Протокол 10/2012

П Р О Т О К О Л

№ 10

            Днес, 29.06.2012 г. (петък) от 9,00 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Десетото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 15, от общо 17 общински съветника.

 

            Гости на заседанието:

            Галина Цветанова – Главен експерт „АК“ – Областна администрация – област Русе

            Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

            Димитър Денев – Зам.-кмет на община Ветово

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

            Зияфет Тахиров – Кмет на Кметство Смирненски

            Виолета Неделчева – Кметски наместник на с. Писанец

 

 

            Отсъстват: Мурад Караман (уведомление от страна на общинския съветник до председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета не е постъпило) и Недрет Байрам (председателят на общинския съвет е уведомен за неучастието на съветника в заседанието. Изтъкнати са уважителни причини – служебна ангажираност (командировка в страната)  – общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин Георгиев,

Уважаеми господа заместник-кметове, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

            Приветствам Ви с добре дошли на днешното редовно ДЕСЕТО заседание на общинския съвет, което го свиквам на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На днешното извънредно заседание присъстват 15 бр. общински съветници. Имаме изискуемото мнозинство, посочено в чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА, с оглед на което не съществуват пречки за неговото провеждане и в този смисъл заседанието на съвета ще бъде законно. Откривам днешното редовно заседание на общинския съвет при следния проект дневен ред, приет от съвместното заседание на постоянните комисии:

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

 

1. Преди да ви дам думата уважаеми колеги, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на вашето внимание процедурен въпрос свързан със приемане и допълнение на дневния ред.

На основание чл. 69, ал. 3 от същия правилник, мое е задължението да Ви уведомя, че в деловодството на Общински съвет – Ветово на 22.06. и 28.06. са депозирани 2 предложения за приемане на решения, една от които касае т. 11 от проекта за дневния ред, а другата касае възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство град Глоджево, който ще бъде избран от съвета. Предложението, внесено на 22.06. касае филиал „Капанче” с. Кривня на ОДЗ „Звънче” с. Смирненски във връзка неизпълнение на предписание на Регионална здравна инспекция – Русе. Считано от 26.06.2012 година със заповед на същата инспекция, временно е спряна дейността на филиала. На основание чл. 69, ал. 5, т. 1 от правилника ни (поради настъпило непредвидимо обстоятелство от социален характер) и с оглед най-добрия интерес на децата, които са записани и посещават детското заведение,  предлагам към докладна записка под вх. № ДЗ-06-02-228 / 19.06.2012 година да включим и проект за решение за извършване на допълнителни разходи за отстраняване на нарушенията в предписанието на РЗИ, така както е направено с предложението за допълнение в искането за отпускане на парични средства за ремонта на филиала. Докладната записка от 28.06. би следвало да бъде неразделна част от първоначално подадената на 19.06. ведно с приложенията към тях.

2. Второто ми предложение е да се промени наименованието на т. 11. Предлагам следния текст за т. 11 от проекта за дневен ред – „ Приемане на решение за отпускане на средства за ремонт и закупуване на материални активи на филиал „Капанче” с. Кривня на ОДЗ „Звънче” с. Смирненски“.

3. Във връзка с докладната записка, регистрирана на 22.06. в деловодството на съвета считам за уместно да бъде разгледан и въпроса за възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство град Глоджево, така както е предложен проекта за решение. Предлагам тази докладна записка да бъде включена в проекта за дневен ред под т. 21 при следния текст – „Определяне на основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство – град Глоджево.”

4. Предлагам т. 20 да стане т. 1 от дневния ред, предложението за възнаграждението на ВРИД – да стане т. 2 и да се направи промяна в номерацията на целия дневен ред.

Проектопредложенията са внесени на основанията, посочени в чл. 69, ал. 5 от ПОДОС – Ветово, за което следва вземем решение, дали да ги включим в проекта на дневния ред.

 

            Имате думата колеги!

 

Баки Солак – общински съветник

Имам няколко предложения:

1. т. 10, т. 11 и т. 12 – понеже са идентични, да ги разгледаме заедно;

2. т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17 – и тези докладни са идентични, става дума за читалищата, и тях да ги разгледаме заедно;

3. по отношение на т. 20 – поради това, че няма промяна в обстоятелствата, предлагам да бъде отложена за следващо заседание или ако се наложи, може да се свика и извънредно заседание.

