Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за сключен граждански брак на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра 
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – страните по акта за сключен граждански брак; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
Срок за изпълнение и такси: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