апр. 16

Докладни записки за разглеждане на двадесет и четвърто заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 18 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2012 г., освобождаване от отговорност на Управителя за 2012 г., разпределение на печалбата за 2012 г. и избор на експерт-счетоводител за 2013 г. на „Ветовска гора“ ЕООД.

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

Приложение 1

Приложение 2

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.18 (Хранилище БП № 112), находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово (бивше военно поделение), освидетелстван за премахване.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дървесина (черен бор)

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Смирненски

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Писанец

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи оборудване за медицински кабинет

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на град Ветово

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от ПРСР.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2006-2015 г.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово“, сключен между Община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2014 година.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Откриване на „Център за обществена подкрепа“ – град Ветово

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Даване съгласие за прекратяване на всички дължими плащания към Сдружение „Лудогорие“, съгласно сключен договор между Община Ветово и Сдружение „Лудогорие“ и последващи допълнителни споразумения от 30.12.2009 г. и 13.01.2012 г. с предмет на договора „Интегриран воден проект на Община Ветово, Община Ветово“, сключен след проведен конкурс за проект № 00645-2008-0003 – „Реконструкция, модернизация и разширение на водоснабдителната и канализационната система на град Ветово чрез изготвяне на интегриран воден проект на град Ветово, Община Ветово“

Приложение

16, Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на финансови средства за ремонтни дейности на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски.

17, Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета във връзка с Решение № 264 от 22.01.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

18, Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Подобрение на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

19, Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 в землището на град Ветово (бивше военно поделение).

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между Община Ветово и „Екобиовест“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 (ПП депо) с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи употребявани строителни материали.

апр. 12

Докладни записки за за разглеждане на двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Полагане на клетва  от новоизбрания кмет на Кметство Глоджево.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово

апр. 10

Прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“

От 10.04.2013 г. стартира прием на заявления за ползване на услугата "Обществена трапезаиря" в община Ветово. Желаещите могат да подадат заявления – декларации в сградата на община Ветово ул. "Трети март" №2 стая №2.

Целевите групи са:

  • лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
  • скитащи и бездомни лица и деца.

Проект "Обществена трапезария" се реализира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, фонд "Социална закрила"

апр. 05

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението еинж. Георги Александров Георгиев–Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 19.04.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проект на изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 18 от Наредба № 2

мар. 19

Докладни записки за разглеждане на двадесет и второ заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2012 г.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.03.2013 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Общински план за младежта 2013 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ветово за 2012 г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на нова продажна цена на технологична дървесина, осигурявана от „Ветовска гора“ ЕООД, на лица с над 91% нетрудоспособност, освидетелствани с ТЕЛК.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000069, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Писанец.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи гаражи, разположени в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, находяща се в УПИ ХХII-2015, кв.97 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Освобождаване от Местен съвет на ДПС – град Глоджево на коридор с площ 6 кв.м., разположен на I етаж в Масивен жилищен блок „Миньор“ – град Глоджево, актуван с АОС № 12 / 124 от 21.08.1997 г., отдаден под наем съгласно Договор от 28.07.2011 г.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС–Ветово

Относно: Избор на общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово за член на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  Приемане на годишен план за паша на пасищни животни в Община Ветово за 2013 година.

мар. 18

Обявление за социален работник по проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе „

Обявление за избор на социален работник

Заповед за подбор на социален работник

Техническо задание за социален работник

Автобиография – образец

Заявление – образец

мар. 09

Докладни записки за разглеждане на двадесет и първо заседания на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 година

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово с проект по Оперативна програма административен капацитет.

февр. 28

Частичен избор за кмет на кметство Глоджево

Уведомление

Уведомление за квотите, определени по Методиката за определяне на състава на СИК, приета с решение №56-ПВР от 05.08.2011 год. на ЦИК

Избирателен списък за избиране на общински съветниоци и кметове на 07 април 2013г.

Таблица на българските граждани за избиране на общински съветници и кметове на 7 април 2013г.

февр. 08

Докладни записки за разглеждане на двадесето заседания на Общински съвет

1. Отчет-анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г

Вносител: гл. инсп. Ал. Ласков – началник на РУ "Полиция" Ветово

Относно: Отчет – анализ относно състоянието на оперативната обстановка за 2012 г.

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Наредба №6 за осъществяване на стопанска дейност на община Втово чрез търговски дружества с общинско учстие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и всдружения с нестопанска цел

Проект на Наредба №6

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2013 г.

4. Докладна записка по т. 4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на община Ветово за 2013 г.