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Точката за възнаграждението на временно изпълняващия длъжността кмет – мисля, че не е от неотложен характер или поне трябваше да се разгледа на председателски съвет, предлагам да не влиза в дневния ред.

По т. 20 – председателя на ОИК трябваше да присъства на днешното заседание и да ни уведоми за приетите от тях решения, относно предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Глоджево.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на община Ветово

Промяна в обстоятелствата има. Налице е жалбата на Илхан Абтиходжев, подадена срещу решението на ОИК. Всички материали по движението на делото са известни. Общинска администрация, след като се запозна с това, което е внесено като жалба в Административен съд – Русе счита, че същото не кореспондира с целите на обществеността в гр. Глоджево. На предходната сесия ние проявихме разбиране и оставихме разглеждането на тази точка на следваща сесия. Към настоящия момент няма формално и целесъобразно основание за да я оставим тази точка да „виси“ неуредена. Жалбата не спира изпълнението на решението на ОИК. В момента нямаме задължение да разглеждаме нищо по тази жалба и единственото ни задължение е да запазим интересите на гражданите на нашата община. Истината е, че административното обслужване в гр. Глоджево в момента е невъзможно. Единствено финансовите документи, които се съставят, могат да бъдат предмет на разглеждане от общинска администрация, но всичко останало, което трябва да се извършва в това населено място, трябва да се извършва от кмет или изпълняващ длъжността кмет. Затова, не е целесъобразно да се отлага разглеждането на тази точка. Няма орган в държавата – съдебен или административен, който би погазил правата на даден човек. Минали са всички актове – и съдебни, и административни, през възможността за техния преглед, те са стабилни, поради което ние следва да се придържаме към законовите разпоредби.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Аз съм на същото мнение. Имате ли други предложения към дневния ред, колеги? Ако нямате възражения или други предложения, който е съгласен с така направените от мен четири предложения, моля с вдигане на ръка да гласуваме!

 

Мехмед Мехмед – общински съветник

Предлагам предложенията да се гласуват едно по едно.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Гласуваме предложенията по реда, който са постъпили.

Който е съгласен докладна записка с Вх.№ ДЗ-06-02-262/28.06.2012 г. да бъде неразделна част към докладната записка по т. 11, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 13

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 2

                                                                                                          – приема се

 

 

Който е съгласен да се промени наименованието на т. 11 и да придобие следната редакция: „Приемане на решение за отпускане на средства за ремонт и закупуване на материални активи на филиал „Капанче” с. Кривня на ОДЗ „Звънче” с. Смирненски“, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 1

                                                                                                          – приема се

 

 

Който е съгласен предложението: „Определяне на основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет на кметство – град Глоджево“ да бъде включена в дневния ред като т. 21, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – 6

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

 

Който е съгласен т. 20 да стане т. 1 и т. 21 да стане т. 2, както и да се промени номерацията на дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 6

                                                                                                          – приема се

 

Баки Солак – общински съветник

Оттеглям предложенията си.

 

Георги Христов – общински съветник

Аз предлагам същото, което оттегли г-н Солак:

– 1. т. 10, т. 11 и т. 12 – да ги разгледаме заедно;

– 2. т. 14, т. 15, т. 16 и т. 17 – да ги разгледаме заедно.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

В процеса на работа ще решим как да ги гласуваме. Да преминем към гласуване на целия дневен ред. Който е съгласен с така предложения дневен ред и приетите вече предложения за допълнения и промени, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 6

            и приеха следния

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

            1. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            2. Определяне на основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет на Кметство град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

3. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            4. Продажба на поземлен имот № 000655 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Рибарник“, находящ се в землището на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            5. Продажба на поземлен имот № 000486 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            6. Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            7. Продажба на поземлен имот № 105549 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Посевна площ“, находящ се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            8. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ V в кв. 175 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            9. Продажба на движима вещ – общинска собственост, представляващ Трактор Шаси, модел Т16.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            10. Продажба на движими вещи – общинска собственост, представляващи аптечно оборудване.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            11. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Кръжочна зала“ с площ 30 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            12. Отпускане на средства за ремонтни дейности на покрива на филиал „Слънце“, град Сеново на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            13. Приемане на решение за отпускане на средства за ремонт и закупуване на материални активи на филиал „Капанче” с. Кривня на ОДЗ „Звънче” с. Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            14. Отпускане на средства за ремонтни дейности на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            15. Партньорство по проект BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            16. Участие на Народно читалище „Пробуда“ към Кметство Кривня с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            17. Участие на Народно читалище „Просвета“ към Кметство Глоджево с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            18. Участие на Народно читалище „Нов живот“ към Кметство Сеново с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            19. Участие на Народно читалище „Напредък“ към Кметство Смирненски с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

20. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Айтен Ружди Рамаданова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            21. Приемане на План за защита при бедствия в община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            22. Разни

23. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

            По т.1: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Давам думата на г-н Георгиев, кмет на община Ветово, да представи докладната записка.

 

Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

Преди да представя докладната записка, искам да кажа няколко думи за какво става въпрос. С Решение № 58 от 10.05.2012 г. по описа на Окръжен съд – град Русе, е влязла в сила присъда по отношение на Илхан Абтиходжев за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 от Наказателния кодекс, с която същият е лишен от правото да заема държавна или обществена длъжност, включваща правомощия за осъществяване на нотариална дейност за срок от две години. С решение на ОИК – Ветово са прекратени предсрочно пълномощията му. Съгласно чл. 42, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, когато пълномощията на кмета на общината или на кмета на кметство са прекратени предсрочно Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, съответно – временно изпълняващ длъжността, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Предлагам за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство град Глоджево да бъде избран г-н Мустафа Сали Яхя, с постоянен адрес гр. Глоджево. Същият е запознат с въпросите на местното самоуправление, като в периода 1999-2003 г. е бил кмет на Кметство град Глоджево, поради което считам, че кандидатурата му е удачна и би се справил добре с функциите на кмет на кметство до провеждането на частични избори. Още нещо искам да добавя, в неговата характеристика в момента той не е обвързан никоя политическа партия, и считам, че по тоя начин ще може да работи през бъдещите няколко месеца без да бъде зависим от когото и да било за интересите на населеното място. Предвид гореизложеното предлагам общинският съвет да вземе следното решение: На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Ветово реши: Избира Мустафа Яхя за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство град Глоджево за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата, колеги!

 

Баки Солак – общински съветник

Преди да направя моето предложение, искам да кажа няколко думи по цялата процедура по отстраняването на кмета на Глоджево. Г-н Илхан Абтиходжев беше отстранен с решение на Окръжен съд – Русе за едно престъпление, за което беше вече осъден, както и една и съща присъда за едно и също престъпление, извършено по едно и също време. Решенията на съда не се коментират, аз само споменавам фактите. За същите престъпления или деяния, други кметове, и на общини, бяха осъдени с по-меки мерки, а някои бяха оправдани. Те, разбира се, не са от Движение за права и свободи, а друга политическа партия. Факт – кмета на община Иваново. ОИК направи поредица от „номера“ – тайни заседания и необявяване на решенията на видно място, с оглед да възпрепятства сроковете на обжалване, което не се получи. Сроковете си текат и предстои решение на Административния съд в Русе и на Касационния съд, но не прави чест на ОИК и лично на нейния председател тези недостойни номера. И ако не беше жалко, щеше да бъде смешно. По предложението на г-н Георгиев, знаете г-н Яхя беше кандидат за кмет на Глоджево и загуби от г-н Илхан Абтиходжев. Не мисля, че е логично човек, загубил изборите, човек загубил вота на населението, да бъде наложен административно за кмет на населеното място. Поради това предлагам за временно изпълняващ длъжността кмет на гр. Глоджево да бъде избрана г-жа Фатме Чъвгънова, която в момента изпълнява длъжността АПОН. За да избегнем политическите конфликти, а също така не без значение по този начин да облекчим и финансово община Ветово.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате ли други предложения, колеги? Трябва да изберем процедура на гласуване. Предлагам явно гласуване, с вдигане на ръка – чл. 78, ал. 3 от ПОДОС. Който е съгласен, моля да гласува.

