Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове във град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА

1. Документация за участие

2. Образци

3. Образци 12a-1 и 12a-2

4. Образци 13a-1  и 13a-2

5. Проект на договор за обособена позиция 1 /Образец 14-1/

6. Проект на договор за обособена позиция 2/Образец 14-2/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0005

 

Comments are closed.