Протокол №5/30.03.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 5

 

            Днес, 30.03.2012 г. (петък) от 9,30 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Петото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 16, от общо 17 общински съветника.

 

            Гости на заседанието:

            Мирослава Маркова – Началник-отдел „Административен контрол“ – Русе

            Галина Цветанова – Гл.експерт в Областна администрация – Русе

            инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на Община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Зияфет Тахиров – Кмет на Кметство Смирненски

            Илхан Абтиходжев – Кмет на Кметство Глоджево

            Виолета Неделчева – Кметски наместник на с. Писанец

            Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

            Йордан Дойчинов – юрист

            инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД      

Пламен Пенчев – Ст.спец. „ОСПСК“ в ОбА – Ветово

            Боянка Димитрова – Гл. спец. „ОКОД“ в ОбА – Ветово

 

            Отсъства: Илияз Юмеров – общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

 

Искам да приветствам с добре дошли г-жа Мирослава Маркова и г-ца Галина Цветанова от Областна администрация – град Русе. По уважителни причини отсъства Илияз Юмеров, уведоми ме по телефона. Имаме изискуемото мнозинство. Откривам днешното Пето заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате ли други предложения по дневния ред? Ако няма, моля да гласуваме. Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред да бъде дневен ред на днешното заседание, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Разглеждане на върнати за ново обсъждане актове на Общински съвет – Ветово по Протокол № 4 от заседанието на 20.02.2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

2. Изменение на Наредба № 15 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

3. Приемане на Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            4. Приемане на Наредба № 21 за управление на горските територии, собственост на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            5. Предоставяне за управление на „Ветовска гора“ ЕООД горски територии, собственост на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            6. Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2011 г., освобождаване от отговорност на Управителя за 2011 г., разпределение на печалбата за 2011 г. и избор на експерт-счетоводител за 2012 г. на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            7. Вземане на решение за извършване на добив и продажба на дървесина през 2012 г. от „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            8. Вземане на решение за утвърждаване на ново щатно разписание на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            9. Продажба на лек автомобил, собственост на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            10. Подпомагане на лица с над 91 % нетрудоспособност, освидетелствани от ТЕЛК, с дърва за огрев от „Ветовска гора“ ЕООД на 24,00 лв./м3.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

11. Одобряване на ИПР на УПИ I, УПИ VII-955 и УПИ VIII-954 в кв.56 и ИПУР за УПИ I, УПИ VII-955 и УПИ VIII-954 в кв.56 и УПИ I в кв.63 по плана на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

12. Продажба на поземлен имот № 000254 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Пустееща необработваема площ“, находяща се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

13. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 22 кв.м., находящ се в дървена барака в двора на Общинска администрация – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

14. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 12 кв.м., разположен на III етаж в масивна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

15. Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Посевна площ“, находящи се в землището на село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            16. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Рентгенов кабинет“ с площ 20,77 кв.м., съблекалня с площ 5,93 кв.м., чакалня с площ 14,86 кв.м., регистратура с площ 2,40 кв.м. и тоалетна с площ 4,27 кв.м., разположени в „Лечебно заведение“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            17. Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ I етаж от Административна сграда „Кметство“, построена в УПИ I в кв.25 по плана на град Сеново, надлежно описан в АОС № 181/25.02.2000 г., в имот – частна общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            18. Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            19. Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

20. Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване на щети от пожар.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

21. Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

22. Предложение на госпожа Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново, за финансово подпомагане на ученик, свързано с участието му в Конкурс за млади таланти в Москва.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

23. Отчет за резултатите от дейността на временната комисия, назначена със заповед № 089 от 23.02.2012 г. на Кмета на Община Ветово, въз основа на Решение № 59 по Протокол № 4 от 20.02.2012 г. на Общински съвет – Ветово във връзка с установяване на фактическата обстановка по проектопредложението за закриване на две щатни бройки в ОДЗ „Здравец“ – град Глоджево, по повод на Докладна записка с Вх.№ ДЗ-06-02-36 от 10.02.2012 г., внесена в Общински съвет – Ветово от Кмета на Община Ветово – инж. Георги Георгиев.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

24. Закриване на две щатни бройки – държавни дейности с общинско финансиране.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            25. Приемане на Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ветово 2006 – 2015 година и одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие за остатъка от периода на неговото действие до 2015 година.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            26. Определяне на броя на заместник-председателите на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: В. Наумова – Председател на ПК по ЗОРС

            27. Избор на заместник-председателите на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: В. Наумова – Председател на ПК по ЗОРС

28. Разни

29. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

 

По т.1: Разглеждане на върнати за ново обсъждане актове на Общински съвет – Ветово по Протокол № 4 от заседанието на 20.02.2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Благодаря Ви, г-н Георгиев. Имате думата, колеги. Докладната записка е много дълга, включва няколко решения. Преди да подложа на гласуване това решение, бих искал да уточним каква процедура да изберем за гласуване: в едно решение ли да се оформи или всяко по отделно?

 

д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Би било добре да ги гласуваме по отделно – в четири решения да бъде оформено.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате ли други коментари? Имате ли възражения по предложението на д-р Мехмед? Ако няма, подлагам на гласуване предложението. Който е съгласен, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

                                                                                              – приема се

 

 

По т.I. от проекторешението по т.1:

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 70

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

                                              

Р Е Ш И:

 

            I. Отменя т.2 от Решение № 54 по протокол  № 4 от заседанието на Общински съвет – Ветово, проведено на 20.ІІ.2012 година.

 

            II. Приема изменения и допълнения на Наредба № 2, като разглежданите текстове  придобиват редакция, както следва:

            Чл. 1, ал. 2:

            т. 3 – предоставяне на концесии върху обекти или части от имоти – общинска собственост;

            т. 4 – отменена;

            Чл. 10 (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след решение на общинския съвет;

            (2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс;

            (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината;

            (4) Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление  по реда на чл. 12 от Закона за общинската собственост могат да се отдават под наем при условие, че не възпрепятстват дейностите, за които имотът е предоставен за управление;

            (5) Наемните цени се определят от общинския съвет;

            Чл. 14 ал. 3 – отменена;

            Чл. 17, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция: За политическите партии по реда на Наредба № 4 за определяне на базисни /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост;

            Чл. 18, т. 6 – когато наемател по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба придобие в собственост имот (помещение) от същия вид, годно за постоянно ползване;

            т. 7. когато за наемател по чл. 17, ал. 1, т. 1 отпаднат основанията по чл. 31, ал. 1 и са налице основанията по чл. 38 от Закона за политическите партии;

            Чл. 28, ал. 2 – отменена;

            Чл. 45, ал. 1 – Разпореждането с имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет, определящо конкретните му правомощия;

            Чл. 53, ал. 1 – Продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет, без търг или конкурс;

            Чл. 54, ал. 1 – Сделките по придобиване право на собственост върху общинска земя при условията на чл. 53 се извършват след решение на общинския съвет и заповед на кмета на общината, в която се определя предмет на сделката, купувач, цена, срокове на плащане, такси.

            Чл. 58 – отменен;

Чл. 59 – отменен;

Чл. 60 – отменен;

Чл. 85 – Наддаването се провежда  във възходящ ред – до предложение с най-висока стойност;

            Чл. 97, ал. 5 – При липса на кворум по чл. 97, ал. 4 търгът се отлага за същото място и час на следващия работен ден, като това не се счита за повторен търг по смисъла на чл. 87, ал. 1, т. 4 от настоящата наредба и не е реквизит на заповедта на кмета, респективно на обявлението.

            Чл. 105, ал. 4 – Когато търгът за разпореждане с общинско имущество е насрочен отново поради неявяване на кандидат, общинският съвет може да приеме решение за намаляване на началната тръжна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота за съответната календарна година;

            Създава се ал. 5 към чл. 105 със следната редакция – Когато търгът за управление с общинско имущество е насрочен отново поради неявяване на кандидат, общинският съвет може да приеме решение за намаляване на началната тръжна цена не повече от 50% от раздел ІІ на Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово;

            Глава VІІ – Общински жилища – се отменена;

            §2 от Преходни и заключителни разпоредби – Настоящата наредба се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и отменя Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество приета с Решение № 207 по Протокол № 17/24.10.2008 г. на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

По т.II. от проекторешението по т.1:

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 71

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

                                              

Р Е Ш И:

 

1. Създава се ал. 7 на чл. 2 от раздел ІІ на Наредба № 4 със следната редакция: Началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост, могат да бъдат намалени не повече от 50% с решение на общинския съвет при обявяване на повторен търг, поради неявяване на кандидат.

            2. § 4 от Преходните разпоредби на Наредба № 4 придобива следната редакция: Настоящата  наредба е утвърдена с Решение № 55 по Протокол № 4/20.02.2012 г. и отменя Тарифата за определяне на минимални наемни цени на общински имоти, приета с Решение № 292 по Протокол № 21 от 28.01.2009 г. на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

По т.III. от проекторешението по т.1:

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

                                              

Р Е Ш И:

 

1. Номерира под № 19  Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Ветово.

2. Изменя чл. 7, който придобива следната редакция: Предоставянето за ползването на общинските мери и пасища се извършва с решение на общинския съвет по цени, определени в раздел ІІІ, чл. 3 от  Наредба № 4 за определяне на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

3. Чл. 34, ал. 8 придобива следната редакция: Договорите се сключват до 31.03. на предходната година – за период от 01.04. до 31.03.

 

 

 

 

По т.IV. от проекторешението по т.1:

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 16

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 73

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

                                              

Р Е Ш И:

 

            Отменя  Решение № 64 по протокол № 4/20.02.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

 

            Общинският съветник Ивайло Кадишев напусна заседанието на общинския съвет. Общинските съветници останаха 15.

 

 

 

 

По т.2: Изменение на Наредба № 15 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка? Ако няма, да преминем към гласуване Който е съгласен т.2 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 74

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

                                              

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост:

            § 1. Изменя чл. 20, която придобива следната редакция:

            „Наемни цени за жилищата по тази Наредба се определят съгласно чл. 2, ал. 1, т. 27 от Наредба № 4 за определяне на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост“.

 

 

 

 

            По т.3: Приемане на Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

На заседанието на постоянните комисии беше коментирана тази наредба, но понеже в залата има и граждани, с няколко думи да обясня за какво става въпрос.

Всички сме свидетели в нашите населени места колко много дупки има навсякъде. Как всеки, който почне да строи нещо и се присъединява към техническата инфраструктура – енерго, ВиК и др., след това остава във вида, в който го е оставил – без да зарине, без да предприеме каквито и да е било мерки за отремонтирване. За целта ние въвеждаме тази наредба, в която има няколко съществени неща, които трябва да се знаят от гражданите.

Първо, още в чл. 2 от тази наредба е казано, че „разкопаването се извършва въз основа на Разрешение за строеж, където е необходимо по закон, и Разрешение за разкопаване, издадено от общинска администрация“, т.е. никой няма да има право да копае ей така, защото той е решил.

Следващото, което е много важно да се знае от хората е, че този, който иска да разкопае, освен всички документи за разрешителни, които трябва да получи, той трябва да внесе депозит в общинска администрация, който да гарантира, че той ще възстанови, това, което е разкопал.

Нека да стане ясно на всички, че няма да може така безразборно да се копае и никой няма да може да го направи, ако няма разрешение и ако предварително не е внесъл депозит. Към наредбата има специално приложение с бланка за заявление, което гражданите, институциите или фирмите, трябва да подадат до общината и депозитите, които ще трябва да бъдат внесени.

Апелирам към кметовете по населени места, след влизане в сила на тази наредба, да разпространят своевременно тази информация, за да може гражданите да се съобразят с тази наредба и да направим така, че за в бъдеще да не оставят такива щети, нанесени на инфраструктурата, за които общината няма средства за възстановяване. Благодаря ви.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Благодаря Ви и аз, г-н Георгиев. Имате думата за изказвания, колеги.

 

д-р А. Райков – общински съветник

Наредбата като цяло е много добра. Досега такава наредба не е била приемана. Всичко това трябва и да се контролира. В Глава Четвърта от тази наредба пише, че контролът по изпълнението ще се изпълнява от длъжностни лица, упълномощени със заповед на кмета.

