окт. 26

Обучение на членовете от Секционни избирателни комисии

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България  и произвеждане на Национален референдум на 6 ноември 2016 г. Община Ветово, уведомява, че на 28 октомври 2016 г. от 10,00 часа в сградата на Младежки дом Ветово, намиращ се на ул. „Дунав“ № 1 ще се проведе обучение на членовете от Секционните избирателни комисии.

окт. 25

За вас безработни лица

Уведомява безработните лица от община Ветово, че към 24.10.2016 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)

Средства в лв.

– за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 6 месеца при сключен трудов договор за поне 6 месечна заетост

     – за представяне пред работодател – еднократно (до 84 лв.)

608

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Ветово, както и на тел. 0882824886.

окт. 25

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда”- Ветово уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·  безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 14 910 лв.;

·  за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 296 лв.;

·  за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2399 лв.;

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 2913 лв.;

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 2573 лв.;

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2464 лв.;

·  продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 205 лв.;

·  за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 423 лв.;

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·  работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 600лв.;

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 540 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ветово, както и на тел. 0882824886

окт. 25

Списъци на заличени лица от избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум

Списък на заличени лица от избори за  национален референдум.

Списък на заличение лица от избори за  президент и вицепрезидент

Временна приемна на Комисията за защита от дискриминация във гр. Ветово

Featured

На 21.10.2016 г. от 11.0. ще има временна приемна на "Комисия за защита от дискриминация" с гражданите от община Ветово.

Срещата ще се провежда в стая № 15, в сградата на Община Ветово.

Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

окт. 14

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи /“бели петтна“/

Заповед за землище на гр. Ветово

Заповед за землище на гр. Глоджево

Заповед за землище на гр. Сеново

Заповед за землище на с. Смирненски

Заповед за землище на с. Кривня

Заповед за землище на с. Писанец

сеп. 28

Създаване на трайни насаждения от лешници в землища от община Ветово

Информация, съгласно член 6 от Наредба за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения

Информация по чл. 10(1) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

сеп. 27

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. и произвеждане на Национален референдум на 6 ноември 2016 г., Община Ветово, уведомява, че със Заповед № 551/15.09.16 г. на Кмета на Община Ветово са образувани избирателните секции в Община Ветово.

Променено е местонахождението на една секция :

Секция № 6 от ул. “Велико Търново” № 17  Бивша сладкарница “Дебора” в  Метална барака /бивш магазин/ на ул. „Велико Търново“ № 5 ;

ОБЯВА

Featured

Министерството на отбраната на Република България обявява 353 свободни длъжности за приемане на служба във военните формирования на Сухопътни войски на лица със средно или висше образование

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                     –  082 / 834 – 543

–   Офис за военен отчет в общината  –  088 684 14 35

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум

Featured

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент

Избирателен списък за национален референдум

До централните и местни ръководства на ПП и коалиции, парламентарно представени в 43-то НС

Featured

Уведомяваме Ви, че датата на консултациите за сформиране съставите на СИК в Община Ветово се променя от 26.09.2016г. на 28.09.2016г.

Консултациите ще бъдат проведени на 28.09.2016г. /сряда/ от 14:00ч. в кабинета на кмета на община Ветово(гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 2).