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 6

                                                                                                          – приема се

 

Който е съгласен с предложението на г-н Георгиев – г-н Мустафа Яхя да бъде избран за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство град Глоджево, моля да гласува с вдигане на ръка.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 138

 

            На основание чл. 42, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Избира Мустафа Сали Яхя за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство град Глоджево за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

Баки Солак – общински съветник

Ние не виждаме мястото си в този общински съвет, и поради тази причина групата на общинските съветници от Движението за права и свободи напускат това заседание. Имате необходимото мнозинство, вземайте си решенията в интерес на община Ветово.

 

 

 

            Общинските съветници – Баки Солак, Гюнейт Тюлеовлуев, Ремзи Хайрула, Илияз Юмеров, Самет Насуф, д-р Мехмед Мехмед, напуснаха заседателната зала. Общинските съветници стават 9.

 

 

Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

Това, което г-н Солак твърди, не е вярно. Г-н Абтиходжев имаше възможност да се жалва. Лично беше поканен да получи документите и ги е получил лично, в присъствието на адвоката си, написал е и възражения. Документите са налице, могат да бъдат видяни в ОИК – Ветово и при председателя на общинския съвет. Още нещо искам да уточня – предложението на Движението за права и свободи за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство град Глоджево, не е съгласувано със самото лице и то не е давало съгласието си да бъде предлагано.

Защо трябва да протакаме нещата и да чакаме решението на съда? Ние имаме решението на прокуратурата, имаме и решенията на ОИК – Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Глоджево. Ние нямаме други документи, ние се съобразяваме с това, което имаме и от нас се очаква днес да изберем временно изпълняващ длъжността. Ние не можем да влияем на съда, съдът затова е съд за да бъде независим, а не политическите партии да му влияят.

Благодаря на общинските съветници, които гласуваха.

 

Димитър Денев – зам.-кмет на община Ветово

Тази дама, която беше предложена от общинските съветници от ДПС, отказа на общинска администрация да бъде номинирана за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево. За законосъобразността на актовете – ако смятате, че съда в България е некомпетентен, това си е тяхно мнение. Странно, от както стана известно решението на първа инстанция за кмета на Глоджево, колегите от ДПС си промениха начина на работа в общинския съвет.

Мотивите, че съда си е затворил очите, са направо смешни.

За ОИК – Ветово – тя трябваше да изпълни указанието на прокуратурата. Нищо повече от това.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Предложението на групата на съветниците от ДПС не е съгласувано и с обществеността на Глоджево. Предложението, направено от кмета, е коментирано с населението на Глоджево. Г-жа Фатме Чъвгънова категорично отказа да бъде номинирана.

 

Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

Нека да предоставим думата на г-н Мустафа Яхя.

 

Мустафа Яхя

Благодаря на всички за подкрепата. Съгласих се да стана временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Глоджево, защото имам един мандат зад гърба си и мисля, че ще се справя. Още веднъж ви благодаря.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

И ние благодарим на г-н Яхя.

 

 

 

 

            По т.2: Определяне на основна месечна работна заплата на временно изпълняващия длъжността кмет на Кметство град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 139

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с ПМС № 67 / 14.04.2012 г., Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Определя индивидуална месечна работна заплата за временно изпълняващия длъжността кмет на Кметство град Глоджево Мустафа Сали Яхя в размер на 898,00 лв. (Осемстотин деветдесет и осем лева) и полагащото му се допълнително трудово възнаграждение за прослужени години.

 

 

 

 

            По т.3: Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ветово през 2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:       За – 9

                                                                                              Против – няма

                                                                                              Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 140

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Актуализира Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ветово през 2012 година.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Предлагам 10-минутна почивка! Възражения имате ли? Нямате.

Обявявам 10-минутна почивка.

 

 

            След почивката заседанието на Общински съвет – Ветово продължи.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Времето за почивка изтече, колеги. Възобновявам заседанието на общинския съвет. Присъстват 9 бр. общински съветници. Имаме кворум за приемане на решения на основанията по чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА. Нека да продължим със следващата точка от дневния ред.

 

 

 

 

            По т.4: Продажба на поземлен имот № 000655 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Рибарник“, находящ се в землището на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Точката беше разгледана на заседанието на постоянните комисии. Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 141

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба ПИ № 000655 – частна общинска собственост с площ 1,619 дка, начин на трайно ползване “Рибарник”, находящ се землището на град Ветово, актуван с АОС № 2286 от 17.05.2012 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 2400,00 лв. /две хиляди и четиристотин лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

            По т.5: Продажба на поземлен имот № 000486 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение“, находящ се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 142

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба ПИ № 000486 – частна общинска собственост с площ 8,119 дка, начин на трайно ползване „Водостопанско съоръжение”, находящ се землището на село Писанец, актуван с АОС №2284 от 17.05.2012 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 8100,00 лв. /осем хиляди и сто лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

            По т.6: Продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Лозе“, находящи се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 143

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово  

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Лозе”, находящи се в землището на град Сеново, местност “Юртлук” с начална тръжна цена, както следва:

 

№ по ред

№ на

имот

АОС №/дата

Начин на

трайно

ползване

Площ

/дка/

Кат.

земя

Начална тръжна цена

/лв./

1.

045004

2306/18.05.2012 г.

Лозе

0,818

ІІІ

820,00

2.

046013

2305/18.05.2012 г.

Лозе

0,772

ІІІ

770,00

3.

046019

2304/18.05.2012 г.

Лозе

0,844

ІІІ

844,00

4.

046029

2303/18.05.2012 г.

Лозе

0,819

ІІІ

820,00

5.

046035

2302/18.05.2012 г.

Лозе

0,718

ІІІ

720,00

6.

046053

2301/18.05.2012 г.

Лозе

0,796

ІІІ

780,00

7.

047006

2299/18.05.2012 г.

Лозе

0,790

ІІІ

790,00

8.

047028

2300/18.05.2012 г.

Лозе

0,902

ІІІ

900,00

9.

047030

2298/18.05.2012 г.

Лозе

0,963

ІІІ

963,00

10.

047048

2297/18.05.2012 г.

Лозе

0,733

ІІІ

730,00

11.

048008

2296/18.05.2012 г.

Лозе

0,863

ІІІ

863,00

12.

048021

2295/18.05.2012 г.

Лозе

0,753

ІІІ

753,00

13.

048024

2293/18.05.2012 г.

Лозе

0,685

ІІІ

690,00

14.

048025

2294/18.05.2012 г.

Лозе

1,304

ІІІ

1300,00

15.

048027

2292/17.05.2012 г.

Лозе

0,711

ІІІ

711,00

16.

048031

2291/17.05.2012 г.

Лозе

0,709

ІІІ

709,00

17.

048032

2290/17.05.2012 г.

Лозе

0,738

ІІІ

740,00

18.

048033

2289/17.05.2012 г.

Лозе

0,820

ІІІ

820,00

19.

048038

2288/17.05.2012 г.

Лозе

1,208

ІІІ

1200,00

20.

048043

2287/17.05.2012 г.

Лозе

1,436

ІІІ

1436,00

 

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договори за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

            По т.7: Продажба на поземлен имот № 105549 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Посевна площ“, находящ се в землището на село Писанец.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Становището на кметския наместник да чуем.

 

Виолета Неделчева – кметски наместник на село Писанец

Положително е становището ми. И нека от тези продажби да се отделят средства за селото.

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 144

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба на ПИ № 105549 – частна общинска собственост с площ 0,934 дка, начин на трайно ползване “Посевна площ”, находящ се землището на село Писанец, актуван с АОС №2283 от 17.05.2012 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 1400,00 лв. /хиляда и четиристотин лева/.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

            По т.8: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Дворно място“, образуващо УПИ V в кв. 175 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 145

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ “Дворно място”, образуващо УПИ V в кв.175 по плана на град Ветово, актуван с АОС №100/171 от 26.10.1998 г. чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 37200,00 лв. /тридесет и седем хиляди и двеста лева/ с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

 

 

            По т.9: Продажба на движима вещ – общинска собственост, представляващ Трактор Шаси, модел Т16.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 146

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща Трактор Шаси, модел Т16 чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 996,00 лв. /деветстотин деветдесет и шест лева/ с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

            По т.10: Продажба на движими вещи – общинска собственост, представляващи аптечно оборудване.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 147

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местната администрация и местното самоуправление и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи Аптечно оборудване чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4636,80 лв. /четири хиляди шестстотин тридесет и шест лева 80 ст./ с ДДС.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и сключи договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

            По т.11: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Кръжочна зала“ с площ 30 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Има удостоверение за актуално състояние. Всички документи са налице. Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 148

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, ал. 1, т. 17 от Наредба № 4 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, представляващ “Кръжочна зала” с площ 30 кв.м., разположен в “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово за срок от 5 години на Сдружение с обществено полезна дейност “Мултиетнос” на цена 9,00 лв. /девет лв./ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

 

 

 

            По т.12: Отпускане на средства за ремонтни дейности на покрива на филиал „Слънце“, град Сеново на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако нямате, аз предлагам промяна в проекторешението на тази точка и предлагам следната редакция: „Да се отпуснат финансови средства на филиал „Слънце“, град Сеново на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски, по приложена детайлна количествено-стойностна сметка, предоставена от директорката на детското заведение за извършването на спешни и неотложни действия по предотвратяване теча в помещенията на сградата и тяхното обезопасяване за нормална работа от персонала, в размер на 3656,90 лв. (Три хиляди шестстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки) с ДДС.“

Който е съгласен с предложението за промяна в проектопредложението, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

Да гласуваме цялото проектопредложение с приетата промяна.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – ––

Мурад Караман           – „отсъства“

Недрет Байрам           – „отсъства“

Мехмед Мехмед          – ––

Илияз Юмеров            – ––

Самет Насуф               – ––

Гюнейт Тюлеовлуев    – ––

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „за“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 149

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

Да се отпуснат финансови средства на филиал „Слънце“, град Сеново на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски, по приложена детайлна количествено-стойностна сметка, предоставена от директорката на детското заведение за извършването на спешни и неотложни действия по предотвратяване теча в помещенията на сградата и тяхното обезопасяване за нормална работа от персонала, в размер на 3656,90 лв. (Три хиляди шестстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки) с ДДС.

 

 

 

 

            По т.13: Приемане на решение за отпускане на средства за ремонт и закупуване на материални активи на филиал „Капанче” с. Кривня на ОДЗ „Звънче” с. Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако нямате, аз предлагам и тука да се направи промяна в проекторешението и предлагам следната редакция: „1. Да се отпуснат финансови средства по приложена детайлна количествено-стойностна сметка за извършването на ремонтните дейности във на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски, в размер на 1506,44 лв. (Хиляда петстотин и шест лева четиридесет и четири стотинки) с ДДС. 2. Да се отпуснат финансови средства по отношение на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски за закупуване на материални активи в размер на 1425,00 лв. (Хиляда четиристотин двадесет и пет лева).“

 

Който е съгласен с предложението за промяна в проектопредложението, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

Да гласуваме цялото проектопредложение с приетата промяна.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 150

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

1. Да се отпуснат финансови средства по приложена детайлна количествено-стойностна сметка за извършването на ремонтните дейности във на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски, в размер на 1506,44 лв. (Хиляда петстотин и шест лева четиридесет и четири стотинки) с ДДС.

2. Да се отпуснат финансови средства по отношение на филиал „Капанче“, село Кривня на ОДЗ „Звънче“, село Смирненски за закупуване на материални активи в размер на 1425,00 лв. (Хиляда четиристотин двадесет и пет лева) с ДДС.

 

 

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Искам да анонсирам фактическа грешка, която е допусната при гласуването на т.12. Гласуването не е поименно, а с обикновено мнозинство. Основанията за поименно гласуване са посочени в чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА. Бих искал да го подложа на ново гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

 

 

 

            По т.14: Отпускане на средства за ремонтни дейности на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако нямате, аз предлагам и тука да се направи промяна в проекторешението и предлагам следната редакция: „Да се отпуснат финансови средства на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Сеново по детайлна количествено-стойностна сметка, за извършването на ремонтни действия на ученическия стол (кухня – разливочна и столова) по предписание на РЗИ град Русе, в размер на 6771,46 лв. (Шест хиляди седемстотин седемдесет и един лева четиридесет и шест стотинки) с ДДС.“

 

 

Който е съгласен с предложението за промяна в проектопредложението, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

 

Да гласуваме цялото проектопредложение с приетата промяна.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 151

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И

 

Да се отпуснат финансови средства на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Сеново по детайлна количествено-стойностна сметка, за извършването на ремонтни действия на ученическия стол (кухня – разливочна и столова) по предписание на РЗИ град Русе, в размер на 6771,46 лв. (Шест хиляди седемстотин седемдесет и един лева четиридесет и шест стотинки) с ДДС.

