май 21

„Ветовска гора“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина франко временен склад от един обект

Заповед за удължаване на срока за закупуване на документация за участие в процедура до 05.06.2013г.

Заповед

Проекто – договор

Ценова оферта

май 20

Докладни записки за разглеждане на двадесет и пето заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Общ устройствен план

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на Общ устройствен план на община Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Предоставяне на имоти за обезщетение в изпълнение на съдебно решение.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-клуб № 2“ с площ 21 кв.м., разположен на II етаж в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново.
9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 1 (един) дка от имот № 000092, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново
10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред.

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000060, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

12. Докладна записка по т. 12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение №329 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси.

13. Докладна записка по т. 13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 333 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отмяна на Решение № 345 по Протокол № 24 от 25.04.2013 г. относно удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между община Ветово и „Екобиовет“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 /ПП депо/ с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово

16. Докладна записка по т. 16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение на Решение № 336 от 25.04.2013 г. на Общински съвет – Ветово относно Издаване на запис на заповед от община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Ветово“, сключен между община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

17. Докладна записка по т. 17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Офис-помещение“ с площ 45 кв.м., разположен в приземния етаж на Масивна двуетажна административна сграда, находяща се в УПИ II, кв.162 по плана на град Ветово.

18. Докладна записка по т. 18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 20 кв.м., разположен на I етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“ – град Глоджево.

май 15

Седмо заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Решения по Протокол №7/ 26.04.2013г. от общото събрание на РСУОРР

апр. 24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме гражданите на Община Ветово,че на 26.04.2013 г. ще се проведе среща с Комисия за Защита от Дискриминацията в сградата на Община Ветово – Бараката /Бивша Здравна служба/.

апр. 16

Докладни записки за разглеждане на двадесет и четвърто заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 18 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Ветово.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Вземане на решение за приемане на отчета и баланса за 2012 г., освобождаване от отговорност на Управителя за 2012 г., разпределение на печалбата за 2012 г. и избор на експерт-счетоводител за 2013 г. на „Ветовска гора“ ЕООД.

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

Приложение 1

Приложение 2

Годишен финансов отчет на "Ветовска гора" ЕООД за финансовата 2012 година

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 535.18 (Хранилище БП № 112), находящ се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово (бивше военно поделение), освидетелстван за премахване.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дървесина (черен бор)

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи железопътни релси

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Смирненски

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Писанец

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи оборудване за медицински кабинет

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на град Ветово

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от ПРСР.

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Общински план за развитие на Община Ветово за периода 2006-2015 г.

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Ветово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 18/223/00258 от 11.04.2013 г. по мярка 223 за проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Ветово“, сключен между Община Ветово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово за 2014 година.

14. Докладна записка по т.14 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Откриване на „Център за обществена подкрепа“ – град Ветово

15. Докладна записка по т.15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Даване съгласие за прекратяване на всички дължими плащания към Сдружение „Лудогорие“, съгласно сключен договор между Община Ветово и Сдружение „Лудогорие“ и последващи допълнителни споразумения от 30.12.2009 г. и 13.01.2012 г. с предмет на договора „Интегриран воден проект на Община Ветово, Община Ветово“, сключен след проведен конкурс за проект № 00645-2008-0003 – „Реконструкция, модернизация и разширение на водоснабдителната и канализационната система на град Ветово чрез изготвяне на интегриран воден проект на град Ветово, Община Ветово“

Приложение

16, Докладна записка по т.16 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отпускане на финансови средства за ремонтни дейности на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски.

17, Докладна записка по т.17 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета във връзка с Решение № 264 от 22.01.2013 г. на Общински съвет – Ветово.

18, Докладна записка по т.18 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Подобрение на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

19, Докладна записка по т.19 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на Масивна двуетажна сграда № 535.1 (Дежурна стая КПП № 1), находяща се в ПИ № 000535 в землището на град Ветово, местност „Землище Ветово“ в бившето военно поделение, актувана с АЧОС №2387 от 26.11.2012 г.

20. Докладна записка по т. 20 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни складове, находящи се в ПИ № 000535, ПИ № 000537, ПИ № 000704 и ПИ № 000705 в землището на град Ветово (бивше военно поделение).

