Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

• Правно основание – чл.37 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация, Раздел II, III и IVот Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
• Допустим заявител –лицето, за което се отнася, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Необходими документи:
• След представяне на документ за самоличност на заявителя, същият подава заявление по образец от ЦАУИ
• препис или извлечение от акт за гражданско състояние, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние.
 Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България.
 Тези документи могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от българския дипломатически или консулски представител в съответната държава
• Безплатна услуга
• Срок на извършване – до 7 дни от датата на получаване на документа..