Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 15 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

• Срок за изпълнение и такси: съгласно Наредба №8 на Общински съвет – Ветово