ян. 03

На 19.12.2013 г. се проведе първата кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще

На 19.12.2013 г., в новооткрития в началото на 2013 година посетителски културно-информационен център в село Писанец, Община Ветово се проведе кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1“ – фаза 2.

Проектът се изпълнява от Община Ветово в партньорство с Nordic folkecenter for renewable energy – неправителствена организация от Кралство Дания, която стартира своята дейност през далечната 1981 година и от тогава до днес предоставя научни изследвания, развитие на технологии, обучение и информация за производството, промишлените иновации и внедряване на технологии за възобновяема енергия и икономия на енергия в Дания и в целия свят.

Организирането и провеждането на кръглата маса бе част от изпълнението на Дейност 2 по проекта, а именно Проучване на съществуващото положение относно квалификацията и нуждите от обучение на целевата група. Повод на събитието бе приключилото проучване, а целта запознаване на заинтересованите страни с резултатите от него, обсъждане на изготвените анализи и дискутиране по предложените теми за бъдещи обучения, каквито предвижда Дейност 6 по проекта за общински служители, служители на местни фирми, собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на Община Ветово.

За да споделят своята гледна точка и опит, участие в кръглата маса взеха и въвлечените като експерти по проекта г-жа Jane Kruse – изпълнителен директор на FC(Folkecenter) и Mette Krogsager – експерт „Информация“ към FC. Изключителен интерес сред присъстващите предизвика краткото представяне от страна на г-жа Джейн Круз на масово използваните в Дания високоефективни технологии и инсталации за централно топлоснабдяване на малки населени места чрез изгаряне на слама. Впечатляващи бяха за всички и изнесените факти за икономическата изгода от използването на тези технологии, както и информацията за постигнатото и планираното в сферата на ВЕИ на национално ниво в Кралство Дания. На фона на негативното отношение, формиращо се към т.нар. „зелена“ енергия в България, плановете на правителството на Кралство Дания да осигури условия за постигане на 90% „зелени“ източници на енергия до 2050 година, заслужаваха изключително внимание и следва да бъдат повод за преосмисляне не просто на отношението ни в България към тази енергия, но и на стратегическото планиране в целия ни енергиен сектор. След презентацията на г-жа Круз, освен изводите, които всеки можеше сам за себе си да направи, остана и изключително приятното чувство от готовността на тези хора да споделят целия си опит в сферата на ВЕИ.

За да представи резултатите от проучването на необходимостта от обучение на целевата група по проекта, думата взе наетият за експерт-проучване доц. д-р Ивайло Стоянов, който в екип с д-р Йордан Дойчинов в продължение на 4 месеца бе пряко ангажиран с организирането и изпълнението на тази дейност. Резултатите от положения труд бяха налице и представени стегнато и последователно ведно с анализите към тях не изненадаха никой от присъстващите – нивото на общата компетентност по въпросите за ВЕИ и ЕЕ сред попадналите в представителната извадка представители на целевата група бе сравнително ниско, а нуждите от обучения многостранни и определени от различните направления в сферата на ВЕИТ (възобновяеми енергийни източници и технологии).

Изпълнението на дейностите по проекта продължава – предстои подготовката на конкретните учебни материали, за което, на база резултатите от анализа, ще се погрижат вече избраните и подписали договори за изпълнение на обществената поръчка професор д-р Никола Михайлов и професор д-р Иван Евстатиев. Скоро се очакват резултатите от Дейност 3 в направлението „Анализ на съществуващото положение относно икономическата дейност в общината и възможностите за приложение на „зелена” икономика“, които отново ще бъдат обсъдени на кръгла маса.

Всички участници получиха папки, брошури и химикали, изготвени съгласно изискванията на ОПРЧР със средства от перо „Публичност“ на бюджета по проекта.

Всички заинтересовани и желаещи да се включат в дейностите по проекта могат да се обръщат директно към ръководителя му г-н Ивелин Димитров на електронна поща: ivo_mail@abv.bg. Важно условие обаче е да попадате в целевата група, а кои са целевите групи може да научите от кратка презентация, публикувана на сайта на Община Ветово: www.vetovo.com. На същото място може да се информирате и за всички предстоящи публични събития по проекта.