Съобщение във връзка с откриване на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект (Хвостохранилище на „Каолин“ АД в район Сеново) за заустване на отпадъчни води

Featured

На основание чл. 62а, ал.1, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от Закона за водите и постъпило заявление в Басейновата дирекция за управление на водите в Дунавския район публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: Хвостохранилище на "Каолин" АД гр. Сеново, район Сеново.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

ное. 18

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 24.11.2014г.

1. Доклана записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирма „Бизнес парк Ветово“, със седалище и адрес на управление град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, община Ветово, област Русе, с предмет на дейност – стопанисване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

2. Доклана записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие Айтен Шабан Мустафа да продаде на трето лице притежаваните от нея 375/1120 идеални части от дворно място, представляващо УПИ IX-718, кв. 63 по плана на село Смирненски, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 63 кв.м. и втора жилищна сграда от 20 кв.м., съгласно Нотариален акт № 12/11.04.2014 г.

3. Доклана записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 000490, начин на трайно ползване „Гробище“, находящ се в землището на град Ветово.

4. Доклана записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 14 кв.м., разположено на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

5. Доклана записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Гараж“ с три клетки с обща площ 58,40 кв.м., разположени в двора на здравния дом в село Смирненски.

6. Доклана записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VIII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

7. Доклана записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ VII-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

8. Доклана записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващ УПИ IX-673, кв. 57 по плана на село Смирненски.

9. Доклана записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от имот № 140003, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Глоджево.

10. Доклана записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – изменение на план за улична регулация между кв. 24 и кв. 28 от о.т. 60 до о.т. 70 по плана на село Смирненски и изменение на план за регулация на УПИ XI, XII, XX, XIV, XV и XVI в кв. 24 по регулационния план на село Смирненски.

11. Доклана записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) на ПИ 163005, в землището на град Ветово.

12. Доклана записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на КПИИ (комплексен проект за инвестиционна инициатива) за линеен обект на техническа инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ – външно ел. захранване на ПИ 167002, в землището на град Ветово, община Ветово.

13. Доклана записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

14. Доклана записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Допълнително стимулиране, чрез безвъзмездно отпускане по 3 м3 пространствени дърва за огрев на доброволците от доброволно формирование „Аварийно-спасителна група“ – Община Ветово, регистрирано в Регистъра на доброволните формирования към ГД ПБЗН – МВР с пореден номер за страната Р-173-01.

15. Доклана записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост, на кабел СрН/20 kV/ с дължина на трасето 96 м. от стълб ЖБ 212 на ВЕЛ „Писанец“ до границата на ПИ № 109022, находящ се в землището на село Писанец.

16. Доклана записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на кабел ниско напрежение с дължина 430 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ТП № 6.

17. Доклана записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване в имоти – публична общинска собственост с НТП „Полски път“, находящи се в землището на село Писанец на водопроводно отклонение с обща дължина 709 м. за свързване на ПИ № 000967, находящ се в землището на село Писанец, местност „Гимлийца“ от съществуваща водомерна шахта.

18. Доклана записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Учредяване на право на прокарване по съществуващи улици на уличен водопровод с дължина 260 м. за свързване на Обект „Птицеферма за 54 000 броя бройлери“, находящ се в ПИ № 005077 в землището на село Смирненски от ОК 240.

19. Доклана записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000188, НТП „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на град Ветово.

20. Доклана записка по т.20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинската транспортна схема на Община Ветово.

21. Доклана записка по т.21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

22. Доклана записка по т.22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Ветово

Featured

Предложение до Общински съвет – Ветово (pdf-файл)

Проект! (pdf-файл)

Мотиви (pdf-файл)

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 17.11.2014 година на следния електронен адрес: vetovo@abv.bg, както и в деловодството на Община Ветово на адрес: п.к. 7080, град Ветово, ул. Трети март №2.

 

Протокол от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Featured

Във връзка с проведено на 21.10.2014 година десето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него, както следва:

Протокол №10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 „Божкова дупка”

Featured

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 Божкова дупка”.

Защитената зона е разположена в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/BG0000605.zip  и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. 

окт. 31

Обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ВЕТОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД  НА 2014-2015г.“

Образци

Публична покана

Указания

Карта на гр. Ветово

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участниците

Сключени договори:

– Договор №13/25.11.2014

– Договор №14/25.11.2014

– Договор №15/25.11.2014

окт. 31

Обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

Указания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Сключени договори:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

Плащания по:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

окт. 28

Покана за участие в четвърта по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект “Заедно за “зелено” бъдеще”

Бенефициент: Община Ветово

Партньор: Nordic Folkecenter for renewable energy, Кралство Дания

 

ПОКАНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО: КРЪГЛА МАСА

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: РЕСТОРАНТ „ЕЛИТ“

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 06.11.2014 Г.

НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 10:00 ЧАСА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 6-ТИ НОЕМВРИ 2014 Г., В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 5 ОТ ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА „ЗЕЛЕНО“ БЪДЕЩЕ, ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН И ПОДЛОЖЕН НА ОБСЪЖДАНЕ, РАЗРАБОТЕНИЯ В ИЗЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШЕТО ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ В ГРАД ВЕТОВО.

