Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.03.2015г.

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател – ОбС – Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2015 година.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 076007, начин на трайно ползване „Овощна градина“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на ПИ № 031424 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Кривня.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ІІ-1117, кв. 138 по плана на град Ветово.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изготвяне на ПУП – Парцеларен план за трасе на ел.кабел СрН към ПУП – План за застрояване на ПИ 163005 в землището на град Ветово

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: Пл. Пенчев – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи към 31.12.2014 г. на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД.

 

Comments are closed.