Издаване на удостоверение за верен ЕГН

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Закон за гражданската регистрация –  чл. 11; чл. 120, ал. 5, от НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно        
2. Заявление       

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: до 3 дни
ЦЕНА: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово