Наредба №15

Н А Р Е Д Б А

№15

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 

(Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45а, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост с Решение № 310 по Протокол № 29 от 20.07.2006 г. на Общински съвет – Ветово; изм. и доп. с Решение № 572 по Протокол № 41 от 17.09.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 74 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.)

Ветово, юли 2006 год.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда:

1. условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилищата по чл. 45а, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост;

2. реда за настаняване във ведомствените жилища на общината;

3. реда за отдаване под наем на свободни общински жилища;

4. условията и реда за разпореждане с общински жилища;

5. реда и условията за учредяване на ограничени вещни права върху земя – общинска собственост за задоволяване на жилищни нужди.

(2) Наредбата не се прилага в случаите на замяна на общински жилища с нежилищни и жилищни имоти.

Чл. 2. (1) По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

3. ведомствени;

4. резервни.

(2) Предназначението на жилищата по ал.1 се определя от общински съвет по предложение на кмета на общината и може да се променя съобразно потребностите в общината.

(3) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява с изключение на случаите на чл. 42, ал. 4 от Закона за общинската собственост.

Чл. 3. Кметът на общината организира управлението на общинските жилища, а непосредствения контрол върху същите се осъществява от Мл. специалист “Общинска собственост”.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 

Чл. 4. В жилища за отдаване под наем по чл. 2, ал. 1, т. 1 се настаняват:

1. лица с жилищни нужди, установени по реда на тази наредба;

2. наематели на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, ако отговарят на всички условия по чл. 5;

3. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, ако отговарят на всички условия по чл. 5.

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища по чл. 2, ал. 1, т. 1 имат български граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище или вила, годни за постоянно обитаване, или идеална част от такива, които да задоволяват техните жилищни нужди определени в чл. 11, ал. 1 от тази Наредба;

2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот, имоти в курортни зони и комплекси и във вилните зони към тях;

3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;

4. не притежават имущество на обща стойност по-голяма от 10 000 лева по цени, както следва:

4.1. налични парични средства по влогове, акции, дивиденти – по номинална стойност;

4.2. моторни превозни средства – по застрахователна стойност;

4.3. земеделски земи – по началните цени за съответната категория, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи;

4.4. фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и оборотни фондове и средства – по оценка, извършена от лицензирани експерти, съгласно Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация;

5. брутния доход за предходните шест месеца на член от семейството не надвишава 200.00 лева;

6. имат адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в община Ветово, където кандидатстват за жилище, през последните пет години без прекъсване и действително живеят на този адрес;

7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива не е прекратявано поради неплащане на наемната цена, освен ако са изтекли повече от две години от освобождаване на жилището.

(2) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 7 се установяват от комисията по чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

Чл. 6. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствените жилища имат работниците и служителите в общинска администрация или в бюджетни структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община Ветово, за срока им на работа в съответното ведомство.

(2) С решение на Общинския съвет във ведомствени жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 се настаняват със заповед на кмета на общината.

Чл. 7. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в резервните общински жилища за срок не по-дълъг от 2 години имат български граждани:

1. чиито законно построени жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в чиито семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

(2) Настаняването се извършва след установяване, че лицата по ал. 1 или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила.

(3) Настаняването на лицата по ал. 1 се извършва със заповед на кмета на общината.

Чл. 8. Кандидатите за настаняване под наем в общински жилища представят следните документи:

1. Молба – декларация – образец;

2. Удостоверение от съответната Териториална данъчна дирекция за декларираното имотно състояние на всички членове на семейството;

3. Удостоверение за доходите на членовете на семейството за период от шест месеца назад, като:

3.1. Неработилите през този период и регистрирани в Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" представят служебна бележка от Дирекция "Бюро по труда" – град Ветово;

3.2. Неработилите през този период и нерегистрирани в Дирекция "Бюро по труда" – град Ветово представят клетвена декларация;

3.3. Получавалите социални помощи представят служебна бележка от Дирекция "Социално подпомагане";

4. Копие от документ за самоличност;

5. Документи, удостоверяващи стойността на притежаваното имущество, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4.

Чл. 9. (1) Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди на гражданите и картотекирането им. Комисията се състои от 5 члена и може да взема решения при кворум трима членове, един от които задължително следва да бъде правоспособен юрист.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в тримесечен срок подадените молби и взема решение, с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните лица по групи и подгрупи или отказва включване в картотеката.

