Протокол №8/30.05.2012

П Р О Т О К О Л

 

№ 8

 

            Днес, 30.05.2012 г. (сряда) от 9,30 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, се проведе Шестото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

 

            На заседанието присъстваха 14, от общо 17 общински съветника.

 

            Гости на заседанието:

            Галина Цветанова – Главен експерт „АК“ – Областна администрация – област Русе

            Исмаил Селим – Зам.-кмет на община Ветово

            Реджеб Аков – Кмет на Кметство Кривня

            Инна Георгиева – Кмет на Кметство Сеново

            Инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

 

 

            Отсъстват: Илияз Юмеров, Недялка Паригвоздева и Ивайло Кадишев – общински съветници от състава на Общински съвет – Ветово.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин заместник-кмет, кметове на населени места,

Уважаеми граждани,

Приветствам ви с добре дошли. Приветствам и с добре дошла г-ца Цветанова – главен експерт „АК“ в Областна администрация на област Русе. Присъстват 14 общински съветника. Имаме изискуемото мнозинство и днешното заседание на съвета е законно. Откривам днешното Осмо, редовно заседание на Общински съвет – Ветово. Предлагам заседанието да протече при следния проект за дневен ред:

 

Бюлент Гайтанов прочете проекта за дневен ред.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Това е проекта за дневен ред, който беше гласуван на съвместното заседание на постоянните комисии на 23.05.2012 г. Имате ли други предложения? Ако нямате, моля да гласуваме.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

1. Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – град Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

            2. Изменение и допълнение на разпоредбата на чл. 8в, т. 3 и приемане на нова Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения, гори и водни обекти – общинска собственост към Раздел VIII „Такса за лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти“ от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            3. Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР от ОТ 144 до ОТ 151, което изменение е съобразено със съществуващия на място обслужващ път от От 252 до ОТ 254 и ИПР на УПИ VIII-814, ХХIII-815, XXIV-815, XXV-815, УПИ ХI-819, УПИ Х-818, УПИ ХI-818, УПИ ХХI-818, УПИ ХХII-818, УПИ ХII-817, УПИ ХIII-817, УПИ ХХ-817, УПИ ХIХ, УПИ XIV, XVIII, УПИ XV, УПИ XVII и УПИ XVI, кв. 65, с. Смирненски, община Ветово, област Русе.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

4. Учредяване на право на прокарване на водопровод с обща дължина 150 м. по съществуващи улици в кв. 180 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            5. Обявяване на имот – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Временно неизползувана нива“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Леската“, в имот – частна общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            6. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 14 кв.м., „Офис“ с площ 12 кв.м. и „Офис“ с площ 10 кв.м., находящи се в Барака в УПИ I в кв. 174 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

7. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Кръжочна зала“с площ 30 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

8. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

9. Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            10. Отдаване под наем на част от имот № 000053, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            11. Отдаване под наем на част от имот № 019001, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            12. Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и финансиране от общинския бюджет.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

13. Вземане на решение за изграждане на Звено за предоставяне на социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“ към съществуващата до сега структура Домашен социален патронаж и кандидатстване за финансиране на изграждането и предоставянето на същата със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Помощ в дома“ и приемане на Тарифа за таксите за социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            14. Участие на община Ветово с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            15. Участие на „Ветовска гора“ ЕООД с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ за подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори, подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане  на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене, подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите).

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

16. Определяне обема на дървесината, която ще се продава по ценоразпис през 2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            17. Отпускане на средства за ремонтни дейности на покрива на филиал „Слънце“ – град Сеново на ОДЗ „Звънче“ – село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

            18.  Приемане на решение за привеждане на Филиал „Капанче“ – село Кривня към ОДЗ „Звънче“ – с. Смирненски, в съответствие с предписание на РЗИ – град Русе.

                                                                       Докл.: Илия Илиев – общински съветник

19. Разни

20. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

            Общинският съветник Ивайло Кадишев се включи в заседанието на Общински съвет – Ветово. Общинските съветници стават 15.

 

 

 

 

            По т.1: Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – град Ветово.

                                                                       Докл.: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

На заседанието на постоянните комисии беше разгледано. Имате думата за изказвания, колеги. Да попитам и г-жа Тодорова дали е съгласна да бъде включена в тези комисии.

 

Янита Тодорова – общински съветник

Да, съгласна съм. Работила съм като счетоводител, в момента работя като началник в пощата в гр. Сеново.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Ако няма коментари, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – 1

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 120

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 51, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и при мотиви, изложени по-горе

 

Р Е Ш И:

1. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по бюджет и финанси към Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 година, като на мястото на д-р Андриан Райков в състава на комисията влиза Янита Петкова Тодорова.

2. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда към Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 година, като на мястото на д-р Андриан Райков в състава на комисията влиза Янита Петкова Тодорова.

3. Приема промяна в състава на Постоянна комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет към Общински съвет – Ветово за мандат 2011-2015 година, като на мястото на д-р Андриан Райков в състава на комисията влиза Янита Петкова Тодорова.

 

 

 

 

 

            По т.2: Изменение и допълнение на разпоредбата на чл. 8в, т. 3 и приемане на нова Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения, гори и водни обекти – общинска собственост към Раздел VIII „Такса за лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти“ от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Г-н Георгиев е командирован в страната и затова ще бъде представен от заместник-кмета г-н Исмаил Селим. Заповядайте, г-н Селим.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Благодаря Ви, г-н Председател. (чете докладната записка)

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате думата за изказвания, колеги.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Има ли постъпили жалби или предложения?

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Не, няма постъпили такива. При изработването на нормативния акт са спазени материалноправните норми, установени в чл. 26 и 28 от Закона за нормативните актове, поради което процесуални пречки за приемането му не съществуват. Ако няма коментари, да гласуваме, колеги. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 121

 

На основание  чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след като бяха изпълнение изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

           

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово, както следва:

 

Параграф 1. Изменя и допълва  т. 3 на чл. 8 в, която придобива следната редакция:

„Молитвените домове и принадлежащите им терени, върху които са построени, собственост

на законно регистрираните вероизповедания в страната.“

 

Параграф 2. Приема нова Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения, 

гори и водни обекти – общинска собственост към Раздел VІІІ „Такса за лечебни растения, от земи, гори, води и водни обекти, както следва:

 

по ред

Наименование

Мярка

Такса

(лв)

I

Билки (в сурово състояние)

 

 

1.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

– божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска

– кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

– бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

– глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

– други

кг

кг

кг

кг

кг

0.06

0.07

0.02

0.01

0.03

2.

Листа

 

 

 

 

– мечо грозде

– боровинка червена и черна, лудо биле

– бръшлян, чобанка

– глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, ягода горска

– бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

– други

 

кг

кг

кг

кг

кг

кг

 

0.08

0.04

0.03

0.02

0.01

0.03

3.

Стръкове

 

 

 

 

– блатно кокиче

– горицвет, лазаркиня

– гълъбови очички, зайча сънка, залист бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче

– зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска

– дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган обикновен

– великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка,

– медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бял, подъбиче червено

– пчелник, равнец бял

– врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял

– комунига жълта, мокреш, оман черен Русупас, теменуга трицветна, хвощ

– други

 

кг

кг

кг

 

кг

 

кг

 

кг

 

кг

 

кг

кг

кг

кг

 

кг

 

0.10

0.08

0.05

 

0.04

 

0.03

 

0.03

 

0.02

 

0.02

0.02

0.02

0.01

 

0.03

4

Цветове

 

 

 

– липа

– божур, иглика

– метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен

– акация бяла, бъз

– вратига, глог, равнец бял

– други

кг

кг

кг

кг

кг

кг

0.10

0.05

0.03

0.02

0.01

0.03

5.

Плодове

 

 

 

 

– боровинка червена и черна, хвойна червена

– хвойна сибирска

– кисел трън, къпина, малина

– бъз, глог, конски кестен, киселеца

– бъзак, трънка

– други

кг

кг

кг

кг

кг

кг

0.12

0.09

0.04

0.02

0.01

0.03

6.

Семена

 

 

 

– есенен минзухар

– други

кг

кг

0.12

0.07

7.

Пъпки

 

 

 

– странични борови връхчета

– бяла бреза, черна топола

– други

кг

кг

кг

0.15

0.10

0.08

8.

Кори

 

 

 

– мъждрян, ясен

– зърнастец, кисел трън, ласка

– върба, дъб

– бреза

– други

кг

кг

кг

кг

кг

0.20

0.10

0.04

0.02

0.03

9.

Лишей исландски

кг

0.10

II.

Растения и горски плодове в сурово състояние (извън списъка на лечебните растения по ЗЛР)

 

 

1.

Грудки, корени, коренища, репей, коприва, троскот

кг

0.03

2.

Листа

 

 

 

– коприва

– орех

– други

кг

кг

кг

0.02

0.01

0.03

3.

Стръкове

кг

0.04

4.

Цветове

кг

0.04

5.

Плодове

 

 

 

– хвойна синя

– шипка

– орех, обикновен кестен

– други

кг

кг

кг

кг

0.07

0.03

0.10

0.03

6.

Кори

 

 

 

– корков дъб

– обикновен кестен

– други

кг

кг

кг

0.12

0.05

0.05

7.

Гъби

 

 

 

– смръчкула

– пачи крак

– манатарка

– масловка

– други

кг

кг

кг

кг

кг

0.48

0.34

0.26

0.04

0.07

III.

Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата

 

 

1.

От защитени лечебни растения

– луковици, грудки, коренища

– плодове

– семена

– резници

 

бр.

100 г.

100 г.

бр.

 

1.00

5.00

10.00

0.50

2.

От други лечебни растения

– луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

– лук (всички видове), перуника (всички видове)

– биотурче есенно (есенна циклама)

– плодове

– семена

– резници

 

бр.

 

бр.

бр.

100 г.

100 г.

бр.

 

0.10

 

0.20

1.00

2.00

5.00

0.10

 

Параграф 3. Отменя Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения, гори и  водни обекти – общинска собственост към Раздел VІІІ „Такса за лечебни растения, от земи, гори, води и водни обекти, приета с Решение № 457 по Протокол № 34 / 29.01.2003 г.

 

 

 

 

 

            По т.3: Разрешение за възлагане на ПУП-ИПУР от ОТ 144 до ОТ 151, което изменение е съобразено със съществуващия на място обслужващ път от От 252 до ОТ 254 и ИПР на УПИ VIII-814, ХХIII-815, XXIV-815, XXV-815, УПИ ХI-819, УПИ Х-818, УПИ ХI-818, УПИ ХХI-818, УПИ ХХII-818, УПИ ХII-817, УПИ ХIII-817, УПИ ХХ-817, УПИ ХIХ, УПИ XIV, XVIII, УПИ XV, УПИ XVII и УПИ XVI, кв. 65, с. Смирненски, община Ветово, област Русе.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Мурад Караман – общински съветник

Разгледах скицата по-подробно след заседанието на постоянните комисии. Мисля, че има някакво разминаване или на мене нещо не ми ясно. Има една работилница там, където ще се направи това изменение.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Не, няма да се събаря нищо. Напротив, досега е трябвало да се събори и за това ще се направи това изменение на ПУП-ИПУР.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Ако няма коментари, да гласуваме, колеги. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 122

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Да се възложи за изработване на ПУП-ИПУР: от ОТ 144 до ОТ 151, което изменение е съобразено със съществуващия на място обслужващ път от ОТ 252 до ОТ 254 и ИПР на УПИ VIII-814, ХХIII-815, XXIV-815, XXV-815, УПИ IХ-819, УПИ Х-818, УПИ ХI-818, УПИ ХХI-818, УПИ ХХII-818, УПИ ХII-817, УПИ ХIII-817, УПИ ХХ-817, УПИ ХIХ, УПИ XIV, XVIII, УПИ XV, УПИ XVII и УПИ XVI, кв. 65, с. Смирненски, община Ветово, област Русе.

 

 

 

 

 

            По т.4: Учредяване на право на прокарване на водопровод с обща дължина 150 м. по съществуващи улици в кв. 180 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 123

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 193, ал. 4 и ал. 8 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на водопровод с обща дължина 150 м. по съществуващи улици в кв.180 по плана на град Ветово.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Ветово да сключи договор за учредяване право на прокарване на водопровод с обща дължина 150 м. по съществуващи улици в кв.180 по плана на град Ветово в полза на “КАОЛИН” АД – град Сеново на стойност 366,00 лв. /Триста шестдесет и шест лева/.

 

 

 

 

            По т.5: Обявяване на имот – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „Временно неизползувана нива“, находящ се в землището на град Ветово, местност „Леската“, в имот – частна общинска собственост.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Според вас решението не буди ли съмнение? Дали ще последва продажба? Да попитам какъв е следващият етап, след вземането на това решение? Какво ще спечели от това общината?

 

Пламен Пенчев – ст.спец. „ОСПСК“ в ОбА – Ветово

Ще го компенсираме с един декар.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Беше казано, че е допусната грешка от служителите от ТСУ-службата.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Опитваме се да оправим грешка, допусната преди.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

С друга грешка, защото това ще бъде грешка според мен.

 

Пламен Пенчев – ст.спец. „ОСПСК“ в ОбА – Ветово

В договора пише, че е продадено 3200 кв.м., а всъщност е трябвало да бъде 2200 кв.м. Въпрос на добра воля е да коригираме тази грешка.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Повтарям се пак, но мисля, че допускаме грешка като приемаме това решение.

 

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 124

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява поземлен имот № 000284 с площ 1,000 дка /Един декар/, находящ се в землището на град Ветово, местност “Леската” с начин на трайно ползване “Временно неизползувана нива”  в имот – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

            По т.6: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 14 кв.м., „Офис“ с площ 12 кв.м. и „Офис“ с площ 10 кв.м., находящи се в Барака в УПИ I в кв. 174 по плана на град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

И преди ли бяха отдавани безвъзмездно?

 

Пламен Пенчев – ст.спец. „ОСПСК“ в ОбА – Ветово

Да, понеже са на бюджетна издръжка и след като има свободни помещения общината, няма пречки да бъдат отдадени безвъзмездно.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Имате ли други коментари, колеги? Ако няма, да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 125

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 11 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово 

 

Р Е Ш И:

           

            І. Дава съгласие да се предостави на Дирекция “Социално подпомагане” – град Ветово безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, представляващ “Офис” с площ 14 кв.м., “Офис” с площ 12 кв.м. и “Офис” с площ 10 кв.м., находящи се в Барака в УПИ І, кв.174 по плана на град Ветово за срок от пет години.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договор за безвъзмездно управление.

 

 

 

 

 

            По т.7: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Кръжочна зала“с площ 30 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Баки Солак – общински съветници

Имам два въпроса:

1. Тези сдружения с нестопанска цел не подлежат ли на някаква актуализация или пререгистрация? Това сдружение, ако се вярва на копието, е регистрирано 2004 г. Дали в момента извършва такава дейност? Не знаем какво е актуалното му състояние.

 

Йордан Дойчинов – юрист

Ако в устава на сдружението е записано, че е регистрирано за неопределен срок, няма проблеми. Но и ако е имало срок, и е минал, пак няма проблеми, но трябва да представят удостоверение за актуално състояние на сдружението.

 

Баки Солак – общински съветник

Няма да подкрепя това предложение, докато не видя актуално удостоверение.

Вторият ми въпрос е: за 8 год. каква дейност е осъществило това сдружение?

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Г-н Пенчев, допитване прави ли сте до съда?

 

Пламен Пенчев – ст.спец. „ОСПСК“ в ОбА – Ветово

В сайта на Агенцията по вписванията ако влезете, можете да се информирате за състоянието на сдружението.

 

Баки Солак – общински съветник

Нямам нищо против такива сдружения. Въпросът ми е дали се осъществяват тези дейности, които са записани в това удостоверение?

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Гласуваме предложението в този си вид. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „против“

Мурад Караман           – „въздържал се“

Недрет Байрам           – „въздържал се“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „въздържал се“

Ремзи Хайрула            – „въздържал се“

Георги Христов           – „въздържал се“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „въздържал се“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „въздържал се“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „въздържал се“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 126

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДАДЕ СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ “Кръжочна зала” с площ 30 кв.м., разположен в “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово.

 

МОТИВИ: Законът за общинската собственост определя, че управлението на общинската собственост, в т. ч. и разпореждането с нея се извършва под общото ръководство и контрол на общинския съвет при спазване на разпоредбите на закона. Безспорна е общата правоспособност на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Мултиетнос” със седалище град Ветово, община Ветово и адрес на управление – ул. „Трети март” № 32, с оглед на съдебната му регистрация с Решение № 838 от 14.04.2004 година по ф. д. № 316 / 2004 година, но липсват данни по отношение на актуалния статус, касаещ специалната му правоспособност, визирана в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

            Общинския съвет като орган на местното самоуправление при упражняване на правомощията си по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се ръководи от основните начала, визирани в Глава пета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 145 от АПК във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА, решението на Общински съвет – Ветово може да бъде оспорено пред Административен съд.

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез Общински съвет – Ветово, в 14 – дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации.

 

 

 

 

 

            По т.8: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв.м., разположен в „Сграда за културни мероприятия“ – град Ветово.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Баки Солак – общински съветник

Удостоверението е от 2001 г. Аргументите ми да гласувам против са същите, като на предната точка.

 

Георги Христов – общински съветник

Имам притеснения относно наемането на това помещение от клуба по борба. При подписването на договора нека да се заложи клауза за опазване на прилежащите части около помещението, защото практиката показва, че не се опазва.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, да прекратим дебатите и да преминем към гласуване. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „против“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „въздържал се“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „въздържал се“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „въздържал се“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 127

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 2, ал. 1, т. 17 от Наредба № 4 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имот, представляващ “Зала за тихи игри” с площ 101 кв.м., разположен в “Сграда за културни мероприятия” – град Ветово за срок от 5 години на Сдружение с нестопанска цел “Спортен клуб по борба – Дан Колов”на цена 30,30 лв. /тридесет лв. 30 ст./ с ДДС месечен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договора за наем.

 

 

 

 

 

            По т.9: Отдаване под наем на част от имот № 506001, начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Глоджево.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Кмета на Глоджево отсъства. Ако няма желаещи за изказвания, да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 128

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 2 /два/ дка от имот №506001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Залесена територия” с площ 4623,175 дка, находящ се в землището на град Глоджево, местност “Арпалък”, актуван с АОС №2201 от 24.01.2012 г. за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4,00 лв. /Четири лв./ годишен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

            По т.10: Отдаване под наем на част от имот № 000053, начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в землището на село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. И кмета на Смирненски отсъства. Ако няма желаещи за изказване, да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – ––

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 129

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 10, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем 1 /един/ дка от имот №000053 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване “Пасище, мера” с площ 9,863 дка, Трета категория, находящ се в землището на село Смирненски, местност “Аланджика” за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 2,00 лв. /Два лв./ годишен наем за отглеждане на пчелни семейства, със задължение да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37п от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

 

            По т.11: Отдаване под наем на част от имот № 019001, начин на трайно ползване „Гора в земеделски земи“, находящ се в землището на град Сеново.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Да чуем становището на кметицата на Сеново.

 

Инна Георгиева – кмет на Кметство Сеново

Положително е становището ми. Още повече, че ще бъде извън населеното място. Подкрепям предложението.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Ако няма желаещи за изказване, да гласуваме. Основанието е за поименно гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:

Баки Солак                  – „за“

Мурад Караман           – „за“

Недрет Байрам           – „за“

Мехмед Мехмед          – „за“

Илияз Юмеров            – „отсъства“

Самет Насуф               – „за“

Гюнейт Тюлеовлуев    – „за“

Ремзи Хайрула            – „за“

Георги Христов           – „за“

Недялка Паригвоздева– „отсъства“

Илия Илиев                 – „за“

Ивайло Кадишев         – „за“

Исмаил Мустафов       – „за“

                        Метин Исуфов             – „за“            

Янита Тодорова          – „за“

Валентина Наумова     – „за“

Бюлент Гайтанов         – „за“

 

                                   и приеха  следното

Р Е Ш Е Н И Е    № 130

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ветово и чл. 3 от Наредба № 4 на Общински съвет – Ветово, Общински съвет – Ветово

Р Е Ш И:

 

І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 2 /два/ дка от имот №019001 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване “Гора в земеделски земи” с площ 15,441 дка, Шеста категория, находящ се в землището на град Сеново, местност “Гьобекли” за срок от 5 години чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 4,00 лв. /Четири лв./ годишен наем.

ІІ. Упълномощава кмета на Община Ветово да организира търга и сключи договор за наем.

