Заповед за облекчаване на наложени противоепидемични мерки

З А П О В Е Д

№ 254

гр. Ветово, 12.05.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед №150/13.03.2020 год., изм. и доп. със Заповед № 197/09.04.2020 г. и Заповед № 247/05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с актуализираната Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. със Заповед № РД-01-256 и № РД-01-259 от 11.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 Допълвам Заповед № 150/13.03.2020 г. като в т. I, т. 6 се създават т. 6а – 6 в:

„6а. Допускат се посещения на библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки без да се използват климатични инсталации;

6б. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

6в Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се използват съблекални.“

  1. Настоящата Заповед да се обяви публично чрез публикуването и на Интернет страницата на Община Ветово и да се връчи на кметовете на кметства за сведение.

 Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Кмет на Община Ветово 

Comments are closed.