Докладни записки за разглеждане на двадесет и четвърто заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 18 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2012 г., освобождаване от отговорност на Управителя за 2012 г., разпределение на печалбата за 2012 г. и избор на експерт-счетоводител за 2013 г. на „Ветовска гора“ ЕООД.

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

Приложение 1

Приложение 2

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.18 (Хранилище БП № 112), находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово (бивше военно поделение), освидетелстван за премахване.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дървесина (черен бор)

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Смирненски

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Писанец

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи оборудване за медицински кабинет

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на град Ветово

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от ПРСР.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2006-2015 г.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово“, сключен между Община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2014 година.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Откриване на „Център за обществена подкрепа“ – град Ветово

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Даване съгласие за прекратяване на всички дължими плащания към Сдружение „Лудогорие“, съгласно сключен договор между Община Ветово и Сдружение „Лудогорие“ и последващи допълнителни споразумения от 30.12.2009 г. и 13.01.2012 г. с предмет на договора „Интегриран воден проект на Община Ветово, Община Ветово“, сключен след проведен конкурс за проект № 00645-2008-0003 – „Реконструкция, модернизация и разширение на водоснабдителната и канализационната система на град Ветово чрез изготвяне на интегриран воден проект на град Ветово, Община Ветово“

Приложение

16, Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на финансови средства за ремонтни дейности на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски.

17, Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета във връзка с Решение № 264 от 22.01.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

18, Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Подобрение на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

19, Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 в землището на град Ветово (бивше военно поделение).

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между Община Ветово и „Екобиовест“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 (ПП депо) с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи употребявани строителни материали.

Comments are closed.