 

 

 

 

 

            По т.12: Утвърждаване на маломерна паралелка в СОУ „Васил Левски“ с ПП – град Ветово и финансиране от общинския бюджет.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Валентина Наумова – общински съветник

Благодаря на всички колеги, че докладната беше разгледана на заседанието на постоянните комисии. За съжаление двама ученика заминаха, паралелката намаля и трябва да се вземе решение за дофинансиране. Става въпрос за малка сума. Мисля, че се обединихме всички за положително становище.

 

Георги Христов – общински съветник

Също съм „за“, само да се погледне тази наредба, защото мисля, че имаше доста изменения и допълнения към нея. Те би трябвало да се изписват в основанието на решението.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

При изготвянето на решението ще се направят необходимите допълнения. Има предложение от г-н Христов. Който е съгласен с неговото предложение, моля да гласува.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

Сега да гласуваме цялото проекторешение с направеното допълнение.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 131

 

            На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ бр. 4 / 12.01.2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп. бр. 49 / 17.05.2002 г., бр. 55 / 04.06.2002 г., бр. 74 / 22.08.2003 г., доп. бр. 87 / 03.10.2003 г., изм. и доп. бр. 27 / 11.03.2008 г., бр. 4 / 15.01.2010 г., бр. 75 / 24.09.2010 г., бр. 17 / 28.02.2012 г., Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Утвърждава маломерна паралелка 9б клас с 16 ученици в СОУ „Васил Левски“ с ПП, град Ветово.

            2. Осигурява допълнително средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните стандарти по съответната дейност в размер на разликата до норматива за минимум брой, съгласно Приложението за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата и детските градини към Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

 

 

 

 

            По т.13: Вземане на решение за изграждане на Звено за предоставяне на социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“ към съществуващата до сега структура Домашен социален патронаж и кандидатстване за финансиране на изграждането и предоставянето на същата със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Помощ в дома“ и приемане на Тарифа за таксите за социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Мурад Караман – общински съветник

Хубавото на тези оперативни програми е, че дават възможност за допълнително финансиране. В тези звена според мене, трябва да се включат и кметовете по населени места, защото те най-добре познават хората в населеното място.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Звеното ще бъде едно, ще се създаде център за оказване на такива дейности – личен асистент и домашен помощник.

 

Мурад Караман – общински съветник

Има една жена в Смирненски,която наистина има нужда – неподвижна е и няма кой да я гледа. Имам предвид това – такива хора да не останат без грижи.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Да дадем думата на Ервин Шенгюнулов да отговори на вашите въпроси.

 

Ервин Шенгюнулов –

Оценката за състоянието на това лице ще бъде направено от служител от Дирекция „Социално подпомагане“. Ние няма да ги оценяваме.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Кой има право да подава заявление? Кои са конкретните лица? На три фази беше миналата година. Оценката на тези лица се извършваше от социален работник, той определяше от колко часа обгрижване има нужда дадено лица. На същия принцип ли ще бъде по този проект?

 

Ервин Шенгюнулов –

Да, няма промени. За длъжността „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ могат да кандидатстват и лица с ТЕЛК-решения – между 50 и 70% , с право на работа.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Там, където има Домашен социален патронаж, трябва да бъде разкрито звено, доколкото разбрах от указанията. Ние имаме патронаж, затова трябва да се вземе принципно решение за разкриване на звено за предоставяне на тези услуги.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Да, това решение се изисква при кандидатстването. Срока за подаване е до 29 юни.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Един негатив има – ползвателите ще заплащат.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Това е изискване и затова сме заложили минимални такси.

Баки Солак – общински съветник

Притесненията са, че има хора, които наистина имат нужда, но не могат да се включат.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Да, разбрах какви са притесненията ви, ще направим всичко необходимо да ангажираме кметовете по населени места да съдействат на това звено.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, има ли други желаещи за изказване? Ако няма, да преминем към гласуване.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 15

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 132

 

            На основание чл. 17, т. 7, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            1. Дава съгласие кмета на община Ветово да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бюджетна линия BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“ в Агенция за социално подпомагане.

            2. Дава съгласие за създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за предоставяне на социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“ във всяко населено място в общината, където е установена нужда от такава.

            3. Дава съгласие звеното за услуги в домашна среда да продължи да предоставя социалната услуга „Личен асистент и Домашен помощник“ 12 месеца след приключване на проекта.

            4. Приема Тарифа за таксите за социална услуга „Личен асистент и Домашен помощник“ предоставяна от община Ветово по проект „Помощ в дома“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бюджетна линия BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома“.

 

 

 

 

 

            Общинският съветник Георги Христов напусна заседанието на общинския съвет. Общинските съветници стават 14.

 

 

 

 

 

            По т.14: Участие на община Ветово с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, да гласуваме.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 133

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

 

Р Е Ш И:

 

            1. ДАВА съгласие на   „ВЕТОВСКА ГОРА” ЕООД да кандидатства с проект по ПРСР мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" за дейности свързани с подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори, подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене, подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности), както и производството и добива на недървесни продукти от горите.

2. Дейностите, заложени в проектното предложение, напълно отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Ветово 2006 – 2015 година.

 

 

 

 

 

            По т.15: Участие на „Ветовска гора“ ЕООД с проект по Програма за развитие на селските райони, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ за подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори, подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане  на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене, подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите).

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания. Ако няма желаещи, да гласуваме.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 134

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

1. ДАВА съгласие на община Ветово да кандидатства с проект по ПРСР мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи”  за дейности свързани с:

            – увеличаване на лесистостта в равнинните райони;

– намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;

– подобряване на водния баланс в подкрепените територии.

            2. Дейностите, заложени в проектното предложение, напълно отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Ветово 2006 – 2015 година.

 

 

 

 

 

 

            По т.16: Определяне обема на дървесината, която ще се продава по ценоразпис през 2012 г.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Това изискване за определяне на обема от тази година ли е, г-н Танев?

 

Инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

От края на 2011 г. действа новият Закон за горите. Именно в него пише, че трябва да има решение на общинския съвет за определяне обема. Една част ще се продава по ценоразпис на населението, друга част – на търг. През месец август възнамеряваме да проведем търговете за липа и акация. Това, което не е атрактивно за населението, ще се продава на търг.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

А този обем дали ще бъде достатъчен да се задоволят нуждите на нашето население?

 

Инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Да, според мен ще стигне.

 

Баки Солак – общински съветник

Ако евентуално не стигнат, има ли резерви? Предвидили ли сте?

 

Инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

Равномерно гледаме да са всички дейности – и рязането, и залесяването.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

А колко има заявено като количество досега?

 

Инж. Таньо Танев – Управител на „Ветовска гора“ ЕООД

С точност не мога да кажа, но заради дъждовете малко закъсняваме с доставянето. Надяваме се до септември всичко да се нормализира.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Ако няма, да гласуваме.

 

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

            и приеха следното

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 135

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 71, ал. 5,, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Ветово

 

Р Е Ш И:

 

            Определя обем на дървесината, която ще се продава по ценоразпис през 2012 г. – 12463 куб.м. стояща маса.

 

 

 

 

 

            По т.17: Отпускане на средства за ремонтни дейности на покрива на филиал „Слънце“ – град Сеново на ОДЗ „Звънче“ – село Смирненски.

                                                                       Докл.: инж. Г. Георгиев – Кмет на Община Ветово

 

            и по т.18:  Приемане на решение за привеждане на Филиал „Капанче“ – село Кривня към ОДЗ „Звънче“ – с. Смирненски, в съответствие с предписание на РЗИ – град Русе.

                                                                       Докл.: Илия Илиев – общински съветник

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате думата за изказвания.

 

Баки Солак – общински съветник

Количествено-стойностна сметка ще бъде ли гласувана от общинския съвет? Или ще се решава от общинска администрация. Защо не е представена?

Илия Илиев – общински съветник

Детската градина в Кривня се помещава в стара сграда, за други цели е строена навремето. Има проблеми с отоплението. Родителите не ги пускат зимата, защото е студено. Здравните органи правят предписания. Затова предлагам да се направи ремонт на тавана.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Ние бяхме в Кривня за проверка на посещаемостта на децата в градината. Нека да излезе комисията със становище и ще се предприемат необходимите мерки.