Приложения към бюджет 2013

5. Докладна записка по т. 5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП – ИПУР и ИПР на участъка заключен в контура образуван от следните номера ОТ: 7; 9; 12; 33; 36; 38; 37;40; 84; 53; 126; 67; 70; 67 и 7, град Сеново община Ветово (м. Полянските нивя) 

6. Докладна записка по т. 6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Одобрване на задание  и разрешение за изработване на ПУП – ИПУР  (изменение на план за улична регулация) : ОТ 707 до ОТ 238; от ОТ708 до ОТ 709; от ОТ 579 до ОТ 715; от ОТ 192 до ОТ 715  и от ОТ 714 до ОТ 710 и ПУП -ИПУР за имоти в централната градска част на град Ветово

7. Докладна записка по т. 7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000994 – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", в "Затревена площ"

8. Докладна записка по т. 8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000564 – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Писанец  от "Пасища мера", във " Временно неизползвана естествена ливада по други причини"

9. Докладна записка по т. 9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Промяна на начина на трайно ползаване на ПИ № 000435 – публична общинска собственост, находящ се в землището на гр. Ветово  от "Пасища мера", в " Насип"

10. Докладна записка по т. 10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуваща улица на кабел средно напрежение с дължина 10 м. за свързване на производствено – складов комплекс за стиропор намиращ се в УПИ I – 1344, 1344а, кв. 117 по плана на град Ветово от съществуващ ЖР стълб № 4 на ЕПО 20 kv за ТП "Каолин" от ВЕЛ "Писанец'

11. Докладна записка по т. 11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Отдаване под наем на 1 /един/ дка от имот №000006, начин на трайно ползване “Ерозирано трайно насаждение”, находящ се в землището на село Смирненски

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот №000472, начин на трайно ползване “Наводнена нива”, находящ се в землището на гр. Ветово

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имот №085003, начин на трайно ползване “Използваема ливада”, находящ се в землището на село Писанец

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда №535.1 /Дежурна стая КПП №1/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в ОУ "П. Р. Славейков" – с. Смирненски

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на План за действие на община Ветово в изпълнение на Облсатната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

План за интеграция 2013г.

19. Докладна записка по т. 19 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС –  Ветово

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите на в областа на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Мотиви към Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: Мустафа Яхя – Вр. и. д. кмет на кметство Глоджево

Относно: Отпускане на финансова помощ на лицето Исмаил Мехмед Аретлик, жител на град Глоджево.

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Уведомление за премахване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи Масивна едноетажна сграда №535.17 /Хранилище БП №111/ и  Масивна едноетажна сграда №535.18 /Хранилище БП №112/, находящ се в ПИ №000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от общинските гори предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

23. Докладна записка по т. 23 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Актуализиране на основната работна заплата във „Ветовска гора“ ЕООД.

24. Докладна записка по т. 24 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на нова щатна структура на личния състав във „Ветовска гора“ ЕООД.

25. Докладна записка по т. 25 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на размера на таксите за ползване на горските територии за 2013 г., собственост на община Ветово и предоставени за стопанисване и управление на „Ветовска гора“ ЕООД.

26. Докладна записка по т. 26 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в землището на град Сеново.

27. Докладна записка по т. 27 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв.м., разположен на I етаж в Административна сграда „Кметство“ – град Сеново.

28. Докладна записка по т. 28 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16 кв.м., разположен на I етаж в Здравна служба – село Писанец.

29. Докладна записка по т. 29 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Сключване на Договор за наем на недвижим имот, собственост на Стефан Дончев Стоянов, ползван за Пенсионерски клуб № 2 от пенсионерите в района на гара Ветово.

30. Докладна записка по т. 30 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ Х-760 в кв. 70 по плана на село Смирненски.

31. Докладна записка по т. 31 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово

32. Докладна записка по т. 32 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Участие на община Ветово в Мярка 321 „Обновяване и развитие на населените места“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) на Министерството на земеделието и храните с Проект „Рехабилитация на общински околовръстен път град Ветово от кил. 0+00 до кил. 3+900“.

33. Докладна записка по т. 33 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535 и ПИ № 000537 в землището на град Ветово (бивше военно поделение)

34. Докладна записка по т. 34 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – Зам.-кмет на община Ветово

Относно: Субсидиране на Мюсюлманското настоятелство в село Смирненски за изграждане на подпорна стена

35. Докладна записка по т. 35 от предварителния дневен ред

Вносител: М. Мехмед  – Председател на ПК по осъществяване на контрол на решенията на ОбС

Относно: Контрол на изпълнение решенията на общинския съвет

февр. 08

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово. Вносител на предложението еБюлент Гайтанов–Председател на Общински съветник – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.02.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Предложение за приемане на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

Мотиви към Правилник за организацията и дейността на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Ветово

февр. 06

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи предложение за приемане на нова Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Предложението е внесено на 05.02.2013 година от инж. Георги Александров Георгиев –Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба № 6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 20.02.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Предложение и мотиви за приемане на нова Наредба  №6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Наредба  №6 за осъществяване на стопанската дейност на Община Ветово чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

 

февр. 01

Проект: Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе

На 01.02.2013г.  Община Ветово стартира проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе” с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0012-C0001, по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.

Обява за  работа като домашни помощници, домашни санитари

Обява за кандидатстване за потребители на услугите „домашен помощник – домашен санитар”

Документи за кандидатстване

Правила и процедури за предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар"

Процедури за жалби при предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар"

Процедури за изчисляване на потребителска такса при предоставяне на услугата "Домашен помощник – домашен санитар'

Процедури за подбор и назначаване на персонал