Докладни записки за разглеждане на петдесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 година

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, начин на трайно ползване „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на ПИ № 031424 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Кривня.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел СрН към ПУП – План за застрояване на ПИ 163005 в землището на град Ветово

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, които попадат в масивите за ползване съгласно разпоредбите на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по цена в размер на средното рентно плащане за землището.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ за ПИ 000161, в землището на с. Смирненски, община Ветово.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП-ИПУР между ОК 308, ОК 309, ОК 314 и ИПР на УПИ I-712, II-712, III-711 и ХII-713, кв. 109 по регулационния план на гр. Глоджево.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в с. Смирненски.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост на кабел СрН /20kV/ с дължина на трасето 1355 м от стълб ЖР 60 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 167002, находящ се в землището на гр. Ветово.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост в землището на гр. Ветово на водопроводно отклонение с обща дължина 1106 м за свързване на ПИ № 167002, находящ се в землището на град Ветово, местност „Чирмашлъка 1“ от съществуващ водопровод.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на решение за отдаване под наем на имот – общинска собственост, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово.

Comments are closed.