 

Илия Илиев – общински съветник

Децата се движат между 10-12. Може да стигнат и до 15. Ако се закрие и детската градина, Кривня ще замре. Ще принудим хората сами да напуснат. Без училище населеното място загива.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Тези твърдения са верни и ние го видяхме. Но в момента има жалби и трябва да се проверят.

 

Валентина Наумова – общински съветник

Няма как да се обхванат децата, ако нямат необходимите условия.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Кмета обеща, че се направи ремонт, но ще изчакаме резултата от проверката на комисията.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Комисията във връзка с какво беше назначена?

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

За проверка на посещаемостта. Преди да отидем на проверка, се подадоха и жалби и в момента тече проверка по тях.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Защо обвързвате това решение с решението на комисията? Двете неща не трябва да се смесват.

 

Баки Солак – общински съветник

Аз никога няма да гласувам за закриване на филиала в Кривня. Но когато гласувахме за Глоджево, аргументите бяха същите и вие гласувахте положително.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Отклоняваме се от поставения въпрос, колеги. Предвид предписанията, които са направени, има срокове и кмета е длъжен да ги изпълни. Какво решение трябва да вземем? Принципно или друго?

 

Баки Солак – общински съветник

Какъв е смисълът да се взема принципно решение. Ние не знаем какво е състоянието на бюджета в момента, с какви средства разполага общината.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Не би трябвало да има проблем със средствата – нали бяхме гласува 64000 лв. именно за такива дейности. Тези средства могат да се използват за там например.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Има ли други желаещи за изказване?

 

Йордан Дойчинов – юрист

В момента може да се даде принципно съгласие кмета да създаде комисия, да се отиде на място, да се огледа и да се направи количествено-стойностна сметка, и на следващо заседание комисията да се отчете и да се види точно за какви средства става дума.

 

Д-р Мехмед Мехмед – общински съветник

Ако искаме наистина да се случи, трябва да приемем такова решение, което наистина да задължи.

 

Мурад Караман – общински съветник

На следваща сесия да се излезе с конкретно предложение и количествено-стойностна сметка и за двата филиала.

 

 

Баки Солак – общински съветник

Ако обвържем нашето решение с предписанието, всички училища имат такива предписания. Нека да има приоритети. Тази година да се ремонтират Кривня и Сеново например, догодина – други училища.

 

Исмаил Селим – зам.-кмет на община Ветово

Оттеглям двете точки – т.17 и т.18. Ние ще се подготвим и така ще ви ги представим. Ако сме готови, и ако изисква някаква спешност, ще свикаме извънредно заседание.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Г-н Илиев, съгласен ли сте и вие с това предложение?

 

Илия Илиев – общински съветник

Без количествено-стойностна сметка не може да се направи нищо. Съгласен съм.

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Има предложение от заместник-кмета г-н Селим за оттегляне и отлагане за следващо заседание на т.17 и т.18. от днешния дневен ред. Имате ли други предложения? Ако няма, да гласуваме предложението на г-н Селим.

 

Общинските съветници гласуваха, както следва:                   За – 14

                                                                                                          Против – няма

                                                                                                          Въздържали се – няма

                                                                                                          – приема се

 

 

            По т.19: Разни

 

Бюлент Гайтанов – председател на ОбС – Ветово

Колеги, имате ли изказвания по тази точка?

Поради необходимостта от представяне на отчет за дейността на Общински съвет – Ветово за I-то шестмесечие, бих искал да уведомя председателя на постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет, да предприеме необходимите действия, като до края на месец юни, 2012 г. изготви доклад и представи становище, като по този начин постоянна комисия ще намери и своето предназначение!

 

Има ли други желаещи за изказване, колеги? Ако няма, да преминем към следващата точка от дневния ред – Изказвания на граждани.

 

Ако няма други желаещи за изказване, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Общински съвет – Ветово.

 

 

            Заседанието приключи в присъствието на 14 общински съветници.

 

Настоящият протокол се състави в четири еднообразни екземпляра: за Общински съвет – Ветово, за Областния управител на Област Русе, за Районния прокурор – гр. Русе и за кмета на Община Ветово.

 

 

 

БЮЛЕНТ  ГАЙТАНОВ,

Председател на Общински съвет – Ветово

 

 

ВАЛЕНТИНА НАУМОВА,

Заместник-председател на Общински съвет – Ветово

 

 

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Заместник-председател на Общински съвет – Ветово