Докладни записки за разглеждане на четеридесет и второ заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за осъществяване на стопанска дейност на Община Ветовочрез търговски дружества с общинско участие в капитала , за участие на обшината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд , находящ се в землището на град Ветово

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд , находящ се в землището на село Писанец

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000492, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Смирненски

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №506001, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:Отдаване под наем на част от имот №000491, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на село Кривня

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000069, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Писанец

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот №118426, начин на трайно ползване "Пасища и мера", находящ се в землището на село Кривня

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Приложение

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Приемане на решение за избор на Контрольор на "Ветовска гора" ЕООД – Ветово

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител:  инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово за 2014г. в частта на разходите за социално-битови и културно обслужване на пресонала.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Обявяване на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване "Полски път", находящ се в землището на гр. Ветово, в имоти частна – общинска собственост

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ ХIV-335, кв. 6 по плана на гр. Ветово.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. П. Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Закупуване на производствена техника за нуждите на „Ветовска гора“ ЕООД

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – председател на Обс-Ветово

Относно: Промяна в представителството в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 080005, в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Гарата“.

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (План за застрояване) на ПИ 080009, в землището на град Сеново, община Ветово, местност „Гарата“.

 

Comments are closed.