Документи по прилагане на ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Ветово

по

ред

 

Входящ

№/ дата

Вид на декларацията по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ  

 

Име, презиме и фамилия

 

 

Длъжност

1. 1/ 05.06.2018 г. Имущество и интереси Велчо Велчев Специалист ОГТОС
2. 2/ 05.06.2018 г. Имущество и интереси Йордан Недев Старши специалист
3. 3/ 05.06.2018 г. Имущество и интереси Нели Недева Старши счетоводител – касиер
4. 4/ 05.06.2018 г. Имущество и интереси Искра Донева Главен инспектор МТД
5. 5/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Виждан Карапанлиева Старши счетоводител
6. 6/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Невзие Бекирова Главен специалист
7. 7/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Соня Пенева Специалист
8. 8/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Кадер Мадан Старши счетоводител
9. 9/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Надежда Динкова Старши счетоводител
10. 10/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Петя Добрева Специалист ЦАО
11. 11/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Харика Хебиб Старши счетоводител
12. 12/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Ревзие Делиюсеинова Старши специалист
13. 13/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Хошгюн Насуф Главен специалист
14. 14/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Ива Моткова Главен специалист
15. 15/ 06.06.2018 г. Имущество и интереси Айлин Янъкова Старши експерт
16. 16/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Айля Рашидова Старши специалист
17. 17/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Елка Вълчева Старши специалист
18. 18/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Анка Колева Старши специалист
19. 19/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Хатидже Узунова Младши експерт
20. 20/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Анета Чавдарова Старши счетоводител
21. 21/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Наум Наумов Главен специалист
22. 22/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Виолета Неделчева Старши счетоводител
23. 23/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Юлвие Узунова Финансов контрольор
24. 24/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Емре Узунов Старши специалист
25. 25/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Аксиния Георгиева Директор ЦОП
26. 26/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Денка Борисова Главен счетоводител
27. 27/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Евдокия Станева Старши счетоводител
28. 28/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Филиз Мехмед Главен специалист
29. 29/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Миглена Михнева Главен специалист
30. 30/ 07.06.2018 г. Имущество и интереси Ахмет Белберов Старши специалист
31. 31/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Емел Ханджиева Старши специалист
32. 32/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Семра Идиризова Младши експерт
33. 33/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Радка Пенкова Началник отдел „БФ“
34. 34/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Ружди Абтулов Старши специалист касиер – събирач
35. 35/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Айнур Джиниева Главен специалист „Административно обслужване“
36. 36/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Сюлбие Еминова Младши експерт счетоводител
37. 37/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Фатме Чавгънова Главен специалист „Административно обслужване“
38. 38/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Севгюнер Салиева Главен специалист административно обслужване
39. 39/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Хедие Исмаилова Младши експерт счетоводител
40. 40/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Семра Сатъ Старши специалист
41. 41/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Дафинка Владимирова Главен специалист „Административно обслужване“
42. 42/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Доцка Георгиева Старши счетоводител
43. 43/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Илиана Колева Главен специалист „Административно обслужване“
44. 44/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Милена Стоянова Старши счетоводител
45. 45/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Дешка Златева Старши специалист касиер – събирач
46. 46/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Севдие Мейсудова Специалист „Човешки ресурси“
47. 47/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Селиме Тюлеовлуева Главен Експерт
48. 48/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Надя Събева Директор на дирекция

„Обща администрация“

49. 49/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Соня Цанкова Секретар на Община Ветово
50. 50/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Ивелин Димитров Директор на дирекция „Специализирана администрация“
51. 51/ 08.06.2018 г. Имущество и интереси Надя Тонева Секретар МКБППМН