Услуги по гражданска регистрация на населението(ГРАО)

<< назад към Списък на услугите


1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

6. Издаване на препис-извлечение от акт за раждане, брак или смърт – за втори и следващ път

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/

8. Издаване на удостоверение за наследници

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

10. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

11. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

12. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

13. Издаване на удостоверение за правно ограничение

14. Издаване на заверено копие от Личен регистрационен картон

15. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

16. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

17. Възстановяване или промяна на име

18. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

19. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

20. Промяна в актовете за гражданско състояние

21. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

23. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

24. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

26. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

27. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

28. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО“

29. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес / Издаване на удостоверение за промени на постоянния адрес, регистриран след 2000 година

30. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес/Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

31. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път/Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

32. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път /Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

33. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

34. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

35. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК/Приемане на отчет на настойника

36. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

37. Припознаване на дете


<< назад към Списък на услугите