Покана

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

           Във връзка със стартирането на проект: „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация“,

Ви каним на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 21.10.2014 г. (вторник) от 10:30 часа в залата на Младежки дом, гр. Ветово.

            Общата стойност на проекта е 89 263. 95 лева. Той се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-71/01.08.2014 г., Приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 по Оперативна програма „Административен капацитет”.

            Общата цел на проекта е да се повиши квалификацията на служителите в Община Ветово чрез обучения в страната. Общата цел ще се постигне чрез две специфични цели:

1. Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от

общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Постигането на целта ще спомогне за постигане на целта на приоритетна ос 2 на оперативната програма „Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество”.

2. Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в

Община Ветово. Целта отговаря на цел 2 на Стратегията за обучение на държавните служители за повишаване ангажираността на участниците в процеса на промяна, което се постига чрез участието на служителите в общинската администрация.

Постигането на общата и специфичните цели ще способства за реализиране на

стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

            Целевата група по проекта включва служителите в общинската администрация и кметове по населени места.

По време на предстоящата встъпителна пресконференция ще бъдат представени основните дейности, чрез изпълнението на които ще се осъществи успешната реализация на проекта, както и очакваните резултати:

            Дейност 1. Организация и управление на проекта

            Дейност 2. Обучения по ключови компетентности

            Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация

            Дейност 4. Информация и публичност

Очакваните и желани резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта са:

  • сключени три договора със служители на общинската администрация;
  • проведени дванадесет срещи на екипа на проекта;
  • проведена една тръжна процедура;
  • обучени деветдесет и един служители на общинската администрация;
  • повишен капацитета на деветдесет и един служители от общинската администрация;
  • деветдесет и един служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
  • организирани и проведени  две пресконференции (начална и заключителна);
  • изработени материали за информация и публичност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Comments are closed.