Сметосъбиране и сметоизвозване

Община Ветово е възложила услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на смесени битови отпадъци на външен изпълнител – „Еф Си Си България“ ЕООД(старо име „А.С.А. България“ ЕООД), избран след проведена процедура по Закона за обществените поръчки.

Съгласно договореното, всяко населено място на територията на общината се обслужва 4 пъти/месечно. Контролът по изпълнение на договора е възложен на кметовете на населените места, с изключение на град Ветово, където отговорен е общински служител.

Отпадъци, които са обект на обслужване, съгласно договора:

  • битови отпадъци;
  • други отпадъци: – сгурия и пепел, оставена в близост до съдовете; други отпадъци, оставени в близост до съдовете, които не са с параметри на едрогабаритни отпадъци и не са изрично изключени от предмета на договора(виж следващия абзац); биоразградими отпадъци(хранителни и кухненски).

НЕ е предмет на договора събирането и извозването на животински трупове, строителни, производствени, опасни, взривоопасни и радиокативни отпадъци.

Извозването на строителни отпадъци до Регионално депо-Русе е ангажимент на притежателя им, като Община Ветово е вменила на „Еф Си Си България“ ЕООД, съгласно клауза в договора, ангажимент за извозване на строителни отпадъци по договореност със собствениците и за тяхна сметка. За актуални цени на услугата може да се обръщате към лицата за контакт, описани ТУК.

 

Как оценявате сметосъбирането и сметоизвозването на смесени битови отпадъци от територията на населените места в община Ветово?

  • Напълно удовлетворително (0%, 0 Votes)
  • По-скоро удовлетворително (0%, 0 Votes)
  • По-скоро неудовлетворително (0%, 0 Votes)
  • Напълно неудовлетворително (0%, 0 Votes)

Total Voters: 0

Зареждане ... Зареждане ...