Начело с кмета, 8 служители на Община Ветово приключиха първото обучение в рамките на Дейност 6 по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“.

В периода 17-20 март 2014 г., в рамките на 4-дневна командировка, 8 служители на Община Ветово, начело с кмета Георгиев, взеха участие в 2-дневно обучение в Кралство Дания, организирано и проведено в рамките на изпълнението на Дейност 6 по проект "Заедно за "зелено" бъдеще, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Определени за участие в обучението на база спецификата на проекта служители бяха както следва: Соня Цанкова – секретар на Община Ветово, Денка Борисова – главен счетоводител, Мая Атанасова – главен архитект, Ивелин Димитров – главен експерт "ЕППЕ", Пламен Пенчев – главен експерт "Общинска собственост", Невзие Бекирова – главен специалист "УТИПК" и Хошгюн Насуф – старши спецалист "КРСИК". 

Експертите на датския партньор по проекта"Nordic Folkecenter", ангажирани с дейността, бяха организирали перфектно краткия престой на групата в Дания. Програмата бе натоварена, но богата на впечатления и споделен опит в организирането на централно топлоподаване на домакинства в Дания на база инсталации, използващи възобновяеми енергийни ресурси. За два дни бяха посетени 5 инсталации на слама и дървен чипс, където подробно бяха разяснени практическите ползи от използването на възобновяеми ресурси, ниската себестойност на получаваната по този начин топлоенергия и високата ефективност на внедрените инсталации. Изключително впечатление направи факта, че всички инсталации, с мощност от 350 kWh до 5 MWh, бяха собстевност на кооперативи на ползвателите-домакинства. 

Посетените инсталации бяха:

1. Инсталация на слама в Oster Assels с мощност от 1 MWh. Обслужван брой домакинства – 124.

Лице за контакт: Karlo Nielsen

Представител на KSM Stoker(доставчика на инсталацията): Jens Mogensen

2. Инсталация на слама в Nykøbing M с мощност от 350 kWh, използвана за отопление на свинекомплекс, в който се отглеждат 400 свине-майки. Собственикът декларира, че годишните му нуждите от слама за отопление на комплекса, ведно със собстевната му къща в близост, възлизат на около 200 550-килограмови бали слама, които той добива от собствените си обработваеми земи.

3. Инсталация на дървен чипс с мощност 4 MWh във Vestervig.

Подредбата на инструментите за поддръжка едва ли е направена за целите на нашето посещение: 

Инсталацията се обслужва от 1,5 щатни бройки персонал.

4. Инсталация за изгаряне на слама с мощност 5 MWh в Thyholm, www.hvidbjergfjernvarme.dk

Изключително полезна среща и разговор с представител на Weiss – фирмата, доставила и инсталирала 2 от посетените инсталации:

5. Посещение на инсталация в Thisted за производство на енергия от ВЕИ, чрез изгаряне на отпадъци, изгаряне на слама, оползотворяване на геотермална енергия, както и тестова инсталация на слънчева енергия. Община Тистед задоволява 100% от нуждите си от топлинна и електрическа енергия, чрез ВЕИ инсталации.

В рамките на посещението в Дания бяха подписани споразумения за сътрудничество с две датски общини – Морс и Тистед. И в двете общини групата от България бе изключително топло посрещната, а колегите от Дания споделиха много от опита и постиженията си в иползването на ВЕИ.

1. Посещение в община Морс

Презентация за реализиран от Община Морс проект, насочен към популяризиране използването на ВЕИ и мерки за енергийна ефективност, включващ и директна техническа и консултанстска помощ за 600 домакинства

Подписване на спразумението за партньорство с кмета на Морс

2. Посрещане, презентация и подписване на партньорско споразумение, Община Тистед

Презентация в Nordic Folkecenter за най-важните стъпки и предпоставки за изграждане и ефективна експлоатация на инсталации за централно отопление на малки населени места, работещ с ВЕИ.

 

 

Comments are closed.