 

 

 

 

 

            По т.15: Партньорство по проект BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 152

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

            1. Дава съгласие за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

            2. Упълномощава кмета на община Ветово да подготви и представи прилежащите документи, необходими за партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ между община Ветово и ОУ „П. Р. Славейков“ – село Смирненски, община Ветово.

 

 

 

 

            По т.16: Участие на Народно читалище „Пробуда“ към Кметство Кривня с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

 

по т.17: Участие на Народно читалище „Просвета“ към Кметство Глоджево с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

 

            по т.18: Участие на Народно читалище „Нов живот“ към Кметство Сеново с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

 

            и по т.19: Участие на Народно читалище „Напредък“ към Кметство Смирненски с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони“ за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване на качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

Както видяхте, и четирите докладни записки са идентични. Става дума за читалищата в община Ветово. Целта е да могат всички да кандидатстват.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Недялка Паригвоздева – общински съветник

След участието в традиционния фестивал за преглед на самодейността в община Ветово „Ветово пее и танцува", където Милка Димитрова, ПС „Капанска китка" и клуб за народни танци „Капанци" от гр. Сеново спечели всички престижни награди с индивидуално и групово участие, представи общината в следните фолклорни фестивали и конкурси:

1. Втори национален капански събор с. Гецово – под патронажа на Областния управител на гр.Разград д-р Валентин Василев.

Съвместно участие с група за автентичен фолклор от НЧ „Пробуда" с. Кривня. Изявата нямаше конкурсен характер, но получихме Диплом и Грамота за участие както и публикувани снимки от капанската софра в местната преса.

 2. „Талантът възраст няма" – така се нарича традиционният фестивал на любителското изкуство, който Областният съвет на СП-2004 Русе организира всяка година. Жури: г-н Вили Икономов /председател/ и г-жа Румяна Русева – специалисти преподаватели в НУИ „Професор Веселин Стоянов” Русе, и актьорът Огнян Жеков.

Взеха участие над 500 самодейци от осем общини на област Русе. От обявените пет най-впечатляващи изяви – две са на групата от гр. Сеново: танцовият спектакъл „Нашенки” и индивидуалното изпълнение на Милка Димитрова – „Злато моме”.

3. Трето издание на Фолклорен фестивал „Жива вода" – с. Каран Върбовка – жури: доц.д-р Пелагия Векилова, Вяра Косева и Богдан Донев

На откритата сцена се изявиха над 800 самодейци от цяла Северна България. Раздадени бяха награди в 14 категории. Сеново взе участие в три и в трите получи награди:

– Женски формации за автентичен фолклор ПС „Капанска китка" – второ място;

– Индивидуални изпълнители жени – Милка Димитрова – първо място;

– Танцови състави Клуб за народни танци „Капанци" – второ място.

4. Пресъздаване на обичай – „Откриване на жътва"

По инициатива на председателите на земеделски кооперации „Нива", „Златен клас" и „Подкрепа" ПС „Капанска китка" направи възстановка на обичая „Откриване на жътва".

5. Предстои изява и на Национален фолклорен събор „Лудогорие" – в рамките на два дни гости и участници ще имат възможност да се забавляват в местността „Пчелина" до гр. Разград.

Благодарим на общинска администрация и най-вече на кмета г-н Г. Георгиев за дадената ни възможност да представяме община Ветово. Също така на спонсорите „Каолин" АД, ЗК „Нива", ЗК „Златен клас", ЗК „Подкрепа". Всичко това стана възможно и благодарение на непрестанните усилия на кмет Инна Геогиева, Даниела Русева – ръководител ПС „Капанска китка", Галина Стоянова – ръководител на танцовия състав и Ивелина Тодорова – поставила танца "Ръченица".

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Това е от голямо значение за развитието на читалището.

 

Недялка Паригвоздева – общински съветник

Всичко сме документирали, имаме и видеозаписи. Може да се разпространи.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имаше предложение за разглеждане на четирите точки заедно. Гласуваме анблок, колеги.

