СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че на 23.06.2014 год. /понеделник/ в 10.00 часа, в сградата на Община – Ветово, етаж ІІ, стая №12 комисията, назначена със Заповед № 165/14.04.2014год. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет е „Избор на изпълнител на проект: Пристройка към административната сграда на Общинска администрация Ветово" по Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, съгласно Постановление № 19/07.02.2014год. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2014г.

Процедурата е открита с Решение № 122/13.03.2014г. на  кмета на община Ветово, публикувано обявление в регистъра на АОП с идентификационен № 591728/13.03.2014год.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Comments are closed.