Въпросът ми е: чисто технически как ще се осъществи този контрол?

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Всички служители от отдел „ТСУ“ са разпределени по населени места. При подаден сигнал ще могат да съставят актове. За това кметове трябва да запознаят населението своевременно с тази наредба.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказвания, колеги?

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

В Раздел III е описано какво трябва да се направи за възстановяване на улични и тротоарни настилки и зелени площи. Много често имаме ВиК аварии. Дали ще е достатъчна тази сума или трябва да се увеличи?

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Бъдете сигурни, че никога не е достатъчно. По отношение на ВиК дружеството мисля, че ще се справим с тях. Проблемът ни е с гражданите. Там трябва да засилим контрола. Именно затова трябва да им се разясни, че преди да започнат такива разкопавания, трябва да имат разрешение.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Не само гражданите да се наблюдават, но и фирмите.

 

И. Илиев – общински съветник

И аз съм съгласен, че наредбата е пълна и подробна. По отношение на ВиК – след ремонт или аварии, напълно забравят за малките улички. Контролът към тях да бъде по-голям.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други мнения, изказвания? Да преминем към гласуване. Който е съгласен т.3 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 75

 

            На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

            I. Приема Наредба № 20 за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово.

 

 

 

 

По т.4: Приемане на Наредба № 21 за управление на горските територии, собственост на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи за изказвания, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.4 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 76

 

На основание чл.  21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 181, ал. 6 от Закона за горите  и членове 52–55 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

           

         І. Приема Наредба № 21  за управление на горските територии на Община  Ветово.

 

 

 

 

            По т.5: Предоставяне за управление на „Ветовска гора“ ЕООД горски територии, собственост на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Тази докладна е следствие на предната точка. Само за информация на гражданите да прочета по колко декара са по населени места. Общо са 374 имота:

– Писанец – 5985 дка

– Ветово – 4598 дка

– Глоджево – 17 238 дка

– Кривня 6595 дка

– Сеново – 10 232 дка

– Смирненски – 1 172 дка

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи за изказвания, колеги?

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Има ли имоти, които не са актувани още?

 

Пл. Пенчев

Имотите, които са в Смирненски край Лагера, общо са 350, от които 100 са актувани, други все още не. Имаме още земеделски земи, храсти, които в момента се подготвят за актуване.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Кметовете по населени места – искате ли да вземете становище по тази докладна записка? Ако няма други желаещи за изказване, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.5 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 77

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

            І. Предоставя на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД  за стопанисване и управление горски територии представляващи общинска собственост подробно описани в Списък на имоти, частна общинска собственост от общински горски фонд при Община Ветово и представляващ неразделна част от настоящата докладна записка.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договор за управление и стопанисване на въпросните горски територии.

 

 

 

 

            По т.6: Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2011 г., освобождаване от отговорност на Управителя за 2011 г., разпределение на печалбата за 2011 г. и избор на експерт-счетоводител за 2012 г. на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.6 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, връзка с чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и 5 от Търговският закон, във връзка с чл. 11, т. 3 и 4 от Учредителният акт на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишният финансов отчет и баланс за финансовата 2011 г., заверен от избрания одитор Димитър Йорданов.

2. Освобождава от отговорност Управителя на „Ветовска гора” ЕООД за дейността му за 2011 г.

3. Определя  дивидент  в размер на  70 % от печалбата, обложена с 5 % данък, който да бъде внесен в срок до 01.05.2012 г. в полза на Община Ветово.

4. Избира  дипломиран експерт счетоводител за проверка и заверка на финансовия отчет за 2012 г. – ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ –  регистриран одитор под  № 0123.

 

 

 

 

            По т.7: Вземане на решение за извършване на добив и продажба на дървесина през 2012 г. от „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за коментари, колеги.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Две трети от отделите са в землището на Глоджево. Но предполагам, че е защото Глоджево притежава много гори.

 

инж. Т. Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Да, 1/3 от горския фонд на общината е в землището на Глоджево. Някои от отделите са гласувани и преди, но според изискванията на новата наредба трябва да се гласуват наново с кубиците.

 

д-р А. Райков – общински съветник

Общо като кубиците е записано, а каква е площа в декари? Ако това е гола сеч, е много.

 

инж. Т. Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Не е гола сеч. Вече е забранено да се прави гола сеч, а само се разрежда.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли други желаещи за изказване. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.7 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии  – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

1. „Ветовска гора” ЕООД да извърши добив и продажба на дървесина през 2012 г. в следните подотдели със съответната стояща маса в м3 за всеки един от тях:

            80-к – 81 м3                                                             95-а – 22 м3                             87-г – 116 м3

                        95-б – 112 м3                                                       249-е – 257 м3                          91-е – 66 м3

                        93-б -728 м3                             96-а – 525 м3                            249-н – 253 м3

            93-в – 3024 м3                          96-и – 88 м3                             249-и – 72 м3

            93-г – 3091 м3                          97-г – 231 м3                            250-г – 283 м3

            93-з – 463 м3                            97-и – 35 м3                             250-л – 326 м3

            93-и – 397 м3                            97-н – 132 м3                            250-м – 197 м3

            93-л – 158 м3                           99-ж – 599 м3                           250-ф – 12 м3

            93-о – 913 м3                           99-и – 336 м3                            251-б – 591 м3

            252-ш – 209 м3                         253-б – 95 м3                           268-и – 189 м3

            274-б – 88 м3                           253-в – 158 м3                          268-к – 179 м3

            275-б – 693 м3                          253-ж – 526 м3                         268-л – 126 м3

            276-д – 347 м3                          261-б – 287 м3                          268-м – 63 м3

            276-з – 64 м3                            264-т – 282 м3                          270-г – 33 м3

            278-а – 215 м3                          268-а – 95 м3                            270-е – 388 м3

            278-б – 180 м3                          268-б – 32 м3                           271-а – 168 м3

            280-в – 302 м3                          268-г – 63 м3                            271-в – 67 м3   

            280-и – 233 м3                          268-е – 53 м3                            271-е – 383 м3

            268-з – 160 м3                                                    272-г – 397 м3                            

                       

                        Общо: 19 183.00 м3

 

2. Неусвоените през 2012 г. подотдели или части от тях да се ползват като преходни остатъци през 2013 г.“.

