Отдаване под наем на част от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

            8. Отдаване под наем на част от имот № 091009, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            9. Отдаване под наем на част от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            10. Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

 

11. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Ветово 2006-2015 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

12. Участие на църковните настоятелства на църквите – „Свети Георги“ в с. Кривня и „Света Богородица“ в гр. Сеново, с проект по ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, за извършване на реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

13. Участие на Община Ветово в Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление; рехабилитация на обществени зелени площи в град Ветово, Община Ветово, кв. 167, кв. 174 и кв. 115 по регулационния план на град Ветово“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

14. Партньорство по проект BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            15. Отпускане на еднократна парична помощ на лице за посрещане на неотложни разходи.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            16. Участие на Народно читалище „Нов живот“ към Кметство Сеново с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея“

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            17. Участие на Народно читалище „Просвета“ към Кметство Глоджево с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

            18. Участие на Народно читалище „Напредък“ към Кметство Смирненски с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

 

19. Разни

20. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

            По т.1: Прекратяване предсрочно пълномощията на общински съветник и обявяване на следващите в листата кандидат и полагане на клетва.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи писмо от председателя на ОИК – Ветово, с което уведомява, че Андриан Иванов Райков – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ е назначен на длъжността „Заместник-областен управител на област Русе“ и следва да му се прекратят правомощията като съветник и следва да се обяви следващия в листата общински съветник. Давам думата на г-н Стефан Ангелов да обяви решението на Общинската избирателна комисия.

 

Ст. Ангелов – председател на ОИК – Ветово

Добър ден на всички. В ОИК – Ветово постъпи уведомително писмо от Андриан Иванов Райков – общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“, с което уведомява, че е назначен на длъжността „Заместник-областен управител на област Русе“. Във връзка с това, ОИК – Ветово проведе заседание и взе следното решение: На основание чл. 276, вр. чл. 277, ал. 1, вр. чл. 33, т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 1486-МИ от 10.11.2011 г. на ЦИК, предсрочно прекратява пълномощията на общинския съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ Андриан Иванов Райков и обявява следващия от листата на ПП „ГЕРБ“ Янита Петкова Тодорова за избрана за общински съветник.

Съгласно чл. 31, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, новият общински съветник следва да положи клетва и да подпише клетвен лист. Моля г-жа Янита Тодорова да заповяда да положи клетва.

 

            Следва полагане на клетва.

 

            Общинските съветници стават 17.

 

 

 

            Общинският съветник Мехмед Мехмед напусна заседанието на общинския съвет. Общинските  съветници стават 16.

 

 

 

По т.2: Върната за ново разглеждане на разпоредбата визирана в чл. 2, ал. 1, 2 и 4 от Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Ветово, приета с Решение № 75 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Преди да ви представя докладната записка, искам да разкажа накратко за посещението, което осъществихме до Авджълар, квартал на Истанбул. Преди около 15 дена бяхме поканени от кмета на община Авджълар за празника на детето – 23 април. Поканата беше отправена към мен и към председателя на общинския съвет. С нас бяха и група „Вятовче“. Бяхме посрещнати много дружелюбно, децата бяха настанени по домовете на наши изселници. Първата вечер бяхме поканени на вечеря, която беше платена от наш сънародник – Сюлейман Картов. Осъществихме много контакти с наши бивши жители на Ветово. От наша страна отправихме покана към кмета на общината и председателя на изселниците в удобно за тях време да ни посетят. Мога да изразя своето възхищението от това, с какво темпо се развива градът. Хората работят изключително много. Накрая искам да подчертая, че това посещение не беше обвързано по никакъв начин финансово с общината. Всички средства бяха осигурени от спонсори. Ще ви ги кажа кои са – Сейфетин Пирев и Рибаи Узунов.

Сега да преминем към докладната записка. Имаме върнато за ново обсъждане решение от областния управител. Проведени са консултации, уточнени са какви да са промените. Ако имате въпроси, готов съм да ви отговоря.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.2 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 100

 

            На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Наредба за изменение на Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Ветово, както следва:

            1.1. Отменя в чл. 2, ал. 1 изречение първо текста „и разрешение за разкопаване, издадено от общинска администрация“;

            1.2. В чл. 2, ал. 1 изречение второ думата „Разрешение“ се заменя с думата „Съгласие“.

            След извършената редакция чл. 2, ал. 1 придобива следния вид:

            „Чл. 2, ал. 1. Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на Разрешение за строеж, където е необходимо по закон. При необходимост се издава и Съгласие за извозване на земна маса.“

            1.3. Отменя изцяло ал. 2 на чл. 2;

            1.4. Отменя изцяло ал. 4 на чл. 2;

            1.5. Ал. 3 на чл. 2 става съответно ал. 2;

            1.6. В изречение 2 на ал. 2 на чл. 4 думата „Образец № 3“ се заменя с думата „Образец № 1“;

            1.7. В ал. 3 на чл. 4 думата „Образец № 4“ се заменя с думата „Образец № 2“;

            1.8. Отменя в чл. 10, ал. 1 текста „Разрешението за разкопаване или …“.