БИЗНЕС-ПЛАНЪТ Е ДОСТЪПЕН И В СЕКЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА САЙТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО: WWW.VETOVO.COM.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, АНГАЖИРАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА „ЗЕЛЕНАТА“ ИКОНОМИКА.

ДНЕВЕН РЕД НА МЕРОПРИЯТИЕТО.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

окт. 28

Покана за участие в трета по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект “Заедно за “зелено” бъдеще”

ПОКАНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪБИТИЕТО: КРЪГЛА МАСА

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО: РЕСТОРАНТ „ЕЛИТ“

ГРАД ВЕТОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 05.11.2014 Г.

НАЧАЛО НА РЕГИСТРАЦИЯТА: 10:00 ЧАСА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

НА 5-ТИ НОЕМВРИ 2014 Г., В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 4 ОТ ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА „ЗЕЛЕНО“ БЪДЕЩЕ, ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА, НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА И ПОДЛОЖЕНА НА ОБСЪЖДАНЕ, РАЗРАБОТЕНАТА В ИЗЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБЩИНА ВЕТОВО КЪМ „ЗЕЛЕНА“ ИКОНОМИКА ДО 2020 ГОДИНА. СТРАТЕГИЯТА Е ДОСТЪПНА И В СЕКЦИЯТА НА ПРОЕКТА НА САЙТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО: WWW.VETOVO.COM.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, АНГАЖИРАНИ С ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА „ЗЕЛЕНАТА“ ИКОНОМИКА.

ДНЕВЕН РЕД НА МЕРОПРИЯТИЕТО.

окт. 27

Решение №РУ-14-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на ПУП-ПЗ за поземлен имот №080009 в землището на град Сеново

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на ПУП-ПЗ на поземлен имот № 080009 в землището на град Сеново, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-14-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

окт. 27

Докладни записки за разглеждане на четеридесет и девето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка от т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс към 30.09.2014 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода от 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

2. Докладна записка от т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Относно: Даване на съгласие „Ветовска гора“ЕООД да извърши добив и реализация на дървесина през 2015 година.

3. Докладна записка от т.3 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 594 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

4. Докладна записка от т.4 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на върнато за ново обсъждане Решение № 595 по Протокол № 46 от 30.09.2014 година на Общински съвет – Ветово.

5. Докладна записка от т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: В. Наумова – Председател на ПКЗОРС

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице за извършване на неотложна операция.

окт. 17

Покана

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

           Във връзка със стартирането на проект: „Община Ветово – компетентна и ефективна администрация“,

Ви каним на встъпителна пресконференция, която ще се проведе на 21.10.2014 г. (вторник) от 10:30 часа в залата на Младежки дом, гр. Ветово.

            Общата стойност на проекта е 89 263. 95 лева. Той се осъществява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-71/01.08.2014 г., Приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 по Оперативна програма „Административен капацитет”.

            Общата цел на проекта е да се повиши квалификацията на служителите в Община Ветово чрез обучения в страната. Общата цел ще се постигне чрез две специфични цели:

1. Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от

общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията. Постигането на целта ще спомогне за постигане на целта на приоритетна ос 2 на оперативната програма „Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество”.

2. Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в

Община Ветово. Целта отговаря на цел 2 на Стратегията за обучение на държавните служители за повишаване ангажираността на участниците в процеса на промяна, което се постига чрез участието на служителите в общинската администрация.

Постигането на общата и специфичните цели ще способства за реализиране на

стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет”, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

            Целевата група по проекта включва служителите в общинската администрация и кметове по населени места.

По време на предстоящата встъпителна пресконференция ще бъдат представени основните дейности, чрез изпълнението на които ще се осъществи успешната реализация на проекта, както и очакваните резултати:

            Дейност 1. Организация и управление на проекта

            Дейност 2. Обучения по ключови компетентности

            Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация

            Дейност 4. Информация и публичност

Очакваните и желани резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта са:

  • сключени три договора със служители на общинската администрация;
  • проведени дванадесет срещи на екипа на проекта;
  • проведена една тръжна процедура;
  • обучени деветдесет и един служители на общинската администрация;
  • повишен капацитета на деветдесет и един служители от общинската администрация;
  • деветдесет и един служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат;
  • организирани и проведени  две пресконференции (начална и заключителна);
  • изработени материали за информация и публичност.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

окт. 17

Докладни записки за разглеждане на заседание на постоянните комисии на 23.10.2014г.

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Вземане на решение за продължаване процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по междуобщински автобусни линии от квотата на Община Ветово, включени в Областната транспортна схема на Област Русе, утвърдени от Областен управител на Област Русе, от Общинската транспортна схема на Община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация на Община Ветово.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Пламен Славчев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

Относно: Разглеждане на внесено в деловодството на Общински съвет – Ветово Счетоводен баланс към 30.09.2014 година и ОПР (отчет за приходи и разходи) на „ВЕТОВСКА ГОРА“ ЕООД за периода от 01.01.2014 година до 30.09.2014 година.

окт. 13

Процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект „Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово“

Във връзка със стартирала процедура по преценка необходимостта от ОВОС за обект "Изграждане на рибарник в село Писанец, Община Ветово" публикуваме постъпилите в Община Ветово документи, както следва:

1. Информация зе преценяване необходимостта от ОВОС.

2. Информация за извършване на оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.