Наредба №20

Н А Р Е Д Б А

№ 20

ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЕТОВО

(Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 75  по Протокол № 5 / 30.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 100 по Протокол № 6 / 27.04.2012 г.)

гр. Ветово, март 2012 год.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят реда и условията за разкопаване и възстановяване на улични, тротоарни настилки и зелени площи при ново строителство, ремонти, аварии и присъединявания към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ И ПРИСЪЕДИНЯВАНИЯ

 

Чл. 2. (1) (изм. с Решение № 100 по Протокол № 6 от 27.04.2012 г.) Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства се извършва въз основа на Разрешение за строеж, където е необходимо по закон. При необходимост се издава и Съгласие за извозване на земна маса.

(2) Депозитът /Приложение № 1/ в настоящата Наредба се определя от Общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕ ПРИ АВАРИЯ

 

Чл. 3. (1) При аварии на техническата инфраструктура, които изискват незабавно отстраняване, възложителят или експлоатационното дружество може да започне възстановителните работи, като уведоми за това общинската администрация.

(2) Ежегодно, до края на месец януари, дружества чиято дейност е свързана с чести аварийни разкопавания, могат да внасят в Община Ветово годишна гаранционна вноска в размер на 5000 /пет хиляди/ лева като гаранция за качество на извършваните възстановителните работи през годината.

(3) Лицата по чл. 9, ал. 1 ежемесечно извършват окончателни проверки на обекти с изтекъл едногодишен срок за възстановяването им по чл. 3, ал. 2 и съставят месечни констативни протоколи за качество на възстановяването на обектите. Екземпляр от протоколите се прилагат към заявлението за възстановяване на годишната гаранционна вноска, което се подава след изтичане на едногодишният гаранционен срок на последният приет обект.

(4) В случаите на некачествено изпълнени възстановителни работи на даден обект, се задържат необходимите средства от сумата по чл. 3, ал. 2 за допълнително, качествено възстановяване. Размера на задържаната сума се определя според настилката по Приложение № 1 за кв.метър. За целта се съставя констативен протокол и се посочва срок за отстраняване на констатираните проблеми. При неспазване срока за възстановяване посочен в констативния протокол задържаната сума не се възстановява.

(5) Внеслите годишна гаранционна вноска спазват всички процедури и изисквания на чл. 4. Документ за внесен депозит не се прилага.

Чл. 4. (1) При повреди, които следва да бъдат отстранени незабавно, в почивни, празнични дни и в извънработно време, аварийно-възстановителните работи се извършват като се уведоми за това Общинската администрация на E-mail адрес vetovo@abv.bg или на дежурния служител в Общината.

(2) В случаите по предходната алинея, лицата, извършили разкопавания при аварийни ремонти, подават в Общинска администрация в първия работен ден следните документи:

Заявление за издаване на Предписание за условията и срока за извършване на аварийно-възстановителните работи по образец /Приложение № 2, образец № 1/;

– План-схема на разкопавания участък;

– Документ за внесен депозит, определен по Приложение № 1 от тази Наредба.

(3) Общинска администрация издава в тридневен срок Предписание за срока и условията за извършване на възстановителните работи /Приложение № 2, образец № 2/ и уведомява за това съответните длъжностни лица при Община Ветово  за контрол през гаранционния срок.

(4) В работни дни документите по чл. 4, ал. 2 се подават в Общината в деня на аварията. Общинска администрация издава Предписание по чл. 4, ал. 3.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

 

Чл. 5. Лицата, извършили работи по смисъла на чл.1 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени от Общинската администрация.

Чл. 6. (1) Възстановяването на разкопаните участъци по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали /баластра, чакъл, пясък и миос/, като същите се уплътняват съгласно техническите норми, след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка

(2) Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа, като се оформят правоъгълни форми със страни, успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия.

Чл. 7. (1) Възстановяването на тротоари и плочници се извършва съгласно техническите норми, а основата се възстановява в предишния й вид.

(2) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.

Чл. 8. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове и се озеленява. Горният пласт от минимум 30 см. да е от хумусна почва.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

 

Чл. 9. (1) Контролът по изпълнението на Наредбата се изпълнява от длъжностни лица, упълномощени със заповед на Кмета.

(2) Длъжностните лица по чл. 9, ал. 1 поддържат регистър на обектите за времето на целия гаранционен срок.

Чл. 10. (1) (изм. с Решение № 100 по Протокол № 6 от 27.04.2012 г.) Завършването на възстановителните работи в указания в Предписанието по чл. 4, ал. 3 от Наредбата срок, се установява с констативен протокол от лицата по чл. 9, ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 6, чл. 7 и чл. 8 от Наредбата .

