Наредба №14

Н А Р Е Д Б А

№ 14

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО
 

 

/Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.56 и чл.57 от ЗУТ и утвърдена с Решение № 309 по Протокол № 29 от 20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово/

Ветово, юли 2006 год.

 

 

 Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. (1) Разпространяването на информация със средствата за външна реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията на община Ветово става при спазване изискванията на настоящата Наредба и действащото законодателство.

 

Раздел ІІ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл.2. (1) Рекламно-информационните елементи (РИЕ) независимо от техния вид трябва:

1. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно изискванията на съответните стандарти.

2. Да бъдат пожарообезопасени.

3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение тяхната чистота и функция от физическото или юридическо лице, техен собственик.

Чл.3. При разполагане на РИЕ е необходимо:

1. Да не се нарушават условията на обитаване.

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение.

3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него.

Чл.4. При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на сградите, кметът на общината или упълномощено от него лице може да задължава рекламо-разпространителя да поправя или боядиса указана част от сградата, в случай, че се налага от поставянето на конструкцията.

Чл.5. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели да бъдат изписани съгласно изискванията в Търговския закон.

Чл.6. (1) Не се разрешава:

1. Монтирането на РИЕ върху сгради, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик, както и върху сграда и съоръжения, определени с други закони.

2. Използването на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението.

3. Извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен поставянето на информационни, указателни и агитационни материали върху клубовете на политическите партии.

4. Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост.

(2) Не се допуска рекламирането на:

1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или стимулиращо действие.

2. Лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове.

3. Тютюневи изделия.

4. Полезни качества на алкохолни напитки.

5. Порнографски материали.

6. Оръжия.

7. Други материали в отклонение от моралните норми в страната.

8. Определена религия или религиозна общност.

(3) Не се допуска разполагането на РИЕ, които:

1. Съдържат невярна или подвеждаща информация.

2. Рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги.

3. Накърняват правата и доброто име на граждани и/или физически/юридически лица.

 

Раздел ІІІ
ВЪНШНА РЕКЛАМА

Чл.7.  Външната реклама може да бъде:

1. Светлинна и друга реклама по покривите;

2. Крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети осветени отвътре, рекламни пана и лепене на плакати /осветени или неосветени/.

3. Реклама по калкани и фасади на сгради над партерните етажи.

4. Реклама към градския партер: магазини, заведения и др. обекти с обществено-обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара.

5. Реклама по подвижния състав на градския транспорт – автобуси, тролейбуси, таксита и др.

Чл.8. Върху всяка реклама трябва да бъдат изписани фирмата и адресът на юридическото или физическото лице, извършващо рекламната дейност.

Чл.9. Несветещата реклама се поставя на не по-малко от 50 см от нивото на терена. Нейните параметри следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл.10. Светещата реклама е тази, която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ /силует, пластично оформление и др./ на сградата.

Чл.11. Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на община Ветово върху:

1. Сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, освен за случаите, разрешени от НИПК.

2. Скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им.

3. Природни забележителности и резервати.

4. Национални и градски паркове, с изключение на периферните им части прилежащи към магистралите.

5. Всякакъв вид дървета и едноразмерна растителност.

6. Фасади на жилищни сгради, с изключение на калкани, стени и покриви.

7. Ажурни и декоративни огради.

8. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.

9. Стълбове на далекопроводната електрическа мрежа.

10. Елементи на системата за регулиране на движението по пътищата.

11. Сгради на представителните държавни и общински институции.

 

Раздел ІV
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

 

Чл.12. Разполагането на реклами към спирките за градски транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат и единична площ до 2 кв.м.

Чл.13. Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл.14. (1) Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др.

(2) Афишните колонки могат да носят само безплатни съобщения за културни прояви и спектакли. Върху тях не могат да се поставят други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

 

Раздел V
НАДПИСИ

Чл.15. (1) Надписите могат да бъдат поставени въз основа на одобрени проекти:

1. Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м и не закрива отвори по фасадите.

2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или подпрозоречния парапет.

3. Вертикално по фасадата на сградата.

(2) Надписите са елемент от проекта за графично и цветно оформление на обекта, за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от техническата служба, която одобрява архитектурния проект за обекта.

Чл.16. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.

Чл.17. Надписът се премахва от собственика /ползвателя/ и мястото се привежда в първоначалния му вид в срок до един месец след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.

Раздел VІ
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

 

Чл.18. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на раздел ІІІ от тази наредба. Те изключват указателните знаци, описани в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

(2) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1.5 кв.м. като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0.80 м, а долния хоризонтален – на височина не по-малко от 2.50 м от нивото на терена.

