Наредба №16

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. ВЕТОВО, обл. РУСЕНСКА

 

Н А Р Е Д Б А

№ 16

 

за определяне размера на местните данъци

на територията на община Ветово

(Приета с   Решение № 69 по Протокол № 5 от 29.02.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 277 по Протокол № 20 от 19.12.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 288 по Протокол № 21 от 28.01.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 608 по Протокол № 45 от 22.12.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 637 по Протокол № 46 от 25.01.11 г.; изм. и доп. с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.)

 

 

ВЕТОВО, 2008 г.

 

Глава първа

Общи положения

 

                  Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Ветово.

                  Чл.2. В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

1.Данък върху недвижимите имоти;

2.Данък върху наследствата;

3.Данък върху даренията;

4.Данък при възмездно придобиване на имущества;

5.Данък върху превозните средства;

6.Патентен данък.

7. (нова – доп. с Реш.№637/25.01.2011 г.) Туристически данък.

                  Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

                  Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

                  Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

                  Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

 

 

Глава втора

Местни данъци

 

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти

 

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) Отменена (отм. с Реш.№608/22.12.2010 г.)

Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

            Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

            Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

  1. в брой в касите на общината, находящи се както следва:
  • гр. Ветово, ул. Дунав №3;
  • Кметство Глоджево, Кметство Сеново, Кметство Смирненски, Кметство Писанец, Кметство Кривня;

2. по банков път – по банковата сметка на общината;

3. с пощенски запис.

            (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

            Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

            Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

            Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.

            Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

            Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

            Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

            Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

 

Раздел ІІ

 

Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

            Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

            Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

            Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

            Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

            2. за лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

            Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

            Чл.31. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

 

 

Раздел ІІІ

 

Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като нови.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

(6) (нова, приета  с Реш.№608/22.12.2010 г.) Данък при възмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

            Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

            Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

            б) (изм с. Реш.№608/22.12.2010 г.) 3,3 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква "а".

            (2) (изм. с Реш.№288/28.01.09г.; изм. с Реш.№608/22.12.2010 г.; изм. с Реш.№637/25.01.2011 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

            (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

            Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи –  в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.

 

Раздел ІV

 

Данък върху превозните средства

 

            Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:

            1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

            2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

            3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

            Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

            Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

  1. до 37 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
  2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40  лв. за 1 kW;
  3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
  4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
  5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW;

            В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

            (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

            1. товарно ремарке – 5 лв.

            2. къмпинг ремарке – 15 лв.

            3) Данъкът за мотопеди е в размер 10 лв., а за мотоциклети, както следва:

            1. до 125 куб. см включително – 12 лв.

            2. над 125 до 250 куб. см включително – 25 лв.

            3. над 250 до 350 куб. см включително – 35 лв.

            4. над 350 до 490 куб. см включително – 50 лв.

            5. над 490 до 750 куб. см включително – 75 лв.

            6. над 750 куб. см – 100 лв.

            (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

            1. до 400 кг включително – 4 лв.

            2. над 400 кг – 6 лв.

            (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

            1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.

            2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200 лв.

            (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер  на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

            (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

18

10

30

 

 

 

18

 

20

 

30

 

70

 

 

 

20

 

22

 

70

 

160

 

 

 

22

 

25

 

210

 

400

 

 

 

25

 

26

 

400

 

750

 

 

 

26

 

28

 

400

 

750

 

 

 

28

 

29

 

400

750

 

 

 

29

 

31

 

450

850

 

 

 

31

33

850

 

1300

 

 

 

33

38

1300

 

1900

 

 

 

38

1900

 

2100

 

Б) с три и повече оси

36

38

800

 

1700

 

38

40

1200

 

1900

 

 

40

1900

3000

 

 

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер 200 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително –  17 лв.

3. над 37 kW –  20 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 45 лв.

(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 50 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

50 

95

 

13

14

95

240

 

14

15

240

400

 

 

15

400

750

Б) с три оси

15

17

95

265

 

17

19

265

300

 

19

21

300

480

 

21

23

480

780

 

23

780

1100

В) с четири оси

23

25

480

500

 

25

27

500

850

 

27

29

850

1350

 

29

1350

2000

 

 

            Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

            1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 3 лв. за всеки започнат бруто тон;

            2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размер 3 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,3 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

            3. за един джет – в размер  100 лв.

            4. за ветроходни и моторни яхти – в размер  60 лв.  за всеки започнат бруто тон;

            5. за скутери – в размер 5 лв. за киловат;

            6. за влекачи и тласкачи – в размер  0,42 лв. за киловат;

            7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер  1 лв.за тон максимална товароносимост.

            Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

            1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 40 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

            2. за параплан –  12 лв.

            3. за делтаплан – 12 лв.

            4. за мотоделтаплан –  20 лв.

            5. за свободен балон – 30 лв.

            6. за планер – 30 лв.

            Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

            Чл.45. (1) (изм. с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV", определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.

            (2) (нов  с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5" и „Евро 6" – с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3  от ЗМДТ данък.

            (3) (изм. с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13  от ЗМДТ данък.

            (4) (изм.  с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

(5) (нов  с Решение № 442 по Протокол № 33 от 19.12.2013 г.) Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

            Чл.46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

            Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

 

 

Раздел V

 

Патентен данък

 

            Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

            1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

            2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

            (2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

            (3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.

            Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

            (2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

            (3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

            (4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

            (5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

            (6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

            Чл.50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 1 от тази Наредба.

            Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

            (2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

            (3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

            (4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

            (5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

            Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

            1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

            2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;

            3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

            4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

            (2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

            Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

            (2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

            (3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

            (4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

            Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

            (2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

            Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

            1. за първото тримесечие – до 31 януари;

            2. за второто тримесечие – до 30 април;

            3. за третото тримесечие – до 31 юли;

            4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

            (2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.

            (3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.

            Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 2.

 

 

 

 

 

Раздел VІ

 

Туристически данък

 

                  Чл.57. (нов –  с Реш.№637/25.01.2011 г.) (1) С туристически данък се облагат нощувките.

                  (2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки.

                  (3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на Община Ветово.

                  (4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето ползващо нощувка.

                  (5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната година.

                  Чл.58. (нова –  с Реш.№637/25.01.2011 г.) (1) Данъкът се определя в размер, както следва:

                  1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

                  2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

                  3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

                  4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

                  5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

                  (2) Размерът на дължимия данък за календарния месещ се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размер на данъка по ал.1

                  (3) Дължимият данък по ал.3 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

                  (4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обекта се използва.

                  (5) Разликата по ал.4 се определя по следната формула:

                  Р=(РДхПКхДх30/100)-ДД,

където:

Р – разлика за внасяне

РД – размерът на данъка по ал.1

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година

Д – брой дни в годината

ДД – сборът на дължимия данък по ал.2 за календарната година.

                  Чл.59. (нова – с Реш.№637/25.01.2011 г.) Приходите от туристическия данък се разходват съгласно ежегодно приемана програма за развитие на туризма на територията на общината.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (изм. с Реш.№288/28.01.09г.) За 2009 г. размера на местните данъци се определя в срок до 31 януари 2009 г. В случай, че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл.22, чл.36 и чл.47, ал.1 и 2.

§ 2. (изм. с Реш.№288/28.01.09г.) До определяне на размера на местните данъци за 2009 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§ 3. (изм. с Реш.№288/28.01.09г.) (1) За 2009 г. първата вноска по чл.28, ал.1 се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 4. (изм. с Реш.№288/28.01.09г.) За 2009 г. лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, в която декларират до 31.01.2009 г. на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

§ 5. (изм. с Реш.№288/28.01.09г.) (1) За 2009 г. патентния данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие – до 31 януари;

2. за второто тримесечие – до 30 април;

3. за третото тримесечие – до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

(2) (изм. с Решение 288/28.01.2009 г.) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчна декларация по ал.1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка  5 на сто.

            § 6. Чл.62 от Глава трета на Наредба № 8 (Наредба за определянето и админстрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово) се изменя и допълва така:

            1. В пункт 3 числото “3” се заменя с числата и думите “5 лв. за физически лица и 10 лв. за юридически лица”;

           2. В пункт 54 числата “3 и 6” се заменят с числата съответно “10 и 20”;

            3. Създава нов пункт “55. За издаване на удостоверение за декларирани данни/декларирано движимо  и недвижимо имущество/:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”;

            3. Създава нов пункт “56. За издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”;

            4. Създава нов пункт “57. За издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 10 лв.

            – за юридически лица – 20 лв.”;

            5. Създава нов пункт “58. За издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”;

            6. Създава нов пункт “59. За издаване на удостоверение за платен данък върху наследството:       – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.;           

            7. Създава нов пункт “60. За издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни задължения:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”;

            8. Създава нов пункт “61. За издаване на дубликат от подадени данъчни декларации:        

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”;

            9. Създава нов пункт “62. За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината:

            – за физически лица/без ЕТ/ – 5 лв.

