Възстановяване или промяна на име

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Закон за гражданската регистрация – чл. 19а; Инструкция за приложение на чл.19а;

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Нотариално заверено заявление /по образец/;
2. Документи за самоличност ;        
3. Нотариално заверено пълномощно;        

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово