Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ/ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/: 

Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал.1, т.2 във връзка с чл.40, ал.1, изр. второ

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОКУМЕНТИ: 

1. Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак;      
2. Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;      
3. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;   
4. Декларация по  чл.9, ал.1, т. 3 от СК;      
5. Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК      

ИЗПЪЛНИТЕЛ/СТРУКТУРНО ЗВЕНО В ОБЩИНАТА/: ГРАО

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово