ное. 19

Докладни записки за разгеждане на заседание на 22.11.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово.

Мотиви

Проект

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом, с метастази по телата на прешлените.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

ное. 18

Съобщение

На 20.11.2013г. от 10:00 часа, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за ЦДГ, училища,  млечни кухни и социални патронажи  на територията на Община Ветово"

ное. 15

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«Избор на  консултант по управление и отчитане на проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ-2003/ с. Кривня-гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе»

Документация

Образци

Решение

Обявление

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Технически проект

Анекс към Договор №007/17.09.2015г.

ное. 14

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е Исмаил Джеват Селим – Заместник-кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.11.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение

Мотиви

Проект

ное. 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на твърдо гориво – донбаски въглища за нуждите на община Ветово за отоплителен сезон 2013-2014”

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

ное. 04

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ветово и с. Писанец, община Ветово през зимен сезон 2013/2014г.“

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

окт. 31

Проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

По Проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово   се обслужват 89 нуждаещи се хора с уврежданания от 42 Домашни санитари, които са назначени на трудов договор. Предоставянето на социалната услуга ще продължи до 30.04.2014 г. С реализацията на проекта се създава заетост на безработни лица в общината и се  подобрява качеството на живот на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

окт. 25

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Ветово, 25.10.2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО СЪОБЩАВА, ЧЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ С РЕШЕНИЕ № 24 / 20.09.2013 ГОДИНА, ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 194 / 2013 ГОДИНА ОТМЕНИ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 19 ОТ НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 457 ПО ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 29.01.2003 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО. РЕШЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РУСЕ Е ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.10.2013 ГОДИНА.

РЕШЕНИЕ № 24 / 20.09.2013 ГОДИНА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 194 / 2013 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Е ПУБЛИКУВАНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО (www.vetovo.com) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 194 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И ЧЛ. 22, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

Решение № 24/20.09.2013г. по адм. д. №194/2013г. по описа на Административен съд Русе

окт. 24

Докладни записки за разглеждане на тридесет и първо заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отмяна на разпоредбата на чл. 53 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител:Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Приемане на решение във връзка с жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI-ти избирателен район на село Смирненски, област Русенска.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за изготвяне на Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ветовска гора“ ЕООД – Ветово.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Промяна в представителството на община Ветово в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Ветово „Ветовска гора“ ЕООД да извърши добив и продажба на дървесина през 2014 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Изменения по бюджета на община Ветово.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Даване на съгласие да бъде намалена с 20% началната тръжна цена за част от недвижим имот  – публична общинска собственост с площ 20 кв.м., в който е поставен търговски обект по чл. 56 от ЗУТ /Спорт-тото/, находящ се в град Глоджево, ул. „Александър Стамболийски“, определена с Решение № 378 по Протокол № 27 от 30.07.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към ПИ 1611, кв. 25 по плана на град Глоджево.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Определяне на придаваема площ по улична регулация към УПИ VI-2039, кв. 178 по плана на град Ветово.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Канцелария“ с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“, находящ се в УПИ VII, кв. 160 по плана на град Ветово.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Упълномощаване на представител на община Ветово за участие в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.10.2013 г. от 10,30 часа.

Докл.: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.20 /Хранилище БП № 219/, находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 704.5 /Хранилище БП № 215/, находящ се в ПИ № 000704 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 704.8 /Хранилище БП № 213/, находящ се в ПИ № 000704 в землището на град Ветово /бивше военно поделение/, освидетелстван за премахване.

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, което се намира в тежко социално положение.

16. Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на ПУП (Подробен устройствен план) – изменение на план за регулация – образуване на нови УПИ (Урегулирани поземлени имоти) в квартали с №№ 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационен план на град Сеново, община Ветово, област Русе (м. Полянските ниви).

17. Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ИПУР (Изменение на план за улична регулация) и ИПР (Изменение на плана за регулация) на кв. 59 и на юг от кв. 59 по плана на село Смирненски.

18. Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: Самет Насуф – Председател на ПК по селско стопанство, екология и опазване на околната среда при  ОбС – Ветово

Относно: Разглеждане на становище на Временната комисия, създадена с Решение № 401 по Протокол № 28 от 23.08.2013 год. на Общински съвет – Ветово и приемане на решение във връзка с имот №000921 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово

окт. 23

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка на спортно игрище – с. Смирненски, община Ветово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Образци

окт. 21

Докладни записки за разглеждане на заседание на 23.10.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Приложение 1

Приложение 2

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на разпоредба на чл. 53 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Приемане на решение във връзка с жалба, подадена до Общински съвет – Ветово от група селяни от VI избирателен район на село Смирненски, област Русе.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител:Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Създаване на временна комисия към Общински съвет – Ветово за изготвяне на Правила за провеждане на конкурс за избор на управител на "Ветовска гора" ЕООД – Ветово

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Бюлент Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово

Относно: Промяна в представителството на община Ветово в общото събрание на Асоцияция "Общински гори"

окт. 17

Протокол и решения от 8-мо общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16, ал. 3 от  Вътрешните правила на сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР) публикуваме ПРОТОКОЛ №8 от Общото събрание на сдружението. Неразделна част от протокола са РЕШЕНИЯТА, взети на съответното заседание.

окт. 09

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа"

Списък на пътищата от общинската и републиканска мрежа в Община Ветово

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени порчки /необходима е инсталация/