21. Докладна записка по т. 21 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Удължаване срока на Договор от 28.03.2013 г. между Община Ветово и „Екобиовест“ ЕООД за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда № 537.23 (ПП депо) с площ 198 кв.м., находяща се в ПИ № 000537 в землището на град Ветово.

22. Докладна записка по т. 22 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи употребявани строителни материали.

апр. 12

Докладни записки за за разглеждане на двадесет и трето извънредно заседание на Общински съвет Ветово

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред.

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно: Полагане на клетва  от новоизбрания кмет на Кметство Глоджево.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно: Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово

апр. 10

Прием на заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария“

От 10.04.2013 г. стартира прием на заявления за ползване на услугата "Обществена трапезаиря" в община Ветово. Желаещите могат да подадат заявления – декларации в сградата на община Ветово ул. "Трети март" №2 стая №2.

Целевите групи са:

  • лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;
  • скитащи и бездомни лица и деца.

Проект "Обществена трапезария" се реализира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, фонд "Социална закрила"

апр. 05

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, придружен с предложение за приемане на наредбата. Вносител на предложението еинж. Георги Александров Георгиев–Кмет на Община Ветово.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения,писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 19.04.2013 година.

Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, ет. 2, стая 14 или на e-mail: obs_vetovo@abv.bg

Проект на изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 12 и чл. 18 от Наредба № 2

мар. 19

Докладни записки за разглеждане на двадесет и второ заседание на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2012 г.

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на отчета за състоянието на общинския дълг през 2012 г.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Корекция на бюджета на Община Ветово, считано от 01.03.2013 г.

4. Докладна записка по т.4 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г.

5. Докладна записка по т.5 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Общински план за младежта 2013 г.

6. Докладна записка по т.6 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ветово за 2012 г.

7. Докладна записка по т.7 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на нова продажна цена на технологична дървесина, осигурявана от „Ветовска гора“ ЕООД, на лица с над 91% нетрудоспособност, освидетелствани с ТЕЛК.

8. Докладна записка по т.8 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на село Писанец.

9. Докладна записка по т.9 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на 2 (два) дка от имот № 000069, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Писанец.

10. Докладна записка по т.10 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землището на град Ветово

11. Докладна записка по т.11 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящи се в землището на Община Ветово

12. Докладна записка по т.12 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи гаражи, разположени в „Двуетажна жилищна сграда с партер“, находяща се в УПИ ХХII-2015, кв.97 по плана на град Ветово.

13. Докладна записка по т.13 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Освобождаване от Местен съвет на ДПС – град Глоджево на коридор с площ 6 кв.м., разположен на I етаж в Масивен жилищен блок „Миньор“ – град Глоджево, актуван с АОС № 12 / 124 от 21.08.1997 г., отдаден под наем съгласно Договор от 28.07.2011 г.

14. Докладна записка по т. 14 от предварителния дневен ред

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС–Ветово

Относно: Избор на общински съветник от състава на Общински съвет – Ветово за член на обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Ветово.

15. Докладна записка по т. 15 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно:  Приемане на годишен план за паша на пасищни животни в Община Ветово за 2013 година.

мар. 18

Обявление за социален работник по проект „Развитие на услугата „Домашен санитар – домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе „

Обявление за избор на социален работник

Заповед за подбор на социален работник

Техническо задание за социален работник

Автобиография – образец

Заявление – образец

мар. 09

Докладни записки за разглеждане на двадесет и първо заседания на Общински съвет

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред 

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево

2. Докладна записка по т. 2 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 година

3. Докладна записка по т. 3 от предварителния дневен ред

Вносител: инж. Георги Георгиев – Кмет на Община Ветово

Относно: Кандидатстване на Община Ветово с проект по Оперативна програма административен капацитет.

февр. 28

Частичен избор за кмет на кметство Глоджево

Уведомление

Уведомление за квотите, определени по Методиката за определяне на състава на СИК, приета с решение №56-ПВР от 05.08.2011 год. на ЦИК

Избирателен списък за избиране на общински съветниоци и кметове на 07 април 2013г.

Таблица на българските граждани за избиране на общински съветници и кметове на 7 април 2013г.