ян. 08

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с вх. № ДЗ-29-00-1 / 08.01.2013 година, с вносител Георги Христов Георгиев – общински съветник в Общински съвет – Ветово(ПГ БСП).

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.01.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

ян. 08

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Докладна записка

Докладна записка, проект на Правилник, мотиви към проекта

Вносител:  Георги Христов Георгиев – общински съветник в Общински съвет – Ветово (ПГ БСП).

Относно: Приемане на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взимодействието му с общинската  администрация

ян. 08

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП  Ви уведомяваме, че на 11.01.2013 г. /петък/ в 14.00 часа, в сградата на Общинска администрация-Ветово, етаж 2, стая №14 комисията, назначена със Заповед № 619/30.11.2012 г. ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка чрез закупуване на офис обзавеждане и офис техника, за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец, по проект №2(2i)-3.1-12 „Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности“, съфинансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., включваща две обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ № 1– Доставка и монтаж на офис обзавежданеза нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

ПОЗИЦИЯ № 2– Доставка на офис техника за нуждите на туристически центрове в град Ветово и село Писанец

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Ветово               

ян. 08

Изменение и допълнение на Наредба №2

Докладна записка

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

дек. 17

Докладни записки за разглеждане на седемнадесето заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.12.2012г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 210004, начин на трайно ползване "Полска култура", находящ се в землището на град Ветово

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 085003, начин на трайно ползване "Използваема ливада", находящ се в землището на село Писанец

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 190003, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на град Глоджево

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 000323, начин на трайно ползване " Гора в земеделски земи", находящ се в землището на град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ бивше ПП депо, находящ се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово (бивше военно поделение)

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващи бивши гаражи, находящ се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово (бивше военно поделение)

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Закупуване на товарен автомобил за нуждите на "Ветовоска гора" ЕООД

дек. 10

Докладни записки

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянната комисия по икономика, туризъм, регионално развитие и благоустройство, Постоянната комисия по бюджет и финанси и Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.12.2012г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 210004, начин на трайно ползване "Полска култура", находящ се в землището на град Ветово

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 085003, начин на трайно ползване "Използваема ливада", находящ се в землището на село Писанец

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 190003, начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на град Глоджево

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот № 000323, начин на трайно ползване " Гора в земеделски земи", находящ се в землището на град Глоджево

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Закупуване на товарен автомобил за нуждите на "Ветовоска гора" ЕООД

дек. 06

Национален референдум – съобщение

На основание чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.34, ал.2 от Изборния кодекс  на 12.12.2012 год. /сряда/ от 9.00 часа в кабинета на кмета на Община Ветово ще бъдат проведени консултации с представителите на инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и на партиите и коалициите от партии, които имат членство в Европейския парламент, но не са парламентарно представени  за определяне състава на СИК  във връзка с произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 год.

ное. 21

Докладни записки за разглеждане на шестнадесето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2012 г.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна брой места в Домашен социален патронаж – град Ветово

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел средно напрежение с дължина 155 м. за свързване на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ V-675, кв. 116 по плана на град Глоджево до точка на присъединяване съществуващ ЖР стълб № 6 на отклонението за ВЕЛ „ВС Сеново-Глоджево“ п/ст Разград 110/20 kV, град Глоджево.

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 40 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в УПИ VI, кв. 34 по плана на село Писанец.

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 (бивше военно поделение).

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000319, начин на трайно ползване „Гора в земеделска земи“, находящ се в землището на село Смирненски.

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 085006, начин на трайно ползване „Използваема ливада“, находящ се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 116456, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Кривня.

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР и ИПР на участъка, заключен в контура, образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37; 40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, гр. Сеново, общ. Ветово.

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) е ИПР (Изменение на план за регулация) в централна градска част на гр. Ветово.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за извършване на добив и продажба на дървесина през 2013 г. от „Ветовска гора“ ЕООД.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 10 „Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности от сектор образование, който има право на заплащане на част от транспортните разходи“.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

16. Докладна записка по т. 16. от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими публични вземания от лицето Мария Цветкова Цекова

ное. 06

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера за открит добивна варовициот находище„Камен дол“ в землището на с.Смирненски, община Ветово с обща площ 156.239 дка и потенциално добивна дейност на площ от 73.240дка. е издадено решение №РУ-83-ПР/2012г., с разпоредителна част „да не се извършва ОВОС“.

       На основание чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС ( ДВ, бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 53/2012г.), решението ще бъде оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ – гр.Русе.

Възложител на инвестиционното предложение е „Стоун Локъл Груп“ ООД.