(3) Решението на комисията се обявява на заинтересованите лица по реда на ГПК и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 10. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл. 5, ал. 1, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

2. лица, жилищата на които са възстановени на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, ако отговарят на всички условия по чл. 5 и отговарят на условията по чл. 5, ал. 1.

3. живеещи въз основа на свободно договаряне;

4. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 11, ал. 1.

(2) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. картотекираните в същата група и неполучили жилище от предходния списък;

2. семейства с две и повече деца;

3. самотни родители на непълнолетни деца;

4. семейства, в които един от членовете е с експертно решение на ТЕЛК/РЕЛК с намалена работоспособност/социална адаптация над 71% /лица, нуждаещи се от придружител/;

5. млади семейства.

Чл. 11. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство – до 25 кв.м. жилищна площ;

2. на двучленно семейство – до 40 кв. м . жилищна площ;

3. на тричленно и четиричленно семейство – до 55 кв.м. жилищна площ;

4. на семейство с 5 и повече членове – до 15 кв.м. жилищна площ в повече за петия и всеки следващ член на семейството.

(2) За задоволяване на специфични жилищни нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ, до 15 кв.м.:

1. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от Министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;

2. на млади семейства;

3. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на 2 и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, при условие, че отговарят на условията по чл. 5, ал. 1.

Чл. 12. За нуждаещите се от жилища лица, отговарящи на условията на чл. 5, ал. 1, в «Общинска собственост» при Община Ветово се съставя и поддържа картотека.

Чл. 13. (1) При промяна на декларираните данни по чл. 5, ал. 1, картотекираните и настанените под наем лица са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено общината.

(2) Ежегодно в периода от 01 до 30 декември, картотекираните и настанените под наем лица са длъжни да подадат в общината декларация за това налице ли е промяна в декларираните от тях до момента обстоятелства, обуславящи картотекирането.

(3) Картотекираните лица, декларирали неверни данни за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 се изваждат от картотеката за срок от 5 години, а наемните отношения на деклариралите неверни данни настанени под наем лица се прекратяват.

(4) Изваждането от картотеката по предходната алинея се извършва въз основа на решение на комисията по чл. 9, ал. 1.

(5) Решението за изваждане от картотеката се обявява на лицата, по реда на ГПК. Решението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(6) Прекратяването на наемното правоотношение по ал. 3 се извършва по реда на чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост и жилището подлежи на принудително изземване.

Чл. 14. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните лица не се променя в течение на годината, освен при условията на чл. 13, ал. 1.

(2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, комисията по чл.    9, ал.  1 изготвя проект на годишен списък на лицата, които ще бъдат настанени под наем при наличие на свободни общински жилища.

(3) Проекто-списъкът по ал. 2 се обявява до 31 януари на определено за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да отправят възражения до кмета на общината.

(4) Постъпилите възражения се разглеждат в едномесечен срок от комисията по чл. 9 ал. 1, докладват се на кмета на общината, който взема решение и утвърждава окончателния списък на гражданите, които ще бъдат настанявани под наем. Решението на Кмета е окончателно.

(5) Включените в списъка за настаняване лица, отказали предложение за настаняване, отпадат от списъка за текущата година, а в списъка за следващата година не ползват предимството по чл. 10, ал. 2, т. 1.

Чл. 15. (1) Настаняването в общинските жилища се извършва със заповед на кмета, в която се индивидуализира предоставеното жилище и трите имена и ЕГН на настаненото лице и на членовете на семейството му, срока за настаняване, размера и условията за плащане на наемната цена.

(2) Заповедта се връчва на настанения срещу подпис и има действие за всички членове на семейството.

(3) При условие, че настаненото семейство не заеме определеното жилище в едномесечен срок от връчването на заповедта, същата се отменя от органа, който я е издал.

(4) Заповедта за отмяна по предходната алинея, може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

(5) Въз основа на настанителната заповед кметът на общината сключва писмен договор със съответното лице.

Чл. 16. Срокът за настаняване в общински жилища по чл. 2, ал. 1, т. 1 от тази наредба не може да бъде по-дълъг от 5 години.

Чл. 17. (1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

8. използване на жилището не по предназначение.

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

(4) При изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище.

(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл. 18. (1) Наемателите, по тяхна молба, могат да бъдат пренастанени в друго общинско жилище, съобразно наличния жилищен фонд, в следните случаи:

1. При промяна на обстоятелствата, които водят до промяна жилищната нужда, определена съгласно нормите за жилищно задоволяване по чл. 11, ал. 1, установена със съответни документи.

2. В други случаи по взаимно съгласие на страните.