            След извършената редакция на чл. 10, ал. 1, същият придобива следния вид:

            „Завършването на възстановителните работи в указания в Предписанието по чл. 4, ал. 3 от Наредбата срок, се установява с констативен протокол от лицата по чл. 9, ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата.“

            1.9. Отменя в параграф № 2 в Приложение № 2 – Образец № 1 „Заявление за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания“ и „Образец № 2 „Разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания“;

            1.9.1. Образец № 3 и № 4 в параграф № 2 в Приложение № 2 стават съответно Образец № 1 и № 2.

 

 

 

 

            Общинският съветник Мехмед Мехмед се включи в заседанието на общинския съвет. Общинските  съветници стават 17.

 

 

 

 

 

            По т.3: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение е публикувана на интернет-страницата на общината. Възражение не са постъпили. Имате думата за коментари, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 101

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, както следва:

            § 1. В Глава II „Местни такси“, Раздел VII се прави следното допълнение:

            1. Създава се чл. 50а със следния текст:

            „чл. 50а. За предоставяне на справки, сведения, копия и извлечения от документи във връзка с имущественото състояние на длъжник, необходими за образувано изпълнително производство на съдебен изпълнител, се заплаща такса в размер на 10 (десет) лева.“

 

 

 

 

 

            По т.4: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „Трафопост“, находящ се в ПИ № 1777, кв. 166 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания?

 

Ив. Кадишев – общински съветник

Предлагам да намалим началната тръжна цена на 6000 лв. Нека в резултат на тази по-ниска цена, да стимулираме бизнес-климата в общината, да дадем зелен светофар на инвеститорите.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване?

 

Ил. Юмеров – общински съветник

Молбата е от четири фирми. Имотите са повече от 10. Няма ли да лишим другите от възможността да се възползват от този трафопост. Доколкото имам информация, трафопостовете струват около 18-20 хиляди. Против съм, ако лишат другите да ползват този трафопост.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Ние продаваме само сградата. Искането за продажбата е условие на Е.ОН към инвеститорите. Те ще го оборудват наново и после с договор ще го предоставят на Е.ОН. Притесненията ви са неоснователни според мен.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения, коментари? Ако няма, да преминем към гласуване предложението на Ивайло Кадишев – началната тръжна цена да бъде 6000 лв. Който е съгласен, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 13

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – 4

                                                                                              – приема се

 

 Предложението се приема. Да гласуваме цялото решение. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „въздържал се“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „въздържал се“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „въздържал се“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 102

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „Трафопост“ с площ 89 кв.м. с оборудването и отстъпеното право на строеж върху застроената площ и сервитутно право около него с площ 139 кв.м., находящ се в ПИ № 1777, кв. 166 по плана на град Ветово с площ 670 кв.м., актуван с АОС № 88/136 от 16.09.1997 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 6000,00 лв. (Шест хиляди лева).

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

            По т.5: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м. и коридор с площ 4 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания? Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 103

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

           

I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м. и коридор с площ 4 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново, актуван с АОС № 181 от 25.02.2000 г. за срок от 5 години срещу месечен наем в размер на 28,00 лв. (Двадесет и осем лева) с ДДС на „Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – „Слатински-дент“ ЕООД.

II. Упълномощава кмета на община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, искам да ви информирам, че приложенията, които трябваше да се представят по предишната точка, са постъпили в деловодството на общинския съвет и всички са налице

 

 

 

 

            По т.6: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“ с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания? Представени са всички документи, които липсваха към тази докладна записка. Ако няма желаещи за изказване, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 104

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 102 от Закона за лечебните заведения и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

           

            I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет“ с площ 13,30 кв.м., „Лекарски кабинет“ с площ 14,80 кв.м., „Манипулационна“ с площ 14,80 кв.м., „Офис“ с площ 20,80 кв.м., „Архив“ с площ 14,00 кв.м., „Стерилизатор“ с площ 5,40 кв.м., коридор с площ 28,80 кв.м. и „Тоалетна“ с площ 9,40 кв.м., разположени на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново, актуван с АОС № 181 от 25.02.2000 г. за срок от 5 години срещу месечен наем в размер на 20,44 лв. (Двадесет лева 44 ст.) с ДДС на ЕТ „Д-р Олга Сакакушева – Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика“.

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

 

            Общинският съветник Баки Солак напусна заседанието на общинския съвет. Общинските  съветници стават 16.

 

 

 

 

            По т.7: Отдаване под наем на част от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания? Ще помоля кметицата на Кметство Сеново за становище и за този имот, и за предния, нищо, че го гласувахме вече.

 

И. Георгиева – кмет на Кметство Сеново

Становището ми е положително и за двата имота. За стоматологичния кабинет съм депозирала и писмено становище.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Представени са всички документи към тази докладна записка. Ако няма желаещи за изказване, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „отсъства“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 105

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 2 (два) дка от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“ с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местността „Дъбака“, актуван с АОС № 2115 от 04.08.2011 г. за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4,00 лв. (Четири лева) с ДДС годишен наем.

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

 

            По т.8: Отдаване под наем на част от имот № 091009, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Представени са всички документи към тази докладна записка. Кмета на Глоджево отсъства, но предполагам, че становището му е положително. Ако няма желаещи за изказване, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „отсъства“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 106

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 5 (пет) дка от имот № 091009, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“ с площ 28,860 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местността „Кара сулук“, за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 10,00 лв. (Десет лева) с ДДС годишен наем.

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

            По т.9: Отдаване под наем на част от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Представени са всички изискуеми документи към тази докладна записка. Да чуем становището на кметицата на Сеново.

 

И. Георгиева – кмет на Кметство Сеново

Становището ми е положително.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Ако няма желаещи за изказване, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „отсъства“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 107

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 3 (три) дка от имот № 000264, начин на трайно ползване „Залесена територия“ с площ 2732,238 дка, находящ се в землището на град Сеново, местността „Дъбака“, актуван с АОС № 2115 от 04.08.2011 г. за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4,00 лв. (Четири лева) с ДДС годишен наем.

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

 

            По т.10: Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „отсъства“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „за“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 108

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем 1 (един) дка от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“ с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местността „Арпалък“, актуван с АОС № 2201 от 24.01.2012 г. за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 2,00 лв. (Два лева) с ДДС годишен наем.

            II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Обявявам 10-минутна почивка.

 

 

 

След почивката заседанието на Общински съвет – Ветово продължи в присъствието на 13 общински съветника.

 

 

 

 

            По т.11: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Ветово 2006-2015 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 13

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 109

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

           

ПРИЕМА Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Ветово 2006-2015 година за 2011 година.

 

 

 

 

            Общинският съветник Ремзи Хайрула се включи в заседанието на общинския съвет. Общинските съветници стават 14.

 

 

 

 

            По 12: Участие на църковните настоятелства на църквите – „Свети Георги“ в с. Кривня и „Света Богородица“ в гр. Сеново, с проект по ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, за извършване на реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги.

 

И. Илиев – общински съветник

Аз и на комисиите казах, църквата в Кривня е в много окаяно състояние. Покривът е прогнил, иконописите трябва да се възстановят. И другото, към което искам да ви обърна вниманието е, че в Кривня живеят около 350 мюсюлмани и роми. От 40 г. нямат храм, който да посещават. Джамийското настоятелство разполага със собствени ниви. Ако може с малко помощ от страна на общината, нека се направи нещо и по този въпрос.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване, колеги.

 

М. Караман – общински съветник

Приемали сме такива решения и преди. Не може ли да се вземе общо решение – всичките да се включат в едно решение.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Когато дойде време за кандидатстване, за всеки храм искат да има отделно решение. Надяваме се и джамийските настоятелства да си оправят документацията, а ние ще направим всичко възможно от наша страна да им помогнем.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други коментари, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 110

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. ДАВА съгласие на църковните настоятелства на църквите „Свети Георги“ в село Кривня и църквата „Света Богородица“ в град Сеново да кандидатстват с проект по ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ за извършване на реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства.

            2. Дейностите, които са предвидени в проектното предложение, напълно отговарят на заложените в Общинския план за развитие на община Ветово 2006-2015 г. приоритети. Финансовата помощ е в размер на 100% при одобрение на заявлението за кандидатстване.

 

 

 

 

 

            По т.13: Участие на Община Ветово в Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление; рехабилитация на обществени зелени площи в град Ветово, Община Ветово, кв. 167, кв. 174 и кв. 115 по регулационния план на град Ветово“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 111

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Одобрява участието на община Ветово в Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление; рехабилитация на обществени зелени площи в град Ветово, Община Ветово, кв. 167, кв. 174 и кв. 115 по регулационния план на град Ветово.

 

 

 

 

 

            По т.14: Партньорство по проект BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 112

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            1. Дава съгласие за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

            2. Упълномощава кмета на община Ветово да подготви и представи прилежащите документи, необходими за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ между община Ветово и ОДЗ „Щастливо детство“ – град Ветово.

            По т.15: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за посрещане на неотложни разходи.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Коментирахме го и на заседанието на постоянните комисии. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 113

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 200,00 лв. (Двеста лева) от бюджета на Община Ветово на Гюлехбер Салиева Минджирова от с. Смирненски, община Ветово, ул. „Оборище“ № 10 за посрещане на неотложни разходи.

 

 

 

 

 

 

            По т.16: Участие на Народно читалище „Нов живот“ към Кметство Сеново с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея“.

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Предлагам да разгледаме трите точки, касаещи читалищата заедно, но после да се оформят като отделни решения. Такова е изискването и към тях – всяко да има отделно решение. Ние сме се ангажирали изцяло с изготвянето на проектите, но те си кандидатстват сами.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 114

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            ДАВА съгласие на Народно читалище „Нов живот“ към Кметство Сеново да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за инвестиции за  подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея. Дейностите, заложени в проектното предложение, напълно отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Ветово 2006-2015.

            По т.17: Участие на Народно читалище „Просвета“ към Кметство Глоджево с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 115

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            ДАВА съгласие на Народно читалище „Просвета“ към Кметство Глоджево да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за инвестиции за  подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея. Дейностите, заложени в проектното предложение, напълно отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Ветово 2006-2015.

 

 

 

 

 

 

            По т.18: Участие на Народно читалище „Напредък“ към Кметство Смирненски с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

.                                                                      Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 116

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            ДАВА съгласие на Народно читалище „Напредък“ към Кметство Смирненски да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за инвестиции за  подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея. Дейностите, заложени в проектното предложение, напълно отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Ветово 2006-2015.

 

 

 

 

 

 

            По т.19: Разни

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате ли изказвания по тази точка?

 

И. Илиев – общински съветник

Кривня има проблем с автобусите. Автобуса, поради лошото състояние на пътя, не минава през спирката на центъра, а спира някъде горе. Пътниците, които чакат на спирката, и тъй си остават там. Нека да се направи проверка по този въпрос. Ако трябва да се говори с фирмата, която осъществява тази линия.

М. Караман – общински съветник

И в Смирненски съществува този проблем. Училищният автобус, който тръгва от селото, вземаше хората. Имахме взето решение за транспортната схема, но нищо не се промени.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Темата е изключително болезнена. Ще критикувам пак предишното ръководство на общината. Преди 2-3 години е била обявена процедура. Провело се е конкурс. Единствената линия, която е спечелила законно, казвам законно, защото другите линии всичките са на съд, е линията през Кривня, но няма сключен договор, което за мене няма никакво логично обяснение. На какво основание аз да му търся отговорност?

Ученическият автобус – през м.януари направихме проверка – оказа се, че няма преминат технически преглед, няма застраховки, няма нищо. И за това нямам обяснения. Докато се оправя с едното, изниква друго. Уволнил съм шофьора. Назначих друг.

Както ви казах, всички други линии са на съд. Делото с фирма „Уонда“ беше на 03.04., а с „Ветово груп транс“ е на 07.05. Ще изчакаме да видим какви ще бъдат решенията на съда и тогава ще преценим какво и как да направим.

Със шофьорите от Смирненски съм говорил лично, предложих им да намерим решение на проблема, но няма желаещи.

Безхаберието в общината е било пълно в последните години.

 

М. Караман – общински съветник

Може ли да взема хора училищният автобус или не.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

По принцип не е редно. Затова сме решили да назначим новия шофьор от Смирненски, за да намалим разходите. Не е вярно, че всички разходи за училищните автобуси, се поемат от министерството на образованието. Прегледи, ремонти и др. – всичко се плаща от общината.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване, колеги?

 

Н. Байрам – общински съветник

Започва сезона на ремонтите. По улиците се разсипва баластра. Онзи ден щеше да има ПТП. Нека се вземат мерки.

 

Б. Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване, колеги? Ако няма, да преминем към следващата точка от дневния ред – Изказвания на граждани.

Заповядайте, г-н Узунов, и моля в рамките на 3 минути да бъде.

 

Сюлейман Узунов

Имам два въпроса:

1. Може ли публична собственост да се продава? Във Ветово тоалетната е затворена, продадена е на частник, хората няма къде да отидат.

2. Не може заради един човек да наказвате и други. Уличното осветление на ул. „Карлово“ е спряно. Не може така да се прави.

 

инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Учудвам се на наглостта и нахалството на някои хора.

Бараката в момента е обект на разследване от страна на РУП – Ветово. Г-н Узунов краде ток и вода от общината.

За тоалетните – ще попитам татарската джамия дали са съгласни всичко да отива в канала, защото твоята тоалетна няма септична яма, всичко отива в канала, г-н Узунов.

Тоалетни на центъра на Ветово има много – по всички заведения има и на когото му се е наложило, на никого не е отказано.

 

Б. Гайтанов

Ако няма други желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

            Заседанието приключи в присъствието на 14 общински съветници.

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово