НАРЕДБА №3 ЗА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТгр. ВЕТОВО, обл. РУСЕНСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

 

 

№  3

 

 

 

 

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА от Общински съвет Ветово с Решение № 260  по Протокол № 26 от 24.07.1998 год., изменена и допълнена с Решение № 304 по Протокол № 30 от 26.10.1998 год.; Решение № 31 по Протокол  № 3 от 30.11.1999 год.; Решение № 81 по Протокол № 8 от 20.03.2000 година

 

 

 

РАЗДЕЛ  I

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

         Чл.1. (1) Специализирани органи по Приватизация на общинска собственост при Община Ветово са отдел "Общинска собственост и приватизация" и Комисията по приватизация на общинска собственост.

(2) Специализираните органи по предходната алинея организират, осъществяват  и контролират  приватизационният процес на общинската собственост / търговски дружества с общинско имущество, обособени техни части, дялове и акции собственост на Общината, имущество от ликвидирали предприятия, недовършени обекти на капиталното строителство в съответствие с:

Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

Закона за местното самоуправление и местната администрация;

Закона за собственността;

Закона за стопанската дейност на чуждестранни лица и закрила на чуждестранни инвестиции;

Търговския закон;

Закона за приватизационните фондове;

Решенията на Общински съвет Ветово;

Всички нормативни актове, третиращи процеса на преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

         (3) Отдел "Общинска собственост и приватизация"  е на бюджетна издръжка.

         (4) Предложенията за преобразуване и приватизация на обекти общинска собственост  се внасят в Общински съвет Ветово от Кмета на Общината след изготвяне на необходимите документи от отдел "Общинска собственост и приватизация", съгласувани с КПОС.

         (5) Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да сключва приватизационни сделки.

         (6) Общински съвет открива процедура за приватизация на обекти общинска собственост.

         Чл.2. Преобразуването и приватизацията на общински предприятия се осъществява въз основа на общинска програма за приватизация, която се гласува от Общински съвет – Ветово.

         Чл.3. Годишната общинска програма за приватизация се приема от Общински съвет Ветово и съдържа:

         1. Основните приватизационни цели, броя и вида на обeктите общинска обственост, подлежащи на преобразуване и приватизация.

         2. Очаквания размер на приходите от приватизация и тяхното разпределение, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗППДОбП.

         3. Размерът на разходите необходими за подготовката на обeктите за преобразуване и приватизация и начина за осигуряване на необходимите средства.

 

 

РАЗДЕЛ  II

 

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ПРИВАТИЗАЦИЯ" И КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Глава I

 

Отдел "Общинска собственост и приватизация"

 

         Чл.4. Отдел "Общинска собственост и приватизация" при Община Ветово организира и осъществява изпълнението на утвърдената от Общински съвет Ветово годишна програма за приватизация.

За тази цел той:

         1. Работи във взаимодействие с всички структури на общинската администрация, включително и по изясняване общинската собственост.

         2. Работи съвместно с Агенцията за приватизация, нейното регионално бюро, както и с отрасловите министерства, като координира проектите за териториално развитие на Общината с приватизацията на държавните предприятия  и обекти.

         3. Разработва критерии за избор на общински предприятия и обекти, подходящи за приватизация, както и модели  и практически методи за приватизирането им.

         4. Изготвя годишната общинска приватизационна програма.

         5. Внася в КПОС за съгласуване предложения за преобразуване и приватизация на обекти общинска собственост, съобразно  ГОПП.

         6. Регистрира, разглежда  и се произнася относно  законосъобразността и целесъобразността на предложенията за приватизация по чл. 4 от ЗППДОбП, след което  ги внася в КПОС за съгласуване.

         7. Организира и осигурява  финансирането  на отделните проекти от ГОПП. При необходимост разработва планове за авансово кредитиране и ги представя за утвърждаване от Общински съвет Ветово, съгласно чл. 52, ал. 3 от ЗМСМА.

         8. Разяснява и популяризира целите на общинската приватизация. Информира общественността за действията и намеренията на отдел "Общинска собственост и приватизация" при Община Ветово и осигурява "прозрачност" на приватизационния процес.

         9. Изготвя и съгласува с  КПОС договори в обсега на статута в дейността си с местни и чуждестранни физически и юридически лица.

         10. Разработва проекти, инструкции, процедурни правила и други документи  по всички предходни  точки по  чл. 4 в съответствие със  ЗППДОбП, нормативни актове на МС и решенията на Общински съвет Ветово.

         11. Осъществява последващ контрол  върху сключени

приватизационни  сделки .

         Чл.5. (1) Отдел "Общинска собственост и приватизация"  е изпълнително звено в структурата на общинската администрация със специфични функции и задачи.

         (2) Структурата на отдела се одобрява от Общински съвет Ветово, заедно с цялостната структура на Общинската администрация.

         (3) Служителите на отдела се назначават и освобождават от кмета на Общината.

         (4) Отделът е пряко подчинен на кмета на Общината.

         Чл.6. Главният специалист по приватизация:

         1. Организира, направлява и координира дейността  по  приватизацията на общинска собственост съгласно решенията на Общински съвет – Ветово и действащото законодателство.

         2. Определя заедно с  КПОС обхвата на информацията с поверителен характер.

         3. Участва в комисията за провеждане на конкурси и търгове.

         4. Предлага чрез Кмета на Общината договорите по приватизационни сделки за сключване.

         5. Осъществява връзка със средствата за масова информация.

 

 

Глава II

 

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

         Чл.7. (1) Функциите на контролен орган по целесъобразността и законосъобразността на дейностите по приватизационния процес на общинската собственост се изпълняват от Общински съвет Ветово.

         (2) КПОС се избира за времето от мандата на Общински съвет Ветово и се състои от  7 члена – Председател, Заместник председател, Секретар и 4 члена.

         (3) Трима от членовете са общински съветници, четирима се предлагат от Кмета на Община Ветово / служители на Общинска администрация/.

         (4) Членовете на комисията се избират и освобождават с явно гласуване от общински съвет Ветово.

         (5) Членовете на КПОС  се освобождават от органа, който ги е избрал при:

         1. Нарушение на ЗППДОбП.

         2. Извършване на умишлено престъпление от общ характер,  за което има влязла в сила присъда.

         3. При системно нарушение на задълженията им  като членове на КПОС.

         4. Невъзможност да изпълняват задълженията си.

         5. При подаване на оставка пред Общинския съвет.

         (6) В едноседмичен срок членовете на комисията избират Председател на КПОС с обикновено мнозинство с тайно гласуване. Той свиква и ръководи заседанията на КПОС, представлява и е официален говорител. При отсъствие неговите функции се  поемат от Заместник председателя на комисията. Освобождаването на председателя става по начина на избиране.

         (7) КПОС заседава най-малко един път месечно, съобразявайки се  със сесиите на Общински съвет Ветово.

          Извънредни заседания на комисията се свикват от Председателя и по искане на  Главния специалист по приватизация или най-малко от 3 -ма от членовете на КПОС. В този случай членовете на комисията трябва да бъдат уведомени за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието най-малко предишния работен ден.

         (8) За всяко заседание на КПОС се води протокол, който се подписва от присъствалите членове, не по-късно от три дни след заседанието.

         (9) Протоколите се водят и съхраняват  от Главния специалист по приватизацията.

         (10) КПОС заседава, когато присъстват повече от половината от членовете.

         (11) По въпросите на своята компетентност  КПОС се произнася с решения:

         1. Приема решения, ако за тях са гласували  повече от половината, но не по-малко от 4 члена.

         2. Решенията на КПОС се съобщават писменно на заинтересованите лица.

         (12) Членовете на КПОС получават възнаграждение за участието си в същата.

         (13) Членовете на КПОС не получават възнаграждение за участие в комисии по избор на оценители, приемане на оценки и други, като задължително един от членовете на тръжната комисия е общински съветник.

         (14) Възнагражденията на  членовете на комисията се начисляват в размер до  20 % от постъпленията по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП  във фондова сметка "Приватизация" в Община Ветово в края на текущия месец.

При отсъствие от заседание на членовете на комисията за съответния месец възнаграждение не се дължи.

         Чл.8. (1) КПОС приема и внася за утвърждаване в Общински съвет Ветово:

         1. Годишна общинска програма за приватизация.

         2. Отчет за изпълнение на ГОПП.

         3. Тримесечни отчети на Главния специалист и ги внася в Общинския съвет за сведение.

         4. Финансовия план и лимитите.

         (2)  КПОС утвърждава всички документи за оперативната дейност на отдел "Общинска собственост и приватизация":

         1. Критерии за избор и приемане на оценката от бизнесоценители за провеждане на търгове и конкурси.

         2. Договори за покупко-продажба, договори с потенциален купувач.

         3. Други типове документи по преценка на самата комисия.

         (3) КПОС съгласува всяко предложение за преобразуване и приватизация чрез протоколно решение със становище.

         (4) Членовете на КПОС участват в комисии по избор на оценители, провеждане на търгове и конкурси и други по предложение на Председателя на комисията, като задължително един от членовете на тръжната комисия е общински съветник.

         Чл.9. Главният специалист по приватизацията присъства на заседанието на КПОС с право на съвещателен глас. За въпросите, по които следва да докладва пред КПОС той трябва да бъде уведомен най-малко три дни предварително.

         Чл.10. Членовете на КПОС имат право по всяко време да получават от Главния специалист по приватизацията информация и документация.

         Чл.11. Членовете на КПОС и всички, които имат достъп до поверителна информация подписват декларация за съхраняването  и неразпространяването на тази информация.

         Чл.12. Председателя на КПОС и членовете, Главният специалист по приватизация и други служители свързани с общинската приватизация, определени от КПОС, както и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове и акции в и от общински предприятия и обекти, намиращи се в процес на преобразуване и приватизация по време на техния мандат и в едногодишен срок след изтичане или прекратяването му, освен в случаите по чл. 5, ал. 1 и  Глава VIII от ЗППДОбП.

         Чл.13. За всички въпроси неуредени с тази наредба се прилагат съответните разпоредби  на ЗППДОбП, ЗМСМА, нормативни актове на МС и Решения на Общински съвет Ветово.

Чл.14. Възнагражденията на членовете на комисията се начисляват в размер до 20 % от постъпленията по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗППДОбП във фондова сметка "Приватизация" в Община гр. Ветово в края на текущия месец.

При отсъствие от заседание на членовете на комисията за съответния месец възнаграждение не се дължи.

 

 

           Председател на ОбС – Ветово:

                                                                                                           (Ф. Ислям)