 

Раздел VІІ
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР

 

Чл.19. (1) Рекламните материали /знамена, транспаранти и др./ с временен характер, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви. Те могат да бъдат инсталирани за срок не по-дълъг от един месец.

(2) Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития, които се извършват в сградата.

Чл.20. Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди над под контактната мрежа за градския транспорт.

Чл.21. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от кмета на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Чл.22. Рекламни материали /знамена, транспаранти/ надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

 

Раздел VІІІ
РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Чл.23. Върху превозните средства на градския транспорт може да се монтират РИЕ след съгласуване на предложението от Гл. архитект и сключване на договор със собственика на превозното средство, със срок на договора до времето на действие на разрешението.

Чл.24. Превозните средства, използвани или екипирани само, за да носят реклама, не могат:

1. Да спират или паркират в зоните, ограничени за реклама;

2. Да имат обща рекламна площ, надвишаваща 12 кв.м. за всяко превозно средство.

Чл.25. Изключение от забраните по чл.26 могат да бъдат допуснати само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития с разрешение на кмета на общината, за което се уведомява началника на Пътна полиция.

 

Раздел ІХ
РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

Чл.26. (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на община Ветово въз основа на одобрени проекти, разрешени от компетентните органи на общината и след заплащане на предвидената административна такса по тарифа, утвърдена от Общински съвет – Ветово.

(2) Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви по чл.14.

Чл.27. Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до Гл. архитект.

Чл.28. (1) Исканията за разполагане на РИЕ трябва да са придружени от:

1. Документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.

2. Проекто-проучвателни работи, чиито обем и съдържание се определят от Гл. архитект.

(2) Съгласието по ал.1, т.2 за имоти, които не съставляват общинска собственост се дава:

1. От ведомството или организацията, стопанисваща имота, при имоти държавна собственост.

2. От ръководителя на съответното предприятие, организация и др. при имоти, притежавани от юридически лица.

3. При сгради в режим на етажна собственост при спазване изискванията на ПУРНЕС.

Чл.29. Компетентните общински органи се произнасят по искането за разполагане на РИЕ в 7-дневен срок от постъпването му като:

1. Издават виза за проучване и проектиране на видовете външна реклама, за които се изисква разрешение за строеж /кинетична, покривна, крайпътна/, с която се определят конкретни изисквания, относно местоположението, параметрите, вида на рекламното съоръжение, използвани материали.

2. Предоставят допълнителна информация относно одобрени от Гл. архитект схеми за разполагане и проекти за унифицирани РИЕ, задължителни за прилагане на територията на общината.

3. Издават разрешение за разполагане при определени условия в зависимост от конкретния случай за описаните в раздел VІІ РИЕ.

4. Постановяват мотивиран отказ.

Чл.30. (1) Проектът за РИЕ по чл.29, т.1 трябва да бъде окомплектован, както следва:

1. Ситуационно решение.

2. Архитектурно-дизайнерски проект и подходящ мащаб.

3. Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда.

4. Конструктивен проект.

5. Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама.

6. Обявителна записка.

7. Декларация за осигуряване на техническото ръководство.

(2) Книжата по т.1, 2, 4, 5 и 6 се представят в 3 екземпляра, изработени и подписани от правоспособен архитект, художник и инженер, а декларацията по т.7 трябва да бъде подписана от правоспособен технически ръководител.

Чл.31. Проектите за останалите видове РИЕ се комплектоват съобразно указанията на техническата служба.

Чл.32. Гл. архитект внася постъпилите проекти за разглеждане в комисия.

Чл.33. (1) Срокът за одобряване на проектите или постановяване на мотивиран отказ е 14 дни след внасянето му в комисия.

(2) В срока по ал.1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува представения проект с органите на КАТ, ППО, НИПК, предприятията “ВиК”, “Електроснабдяване”, “Пътна сигнализация” и др. В този случай, общинските органи се произнасят в 10-дневен срок след изпълнението на горните изисквания.

Чл.34. (1) Разрешение за строеж се издава по писмено заявление на собственика или упълномощено от него лице след приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване на проектите.

(2) Разрешението за строеж има действие до 6 месеца след датата на издаването му.

Чл.35. Разрешения за монтаж (поставяне) на РИЕ се издават въз основа на схема и проекти, одобрени от Гл. архитект.

Чл.36. (1) Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

1. РИЕ не отговарят на изискванията на закона, другите нормативни актове, както и на настоящата наредба.

2. Заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други РИЕ.

3. Вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя.

(2) Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид, когато се посочат мотивите за отказа.

Чл.37. (1) Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор, който се сключва от:

1. Кмета на община Ветово или упълномощено от него лице в случаите по чл.27, ал.1.

(2) Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50% общинско участие, за разполагане на РИЕ, се извършва въз основа на договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тази наредба.

(3) Договорите по предходните алинеи се сключват при цени, определени от кмета на общината, приети от Общински съвет – Ветово.

(4) Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост за поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно и се извършва без сключване на договор.

Чл.38. (1) Кметът на общината по предложение на Главния архитект организира и провежда конкурси за разполагане на РИЕ в централните и представителни части на общината, както и в обхвата на главните входно-изходни магистрали, за терени, сгради и съоръжения общинска собственост.

(2) Конкурсите по ал.1 се провеждат по ред и условия, утвърдени от кмета на общината.

(3) Разрешение за строеж се издава след сключен наемен договор със спечелилия конкурса инвеститор.

Раздел Х
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.39. Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от кмета на общината, упълномощени от него длъжностни лица и от специализираните звена по търговия и услуги, контрол по цените и борба със спекулата към общината и техническата служба към общината.

Чл.40. (1) Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските органи, в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил, се наказва с глоба от 200 до 500 лева, освен ако по друг нормативен начин не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на тази Наредба или ги разполага на неразрешени места, в случаите, когато не се изисква разрешение от общински органи се наказва с глоба от 50 до 200 лв., освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.

Чл.41. (1) Разположени в нарушение на настоящата наредба без отбелязан собственик РИЕ се демонтират в 5-дневен срок за сметка на общината.

(2) При констатирани разположени РИЕ в нарушение на настоящата наредба с отбелязан собственик, на същия се дава срок от 10 дни да демонтира съоръженията, като дължи и предвидената в чл.40, ал.1 глоба. При неспазване на посочения срок се пристъпва към демонтаж по смисъла на чл.42, ал.3.

Чл.42. (1) Органите по чл.39 могат да задължат собствениците на РИЕ, които са неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на тази наредба или са поставени без разрешение да ги приведат в изправност в 10-дневен срок или да ги демонтират.

(2) При неспазване на предписанията на общинските органи, същите демонтират РИЕ за сметка на собственика, като му налагат и глоба от 200 до 500 лв.

(3) Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по ал.1 се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

(4) В случаите на премахване на РИЕ от служби на общината или по възлагане от нея, както и при събирането на суми, дължими за извършените по преместването работи се прилагат разпоредбите на ЗУТ.

Чл.43. Лицата, подали по надлежен ред искане за разполагане на РИЕ и поставили същите след изтичане на сроковете по чл.33, ал.1 и ал.2 не подлежат на наказание по чл.40, ал.1 в случаите, когато общинските органи не изпълнят в срок задължението си за издаване на разрешение или постановяване на отказ.

Чл.44. (1) Актовете на констатираните нарушения се съставят от длъжностните лица от звената по чл.39 или от други длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.45. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания и ЗУТ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Наредба:

 

1. “Външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат чрез средствата за масово осведомяване, телекомуникацииите или пряко до индивидуален клиент.

2. “Надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.

 

3. “Информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност.

 

4. “Рекламни материали” /знамена, транспаранти/ надписи и информационно-указателни табели с временен характер са обозначаващите акционни, обществени, строително-ремонтни работи или предоставяне под наем и други дейности.

(2) За краткост изброените в ал.1 понятия ще бъдат наричани рекламно-информационни елементи /РИЕ/.

 

§2. Разпределението на постъпленията от реклама върху или чрез използване на общински имоти и движими вещи се определя от Общинския съвет.

 

§3. (1) Собствениците на заверените РИЕ, с изключение на елементите с краткотраен характер, са длъжни да приведат всички вече разположени РИЕ в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.

(2) Договорите за монтаж и експлоатация на РИЕ върху общински имоти, сключени преди влизане в сила на тази наредба, запазват своето действие, ако по тях са извършвани редовни плащания.

 

§4. Незаконно монтираните РИЕ се демонтират, съгласно чл.42, ал.3 и ал.4.

 

§5. Монтираните със съгласие на община Ветово РИЕ, които не отговарят на стандартите по тази наредба могат да бъдат поддържани до изтичане срока на този договор, но не повече от 6 месеца след влизането й в сила.

 

§6. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.

 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО: ……………

                                                                                                                                    /Н. Реджеб/