 

 

 

 

            По т.8: Вземане на решение за утвърждаване на ново щатно разписание на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Обсъждано е много пъти. Разходите си при максимално назначение на щатовете. Без дейност няма да им назначаване на хора.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за коментари, колеги.

 

Б. Солак – общински съветник

Както видяхме, че две трети от горския фонд е в землището на Глоджево. Нека се има предвид това при назначаване на хора за охрана на горите. Все пак те по-добре познават горите си.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказване, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.8 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                               Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, връзка с чл. 11, т. 15 от Учредителният акт на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Утвърждава считано от 01.04.2012 г. щатно разписание на „Ветовска гора” ЕООД, както следва:

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Управител                                                                                                                1 бр.

2. Главен счетоводител                                                                                   1 бр.

3. Технически секретар                                                                                    1 бр.

4. Касиер                                                                                                         1 бр.

5. Фактурист-домакин                                                                                      1 бр.

6. Чистач-куриер                                                                                             1 бр.

7. Технически ръководител на обект                                                               2 бр.

8. Техник земеделие                                                                                        1 бр.

9. Работник в дърводобива                                                                           20 бр.

10. Кранист                                                                                                      1 бр.

11. Помощник кранист                                                                                     1 бр.

12. Шофьор                                                                                                     3 бр.

13. Ръководител на транспортна дейност – механик                                       1 бр.

14. Горски работник – сезонен                                                                        3 бр.

                                                                                              Всичко:           38 бр.

 

Лесокултурна дейност и опазване на горите

1. Ръководител на охранителна дейност  – главен лесничей                         1 бр.

2. Лесничей                                                                                                   1 бр.

3. Охранител – горски  надзирател                                                               3 бр.

4. Счетоводител                                                                                            1 бр.

5. Пазач                                                                                                         3 бр.

6. Горски работник – сезонен, в т.ч.:                                                             14 бр.

– залесяване, попълване, отгл. на горски култури                                         4 бр.

– подпомагане на възобновяването                                                               5 бр.

– пожаронаблюдатели                                                                                   2 бр.

– маркировачи                                                                                               3 бр.

 

            2. Утвърждава трудови разходи за един месец, включващи „Фонд работна заплата”, извънреден труд и осигурителни вноски от работодателя, както следва:

 

            – за стопанска дейност                                                                       27 800лв.

            – за лесокултурна дейност                                                     15 400лв.

                                                                       Всичко:           43 200лв.

 

3. Настоящото Решение да се доведе до знанието на управителя на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД  за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

            По т.9: Продажба на лек автомобил, собственост на „Ветовска гора“ ЕООД.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи за изказване, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.9 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 81

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъде продаден  чрез търг лек автомобил „ВАЗ 21214“ с ДКН Р 14 81 РВ собственост на „ ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД при начална тръжна цена 1 425, 00 лева. 

ІІ. Настоящето Решение да се доведе до знанието на управителя на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД  за предприемане необходимите действия.

 

 

 

 

            По т.10: Подпомагане на лица с над 91 % нетрудоспособност, освидетелствани от ТЕЛК, с дърва за огрев от „Ветовска гора“ ЕООД на 24,00 лв./м3.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Знам, че ще има въпроси от страна на гражданите, с няколко думи да поясня, защо така сме оформили проекто-решението.

Защо с постоянен адрес в Община Ветово – общината получава субсидии от държавата на брой население, обаче реалният брой, който се води, е населението с постоянен адрес в общината.

В общината има много инвалиди с различен процент на инвалидност. Обсъждахме го дълго този въпрос и затова сме решили да е над 91 %. За всички останали граждани е 30 лв. на кубик. Цената е много ниска, не е повишавана от няколко години, запазваме я и тази година. Това е жест към населението на общината. Това решение е жест към тези хора, за да не са в тежест на своите близки. А социалният ефект е постигнат още в началото с ниската цена като цяло на дървесината.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Благодаря, че бяхте изчерпателен, г-н Георгиев. Имате думата за коментари, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.10 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 82

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие Управителя на „Ветовска гора“ ЕООД – град Ветово да извърши продажба на дърва за огрев на лица с постоянен адрес в Община Ветово, освидетелствани с експертно решение от ТЕЛК с нетрудоспособност над 91 % на цена 24,00 лв./м3 (Двадесет и четири лева).

            II. Количеството дърва на едно лице, което дружеството ще осигури, да не е повече от 5 м3 (Пет).

 

 

 

 

 

            По т.11: Одобряване на ИПР на УПИ I, УПИ VII-955 и УПИ VIII-954 в кв.56 и ИПУР за УПИ I, УПИ VII-955 и УПИ VIII-954 в кв.56 и УПИ I в кв.63 по плана на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания. Да чуем становището и на кмета на Глоджево.

 

И. Абтиходжев – кмет на Кметство Глоджево

Положително е становището ми.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Който е съгласен т.11 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 83

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2, §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие за изготвяне на ИПР /Изменение на плана за регулация/ на УПИ І, УПИ VІІ-955 и УПИ VІІІ-954 в кв.56, и ИПУР /Изменение на плана за улична регулация/ за УПИ І, УПИ VІІ-955 и УПИ VІІІ-954 в кв.56 и УПИ І в кв.63 по плана на град Глоджево.

 

 

 

 

 

            По т.12: Продажба на поземлен имот № 000254 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Пустееща необработваема площ“, находяща се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания. Да чуем становището и на кметския наместник на Писанец.

 

В. Неделчева – кметски наместник на с. Писанец

Съгласна съм, положително е становището ми.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Основанието е за поименно гласуване, колеги. Който е съгласен т.12 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 84

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба ПИ №000254 – частна общинска собственост с площ 91,403 дка, начин на трайно ползване “Пустееща необработваема земя”, находящ се землището на село Писанец, местността “Блатото”, актуван с АОС №2188 от 12.01.2012 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 79500,00 лв. /седемдесет и девет хиляди и петстотин лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

            По т.13: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 22 кв.м., находящ се в дървена барака в двора на Общинска администрация – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

И. Селим – зам.-кмет на Община Ветово

Понеже се наложи кмета да излезе, ако нямате нищо против, за да не бавим процедурите, аз да представя докладната записка.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.13 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 85

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ “Офис” с площ 22 кв.м., находящ се в Барака в двора на Общинска администрация – град Ветово, актуван с АОС №52/55 от 12.05.1997 г. за срок от 5 години чрез публичен търг с начална тръжна цена 44,00 лв. /Четиридесет и четири лева/ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договора за наем.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Предлагам да направим почивка от 10 мин. Имате ли нещо против? Ако не, обявявам 10 мин. почивка.

 

 

            Общинският съветник Мурад Караман напусна заседанието на Общински съвет – Ветово, уведомявайки председателя на общинския съвет. Общинските съветници остават 14.

 

 

 

След почивката, заседанието на Общински съвет – Ветово продължи. Присъстват 14 общински съветника, отсъстват: Илияз Юмеров, Мурад Караман.

 

 

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, предлагам да продължим. Имаме необходимия кворум. Всички приети решения ще бъдат законосъобразни.

 

 

 

 

По т.14: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 12 кв.м., разположен на III етаж в масивна сграда „Кметство“ – град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Б. Солак – общински съветник

Позицията ми по отношение на тази точка е по принцип и никого не ангажирам с мнението си. Вярно е, че в Кметство Сеново има много празни помещения. Ще се въздържа при гласуването.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли изрична забрана със закон да не се отдават на политически партии?

 

Б. Солак – общински съветник

Не казвам, че е забранено, от морална гледна точка.

 

Г. Христов – общински съветник

Ще подкрепим това предложение с условие в договора да има изрична клауза – по фасадата на кметството да няма отличителни пана или други някакви табели.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли други желаещи за изказвания. Становището на кмета на Сеново какво е?

 

И. Георгиева – кмет на Кметство Сеново

Положително е становището ми. Отнася се за отдаване под наем на помещение. И моето изискване ще бъде да няма отличителни пана.

 

 

инж. Г. Георгиев – кмет на Община Ветово

Подкрепям и аз становището на кмета на Сеново.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли други желаещи за мнение. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.14 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „въздържал се“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „въздържал се“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „въздържал се“

Ремзи Хайрула            – „въздържал се“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 86

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 22 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 2, ал. 1, т. 17 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

           

            І. Дава съгласие да се отдаде под наем недвижим имот, представляващ “Офис”с площ 12 кв.м., разположен на ІІІ етаж в масивна сграда “Кметство” – град Сеново, актуван с АОС № 181 от 25.02.2000 г. за срок от 5 години на местната организация на ПП “ГЕРБ” – град Сеново на цена 3,60 лв. /Три лв. 60 ст./ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

 

            По т.15: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Посевна площ“, находящи се в землището на село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли желаещи за изказване. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.15 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е   № 87

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящи се в землището на село Смирненски, местността “Аланджика” с начална тръжна цена, както следва:

 

№ по ред

№ на

имот

АОС №/дата

Начин на

трайно

ползване

Площ

/дка/

Кат.

земя

Начална тръжна цена

/лв./

1.

000052

2224/14.02.2012 г.

Посевна площ

0,882

265,00

2.

000055

2225/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,192

0,620

1,572

 

ІV

813,00

3.

000056

2226/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,119

0,681

1,438

 

ІV

806,00

4.

000058

2227/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,982

0,691

1,291

 

ІV

767,00

5.

000061

2229/14.02.2012 г.

Посевна площ

5,750

0,720

1,100

3,930

 

ІІІ

ІV

2324,00

6.

000062

2230/14.02.2012 г.

Посевна площ

0,891

0,211

0,680

 

ІV

320,00

7.

000063

2231/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,755

526,00

8.

000064

2232/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,976

593,00

9.

000065

2233/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,110

633,00

10.

000066

2234/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,790

837,00

11.

000067

2235/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,494

448,00

12.

000068

2236/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,589

477,00

13.

000069

2237/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,836

550,00

14.

000070

2238/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,251

675,00

15.

000071

2239/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,541

462,00

16.

000072

2240/14.02.2012 г.

Посевна площ

1,211

363,00

17.

000073

2241/14.02.2012 г.

Посевна площ

2,384

715,00

18.

000074

2242/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,620

486,00

19.

000075

2243/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,782

535,00

20.

000076

2244/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,559

468,00

21.

000077

2245/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,520

456,00

22.

000078

2246/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,307

392,00

23.

000079

2247/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,681

504,00

24.

000080

2248/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,726

518,00

25.

000081

2249/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,760

528,00

26.

000082

2250/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,760

528,00

27.

000083

2251/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,128

338,00

28.

000084

2252/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,079

324,00

29.

000085

2253/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,420

426,00

30.

000086

2254/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,979

294,00

31.

000087

2255/15.02.2012 г.

Посевна площ

2,197

659,00

32.

000088

2256/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,706

512,00

33.

000089

2257/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,314

94,00

34.

000090

2258/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,558

167,00

35.

000091

2259/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,413

124,00

36.

000092

2260/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,459

138,00

37.

000093

2261/15.02.2012 г.

Посевна площ

1,193

358,00

38.

000094

2262/15.02.2012 г.

Посевна площ

0,638

191,00

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договори за покупко-продажба.

 

 

            Общинският съветник Ивайло Кадишев напусна заседанието на общинския съвет. Общинските съветници останаха 14.

 

 

 

            По т.16: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Рентгенов кабинет“ с площ 20,77 кв.м., съблекалня с площ 5,93 кв.м., чакалня с площ 14,86 кв.м., регистратура с площ 2,40 кв.м. и тоалетна с площ 4,27 кв.м., разположени в „Лечебно заведение“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли желаещи за изказване. Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.16 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 88

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 102 от Закона за лечебните заведения и чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ “Рентгенов кабинет” с площ 20,77 кв.м., съблекалня с площ 5,93 кв.м., чакалня с площ 14,86 кв.м., регистратура с площ 2,40 кв.м. и тоалетна с площ 4,27 кв.м., разположени в “Лечебно заведение” – град Ветово, актуван с АОС №1807/05.07.2007 г. за срок от 5 години за цена 6,90 лв. /Шест лв. 90 ст./ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договор за наем с “Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика – д-р Андрей Бояджиев Русе” ЕООД.

