Докладни записки за разглеждане на петдесет и пето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора” ЕООД за 2014 година и избор на експерт-счетоводител за 2015 година.

2. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2016 година.

3. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

4. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 г.

5. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000323, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

6. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 506003, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

7. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 092104, начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия“, находящ се в землището на село Кривня, местност „Келемлелик“.

8. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000006, начин на трайно ползване „Ерозирано трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, местност „Аша орман“.

9. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000676, начин на трайно ползване „Завесена територия“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“.

10. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

11. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на ел.кабел от съществуващ ЖБ стълб № 212 от ВЕЛ 20kV „Писанец“ до границата на ПИ 109022 в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе

12. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“ с площ 12 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня – 17,36 кв.м. и ½ от санитарно помещение – 1 кв.м., разположени на I етаж в „Здравна служба“ – село Смирненски.

13. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000493, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на село Кривня.

 

Comments are closed.