февр. 05

Публично обсъждане на бюджета за 2014г.

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Глоджево

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Ветово

Протокол от заседание за публично обсъждане на бюджета за 2014г. в гр. Сеново

Протокол от заседание за публично обсъждане на боджет за 2014г. в с. Смирненски

ян. 31

Информация за отчетния период 03.01.2014-31.01.2014 г. по Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0012-С-0001

Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе

Бенефициент: Община Ветово

 

За отчетния период 03.01.2014-31.01.2014г. по Проект: „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник”, община Ветово, област Русе” на трудови договори работят 42 лица, от които 41 като „Домашен санитар” и 1 лице като социален работник. През отчетния периода е подписан 1 трудови договора с нов Домашен санитар, който обслужва двама потребители на социалната услуга. С новите двама потребители е подписан тристранен договор за предоставяне на социалната услуга „Домашен санитар – домашен помощник”. Води се месечна присъствена форма на наетите лица. Водят се дневници за всички потребители. За периода са прекратени два тристранни договора с двама потребители, поради смърт на обслужваните лицата. Потребителските такси са събрани и отчетени с квитанции.

Събраните такси за месец декември 2013г. са в размер на 1129,90 лв. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта се приспадат сумата на допустимите разходи, тъй като по настоящия проект не е допустимо генериране на печалби.

Предоставяната социална услуга по настоящия проект се приема много добре в цялата община. При извършване на проверки в дома на потребителите, във връзка с контрола качеството на нейното предоставяне екипът на проекта констатира, че социалната услуга се прима много добре от потребителите в цялата община.

ян. 30

Съобщение

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с предложение – уточнение към първоначално внесения от 13.01.2014 година Проект на Правилник. Вносител на предложение – уточнението е съставителят и изготвилият на проекта –  Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово. Предложение – уточнението и изменението към проекта на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е внесено на основанията, посочени в Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове.

Предложение

ян. 29

Докладни записки за разглеждане на заседание на 05.02.2014г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Отчет продажби

Отчет наеми

Програма 2014 г.

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Отчет за извършените продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост през 2013 година и Отчет за отдадените под наем недвижими имоти – общинска собственост през 2013 година.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2014 година.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на бюджета на Община Ветово за 2014 година.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: Георги Георгиев – кмет на Община Ветово

Относно: Определяне на апартаментите в “Комбинирана сграда – 2 ет. жилища, магазини и гаражи”.

ян. 27

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово"

Информация за извършени плащания

Утвърдил

Обявление

Решение

Указания

Методика

Техническо задание

План за заелсяване №1

План за заелсяване №2

План за заелсяване №3

План за заелсяване №4

План за заелсяване №5

План за заелсяване №6

План за заелсяване №7

План за заелсяване №8

План за заелсяване №9

План за заелсяване №10

План за заелсяване №11

План за заелсяване №12

План за заелсяване №13

План за заелсяване №14

Образци

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация /

ян. 23

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител по проект: Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“

Решение за промяна №082/05.02.2014год. на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:  Рехабилитация на общински път – Русе 2052/ІІІ – 2003/ с. Кривня – гр. Сеново от кил. 13+400 до кил. 16+900, община Ветово, обл. Русе“, финансиран по Договор № 18/321/01197 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Решение за промяна

Документация

Образци

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по Обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор 004/29.05.2014г. –  октомври 2014г.

ян. 20

Покана за участие във втората по ред кръгла маса, която ще се проведе в рамките на изпълнението на проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Уважаеми дами и господа,

На 24.01.2014 г., в Посетителски културно-информационен център – с. Писанец, община Ветово, ще се проведе втора по ред кръгла маса по проект "Заедно за "зелено" бъдеще", изпълняван от Община Ветово по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
Цел на кръглата маса е представяне и обсъждане на резултати от изпълнението на проектна Дейност 3 "АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА „ЗЕЛЕНА“ ИКОНОМИКА В ОБЩИНА ВЕТОВО".

Партньор по проекта е Nordic Folkecenter(Кралство Дания) – неправителствена организация с богат дългогодишен опит в сферата на възобновяемите енергийни източници.
Повече информация за проекта може да получите от кратка презентация в специализирана секция на сайта на Община Ветово, находяща се в навигационното меню в горния ляв ъгъл на страницата.

Целеви групи по проекта са:

1. Служители на общинската администрация, пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

2. Служители в различни промишлени предприятия, опериращи на територията на общината и пряко ангажирани с приложението на принципите на "зелена" икономика;

3. Служители и собственици на малки туристически обекти и представители на дребния бизнес на територията на общината, които имат икономически интерес предимно от повишаване на енергийната ефективност и приложение на ВЕИ, като част от принципите на "зелената" икономика

Ако Вие попадате в така определените целеви групи, най-любезно ви каним на предстоящото събитие, за да се запознаете с основните цели на проекта и заедно да намерим най-верния път за тяхната реализация.

За да видите поканата и дневния ред, моля кликнете ТУК.

С уважение,

Ивелин Димитров
Ръководител на проекта
Община Ветово
мобилен телефон: 0878363769

ян. 14

Презентация от провелата се на 19.12.2013 г. в село Писанец кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Партньорите на Община Ветово по проект "Заедно за "зелено" бъдеще"  Nordic Folkecenter, Кралство Дания, възобновиха работата си след новогодишните празници. Както обеща преди Коледа, г-жа Джейн Круз – изпълнителен директор на Folkecenter, ни предостави презентацията, която тя лично представи при посещението си в България по време на кръглата маса в село Писанец на 19.12.2013 г.

Презентацията може да изтеглите в PDF формат от тук: DOWNLOAD.

При проблем с изтеглянето, моля пишете на ел. поща: ivo_mail@abv.bg или позвънете на мобилен телефон: 0878363769.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-пейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

ян. 13

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, придружен с предложение за приемане на правилника. Вносител на предложението е Бюлент Лютфиев Гайтанов – Председател на Общински съвет – Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.01.2014 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Мотиви към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение за приемане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложение

Мотиви

Проект

ян. 10

Проект BG051PO002/13/1.3-07

Оперативна програма "Административен капацитет"

Приоритетна ос I "Добро управление",

Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

Проект "Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики"

Бенефициент: Община Ветово

Обща цел на проекта

Подобряване на процеса на разработване и изпълнение на национални и местни политики в Община Ветово

Специфични цели на проекта

  1. Подобряване на мониторинга, контрола и последващата оценка при изпълнението конкретни политики;
  2. Повишаване на капацитета на местно ниво, свързан с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението конкретни политики;
  3. Подобряване на ефективността при изпълнение на националните и местни приоритети и цели чрез извършване на оценка на действащия общински план за развитие;
  4. Повишаване на конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване чрез разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Основни дейности на проекта са:

  1. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово.
  2. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг.
  3. Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите.
  4. Извършване на оценка на действащия общински план за развитие.
  5. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
  6. Информация и публичност

Описание на целевите групи

Общинска администрация – Ветово, Общински съвет – Ветово, Структурите на гражданското общество (СГО) в община Ветово

Очаквани резултати:

1. Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общинския план за развитие.

2. Проведени съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг.

3. Извършена оценка на общинския план за развитие.

4. Разработен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.

Продължителнист на проекта : 9 месеца

Бюджет на проекта: 75 050,01 лева


Публична покана с предмет : "Избор на изпълнител за Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово; Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг; Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите; Извършване на оценка на действащия общинска план за развитие; Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г."


АНКЕТНА КАРТА ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики ”
 


Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2014г. – 2020г.

Част I

Част II

Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Ветово за периода 2014 – 2020г.


Покана за заключителна пресконференция, която ще се проведе на 26.08.2014г. от 10:00 часа в залата на Младежкия дом, гр. Ветово

ян. 10

Открит конкурс за възлагане на следната услуга:

"Транспортиране на дървесина от временните складове на "Ветовска гора" ЕООД до клиенти, заплатили на дружеството дървесината и превоза на дървесината, с крайна дестинация – адрес на клиента в границите на Община Ветово, включващо: товарене на дървесината от временен склад, транспортиране до адреса и разтоварване (претоварване) на дървесината".

Заповед

Проекто-Договор

ян. 08

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението е Исмаил Джеват Селим – ид. Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 22.01.2014 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общинска администрация – Ветово или в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: vetovo@abv.bg; obs_vetovo@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложени

Мотиви

Проект

ян. 06

Публична покана с предмет «Почистване на замърсени с битови отпадъци терени в гр. Ветово.»

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Плащания по договор №001/16.01.2014г. към 31.10.2014

Плащане по договор №001/16.01.2014г. към 30.11.2014г.

Последващи документи и информация в новия профил на купувача