Докладни записки за разглеждане на петдесет и девето заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записла по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Информиране на местната общност за управлението на Община Ветово през мандат 2011-2015 г.

2. Докладна записла по т. 2 от предварителния дневен ред

Искане

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на писмено искане от Красимир Тодоров Колев, жител на град Ветово, относно изпълнени от кмета на община Ветово всички обществени поръчки от началото на мандат 2011-2015 г. до настоящия момент.

3. Докладна записла по т. 3 от предварителния дневен ред

Мотиви

Проект

Вносител: д-р С. Насуф – Председател на ПКССЕООС

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Ветово

4. Докладна записла по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в „Лечебно заведение“ – град Ветово, представляващ „Манипулационна“ с площ 10,66 кв. м. и 1/3 ид. част от коридор с площ 23,43 кв. м., входно антре с площ 8,69 кв. м. и тоалетна с площ 5,52 кв. м.

5. Докладна записла по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Заедно“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ОПРЧР 2014-2020 г.

6. Докладна записла по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Съгласуване на позицията на община Ветово относно покана за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 06.08.2015 г.

7. Докладна записла по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветовоетово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лицето Венко Василев Иванов, с постоянен адрес град Ветово, ул. „Трети март“ № 52, община Ветово.

8. Докладна записла по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

9. Докладна записла по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от глаукома

10. Докладна записла по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество при кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на ОПРЧР

11. Докладна записла по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново за средищни училища за учебната 2015-206 година.

12. Докладна записла по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване право на строеж в полза на Народно читалище „Нов живот – 1894“ гр. Сеново във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

13. Докладна записла по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

14. Докладна записла по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

15. Докладна записла по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда Читалище със застроена площ 448 кв.м., построена през 1959 г. и дворно място от 1450 кв.м., образуващо имот УПИ V в квартал 56 по плана на град Сеново, в имот – частна общинска собственост.

16. Докладна записла по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Участие на НЧ „Нов живот – 1894“ гр. Сеново, община Ветово с проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия

17. Докладна записла по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Удължаване срока на Учреденото право на строеж в полза на НЧ „Просвета 1910“ гр. Глоджево във връзка с кандидатстване по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.1. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, на ПРСР 2014-2020 г.

Comments are closed.