юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на функционален експерт по дейност 1 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /PDF ФАЙЛ/

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО» С ПЕТ ПОДОБЕКТА

Информация извършени плащания по Договор №003/23.10.2013г.

Информация за върната гаранция

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

СЪОБЩЕНИЕ – разяснение по документацията за участие

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово» с пет подобекта.

Информация за плащане по Договор №006/25.10.2013г.

Информация за върнати гаранции

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

ян. 23

Покана за избор на юрист по схема „Помощ в дома“

Покана за избор на юрист по схем  "Помощ в дома" проект  "Развитие на услугата Домашен санитар – домашен помощник в община Ветово област Русе"

Задание за обществена поръчка

Срока за подаване на оферти 31.01.2013г.  до 12.00 часа

ян. 23

Покана за избор на счетоводител по схема „Помощ в дома“

Покана за избор на счетоводител по проект "Развитие на услугата Домашен санитар -домашен помощник в община Ветово област Русе" 

Задание за обществена поръчка

Срока за подаване на оферти 31.01.2013г.  до 12.00 часа

 

ян. 08

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП  Ви уведомяваме, че на 11.01.2013 г. /петък/ в 14.00 часа, в сградата на Общинска администрация-Ветово, етаж 2, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 619/30.11.2012 г. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., включваща две обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ № 1– Доставка и монтаж на офис обзавежданеза нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

ПОЗИЦИЯ № 2– Доставка на офис техника за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово               

ное. 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове във град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА

1. Документация за участие

2. Образци

3. Образци 12a-1 и 12a-2

4. Образци 13a-1  и 13a-2

5. Проект на договор за обособена позиция 1 /Образец 14-1/

6. Проект на договор за обособена позиция 2/Образец 14-2/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0005

 

авг. 15

Отваряне на оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи по проект „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ В PDF ФОРМАТ

юли 19

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по проект «Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности» с три подобекта: 1. Подобект Туристически информационен център УПИ ХІV, кв.167, гр. Ветово” 2. Подобект „Посетителски културно – информационен център УПИ ІV кв. 23, с. Писанец, Община Ветово” 3. Подобект Туристически информационен маршрут /Екопътека/”

Файлове и ресурси:

1. Книга 1 Указания към участниците /файл в формат /

2. Книга 2 Технически спецификации /файл в формат/

3. Образци /.rar архив на файлове в формат/

4. Технически инвестиционeн проект /.rar архив на файлове в pdf формат/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0003