Защита на личните данни

Община Ветово отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Ветово чрез официалният си сайт, формите си за връзка е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Ветово се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Ветово да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Община Ветово събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
  • Информацията, която Община Ветово може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.
  • Община Ветово няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случай, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Ветово чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки Община Ветово не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните („субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.
  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на Община Ветово. При това може да се окаже обаче, че Община Белослав не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО!

На територията на ОБЩИНА ВЕТОВО има изградена система за видеонаблюдение, работещa денонощно. Зоните, които подлежат на видеонаблюдение са обществени места, както и административните сгради на Община Ветово.

Всички дейности осъществявани във връзка със съществуващата мрежа за видеонаблюдение на територията на Общината се извършват с цел предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред, осигуряване безопасността и спокойствието на жителите, опазване както на частната, така и на общинската собственост. Записи от камерите могат да бъдат предоставяни на компетентните органи за разкриване на престъпления.

Видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат „лични данни“, защото чрез тях можете да бъдете физически идентифициран/а по безспорен начин. Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение. Информацията, която се събира, обработва и съхранява чрез системата за видеонаблюдение, се използва само за гореописаните цели.

ОБЩИНА ВЕТОВО е предприела необходимите технически и организационни мерки за правилна експлоатация на цялата система за видеонаблюдение и за възпрепятстване на нерегламентиран достъп до нея. С цел налагане на контрол и предотвратяване на злоупотреби, достъп до видеопотоците имат изрично упълномощени лица.

Община Ветово е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Обработването на Вашите лични данни се осъществява въз основа на нормативно установени правила, в изпълнение на задачи от обществен интерес или упражняване на официални правомощия.

 Настоящата информация може да бъде периодично актуализирана.