(2) Констативният протокол се изготвя до седемдневен срок, считано от датата, на която е извършен оглед на обекта за установяване качеството на възстановителните работи.

(3) Неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол и се предписва срок за изпълнението им.

(4) Депозитът се връща, както следва:

1. Депозитът от 80 % се връща след тримесечен изпитателен срок от датата на съставяне на констативния протокол за приемане и качество на възстановителните работи.

2. Депозитът от 20% се задържа за възстановяване на скрити недостатъци през гаранционния период и се възстановява при липсата им след изтичането му.

3. Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.

(5) Гаранционният срок по тази Наредба е една година от датата на чл. 10, ал. 2.

(6) Възложителят, изпълнителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на дейностите по смисъла на тази Наредба.

Чл. 11. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява с участието на сертифицирани строителни лаборатории.

 

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 12. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 13. Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления се съставят от Кмета на Общината или упълномощени от него със заповед длъжностни лица.

Чл. 14. (1) За нарушаване на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово се налагат глоби и имуществени санкции, както следва:

1. На физически лица – глоба в размер от 100 до 5 000 лева.

2. На еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лева.

(2). При повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер от определените в ал.1

(3). Размерът на глобата и имуществената санкция се определя от Кмета на Общината или упълномощено от него лице според тежестта на нарушението и степента на вина на нарушителя.

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    

            § 1. Настоящата Наредба се  приема на основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА,  приета е с Решение  № 75 на Общински съвет – Ветово и влиза в сила от  01.05.2012 година.

            § 2. Неразделна част от настоящата  наредба е :

            – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, съдържащи образец № 1,2,3,4   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

 

 

 

 

1. Възстановяване на пътна настилка -140 лв. /кв.м./

2. Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи – 40 лв. /кв.м./

3. Възстановяване на настилка от плочи – 60 лв. /кв.м./

4. Възстановяване на бордюри – 35 лв. /на м/

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец № 1

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на Предписание за срока и условията на възстановителните работи при авария

на основание чл.4, ал.2 и 4 от Наредба № 20 за разкопаването на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово

 

от…………………………………………………………………………………………..ЕГН……………………..

Управител на фирма с адрес……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. тел:…………………………………

 

Господин Кмет,

 

Заявявам искането си за издаване на Предписание за срока и условията за извършване на възстановителните работи по чл.4, ал.3 от Наредбата за разкопаването, за авария

Станала на…………………………………201…..год

Място /кв.,ул.,№/…………………………………………………………………………………………………..

Описание на аварията……………………………………….. ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

За възстановяването на която се изисква разкопаване на……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

/каква е настилката и колко кв.м.ще се разкопава/

Отговорник на обекта…………………………………………………………тел:…………………………..

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.План схема на разкопавания участък

2.Документ за внесен депозит

 

 

 

Дата …………………………..                                         Заявител……………………………………..

Град Ветово                                                                                           /подпис/

 

Образец № 2

 

П Р Е Д П И С А Н И Е

за срока и условията за извършване на възстановителни работи при авария

 

№…………………………./……….201… год.

 

По повод Заявление №…………………………/……………201… год. за отстраняване на авария, подадено от……………………………………………………………………………………………..

                                                               /наименование на юридическото/физическо/лице/

за авария станала на дата:…………………………………………………………………………………..

на адрес:………………………………………………………………………………………………………………….

описание на аварията…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

и на основание чл.4, ал.3 във връзка с чл. 4, ал.1 от Наредбата за разкопаването на техническата инфраструктура на територията на Община Ветово

 

 

П Р Е Д П И С В А М:

 

1. СМР да завършат до……………………………………………………………………201……год.

2.Възстановителните работи на настилката да завършат до………………….201……год.

при следните условия:

– Изпълнителят e длъжен да осигури безопасно преминаване на МПС и пешеходци

– Да се спазват изискванията за безопасност на труда

– Задължително съгласуване със Специализирана дирекция при Община Ветово

– ………………………………………………………………………………………………………………..

                        /други условия определени от  съответните длъжностни лица при Община Ветово /

 

За разкопаването …………………….кв.м. общинска собственост е внесен депозит от……………………….лева, с квитанция №………………….от………………201….год.

 

80 % от депозита се връща три месеца след съставяне на КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ от съответните оправомощени длъжностни лица при Община Ветово за приемане на обекта  /тел.……………. Стая……..… / .

 

 

Предписал ……………………………………………….

 

/ ……………………………………………../

 

 

Изготвил-стр.техник за района ………………………………………………….

 

 

Получил……………………………………              Телефон…………………………………….

/име, фамилия/