ное. 21

Докладни записки за разглеждане на шестнадесето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2012 г.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна брой места в Домашен социален патронаж – град Ветово

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел средно напрежение с дължина 155 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ V-675, кв. 116 по плана на град Глоджево до точка на присъединяване съществуващ ЖР стълб № 6 на отклонението за ВЕЛ „ВС Сеново-Глоджево“ п/ст Разград 110/20 kV, град Глоджево.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 40 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ VI, кв. 34 по плана на село Писанец.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 (бивше военно поделение).

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000319, начин на трайно ползване „Гора в земеделска земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 085006, начин на трайно ползване „Използваема ливада“, находящ се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 116456, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Кривня.

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР и ИПР на участъка, заключен в контура, образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37; 40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, гр. Сеново, общ. Ветово.

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) е ИПР (Изменение на план за регулация) в централна градска част на гр. Ветово.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за извършване на добив и продажба на дървесина през 2013 г. от „Ветовска гора“ ЕООД.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

16. Докладна записка по т. 16. от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими публични вземания от лицето Мария Цветкова Цекова

ное. 06

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера за открит добивна варовициот находище„Камен дол“ в землището на с.Смирненски, община Ветово с обща площ 156.239 дка и потенциално добивна дейност на площ от 73.240дка. е издадено решение №РУ-83-ПР/2012г., с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

       На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 53/2012г.), решението ще бъде оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ – гр.Русе.

Възложител на инвестиционното предложение е „Стоун Локъл Груп“ ООД.

ное. 01

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове във град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕДУРАТА

1. Документация за участие

2. Образци

3. Образци 12a-1 и 12a-2

4. Образци 13a-1  и 13a-2

5. Проект на договор за обособена позиция 1 /Образец 14-1/

6. Проект на договор за обособена позиция 2/Образец 14-2/

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00645-2012-0005

 

окт. 24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На територията на Община Ветово е предвидено да се реализира инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за търговска дейност отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, с местоположение УПИ ІІ, кв. 178 по плана на гр.Ветово, с възложител: „Ди Енд Ви Груп“ ООД, гр.Русе.

   За предложението е завършена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 32/2012г.). Решението е да не се извършва ОВОС.

окт. 23

Обществена трапезария 2012

В община Ветово стартира проект "Обществена трапезария 2012", който обхваща периода от 1 – ви октомври 2012 г. – 30-ти април 2013 година. По проекта се предоставя топъл обяд на 68 души. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

окт. 12

Актуално и важно от Служба по земеделие-Ветово

Заповед №РД-08-604/10.10.2012 – землище град Глоджево

Заповед №РД-08-502/01.10.2012 – землище село Кривня

Заповед №РД-08-563/01.10.2012 – землище село Писанец

Заповед №РД-08-561/01.10.2012 – землище град Сеново

окт. 08

Тринадесето заседание на Общински съвет – Ветово

На 11.10.2012 г. (четвъртък) от 9:30 часа в залата на Младежкия дом на град Ветово, на ул. „Дунав” №1 ще се проведе поредното тринадесето заседание на Общински съвет – Ветово.

Материали по предстоящото, както и по всички провели се досега заседания, можете да намерите ТУК.

 

сеп. 28

Докладни записки за разглеждане на тринадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ветово през 2012 година

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: осигуряване на "мостово" финансиране за изпълнение на проект

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР и ИПР за общински имоти в км 128 и кв. 86 по плана на град Глоджево

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: изработване на ПУП-ИПР на УПИ VI-2039 в кв. 178 по плана на град Ветово

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи апартаменти, разположени в "Двуетажна жилищна сграда с партер", находяща се в УПи XII-2015, кв. 97 по плана на град Ветово

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №000271, частна общинска собственост

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №076007, частна общинска собственост

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №287002, частна общинска собственост

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109064, частна общинска собственост

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109065, частна общинска собственост

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на поземлен имот №109066, частна общинска собственост

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: продажба на движима вещ-частна общинска собственост, представляваща специализиран автомобил/линейка/, марка "Форд", модел "Транзит FT50"

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на ПИ №000564, публична общинска собственост, находящ се в землището на село Писанец от "Пасище, мера" във "Временно неизползвана естествена ливада по други причини"

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на ПИ №000435 – публична общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово от "Пасище, мера" в "Насип".

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти – публична общинска собственост, във връзка с кандидатстване на Община Ветово по проект.

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 30 кв.м., находящ се в УПИ I-488, кв. 41 по плана на град Глоджево.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дискотека“ с площ 131,79 кв.м., склад 21,71 кв.м. и 2 бр. санитарни помещения с площ 33,56 кв.м., разположение в сутерена на „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 000237, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на град Ветово. проект.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: определяне количеството дървесина/стояща маса/ от горски територии – общинска собственост, която може да се добива от физически лица за лична употреба.

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: напускане на Община Ветово от "Регионално дружество за заетост и структурно развитие-Ветово" ЕООД

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: учредяване на право на строеж в полза на сдружение с обществено полезна дейност "Мултиетнос" във връзка с кандидатстване с проект "Създаване на център за отдих, свободно време и спорт в град Ветово по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по ПРСР

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изпълнително дело № 16028/2012 г. на VIII район на държавен съдия изпълнител при Русенския районен съд.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промяна в числеността на домашен социален патронаж – Ветово.

24. Отчет за дейността на Общински съвет – Ветово и на неговите комисии за периода ноември, 2011 г. – юни, 2012 г.

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет-Ветово

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Ветово и на неговите комисии за периода ноември, 2011 г. – юни, 2012 г.

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: Баки Солак – общински съветник.

Относно: Приемане на решение за изплащане пълното възнаграждението на общинския съветник Баки Басри Солак за участието му в Единадесетото заседание на Общински съвет – Ветово, проведено на 17.08.2012 г.

сеп. 21

Докладни записки, разгледани на дванадесето заседание на Общински съвет-Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изграждане на електрическа инсталация в училищен стол в СОУ”Христо Ботев”- Глоджево и свързаната с това корекция на общинския бюджет.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерни паралелки в определени общински училища.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 "Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи" към т.7.2. на решение № 53 по Протокол № 4 / 20.02.2012г. на Общински съвет Ветово.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Решение №79 от 30.03.2012 г. на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: Баки Басри Солак – общински съветник

Относно: Приложение на чл. 46, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.