мар. 19

Докладни записки за разглеждане на двадесет и второ заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2012 г.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.03.2013 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Общински план за младежта 2013 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ветово за 2012 г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на нова продажна цена на технологична дървесина, осигурявана от „Ветовска гора“ ЕООД, на лица с над 91% нетрудоспособност, освидетелствани с ТЕЛК.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000069, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Писанец.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи гаражи, разположени в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, находяща се в УПИ ХХII-2015, кв.97 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Освобождаване от Местен съвет на ДПС – град Глоджево на коридор с площ 6 кв.м., разположен на I етаж в Масивен жилищен блок „Миньор“ – град Глоджево, актуван с АОС № 12 / 124 от 21.08.1997 г., отдаден под наем съгласно Договор от 28.07.2011 г.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС–Ветово

Относно: Избор на общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово за член на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  Приемане на годишен план за паша на пасищни животни в Община Ветово за 2013 година.

мар. 18

Обявление за социален работник по проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе „

Обявление за избор на социален работник

Заповед за подбор на социален работник

Техническо задание за социален работник

Автобиография – образец

Заявление – образец

мар. 09

Докладни записки за разглеждане на двадесет и първо заседания на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 година

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово с проект по Оперативна програма административен капацитет.

февр. 28

Частичен избор за кмет на кметство Глоджево

Уведомление

Уведомление за квотите, определени по Методиката за определяне на състава на СИК, приета с решение №56-ПВР от 05.08.2011 год. на ЦИК

Избирателен списък за избиране на общински съветниоци и кметове на 07 април 2013г.

Таблица на българските граждани за избиране на общински съветници и кметове на 7 април 2013г.

февр. 08

Докладни записки за разглеждане на двадесето заседания на Общински съвет

1. Отчет-анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г

Вносител: гл. инсп. Ал. Ласков – началник на РУ "Полиция" Ветово

Относно: Отчет – анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба №6 за осъществяване на стопанска дейност на община Втово чрез търговски дружества с общинско учстие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и всдружения с нестопанска цел

Проект на Наредба №6

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2013 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2013 г.

Приложения към бюджет 2013

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП – ИПУР и ИПР на участъка заключен в контура образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37;40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, град Сеново община Ветово (м. Полянските нивя) 

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобрване на задание  и разрешение за изработване на ПУП – ИПУР  (изменение на план за улична регулация) : ОТ 707 до ОТ 238; от ОТ708 до ОТ 709; от ОТ 579 до ОТ 715; от ОТ 192 до ОТ 715  и от ОТ 714 до ОТ 710 и ПУП -ИПУР за имоти в централната градска част на град Ветово

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000994 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", в "Затревена площ"

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000564 – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", във " Временно неизползвана естествена ливада по други причини"

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000435 – публична общинска собственост, находящ се в землището на гр. Ветово  от "Пасища мера", в " Насип"

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабел средно напрежение с дължина 10 м. за свързване на производствено – складов комплекс за стиропор намиращ се в УПИ I – 1344, 1344а, кв. 117 по плана на град Ветово от съществуващ ЖР стълб № 4 на ЕПО 20 kv за ТП "Каолин" от ВЕЛ "Писанец'

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Отдаване под наем на 1 /един/ дка от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000472, начин на трайно ползване “Наводнена нива”, находящ се в землището на гр. Ветово

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот №085003, начин на трайно ползване “Използваема ливада”, находящ се в землището на село Писанец

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда №535.1 /Дежурна стая КПП №1/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в ОУ "П. Р. Славейков" – с. Смирненски

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на План за действие на община Ветово в изпълнение на Облсатната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

План за интеграция 2013г.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС –  Ветово

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите на в областа на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Мотиви към Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: Мустафа Яхя – Вр. и. д. кмет на кметство Глоджево

Относно: Отпускане на финансова помощ на лицето Исмаил Мехмед Аретлик, жител на град Глоджево.

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Уведомление за премахване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Масивна едноетажна сграда №535.17 /Хранилище БП №111/ и  Масивна едноетажна сграда №535.18 /Хранилище БП №112/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от общинските гори предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на основната работна заплата във „Ветовска гора“ ЕООД.

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на нова щатна структура на личния състав във „Ветовска гора“ ЕООД.

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на размера на таксите за ползване на горските територии за 2013 г., собственост на община Ветово и предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

26. Докладна записка по т. 26 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в землището на град Сеново.

27. Докладна записка по т. 27 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

28. Докладна записка по т. 28 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16 кв.м., разположен на I етаж в Здравна служба – село Писанец.

29. Докладна записка по т. 29 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Сключване на Договор за наем на недвижим имот, собственост на Стефан Дончев Стоянов, ползван за Пенсионерски клуб № 2 от пенсионерите в района на гара Ветово.

30. Докладна записка по т. 30 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ Х-760 в кв. 70 по плана на село Смирненски.

31. Докладна записка по т. 31 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

32. Докладна записка по т. 32 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в Мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с Проект „Рехабилитация на общински околовръстен път град Ветово от кил. 0+00 до кил. 3+900“.

33. Докладна записка по т. 33 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535 и ПИ № 000537 в землището на град Ветово (бивше военно поделение)

34. Докладна записка по т. 34 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – Зам.-кмет на община Ветово

Относно: Субсидиране на Мюсюлманското настоятелство в село Смирненски за изграждане на подпорна стена

35. Докладна записка по т. 35 от предварителния дневен ред

Вносител: М. Мехмед  – Председател на ПК по осъществяване на контрол на решенията на ОбС

Относно: Контрол на изпълнение решенията на общинския съвет

февр. 08

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово. Вносител на предложението еБюлент Гайтанов–Председател на Общински съветник – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.02.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Предложение за приемане на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Мотиви към Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

февр. 06

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи предложение за приемане на нова Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Предложението е внесено на 05.02.2013 година от инж. Георги Александров Георгиев –Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 20.02.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Предложение и мотиви за приемане на нова Наредба  №6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Наредба  №6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

 

февр. 01

Проект: Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе

На 01.02.2013г.  Община Ветово стартира проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе” с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0012-C0001, по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

Обява за  работа като домашни помощници, домашни санитари

Обява за кандидатстване за потребители на услугите „домашен помощник – домашен санитар”

Документи за кандидатстване

Правила и процедури за предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар"

Процедури за жалби при предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар"

Процедури за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар'

Процедури за подбор и назначаване на персонал

февр. 01

Открит конкурс

Открит конкурс за възлагане на следната услуга: "Транспортиране на дървесина от временните складове на "Ветовска гора" ЕООД до клиенти, заплатили на дружеството дървесината и превоза на дървесината, с крайна дестинация – адрес на клиента в границите на община Ветово, включващо: товарене на дървесината от временен склад, транспортиране до адрес и разтоварване (претоварване) на дървесината "

Заповед

Договор

ян. 24

СЪОБЩЕНИЕ

   Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04

“ПОМОЩ В ДОМА”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0012-С0001

Проект: Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе Бенефициент: Община Ветово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0012-C0001 „Развитие на услугата домашен санитар – домашен помощник”, финансиран по Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Ветово уведомява, че от 1 февруари 2013 година започва приемът на документи по проект „Помощ в дома”. Всички желаещи да работят по проекта, като „домашен санитар – домашен помощник”или да ползват предвидените по проекта социални услуги могат да подадат документи в офиса на проекта гр. Ветово ул. „Трети март” №2

Същността на Дейността „домашен санитар – домашен помощник” е да се предоставят почасови социални услуги за лична помощ, подкрепа за комунално-битови дейности и социално включване на лица и деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и на възрастни хора с ограничения и невъзможност за самообслужване.

Чрез конкурс ще се избере персонала за предоставяне на качествена услуга в домашна среда за задоволяване потребностите на потребителите. Кандидатите за домашни помощници – домашни санитари трябва да са безработни лица, в трудоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Предвижда се по Проекта да бъдат наети 36 домашни помощници – домашни санитари. Идентифицирането на най-нуждаещите се лица и деца от предоставяне на услугата, ще се извършва чрез оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане” – Ветово. Служителите на Дирекция „Социално подпомагане” извършват оценка в дома на кандидат-потребителя, чрез социална анкета.

 

 

ян. 23

Обява

На основание чл. 11. ал. 6 от Закона за общинските бюджети уведомявам гражданите на община Ветово, че на 30.01.2013г.от 10 часа, в залата на младежкия дом във Ветово ще се проведе публично обсъждане по проектаза бюджет на общината за 2013 година.

 

ян. 23

Покана за избор на юрист по схема „Помощ в дома“

Покана за избор на юрист по схем  "Помощ в дома" проект  "Развитие на услугата Домашен санитар – домашен помощник в община Ветово област Русе"

Задание за обществена поръчка

Срока за подаване на оферти 31.01.2013г.  до 12.00 часа

ян. 23

Покана за избор на счетоводител по схема „Помощ в дома“

Покана за избор на счетоводител по проект "Развитие на услугата Домашен санитар -домашен помощник в община Ветово област Русе" 

Задание за обществена поръчка

Срока за подаване на оферти 31.01.2013г.  до 12.00 часа