 

 

 

По т.16

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 153

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

1. ДАВА съгласие на Народно читалище  „Пробуда” към  Кметство Кривня да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

2. Дейностите, заложени в проектното предложение напълно отговарят на  Програмата за енергийна ефективност на община Ветово 2010-2015 година, приета на сесия на Общински съвет – град Ветово, и заложените в нея приоритети и мерки.

 

 

 

 

По т.17

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 154

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

1. ДАВА съгласие на Народно читалище „Просвета” към Кметство Глоджево да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

2. Дейностите, заложени в проектното предложение напълно отговарят на  Програмата за енергийна ефективност на община Ветово 2010-2015 година, приета на сесия на Общински съвет – град Ветово, и заложените в нея приоритети и мерки.

 

 

 

По т.18

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 155

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

1. ДАВА съгласие на Народно читалище „Нов живот” към Кметство Сеново да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

2. Дейностите, заложени в проектното предложение напълно отговарят на  Програмата за енергийна ефективност на община Ветово 2010-2015 година, приета на сесия на Общински съвет – град Ветово, и заложените в нея приоритети и мерки.

 

По т.19

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 156

 

На основание чл.  21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И

 

1. ДАВА съгласие на Народно читалище „Напредък” към Кметство Смирненски да кандидатства с проект по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградата, използвана за предоставяне на обществени услуги и подобряване качеството на предоставянето на културни услуги в нея.

2. Дейностите, заложени в проектното предложение напълно отговарят на  Програмата за енергийна ефективност на община Ветово 2010-2015 година, приета на сесия на Общински съвет – град Ветово, и заложените в нея приоритети и мерки.

 

 

 

 

 

            По т.20: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Айтен Ружди Рамаданова.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Искането е за опрощаване на дължими държавни вземания. Проекта за решение е пред вас. Има всички необходими документи. Имате думата за изказвания, колеги.

 

Илия Илиев – общински съветник

Ще помоля да присъстват и кметовете на населените места, да ни информират с няколко изречения например какво е материалното състояние на това лице, все пак те ги познават най-добре.

 

Зияфет Тахиров – кмет на Кметство Смирненски

Проблемът не е само тука, в цяла България го има този проблем. Преди години са изпращали децата си в детска градина, и в същото време за получавали майчинство. Президента ги разглежда, от вас се иска да гласувате и преписката да се препрати.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Проекта за решение е отворен – вие избирате какво да е становището на общинския съвет. Който е съгласен да се уважи искането на Айтен Ружди Рамаданова, моля да гласува.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 157

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата

 

 

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Ветово предлага на Президента на Република България да уважи искането на лицето Айтен Ружди Рамаданова, с постоянен адрес с. Смирненски, ул. „Витоша” № 2, за опрощаване публичното вземане за недобросъвестно полученото парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53 от КСО за периода от 20.10.2008 година до 31.03.2009 година, представляващо главница и свързаната с нея обезщетение за забава.

 

 

 

 

 

            По т.21: Приемане на План за защита при бедствия в община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги. Ако няма желаещи, моля да гласуваме.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 9

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 158

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. Приема План за защита при бедствия в община Ветово.

 

 

 

 

            По т.22: Разни

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Има ли други желаещи за изказване, колеги?

 

Илия Илиев – общински съветник

Центърът на Кривня е пълен с кучета. Трябва да се вземат спешни мерки.

 

Инж. Георги Георгиев – Кмет на община Ветово

За съжаление е такава обстановката в цялата община. Преди два месеца подписах договор за улавяне и кастриране на бездомните кучета. Много често получаваме и устни жалби за наличие на агресивни кучета. Много моля в такива случаи да постъпват писмени жалби. Обръщам се и към кметовете по населени места, ако има такива случаи, нека да се документира писмено.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Има ли други желаещи за изказване? Ако няма, да преминем към следващата точка от дневния ред – Изказвания на граждани.

 

Ако няма желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

 

            Заседанието приключи в присъствието на 9 общински съветници.

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

 

 

ВАЛЕНТИНА НАУМОВА,

Заместник-председател на Общински съвет – Ветово

 

 

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Заместник-председател на Общински съвет – Ветово