(2) Ако наемателите при промяна на обстоятелствата не подадат молба за пренастаняване в едномесечен срок от настъпването на промяната, кметът на общината може да издаде заповед за пренастаняване служебно. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта за пренастаняване, наемателите не заемат определеното им ново жилище, заповедта за пренастаняване се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

Чл. 19. По преценка на кмета на общината в едно жилище може да се настаняват две или повече семейства при спазване установените норми с чл. 11.

Чл. 20. (изм. и доп. с Решение № 74 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.) Наемни цени за жилищата по тази Наредба се определят съгласно чл. 2, ал. 1, т. 27 от Наредба № 4 за определяне на базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

Чл. 21. Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по тази глава, могат да се отдават под наем чрез търг за срок не по-дълъг от три години, по реда на Наредбата № 2 на Общински съвет – Ветово за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 22. (1) С решение на Общинския съвет се определят:

1. Жилищата, които могат да се продават на наемателите, настанени в тях по административен ред;

2. Жилищата, които могат да се продават на жилищно – спестовни вложители, правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;

3. Жилища за продажба на лица, чиито жилища се предвиждат да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост;

4. (изм.и доп. с Решение№ 572 по Протокол № 41 от 17.09.2010 г.) Жилищата, които се продават чрез търг на лица, отговарящи на следните условията за закупуване на общински жилища:

А) да са български граждани;

Б) да имат адресна регистрация на територията на Община Ветово;

В) да не са се самонастанявали в общински жилища;

Г) да нямат задължения към общинския бюджет.

(2) (изм.и доп. с Решение№ 572 по Протокол № 41 от 17.09.2010 г.) Началната тръжна цена на общинските жилищата се определя от лицензиран оценител и не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, при съблюдаване на следните критерии:

1. местонахождението на жилищната сграда;

2. строителната система на изграждане на сградата;

3. степен на изграденост на инженерната инфраструктура;

4. степен на благоустроеност на района;

5. транспортни връзки;

6. амортизационен срок на сградата;

7. годините на експлоатация на сградата;

8. площа и обема на жилището и идеалните части от него;

9. наличие на складове и тавански помещения;

10. етажа, на който се намира жилището;

11. изложението на жилището;

12. физическото и техническото му състояние.

(3) Жилищата по ал. 1, т.4 се продават по реда и при условията на Наредба № 2 за общинската собственост.

Чл. 23. Жилище по чл. 22, ал. 1, т. 1 може да бъде продадено на настанените в него наематели по тяхна молба при следните условия:

1. наемателят е български гражданин;

2. наемателят отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази наредба;

3. наемателят е бил наемател на общинско жилище не по-малко от 6 (шест) месеца без прекъсване и е живял в такова без прекъсване в същия срок.

4. наемателят е заплащал редовно наемните си вноски и другите си парични задължения по договора с Община Ветово и е изпълнявал другите си задължения си по същия договор.

Чл. 24. Ведомствените жилища на общината, могат да се продават на служители, които имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация и отговарят на условията за настаняване в общинско жилище, съгласно тази наредба.

Чл. 25. Жилища, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост, въз основа на нотариално заверени декларации за съгласие.

Чл.26. (1)   Въз основа на решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и на резултатите от търга по чл. 22, ал. 1, т. 3, кметът издава заповед, която се връчва на купувача по реда на ГПК.

(2) След плащане на цената, на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта срок, кметът сключва договор за покупко-продажба.

(3) Когато плащането от страна на купувача не се извърши в определения срок, купувачът губи правата си по решението на Общинския съвет и по заповедта на кмета и производството по продажбата се прекратява.

Чл. 27. (1) Замяната на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост и на Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово.

(2) Въз основа на решението на Общински съвет, кметът издава заповед и сключва договор за замяна на имотите.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            §1. По смисъла на тази наредба:

1. „Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

2. „Млади семейства" са тези, в които съпрузите не са навършили 35 години към датата на решението на комисията по чл. 9, ал.1.

3. „Жилищна площ" по смисъла на тази наредба е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение – дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни -столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи – стени и колони.

4. „Самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, развод или не сключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

 

 

 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.45а от Закона за общинската собственост.

§3. Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на общинския съвет, които й противоречат.

§4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

§5. Наредбата е приета с Решение № 310 по Протокол № 29 от 20.07.2006 год. и влиза в сила в 7-дневен срок от нейното приемане.

 

 

 

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

 

Председател на Общински съвет – Ветово