ян. 28

438 свободни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски и във Военноморски сили

 ОБЯВА

Министерството на отбраната на Република България обявява 438 свободни длъжности за приемане на военна служба в Сухопътни войски и във Военноморски сили на лица със средно или висше образование.

Краен срок за подаване на документи:

–     19.02.2016 г. – за Сухопътни войски

–     26.02.2016 г. – за Военноморски сили

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе     –    082 / 83-45-43

–   Офис за водене на военен отчет – община Ветово    –    08161 / 22-53;    088 684 14 35

ян. 21

Заповеди на Директора на областна дирекция „Земеделие“ гр. Русе за разпределение на полски пътища за стопанската 2015-2016г.

Землище Ветово

Землище Глоджево

Землище Смирненски

Землище Сеново

Землише Кривня

Землище Писанец

дек. 18

Проект „Нови възможности за грижа“, партньор община Ветово – 18.12.2015 г.

Екипът на общинско ниво по проекта, пожелава на всички потребители на социалната услуга и лични асистенти Весела Коледа и Щастлива Нова година. Нека 2016 година Ви донесе много здраве, по вече щастливи мигове и любов в семействата.

Уведомяваме всички ЛА, че на страницата на община Ветово периодично се публикува информация за важни неща по проект „Нови Възможности за грижа”. 

ное. 17

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е на Временната комисия, избрана с Решение №4 по Протокол №1/09.11.2015 г. на Общински съвет – Ветово

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕТОВО

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на

Временната комисия, 

избрана с Решение №4 по Протокол №1/09.11.2015 г.

на Общински съвет – Ветово

ОТНОСНО:  Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Правилникът  за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е основен документ за работата на Общинския съвет.

Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение №4/09.11.2015 г.,  след обстойно обсъждане на направените предложения на свое заседание, проведено на 16.11.2015г., предлага на Общински съвет – Ветово да разгледа и приеме на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА следния предложен проект на  Правилник за организацията и дейността на ОбС- Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015/2019 година.

Текстът на проекта, съгласно нормативните изисквания,  е публикуван на официалната интернет- страница на Община Ветово на електронен адрес: http://www.vetovo.com/ на 17.11.2015 г. В рамките на законоустановения срок от 14 дни, всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 02.12.2015 г.

В рамките на горепосочения срок можете да подадете писмени становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет- Ветово на адрес: гр. Ветово, ул. „ Трети март“ №2 или на  e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg.

ПРОЕКТ

Мотиви

Стартира прием на заявления от желаещите лица да ползват услугата „Личен асистент“ по проект „Заедно“

Featured

                                                              

Процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот

 Проекта № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001

Наименование на проекта – „Заедно”

                                    Бенефициент община Ветово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със стартиране на проект  № BG05M9OP001-2.002-0043 – C001 Наименование на проекта – „Заедно” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот” община Ветово уведомява, че от 02.11.2015г. до 13.11.2015г. приема заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти желаещи да ползват социалната услуга „Личен асистент”.

Допустими кандидати за кандидат потребители:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца, с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица;

Допустими кандидати за личен асистент:

  • Безработни лица в трудоспособна възраст

 

 
окт. 09

Информационни материали от разяснителна кампания на ЦИК

Информационни брошури, листовки, както аудио и видео клипове, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г. са свободни за достъп на интернет страницата на ЦИК

Информационно – разяснителна кампания ЦИК