Докладни записки за разглеждане на четеридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за потвърждаване действията по сключени договори за правна помощ и съдействие па адм.д. № 4/2014 година и адм.д. № 118/2014 година по описа на Административен съд – град Русе.

2. Докладна записка по т.2 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Приемане на решение за упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Ветово да сключва договори за правна помощ и съдействие при образувани срещу съвета съдебни дела.

3. Докладна записка по т.3 от предврителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което навършва 100 /сто/ години.

4. Докладна записка по т.4 от предврителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС-Ветово

Относно: Разглеждане на възражение, постъпило от председателя на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1909 г.“ – град Ветово, обл. Русе.

5. Докладна зписка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие за придобиване на имот – частна държавна собственост в полза на Община Ветово по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

6. Докладна зписка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 000267, в землището на село Смирненски, община Ветово.

7. Докладна зписка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – водопроводно отклонение към ПИ 000268, в землището на село Смирненски, община Ветово.

8. Докладна зписка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (Комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване до ПИ 109022, в землището на село Писанец, община Ветово.

Comments are closed.