юли 29

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външни експерти по дейност 3 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР, с три обособени позиции: 1. Експерт анализи; 2. Асистент анализи; 3. Функционален експерт

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА(PDF ФАЙЛ)

Информация за изпълнен договор

Информация за извършени плащания след 01.10.2014 г.

юли 25

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител по проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи град Ветово, община Ветово.

Информация за плащане по договор №006/25.10.2013г.

Информация за плащане по договор №005/25.10.2013г.

Документация

2.Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юли 17

Докладни записки за разглеждане на двадесет и седмо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на издадено решение на Общинска служба по земеделие /ПК/ – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имот за обезщетение в изпълнение на Договор за замяна от 03.01.2002

Приложение

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на решение № 349 по Протокол № 25 от 30.05.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/322/00735 от 27.11.2012 г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в град Ветово, община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/321/01197 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на общински път – Русе 2052/III-2003/ село Кривня – град Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, област Русе“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Допълване на Общинския план за защита при бедствия на територията на община Ветово с разчети за евакуация и разсредоточаване.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Разглеждане на Жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI-ти избирателен район на село Смирненски, област Русенска.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП (Подробен устройствен план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти) в квартали с №№ 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационния план на град Сеново, община Ветово, област Русе.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на регулация на УПИ IX-791 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 263 до о.т. 256 и от о.т. 265 до о.т. 288, кв. 67 по плана на село Писанец.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ИПУР (изменение на план за улична регулация) от о.т. 168 до о.т. 318 и от о.т. 318 до о.т. 208а, кв. 37 по плана на село Писанец.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ III-334 и изменение на ПУР (План за улична регулация) от о.т. 118 до о.т. 116, кв. 26 по плана на село Писанец.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Сеново за средищни училища.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Биляна Христова Миткова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 2, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Осигуряване на еднократна парична помощ на лицето Николинка Андреева Димитрова, с постоянен адрес град Сеново, ул. „Еделвайс“ № 4, община Ветово, тежко пострадало при пътно-транспортно произшествие.

юли 15

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет “ Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“

Във връзка с постъпило искане от лице, получило документация за участие в обявената от Община Ветово обществена поръчка с предмет “ Избор на консултант за извършване на строителен надзор на обект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово“ с пет подобекта и съобразно изискването на чл.29 ал.3 от ЗОП предоставям на вниманието Ви разяснение по документацията за участие.

За да видите информацията, моля използвайте следната ВРЪЗКА.

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения” по проект „Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения”

Документация

Публична покана

юли 03

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на функционален експерт по дейност 1 за целите на проект BG051PO001-7.0.07-0198 „Заедно за „зелено“ бъдеще”, изпълняван от Община Ветово по ОП РЧР”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /PDF ФАЙЛ/

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД, ТРОТОАРИ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО» С ПЕТ ПОДОБЕКТА

Информация извършени плащания по Договор №003/23.10.2013г.

Информация за върната гаранция

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

СЪОБЩЕНИЕ – разяснение по документацията за участие

юни 27

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Реконструкция на площад, тротоари, улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи в гр. Ветово, община Ветово» с пет подобекта.

Информация за плащане по Договор №006/25.10.2013г.

Информация за върнати гаранции

Документация

Технически проект

Редактор на форми – програмен продукт на Агенцията по обществени поръчки /необходима е инсталация/

юни 20

Докладни записки за разглеждане на заседание на 27.06.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на решение за освобождаване на Валентин Димитров, избран от Общински съвет Ветово за "Обществен посредник" на община Ветово по повод на подадено от него Заявление  с Вх. №Обс-29-06-03/14.06.213г. в деловодството на общинския съвет.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: Баки Солак, Георги Георгиев, Гюнейт Тюлеоглуев, Илия Илиев, Илияз Копойджиев, Мехмед Мехмед, Мурат Караман, Ремзи Хайрула, Самет Насуф – Общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово

Относно: Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на Народно читалище "Просвета" гр. Глоджево в мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на министерството на земеделието и храните с Проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" град Глоджево".

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Обявяване на имот – публична общинска собственост, представляващ масиена едноетажна сграда Читалище със застроена площ 450 кв. м. , построена през 1935г. и дворно място от 830 кв. м., образуващо имот № 548 в квартал 56 по плана на гр. Глоджево, в имот – частна общинска собственост.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на строеж в полза на Читалище "Просвета" град Глоджево във връзка с кандидатстване по проект "Повишено качество на културни услуги в град Глоджево, община Ветово чрез "Модернизация и реконструкция на Народно читалище "Просвета" по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Финансиране на подвижна стелажноа система за оборудване на архив  в административната сграда във Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в мярка 321 "Обновяване и развитие на населените места" по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ на Министерството на земеделието и храните с проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоражения на с. Писанец, Община Ветово".

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за възстановяване на щети от пожар.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом с метастази по телата на прешлените.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на материална помощ (керемиди и капаци) на лице за възтановяване щети от пожар

юни 19

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи Докладна записка за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с вх. № ДЗ-29-00-29 / 18.06.2013 година, с докладчици – общински съветници, както следва:

 1. Баки Солак;
 2. Георги Георгиев;
 3. Гюнейт Тюлеовлуев;
 4. Илия Илиев;
 5. Илияз Копойджиев;
 6. Мехмед Мехмед;
 7. Мурат Караман;
 8. Недрет Байрам;
 9. Недялка Паригвоздева;
 10. Ремзи Хайрула;
 11. Самет Насуф.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 03.07.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проект – Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет.

Докладна записка за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

юни 13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово, 13.06.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 11 / 17.05.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 80 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ № 272 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО, ПРИЕТО В ЗАСЕДАНИЕ НА 15.02.2013 ГОДИНА ПО ПРОТОКОЛ № 19, В ЧАСТТА ОТНОСНО §1 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Решение №11/17.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №80/2013г.

юни 11

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – Общински съвет – Ветово, 11.06.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 13.05.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 28 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ ИЗЦЯЛО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 472 ПО ПРОТОКОЛ № 33 / 29.01.2010 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО.

        ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦЕТО, ИЗБРАНО ЗА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЩЕ БЪДАТ НИЩОЖНИ – ПОЗОВАНИ НА НОРМАТИВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗГУБИЛ СИЛА ПОРАДИ ОТМЯНАТА МУ.

Решение №9/13.05.2013г. на Административен съд Русе по административно дело №28/2013г., VI-ти състав

юни 04

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КООПЕРЦИИ, УПРАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯ И ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ !

На прага сме на кампанията по прибиране на есенниците – 2013 г. Периодът се характеризира с повишена пожарна опасност и налага стриктно спазване на задълженията по Наредба Із-1053 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи(ДВ бр. 39/2011) от председатели на кооперации, ръководители на фирми, извършващи земеделска дейност, частни стопани  и механизатори.

На територията на Община Ветово  предстои да бъдат прибрани  18 520 дка ечемик и 67 850 дка  пшеница.

Предстои да бъдат извършени прегледи на техниката, която ще участвува в кампанията, за техническа изправност и пожарообезопасеност.

В жътвената кампания се допуска само техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, осигурена е с пожаротехнически средства за първоначално гасене (по приложение № 1 от Наредба Із-1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /ДВ бр. 39/ 2011) и това е удостоверено с протокол (приложение № 2).

Техниката трябва да е оборудвана както следва: натисни тук

За извършване преглед на техниката се подава предварително в РСПБЗН-Ветото писмено искане, след  което  инспекторите извършват проверка. Инициативата за това е на собствениците на машини.

Плащането за преглед се извършва само по банков път, като  основанието е  такса по Тарифа № 4, чл. 31, ал.9:

т. 1 : Зърнокомбайн             – 20 лв.;

т.2 : Трактор                          – 10 лв;

т.3 : Товарен автомобил      – 10 лв;

т.4: Сламопреса                    –   5 лв;

т.5: Ремарке                          –   5 лв.

Банкова сметка за плащане:

 

IBAN BG 55 UBBS 80023111437810

BIC: UBBS BG SF

ОББ АД клон Русе

Такси по Тарифа 4 ПБЗН

ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ОУПБЗН – РУСЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКСИ ПО ТАРИФА 4, ГЛОБИ И ДРУГИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