Категоризиране на туристически обекти

 


ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ ДО ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ


Общи задължения на хотелиери и ресторантьори, съгласно Закон за туризма

Хотелиер“ е лице, което извършва хотелиерство във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране места за настаняване, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.

Ресторантьор“ е лице, което извършва ресторантьорство във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.