 

 

 

 

            По т.17: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ I етаж от Административна сграда „Кметство“, построена в УПИ I в кв.25 по плана на град Сеново, надлежно описан в АОС № 181/25.02.2000 г., в имот – частна общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има ли желаещи за изказване. Становището на кмета на Сеново какво е?

 

И. Георгиева – кмет на Кметство Сеново

Положително е становището ми.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ако няма изказвания, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.17 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 89

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява първия етаж на  Административна сграда “Кметство”, построена в УПИ І в кв.25 по плана на град Сеново, надлежно описан в АОС №181/25.02.2000 г., в имот – частна общинска собственост.

 

 

 

 

            По т.18: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ако няма желаещи за изказвания, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване. Който е съгласен т.18 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „отсъства“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 90

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 37п от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъдат отдадени чрез публичен търг с явно наддаване за индивидуално ползване следните имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера” с годишна наемна цена 5,00 /пет/ лв. на декар:

 

Населено място

ЕКАТТЕ

Имот №

Местност

Площ

/дка/

Ветово

10803

 

 

 

 

 

000136

ПАРАДЖИКА

34,335

 

 

000147

ИЛАНЛЪКА

29,667

 

 

000151

ИЛАНЛЪКА

2,527

 

 

000271

ЛЕСКАТА

49,326

 

 

000287

ЛЕСКАТА

204,619

 

 

000293

ЧИРМАШЛЪКА 2

80,142

 

 

000296

ЧИРМАШЛЪКА 2

124,612

 

 

000298

ЧИРМАШЛЪКА 2

35,554

 

 

000320

ПАРАДЖИКА

13,210

 

 

000337

БАНКИТЕ

14,193

 

 

000403

АКЧА АШЛЪК

35,790

 

 

000486

КАЛЕНДЖИ КОРУ

11,163

 

 

000614

БАШАКА

131,635

 

 

000615

БАШАКА

6,556

 

 

000619

БАШАКА

3,435

 

 

000864

ЧИРМАШЛЪКА 2

15,679

 

 

000878

БАШАКА

28,761

 

 

000879

БАШАКА

0,544

 

 

000887

ИЛАНЛЪКА

31,852

 

 

289001

ЧИРМАШЛЪКА 2

5,000

 

 

292003

ТАТАРСКИ ЛОЗЯ

11,586

ОБЩО:

870,186

Глоджево

15151

 

 

 

 

 

082019

ТАШЛЪ ПАРА

124,982

 

 

090025

УВА ТАРЛА

6,436

 

 

091007

КАРА СУЛУК

13,578

 

 

092021

КАРА СУЛУК

3,600

 

 

092022

КАРА СУЛУК

18,879

 

 

104021

КИРЕЗЛИ ХАРМАН

3,734

 

 

105007

ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА

4,203

 

 

106007

КАЙРАКА

8,282

 

 

112001

АЙКАРЪ ЙОЛ

316,669

 

 

193012

ЧИЙ КОДЖА БАИР

35,500

 

 

193016

ЧИЙ КОДЖА БАИР

21,000

 

 

229001

АШЛАМАЛЪК

45,658

ОБЩО:

602,521

Кривня

39832

 

 

 

 

 

093014

КЕЛЕМЛЕЛИК

13,101

 

 

094009

КЕЛЕМЛЕЛИК

31,986

 

 

101018

БИРДЖИК

84,399

 

 

101021

БИРДЖИК

21,874

 

 

102454

ЕСКИ БАЛЪК

3,484

 

 

105464

ЦЕРАКА

18,860

 

 

106466

ЦЕРАКА

91,139

 

 

113445

ЧЕСНОВА

8,162

 

 

118024

ЧЕСНОВА

130,490

 

 

119395

ЛИВАДИ

1,886

 

 

121001

БЪЗОВЕЦ

7,818

 

 

121026

ЛИВАДИ

37,674

 

 

122035

БЪЗОВЕЦ

76,322

 

 

122129

БЪЗОВЕЦ

25,188

 

 

122134

БЪЗОВЕЦ

4,665

 

 

122220

БЪЗОВЕЦ

26,975

 

 

122223

БЪЗОВЕЦ

30,874

ОБЩО:

614,897

Писанец

56441

 

 

 

 

 

000163

ПОПОВА КОРИЯ

149,239

 

 

000165

ПОПОВА КОРИЯ

26,936

 

 

000166

ПОПОВА КОРИЯ

37,078

 

 

000168

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

80,530

 

 

000255

КАШЛАТА

153,983

 

 

000277

ТЕТОВСКИ ПЪТ

117,662

 

 

000395

КАШЛАТА

7,835

 

 

000421

ПОПОВА КОРИЯ

5,406

 

 

000561

ГИМЛИЙЦА

4,352

 

 

000563

ГИМЛИЙЦА

47,977

 

 

000963

ВЕТОВСКИ ПЪТ

139,418

 

 

000973

ТЕТОВСКИ ПЪТ

54,081

 

 

113001

ДИМАН ЧАИР

4,845

 

 

113002

ДИМАН ЧАИР

87,846

 

 

113003

ДИМАН ЧАИР

25,113

 

 

116002

ДИМАН ЧАИР

305,071

 

 

120001

ВЕТОВСКИ ПЪТ

63,073

ОБЩО:

1310,445

Сеново

66229

 

 

 

 

 

057001

КАЛЕТО

8,886

 

 

057003

КАЛЕТО

53,451

 

 

058008

КАЛЕТО

29,625

 

 

058009

КАЛЕТО

13,533

 

 

058011

КАЛЕТО

26,553

 

 

074001

ПОЛЯНСКИ НИВИ

195,391

 

 

074005

ПОЛЯНСКИ НИВИ

21,702

 

 

077001

БИРДЖИК

316,282

 

 

077004

БИРДЖИК

8,591

 

 

077005

БИРДЖИК

6,596

ОБЩО:

680,610

Смирненски

67578

 

 

 

 

 

000060

КЕЛЕМЛИКА

39,937

 

 

000179

АРПАЛЪКА

103,213

 

 

000180

АРПАЛЪКА

78,955

 

 

000181

ПАРАДЖИКА

113,366

 

 

000182

ПАРАДЖИКА

3,820

 

 

000185

АРПАЛЪКА

24,065

 

 

000191

АРПАЛЪКА

5,789

 

 

000193

АРПАЛЪКА

85,740

 

 

000194

КЬОРДЕРЕ

77,371

 

 

000200

КЬОРДЕРЕ

114,871

 

 

000201

КЬОРДЕРЕ

28,069

 

 

000202

АРПАЛЪКА

7,427

 

 

000204

АРПАЛЪКА

25,261

 

 

000236

АРПАЛЪКА

1,181

 

 

000252

АРПАЛЪКА

48,268

ОБЩО:

757,333

ВСИЧКО:

4835,992

           

 

            ІІ. Пасищата се отдават за срок от една година, срещу задължението на наемателя за почистване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние и прилагането на националните стандарти.

ІІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

            По т.19: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи за изказвания, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.19 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Предлага на Министерски съвет на Република България да бъде удовлетворена молбата на Гюлнас Хава Ахмед с ЕГН 8304115030 за отпускане на персонална пенсия на детето й Сенгюл Севдим Кадир с ЕГН 0541035333, което е без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

 

 

 

            По т.20: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване на щети от пожар.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Кмета на Смирненски, ако иска да каже нещо, да заповяда.

 

З. Тахиров – кмет на Кметство Смирненски

Сумата е много малка, но все пак е нещо. Той иска да благодари на „Ветовска гора“ и на съдействието от страна на общинския кмет. Покривът е почти готов, щетите наистина са големи. Благодаря и на общинските съветници, че гласуват за отпускането на тази помощ.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Сумата наистина е символична, но такива са възможностите ни. Ако няма желаещи за изказвания, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.20 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

 

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ, в парична форма, в размер на 200,00 лв. (Двеста лева) от бюджета на Община Ветово на Исуф Кадиров Съртмачев от с. Смирненски, ул. „Кирил и Методий“, № 18 за възстановяване на щети от възникнал пожар.

 

 

 

 

            По т.21: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи за изказвания, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.21 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 93

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            I. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ, в парична форма, в размер на 200,00 лв. (Двеста лева) от бюджета на Община Ветово на Мюмюн Расимов Джелилов, ЕГН 3704235365 от гр. Ветово, ул. „ила“, № 29 за покриване на част от разходите за закупена метална шина.

 

 

 

 

 

            По т.22: Предложение на госпожа Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново, за финансово подпомагане на ученик, свързано с участието му в Конкурс за млади таланти в Москва.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи за изказвания, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.22 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 94

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ, в парична форма, в размер на 450.00 лева (Четиристотин и петдесет лева) на ПЕТЪР ТОШЕВ ТОДОРОВ  ученик в VІІ клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Сеново, необходими за участието му в  Конкурс за млади таланти в град Москва, който ще се проведе от 23.03.2012 г. до 30.03.2012 г.

ІІ. Финансирането да бъде за сметка на общинския бюджет  –  местни дейности.

 

 

 

 

            По т.23: Отчет за резултатите от дейността на временната комисия, назначена със заповед № 089 от 23.02.2012 г. на Кмета на Община Ветово, въз основа на Решение № 59 по Протокол № 4 от 20.02.2012 г. на Общински съвет – Ветово във връзка с установяване на фактическата обстановка по проектопредложението за закриване на две щатни бройки в ОДЗ „Здравец“ – град Глоджево, по повод на Докладна записка с Вх.№ ДЗ-06-02-36 от 10.02.2012 г., внесена в Общински съвет – Ветово от Кмета на Община Ветово – инж. Георги Георгиев.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Б. Солак – общински съветник

Нямам намерение и няма да оспорвам констатациите на комисията. Никой директор не е искал досега закриване на група. От друга страна тези деца са налице. Тепърва ще се вземат решения по отношение на училищата в общината. Но при положение, че тези деца ги има, сигурен съм, ще има скоро предложение за откриване на група. Вота, който ще изразя, е лично мое мнение.

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Имам забележки по отношение на докладната записка. Отчета на тази комисия би трябвало да бъде представен от председателя на комисията, а в друга докладна записка да се направят тези предложения.  Смесват се двете неща, а трябваше да се раздели докладната на две.

 

И. Селим – зам.-кмет на Община Ветово

Но комисията беше създадена за да провери фактите, а не да дава предложения.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Д-р Мехмед е на мнение, че тази докладна записка трябваше да бъде само приемане на отчета на тази временна комисия. Така ли да го разбираме?

 

д-р М. Мехмед – общински съветник

Да, и в друга – да се направят конкретните предложения.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли други желаещи за изказвания, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.23 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 6

                        и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 95

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 20 , ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и  чл. 15, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета; чл. 2, ал. 7 от  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет –  Ветово

Р Е Ш И:

 

  1. Разформирова втората яслена група в ОДЗ „Здравец” град Глоджево.
  2. Формира се  една обща яслена група в ОДЗ „Здравец” град Глоджево.
  3. Преструктурирането влиза в сила от 01.04.2012 г.
  4. На основание чл. 62, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Ветово, общинския съвет прекратява дейността на временната комисия, образувана с Решение № 59 по Протокол № 4 от 20.02.2012 година.

 

Приложение:   1. Протокол за констатиране броя на децата и посещаемостта им в двете яслени групи на ОДЗ „Здравец” – гр.Глоджево.

2. Отчет за работата на комисия, във връзка с констатиране броя на децата и посещаемостта им във двете яслени групи на ОДЗ „Здравец” – гр.Глоджево

3. Дневници на децата от яслените групи  за периода 15.09.2011 г. – 24.02.2012 г. – 2 бр. /ксерокопия/;

4. Тетрадка за общата бройка деца от яслени групи   за периода 15.09.2011 г. – 24.02.2012 г.– ксерокопие.

 

 

 

            Общинският съветник Ивайло Кадишев се включи в заседанието на общинския съвет. Общинските съветници станаха 15.

 

 

 

 

По т.24: Закриване на две щатни бройки – държавни дейности с общинско финансиране.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма, да преминем към гласуване. Понеже предното решение за откриване на тези две щатни бройки е било прието с поименно гласуване, предлагам и сега да се гласува поименно. Имате ли възражения по това предложения? Ако няма, подлагам на гласуване. Който е съгласен т.24 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „въздържал се“

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „въздържал се“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „въздържал се“

Ремзи Хайрула            – „въздържал се“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“

Андриан Райков          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 96

 

            На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 54 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

            Закрива две щатни бройки – помощник-възпитател с общинско финансиране в ОДЗ „Здравец“ – гр. Глоджево, считано от 01.04.2012 г.

 

 

 

 

            По т.25: Приемане на Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Ветово 2006 – 2015 година и одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие за остатъка от периода на неговото действие до 2015 година.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Б. Солак – общински съветник

Безспорно оценките са верни. Аз се отнасям скептично към такива оценки. Всичко е хубаво, но никъде не пише от къде да се вземат парите. Препоръката ми е да се работи повече по европейски проекти, ако няма експерти – да се наемат външни.

 

Б. Димитрова – Гл. спец. „ОКОД“ в ОбА – Ветово

Аз участвах в този екип, който направи тази Междинна оценка. В резюме ще ви представя някои по-важни акценти от тази оценка.

Постарали сме да сложим и приложение по предадени проектни предложения, подадени от Община Ветово; преглед на инструменти за финансиране на общински дейности от национални фондове и друго приложение за възможностите за финансиране по програми, управлявани от ЕК.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Има ли желаещи за изказване? Ако няма, да преминем към гласуване. Който е съгласен т.25 да стане решение на общинския съвет, моля да гласува.

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 15

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 97

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 38, ал. 3 и чл.42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Ветово,

 

Р Е Ш И:

 

1. ОДОБРЯВА Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие  на Община Ветово 2006 – 2015 година.

2. ОДОБРЯВА Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие за остатъка от периода на неговото действие до 2015 година.

 

Приложения:   1. Междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие  на Община

Ветово 2006 – 2015 година.

2. Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие за остатъка от периода на неговото действие до 2015 година

 

 

 

 

            По т.26: Определяне на броя на заместник-председателите на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: В. Наумова – Председател на ПК по ЗОРС

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ще поканя г-жа Наумова да представи докладната записка. Моля заповядайте, г-жо Наумова.

 

            Г-жа Наумова запозна общинския съвет с докладната записка.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Основанията са чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 2 от нашия правилник. Искам да ви уведомя, че в Общински съвет – Ветово се води и поддържа специален регистър на регистрираните групи общински съветници и техните ръководства. В този регистър фигурират ПП „ГЕРБ“, ПП „ДПС“, ПП „БСП“ и МК „Бъдеще за всички“. Групите могат да правят предложения за броя на заместник-председателите и поименно предложение да направят от своя страна.

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Б. Солак – общински съветник

Предлагам да бъдат четири броя. Мисля, че е справедливо.

 

д-р А. Райков – общински съветник

Достатъчно са три броя. Няма нужда да са четирима.

 

Г. Христов – общински съветник

За функционирането е достатъчно да има и един зам.-председател. Но съм съгласен да бъдат и четирима, по отношение на политическите партии в общинския съвет. За мене всеки вариант би бил приемлив в зависимост от гледната точка на направеното предложение.

 

д-р А. Райков – общински съветник

Докладната записка е внесена с предложение за три броя. Нека да се гласува в този вариант.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, има и друго предложение, освен внесената. Предлагам да ги гласуваме.

Който е съгласен броя на зам.-председателите да бъде 3 (три) броя, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За -5

                                                                                              Против – 10

                                                                                              Въздържали се – няма

 

 

Предложението не се приема. Да гласуваме следващото предложение.

Който е съгласен броя на зам.-председателите да бъде 4 (четири) броя, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За -10

                                                                                              Против – 5

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 98

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Определя 4 (четири) броя заместник-председатели на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

 

По т.27: Избор на заместник-председателите на Общински съвет – Ветово.

                                                                       Докл.: В. Наумова – Председател на ПК по ЗОРС

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Ще поканя г-жа Наумова да представи докладната записка. Моля заповядайте, г-жо Наумова.

 

 

            Г-жа Наумова запозна общинския съвет с докладната записка.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, моля за предложения.

 

д-р А. Райков – общински съветник

Предлагам Валентина Наумова.

 

Г. Христов – общински съветник

Ние предлагаме Недялка Паригвоздева.

 

И. Кадишев – общински съветник

Предлагам Метин Исуфов.

 

Б. Солак – общински съветник

Предлагаме д-р Мехмед за зам.-председател.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Чухме предложенията. Моля да гласуваме подред предложенията.

 

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

 

Валентина Димитрова Наумова          – 14 „за“, против – няма, 1 „въздържал се“

Недялка Петрова Паригвоздева         – 14 „за“, против – няма, 1 „въздържал се“

Метин Ахмедов Исуфов                     – 14 „за“, против – няма, 1 „въздържал се“

Мехмед Хасан Мехмед                       – 14 „за“, против – няма, 1 „въздържал се“

 

и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Определя за заместник-председатели на Общински съвет – Ветово следните общински съветници:

            1. Валентина Димитрова Наумова

            2. Недялка Петрова Паригвоздева

3. Метин Ахмедов Исуфов

4. Мехмед Хасан Мехмед

 

 

 

 

 

 

По т.28: Разни

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС

Колеги, имате ли изказвания по тази точка? Кметовете по населени места, ако имат някакви въпроси, мнения, да заповядат. Ако няма, да преминем към следваща, последна точка от дневния ред.

 

 

 

 

 

 

 

По т.29: Изказвания на граждани.

 

Бюлент Гайтанов

Ако няма желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

            Заседанието приключи в присъствието на 15 общински съветници.

 

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово