юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” по проект „Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения”

Документация

Публична покана

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на функционален експерт по дейност 1 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /PDF ФАЙЛ/

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО» С ПЕТ ПОДОБЕКТА

Информация извършени плащания по Договор №003/23.10.2013г.

Информация за върната гаранция

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

СЪОБЩЕНИЕ – разяснение по документацията за участие

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово» с пет подобекта.

Информация за плащане по Договор №006/25.10.2013г.

Информация за върнати гаранции

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юни 20

Докладни записки за разглеждане на заседание на 27.06.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на решение за освобождаване на Валентин Димитров, избран от Общински съвет Ветово за "Обществен посредник" на община Ветово по повод на подадено от него Заявление  с Вх. №Обс-29-06-03/14.06.213г. в деловодството на общинския съвет.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: Баки Солак, Георги Георгиев, Гюнейт Тюлеоглуев, Илия Илиев, Илияз Копойджиев, Мехмед Мехмед, Мурат Караман, Ремзи Хайрула, Самет Насуф – Общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово

Относно: Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на Народно читалище "Просвета" гр. Глоджево в мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на министерството на земеделието и храните с Проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" град Глоджево".

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ масиена едноетажна сграда Читалище със застроена площ 450 кв. м. , построена през 1935г. и дворно място от 830 кв. м., образуващо имот № 548 в квартал 56 по плана на гр. Глоджево, в имот – частна общинска собственост.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на строеж в полза на Читалище "Просвета" град Глоджево във връзка с кандидатстване по проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Финансиране на подвижна стелажноа система за оборудване на архив  в административната сграда във Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в мярка 321 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на Министерството на земеделието и храните с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоражения на с. Писанец, Община Ветово".

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за възстановяване на щети от пожар.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом с метастази по телата на прешлените.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ (керемиди и капаци) на лице за възтановяване щети от пожар

юни 19

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи Докладна записка за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с вх. № ДЗ-29-00-29 / 18.06.2013 година, с докладчици – общински съветници, както следва:

 1. Баки Солак;
 2. Георги Георгиев;
 3. Гюнейт Тюлеовлуев;
 4. Илия Илиев;
 5. Илияз Копойджиев;
 6. Мехмед Мехмед;
 7. Мурат Караман;
 8. Недрет Байрам;
 9. Недялка Паригвоздева;
 10. Ремзи Хайрула;
 11. Самет Насуф.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 03.07.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проект – Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет.

Докладна записка за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

юни 13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово, 13.06.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 11 / 17.05.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 80 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ № 272 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО, ПРИЕТО В ЗАСЕДАНИЕ НА 15.02.2013 ГОДИНА ПО ПРОТОКОЛ № 19, В ЧАСТТА ОТНОСНО §1 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Решение №11/17.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №80/2013г.

юни 11

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово, 11.06.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 13.05.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 28 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ ИЗЦЯЛО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 472 ПО ПРОТОКОЛ № 33 / 29.01.2010 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО.

        ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗБРАНО ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЩЕ БЪДАТ НИЩОЖНИ – ПОЗОВАНИ НА НОРМАТИВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗГУБИЛ СИЛА ПОРАДИ ОТМЯНАТА МУ.

Решение №9/13.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №28/2013г., VI-ти състав

юни 04

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КООПЕРЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯ И ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ !

На прага сме на кампанията по прибиране на есенниците – 2013 г. Периодът се характеризира с повишена пожарна опасност и налага стриктно спазване на задълженията по Наредба Із-1053 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи(ДВ бр. 39/2011) от председатели на кооперации, ръководители на фирми, извършващи земеделска дейност, частни стопани  и механизатори.

На територията на Община Ветово  предстои да бъдат прибрани  18 520 дка ечемик и 67 850 дка  пшеница.

Предстои да бъдат извършени прегледи на техниката, която ще участвува в кампанията, за техническа изправност и пожарообезопасеност.

В жътвената кампания се допуска само техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, осигурена е с пожаротехнически средства за първоначално гасене (по приложение № 1 от Наредба Із-1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /ДВ бр. 39/ 2011) и това е удостоверено с протокол (приложение № 2).

Техниката трябва да е оборудвана както следва: натисни тук

За извършване преглед на техниката се подава предварително в РСПБЗН-Ветото писмено искане, след  което  инспекторите извършват проверка. Инициативата за това е на собствениците на машини.

Плащането за преглед се извършва само по банков път, като  основанието е  такса по Тарифа № 4, чл. 31, ал.9:

т. 1 : Зърнокомбайн             – 20 лв.;

т.2 : Трактор                          – 10 лв;

т.3 : Товарен автомобил      – 10 лв;

т.4: Сламопреса                    –   5 лв;

т.5: Ремарке                          –   5 лв.

Банкова сметка за плащане:

 

IBAN BG 55 UBBS 80023111437810

BIC: UBBS BG SF

ОББ АД клон Русе

Такси по Тарифа 4 ПБЗН

ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ОУПБЗН – РУСЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКСИ ПО ТАРИФА 4, ГЛОБИ И ДРУГИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

 

юни 03

ПРОТОКОЛИ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ

ПРОТОКОЛ №1 от 22.04.2013 година от заседание на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

май 21

„Ветовска гора“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина франко временен склад от един обект

Заповед за удължаване на срока за закупуване на документация за участие в процедура до 05.06.2013г.

Заповед

Проекто – договор

Ценова оферта

май 20

Докладни записки за разглеждане на двадесет и пето заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Общ устройствен план

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на Общ устройствен план на община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 2“ с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.
9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново
10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение №329 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 333 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение № 345 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между община Ветово и „Екобиовет“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 336 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово относно Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 45 кв.м., разположен в приземния етаж на Масивна двуетажна административна сграда, находяща се в УПИ II, кв.162 по плана на град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 20 кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

май 15

Седмо заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Решения по Протокол №7/ 26.04.2013г. от общото събрание на РСУОРР