            – за юридически лица – 10 лв.”.

            § 7. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

            § 8.  Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 29.02.2008 г. (след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин).

§ 9. Настоящето изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Ветово влиза в сила от 01.01.2014 г.

 

 

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Приложение № 1 към чл.50.

 

 

Зона

Населени места/улици

І-ва

Гр. Ветово, гр. Глоджево, гр. Сеново,

с. Смирненски,

ІІ-ра

С. Кривня, с. Писанец

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 56.

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

 

 

Патентни дейности
І зона
 
 
ІІ зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на … лв. за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

       40 лв.                                                                    35 лв.

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

        6 лв.                                                                      4  лв.

3 звезди

      10 лв.                                                                      8  лв.

б) заведения за бързо обслужване:              

1—2 звезди

        6 лв.                                                                     4 лв.

 3 звезди

      10 лв.                                                                     8 лв.

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

        5 лв.                                                                     3 лв.

3 звезди

        6 лв.                                                                     4 лв.

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

       4 лв.                                                                     2 лв.

3 звезди

       5 лв.                                                                     3 лв.

д) барове:

—    дневни:

2 звезди

    10 лв.                                                                      8 лв.

3 звезди

    15 лв.                                                                    10 лв.

  • нощни:

2 звезди

    15 лв.                                                                    10 лв.

3 звезди

    20 лв.                                                                    10 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

 150 лв.                                                                   100 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в размер на 4 лв. за първа зона и 3 лв. за втора зона за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 20 лв.  за първа зона и 10 лв. за втора зона, за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 150  лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона,  според местонахождението на обекта.   

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 150 лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона, според местонахождението на обекта.  

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в размер на 600 лв. за първа зона и 500 лв. за втора зона, според местонахождението на обекта: 

 

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за първа зона и 50 лв. за втора зона, според местонахождението на обекта.

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 150 лв. за първа зона и 100 за втора зона, според местонахождението на обекта.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в размер на 150 лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона, за работно място според местонахождението на обекта:

 

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за първа зона и 180 за втора зона, на брой устройство според местонахождението на обекта.

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на 200 лв. за първа зона и 180 лв. за втора зона, за работно място според местонахождението на обекта.

 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 70 лв. за първа зона и 60 лв. за втора зона, за работно място според местонахождението на обекта.

 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на  70 лв. за първа зона и 60 лв. за втора зона, според местонахождението на обекта.

 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за първа зона и 180 лв. за втора зона, според местонахождението на обекта.

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на 300 лв. за първа зона и 190 лв. за втора зона според местонахождението на обекта: 

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на 300 лв. за първа зона и 280 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на 150 лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона според местонахождението на обекта:

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 100 лв. за първа зона и 50 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на 300 лв. за първа зона и 300 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 3000 лв. за първа зона и 3000 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 500 лв. за първа зона и 500 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 2500 лв. за първа зона и 2000 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 200 лв. за първа зона и 200 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 1000 лв. за първа зона и 800 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на 300 лв. за първа зона и 200 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на 100 лв. за първа зона и 80 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 60 лв. за първа зона и 50 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на 10000 лв. за първа зона и 8000 лв. за втора зона.

 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер на 30 лв. за първа зона и 30 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на 300 лв. за първа зона и 300 лв. за втора зона според местонахождението на обекта.

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е  120 лв. за първа зона и 100 лв. за втора зона.

 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 20 лв. за първа зона и 10 лв. за втора зона.

 

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 70 лв., и билярд — данъкът за маса е в размер на 60 лв.

 

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                              –                                       1,50 лв. за първа зона

                                                                                      1,50 лв. за втора зона

 

и за един фитнес уред          –                                       300 лв. за първа зона

                                                                                        300 лв. за първа зона

 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 133 лв. за първа зона и 133 лв. за втора зона, на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20 лв. за първа зона и 18 лв. за втора зона,  на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 700 лв. за първа зона и 650 лв. за втора зона

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой

 

б) лодки

450 лв. на брой

 

в) яхти

900 лв. на брой

 

г) джетове

900 лв. на брой

 

д) влакчета

30 лв. на място

 

е) файтони

75 лв. на място

 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване

 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място

 

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

 

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

200 лв.

 

б) други МПС

500 лв.

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 2000  лв. за брой моторно превозно средство.

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн — 400  лв.

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       и самодвижещи се машини —  160 лв.

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 15 лв.